Usnesení z jednání rady města dne 13.5.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Karel Milichovský, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

364/19 Změna č. 1 Investičního plánu 2019 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 48718 změnu č. 1 Plánu investic na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a použití Fondu reprodukce investičního majetku na pořízení "Panelu Ámos" v předpokládané hodnotě 120 tis. Kč.

 

365/19 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dle podkladové přílohy č. 48713. Rada města za poskytnutý dar děkuje.  

 

366/19 Kontrola příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 - ČŠI

Rada města projednala inspekční zprávu a protokol o kontrole provedené Českou školní inspekcí, Inspektorátem v Kraji Vysočina v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a bere na vědomí odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti ve dnech 5. až 13. 12. 2018, 15. 1. a 18. 1. 2019.

 

367/19 Výběrové řízení na pronájem kostela sv. Rodiny

Rada města souhlasí s podáním nabídky do výběrového řízení na nájemce Kostela sv. Rodiny ze strany Městského divadla a kina Ostrov, s.r.o.

 

368/19 Žádost o bezplatné využití areálu Plovárenská

Rada města schvaluje žadateli Okresní rada Asociace školních sportovních klubů HAVLÍČKŮV BROD, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod bezplatné využití areálu Plovárenská 14. 5. 2019 od 8:00 hod. do 13:00 hod. na pořádání krajského kola ve vybíjené základních škol čtvrtých až pátých tříd, včetně zpřístupnění toalet dle podkladové přílohy č. 48727. Žadatel umožní veřejnosti přístup do areálu a po skončení akce provede úklid.

 

369/19 Žádostí o bezplatné využití sportovních hřišť na letním koupališti

Rada města schvaluje žadateli Bruslařský klub Havlíčkův Brod, IČ: 00527734, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod bezplatné zapůjčení a využití sportovních hřišť na letním koupališti (hřiště na plážový volejbal a hřiště pro volejbal či tenis), pro předsezónní přípravu hráčů v rozsahu dle podkladové přílohy č. 48728, a to v období od 6. 5. do 28. 6. 2019 nebo do otevření koupaliště, podle toho, co nastane dříve. Žadatel je povinen si sám zajistit bezpečnost osob, které do prostoru areálu vpustí a zajistit, aby tyto osoby nevstupovali mimo vyhrazený prostor hřišť.

 

370/19 Bezplatné vyvěšení plakátů na akci „Malý folklórní festival“ v autobusech MHD

Rada města schvaluje žádost o bezplatné vyvěšení plakátů na akci „Malý folklórní festival“ v autobusech MHD žadateli Kalamajka folklorní soubor Havlíčkův Brod, Vrchlického 2275, 58001 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 48760 a ukládá Technickým službám součinnost ve vyvěšení plakátů na předmětnou akci.

 

371/19 Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z. s. - žádost o součinnost při MS v softballu

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů zajistit součinnost při přípravě akce Mistrovství světa v Softballu v Havlíčkově Brodě, konané ve dnech 12. - 24. 6.2019 dle požadavků uvedených v bodě 2. - 6. podkladové přílohy č. 48749.

 

372/19 Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z. s. - žádost o součinnost při MS v softballu

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit součinnost při přípravě akce Mistrovství světa v Softballu v Havlíčkově Brodě, konané ve dnech 12. - 24. 6.2019 dle požadavků uvedených v bodě 1. v podkladové přílohy č. 48749.

 

373/19 Schválení ročního zápisu do kronik za rok 2018

Rada města schvaluje podle zákona č. 132/2006 Sb. roční zápisy v kronice Havlíčkova Brodu, Poděbab a osad Svatý Kříž, Mendlova Ves a Ovčín.

 

374/19 Žádost o změnu termínu třetí splátky neinvestiční dotace poskytnuté dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města - FC Slovan Havlíčkův Brod z. s.

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. OVVV_FP/64/2018/LK spolku FC SLOVAN Havlíčkův Brod z. s., IČO 265 85 162, se sídlem Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 48751.

 

375/19 Veřejné osvětlení Pod Letištěm - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OM 173/2019 dle podkladové přílohy č. 48732 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

376/19 Oprava a odbahnění rybníku v Herlifech

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 5 dle podkladové přílohy č. 48739 se zhotovitelem stavby „Oprava a odbahnění rybníka v Herlifech“ HB GOLF s.r.o., IČO 27513688.

 

377/19 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 5 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 48741. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

378/19 Park Budoucnost

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171 dodatek smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 48743.

 

379/19 Přestavba bývalé obchodní akademie na azylový dům

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smluvního vztahu dle podkladové přílohy č. 48745 se zhotovitelem projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby Stavební úpravy objektu na azylový dům, Havlíčkův Brod, U Trojice čp. 2005“ firmou ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., IČO 25558692.

 

380/19 Veřejné osvětlení - doplnění bodu Termesivy

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 48746 se zhotovitelem stavby „Termesivy – doplnění veřejné osvětlení“ firmou ElektroMont HB s.r.o., IČO 27536441.

 

381/19 Opěrná zeď ul. Humpolecká

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi a odvodnění Humpolecké ulice v rozsahu dle podkladových příloh č. 48701 až 48703.

 

382/19 Parkovací plochy ul. Ledečská - přeložka Nej.cz

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky části podzemního komunikačního vedení a zařízení sítě elektronických komunikací dle podkladové přílohy č. 48755 s Nej.cz s.r.o., IČO 03213595.

 

383/19 Krytý plavecký bazén

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat prověření stavu krytého plaveckého bazénu včetně variantního návrhu na řešení oprav s odhadem nákladů.

 

384/19 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2613/6, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Reynkova 2613, Havlíčkův Brod J. a K. L., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S na dobu určitou s účinností od 1.6.2019 do 31.8.2019. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 32,50 Kč/m2, po 18 měsících užívání sociálního bytu dojde ke zvýšení nájemného (od začátku měsíce) na 45 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

385/19 Zvýšení nájemného v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zvýšení nájemného v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 48721 s účinností od 1.7.2019.

 

386/19 Veřejná obchodní soutěž - pronájem nově vybudovaného objektu č.p. 4288 v parku Budoucnost

Rada města ukládá ekonomickému odboru organizovat veřejnou obchodní soutěž na pronájem nově vybudovaného objektu č.p. 4288 v parku Budoucnost ve znění podkladové přílohy č. 48716.

 

387/19 Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě v roce 2019

Rada města ukládá společnosti Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o., IČ: 47453281, se sídlem Na Ostrově 28, uspořádat Vánoční trhy na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě za podmínek uvedených v odůvodnění podkladového materiálu.

 

388/19 Pronájem částí pozemků č. 659/60, 659/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita Rozkoš

Rada města neschvaluje pronájem částí pozemků č. 659/60 o výměře 100 m2 a č. 659/2 o výměře 50 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

389/19 Zajištění autobusové dopravy žáků havlíčkobrodských základních škol - Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže 2019

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod zajistit dne 24.5.2019 v rámci hlavní činnosti (bezplatně) autobusovou dopravu žáků ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560, ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004  na výstavu králíků, holubů a drůbeže, kterou pořádá Okresní svaz chovatelů Havlíčkův Brod, v ulici U Vítků (Čechovka), a to včetně zpáteční dopravy žáků do škol.

 

390/19 Pracovní cesta místostarosty Bc. Libora Honzárka

Rada města schvaluje pracovní cestu místostarosty Bc. Libora Honzárka do Jižního Tyrolska ve dnech 5. až 9. června 2019.

 

391/19 Navýšení počtu zaměstnanců MěÚ - opatrovník

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců městského úřadu o jednoho pracovníka zařazeného na odbor sociálních věcí a školství pro výkon agendy opatrovnictví. Celkový počet zaměstnanců pro rok 2019 je stanoven na 167.

 

392/19 Pronájem části pozemku č. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2792/5 o výměře 145 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. 

Nájemce: L. K., Havlíčkův Brod

Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 6. 2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. celkem 870 Kč/rok.

 

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta