Usnesení z jednání rady města dne 13.5.2016Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl, MBA

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Beneš, Ing. Karel Milichovský, Ing. Miroslav Sommer

 

437/16 Rozpočtové opatření OŘP č. 5/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření  OŘP číslo 5/2016 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 31862 . Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 316/15 ze dne 14.12.2015.

 

438/16 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2017 do 31.12.2018.

Rada města na základě doporučení výběrové komise stanovuje vítězem zakázky "Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2017 do 31.12.2018" společnost E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice a ukládá jednateli společnosti Teplo HB s.r.o., odboru správy majetku a ředitelům příspěvkových organizací s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky plynu na období od 1.1.2017 do 31.12.2018.

 

439/16 Rekonstrukce staré radnice - započtení pohledávky

Rada města souhlasí s provedením zápočtu pohledávek, a to pohledávky z titulu smluvní pokuty vyúčtované společnosti TOGET s.r.o. fakturou č. 1500003 ze dne 5.11.2015 ve výši 2.000.000 ,- Kč proti pohledávce z titulu nároku na platbu části ceny díla dle smlouvy o dílo č. .ORM/65/2015 ze dne 28.4.2015 na stavbu "Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě - 3. etapa" vyúčtované městu společností TOGET s.r.o. fakturou č. 109/2015 ze dne 4.11.2015 ve výši 2.011.100,92 Kč.

 

440/16 Zapůjčení areálu Plovárenská

Rada města schvaluje zapůjčení areálu sportovního zařízení Plovárenská p. Petru P., Jihlava k pořádání rodinného dne společnosti B: TECH a.s., U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 31864. Žadatel si musí zajistit pořadatelskou službu, umožnit veřejnosti vstup do areálu a zajistit kompletní úklid po akci.

 

441/16 Mateřské centrum Zvoneček Havlíčkův Brod – Pohádková cesta

Rada města schvaluje bezplatné připojení k elektrické energii města v parku Budoucnost za AZ centrem Mateřskému centru Zvoneček, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod pro 1 občerstvovací stánek při pořádání tradiční 11. Pohádkové cesty v době 28.5.2016 od 14 do 17 hodin (viz žádost v podkladové příloze č. 31865).

 

442/16 Mateřské centrum Zvoneček Havlíčkův Brod – Dětský den s BESIPEM

Rada města schvaluje bezplatné připojení k elektrické energii města v parku Budoucnost za AZ centrem Mateřskému centru Zvoneček, Rubešovo nám. 171, 580 01  Havlíčkův Brod pro 1 stánek při  pořádání Dětského dne s BESIPEM dne 19.6. 2016 od 14 do 17 hodin (viz žádost v podkladové příloze č. 31866).

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta