Usnesení z jednání rady města dne 13.3.2017Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Kejklíček, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Milena Popelová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Petr Honsa, Bc. Martin Stehno, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Bc. Markéta Firychová, Ing. Josef Jukl

 

229/17 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 36564 "Darovací smlouvu č. 15/2017" uzavřenou mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Městem Golčův Jeníkov, zastoupeným starostou Mgr. Vlastimilem Marušákem, IČO 00 26 74 06, se sídlem 582 82 Golčův Jeníkov, nám. T.G.M. 110, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 15.000 Kč účelově určeného na podporu činnosti a další rozvoj Aerobikového týmu Golčův Jeníkov.

 

230/17 ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech - informace o projektu z OP VVV

Rada města uděluje souhlas PaedDr. Mileně Honsové k výkonu funkce manažera projektu CZ.02.3.x/0.0/16_022/0003645 "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I" - podkladová příloha číslo 36540.

 

231/17 Dodatky smluv o dlouhodobých pronájmech v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě č. 2/2005 o nájmu nebytových prostor (podkladová příloha číslo 36542) uzavřený mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Soukromou základní uměleckou školou, spol. s r. o., Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 498 14 621, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2016 zveřejněnou Českou národní bankou.

 

232/17 Dodatky smluv o dlouhodobých pronájmech v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě č. 1/2006 o nájmu nebytových prostor (podkladová příloha číslo 36543 uzavřený mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Krajskou knihovnou Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 709 50 164, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2016 zveřejněnou Českou národní bankou.

 

233/17 Dodatek č. 1 Darovací smlouvy č. 3/2016

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 darovací smlouvy č. 3/2016 uzavřený mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Sdružením rodičů a přátel školy v ZŠ Havlíčkův Brod, IČ 70 15 37 36, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 36574, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 8 tis. Kč účelově určeného na dopravu žáků na zimní pobyty v přírodě Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

234/17 Informace o 7. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 28.2.2017  ve znění podkladové přílohy č. 36628 a stanovuje hodnotící kritéria práce jednatele společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi na rok 2017 navržená dozorčí radou.

 

235/17 Informace o 7. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí plánované navýšení mezd zaměstnancům společnosti od 1.3.2017 ve znění podkladové přílohy č. 36636.

 

236/17 Pronájem restaurace areálu veřejného koupaliště ul. Chotěbořská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem prostor určených k podnikání – restaurace areálu veřejného koupaliště ul. Chotěbořská, Havlíčkův Brod uchazeči Jaroslavu Holcmanovi, Žižkov II 1263, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 66265657 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít s uchazečem nájemní smlouvu.

 

237/17 Zahrada 2017

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného provedení dopravního značení, zapůjčení prodejního stánku, instalaci a demontáž tribuny od Technických služeb Havlíčkův Brod společnosti Geonova s.r.o. Havlíčkův Brod, Nádražní 397, IČ: 47472227 na zajištění prodejní výstavy ZAHRADA 2017 ve dnech 
28. 
- 30.4.2017 v souladu s podanou žádostí a cenovou kalkulací dle přílohy č. 36608. Podpora ve výši 35.138,60 Kč včetně DPH bude poskytnuta v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (EU) č. 407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř.věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

 

238/17 Posouzení bezpečnosti stromů

Rada města schvaluje zadání kompletní inventarizace stromů a posouzení bezpečnostních vazeb společnosti SAFE TREES, s.r.o., Rosice u Brna, Na Štěpnici 945, PSČ 66501 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 36591.

 

239/17 Opravy mostů

Rada města se seznámila s výsledky kontrol stavu mostů a ukládá odboru rozvoje města zajistit projektovou dokumentaci a následnou realizaci rekonstrukce mostů:

HB – 4035 Zaklenutí Cihlářského potoka, 

HB - K0067 Most přes Cihlářský potok na Chotěbořské ul.,

HB – 4034 Lávka přes Úsobský potok u obce Klanečná,

HB - X06 Most přes potok Šlapanka v ulici Mírová,

HB - X07 Most přes inundační území v ulici Mírová

Most přes potok Žabinec – ul. Na Riviéře

 

240/17 Žádost o výpůjčku zimního stadionu – akce „ Bláznivý víkend fest“

Rada města souhlasí s pronájmem zimního stadionu za obvyklé nájemné J. T., Havlíčkův Brod na akci "Bláznivý víkend fest" a ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod předložit návrh smlouvy o pronájmu.

 

241/17 Likvidace majetku

Rada města schvaluje návrhy na likvidaci hmotného investičního majetku dle podkladové přílohy č. 36529.

 

242/17 Přehled projednaných návrhů na likvidaci majetku v roce 2016

Rada města bere na vědomí předložený přehled návrhů na likvidaci majetku projednaných v roce 2016.

 

243/17 Dopravní obslužnost - dodatek smlouvy

Rada města bere na vědomí informaci o hrazených spojích dopravní obslužnosti a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 22/2017 uzavřené dne 5. 12. 2016 s ICOM Transport a.s. Jihlava, Jiráskova 1424/78 ve znění podkladové přílohy č. 36545.

 

244/17 Plná moc - IROP výzva č. 9 Územní studie

Rada města vyslovuje souhlas s udělením plné moci Bc. Michaele Slavíkové pro projekt "Územní studie veřejného prostranství, Havlíčkův Brod" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 36494.

 

245/17 Plná moc - IROP výzva č. 9 Územní studie

Rada města souhlasí s podáním žádosti na projekt "Územní studie veřejného prostranství, Havlíčkův Brod" v rámci výzvy č. 9 Integrovaného operačního programu a ukládá oddělení řízení projektů žádost v požadovaném termínu podat.

 

246/17 Program regenerace městské památkové zóny na rok 2017 - finanční podíl města na obnově památek

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit  poskytnutí finančního příspěvku v rámci městského programu regenerace v roce 2017 na obnovu RD č.p. 202, ulice Kozí, Havlíčkův Brod, vlastníkům nemovitosti, zastoupenými E. N., ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění.

 

247/17 Rozpočtové opatření č. 1

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření OŘP číslo 1/2017 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 36507. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 316/15 ze dne 14.12.2015.

 

248/17 Obnova vozového parku

V souladu s čl. 2 QS 55-10 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu rada města vyslovuje souhlas s obnovou vozového parku dle cenových nabídek uvedených v podkladových přílohách č. 36530 a č. 36531.

 

249/17 Žádosti o spolupráci od Urban Art Festivalu

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení areálu Plovárenská ve dnech pátek 8. 9. 2017 - neděle 10. 9. 2017 A. J., Horka 1 v době konání festivalu Urban Art Fest.

 

250/17 Žádost o finanční dar

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Soukromé základní umělecké škole spol. s r.o., IČO: 49814621, ZŠ Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

251/17 Sídliště Pražská 2753-5, odborný posudek

Rada města ukládá odboru rozvoje města zpracovat návrh sanace fasády bytového domu čp. 2753-5 v souladu se závěry odborného posudek č. 06/2017, který zpracoval P. J. - dle podkladové přílohy č. 36509.

 

252/17 Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Havlíčkův Brod - smlouva o dílo, zadavatel

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina, z. s. p. o., IČO 70857555 dle podkladové přílohy č. 36516, jejíž předmětem je zpracování zadávacího řízení na dodavatele technologických částí, montáže a přidružených montážních a stavebních prací, v rámci akce „Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Havlíčkův Brod“, reg.č. 05.3.23/0.0/0.0/15_018/0001435.

 

253/17 Obnova majetku města

Rada města ukládá odboru rozvoje města připravit obnovu majetku města v následujícím rozsahu:

- oprava střechy objektu Úsvit čp. 909

- obnova kamer městského kamerového systému

- oprava fasády bez zateplení bytového domu U Panských čp. 75

- oprava povrchu komunikací Trocnovská, Polní, Práčat, Husova 

 

254/17 Havlíčkova, Jahodová - zadání projektové dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat projektovou dokumentaci na Rekonstrukci části Havlíčkovy ulice (úsek Masarykova – Nerudova) a Jahodovy ulice (úsek Havlíčkova – Rozkošská).

 

255/17 Rekonstrukce Konečná - zadání zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace ul. Konečná, parkovací plochy ul. U Školy, Havlíčkův Brod“ a souhlasí s návrhem zadávací dokumentace dle podkladových příloh č. 36584 až 36587.

 

256/17 Rekonstrukce Konečná - zadání zakázky

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace ul. Konečná, parkovací plochy ul. U Školy, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Václav Janoušek, Bc. Martin Stehno, Ing. Josef Jukl a jejich náhradníky Ing. Tomáš Hermann, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Josef Beneš, Ing. Pavel Sláma a Martin Stehno.

 

257/17 Rekonstrukce veřejného osvětlení podchodu pod ČD ul. Čechova - smlouva SŽDC

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle podkladové přílohy č. 36595 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234 pro stavbu „Rekonstrukce VO podchodu pod ČD ul. Čechova, Humpolecká, Havlíčkův Brod“.

 

258/17 Rekonstrukce veřejného osvětlení podchodu pod ČD ul. Čechova - smlouva SŽDC

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o stanovení podmínek pro umístění a provozování vedení dle podkladové přílohy č. 36596 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234 pro stavbu „Rekonstrukce VO podchodu pod ČD ul. Čechova, Humpolecká, Havlíčkův Brod“.

 

259/17 Cyklostezky - smlouva o výpůjčce

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. 12PO-000, P/V/3/2017 dle podkladové přílohy č. 36601 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO 65993390 jejímž předmětem je výpůjčka pozemků pod stavbami „Cyklostezka Havl.Brod – Šmolovy I/34 I. etapa“, „Cyklostezka Občiny – Šmolovy I/34“ a „Cyklostezka podél I/38 ul. Lidická, Havlíčkův Brod“.

 

260/17 Oprava okružní křižovatka, Nádražní

Rada města souhlasí s tím, aby město Havlíčkův Brod v rámci opravy asfaltobetonového krytu okružní křižovatky Dolní ulice uhradilo vyrovnání obrubníků a nezbytných oprav chodníků v rozsahu podkladové přílohy č. 36621.

 

261/17 Ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - čp. 91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. EK 219/2016/DSl uzavřené s Ing. Vladimírem Kuncem, IČ: 10463186, Bělohradská 115, Havlíčkův Brod dohodou ke dni 31.3.2017.

 

262/17 Žádost o snížení nájemného v KD Suchá

Rada města projednala žádost SDH Svatý Kříž o snížení nájemného za využití kulturního domu Suchá pro pořádání hasičského plesu 1.4.2017. Rada města jako výraz podpory společensko-kulturní činnosti výjimkou ze směrnice QS 55-34 stanovuje pro uvedený subjekt za uvedené využití paušální nájemné ve výši 1.500 Kč bez DPH. Využití prostor nesmí přesáhnout dobu 48 hodin.

 

263/17 Žádost o snížení nájemného v KD Mírovka

Rada města projednala žádost TJ Sokol Mírovka, z.s. se sídlem Mírovka 66, IČ: 46485465 o snížení nájemného za využití kulturního domu Mírovka pro pořádání sportovního plesu 19.3.2017. Rada města jako výraz podpory společensko-kulturní činnosti výjimkou ze směrnice QS 55-34 stanovuje pro uvedený subjekt za uvedené využití paušální nájemné ve výši 1.500 Kč bez DPH. Využití prostor nesmí přesáhnout dobu 48 hodin.

 

264/17 Pronájem částí pozemků č. 930/31, 752/96, 752/11 a 752/97 v k.ú. Havlíčkův Brod - Pražská

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků č. 930/31, 752/96, 752/11, 752/97 o celkové výměře 137 m2 Bytovému družstvu Pražská 2849, IČ: 64789781, se sídlem Pražská 2849, Havlíčkův Brod za účelem přistavení lešení a umístění skladů materiálu. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 16.3.2017 do 29.3.2017 (dle rozpisu v žádosti) a nájemné bude účtováno dle rozpisu prací uvedených v žádosti za 5 Kč/m2/den, tj. 47.870 Kč.

 

265/17 Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden Svět Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství v Havlíčkově Brodě A. J., Kutná Hora-Horka I., za účelem umístění pletených předmětů při konání festivalu Jeden Svět Havlíčkův Brod ve dnech 

24. -26.3.2017 dle podkladové přílohy č 36573. Žadatelka je odpovědná za dodržení zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti silničního provozu, veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

266/17 Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden Svět Havlíčkův Brod

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit součinnost při umístění tiskové propagace festivalu Jeden Svět Havlíčkův Brod v městské hromadné dopravě.

 

267/17 Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden Svět Havlíčkův Brod

Rada města ukládá Odboru vnějších a vnitřních vztahů zajistit součinnost při propagaci a medializaci festivalu Jeden Svět Havlíčkův Brod.

 

268/17 REKO MS Havlíčkův Brod - Svatovojtěšská + 1 - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 546/20, 546/25 a 2259/53, v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

269/17 Pávov, kabel NN, p.č. 45/3 - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 51/1 (podíl 119/838) v k.ú. Pávov ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 28085400, úplatně jednorázově za cenu 500 Kč + DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

270/17 H.Brod, f. RUMPOLD - RCHZ, úprava vedení vn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 162/5, 162/8, 566/7 a st. 157, v katastrálním území Poděbaby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

271/17 Veřejná obchodní soutěž - čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v I. PP čp. 87 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě.

Nájemce: Pozdní sběr, s.r.o., IČO:  28813219, Počernická 699/62, Praha 10

Účel pronájmu: Provozování radniční vinárny - gastroprovoz

Výše nájemného: 196.000 Kč/rok.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude uzavřena s účinností od 1.4.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

272/17 Veřejná obchodní soutěž - čp. 176, Šmolovy

Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 176 ve Šmolovech.

Nájemce: Veselá hospoda, s.r.o., IČO 05835909, Machačova 2145, Havlíčkův Brod

Účel pronájmu: hostinská činnost

Výše nájemného: 14.786 Kč/rok.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude uzavřena s účinností od 1.4.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

273/17 Veřejná obchodní soutěž - čp. 53, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod - přízemí

Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v přízemí čp. 53 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě.

Nájemce: Jiří Janů, Brožíkova 444, Pardubice, IČO 48183032

Účel pronájmu: Obchod s delikatesami, pochutinami a kávou

Výše nájemného: 2650 Kč/m2/rok.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude uzavřena s účinností od 1.4.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

274/17 Veřejná obchodní soutěž - čp. 53, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod - III. podlaží

Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání ve III. podlaží čp. 53 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě.

Nájemce: ELTEP, s.r.o., Nerudova 1034, Chrudim, IČO: 27507301

Účel pronájmu: obchodně technická kancelář

Výše nájemného: 900 Kč/m2/rok.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude uzavřena s účinností od 1.4.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

275/17 Středověké slavnosti 1. dubna v partnerském městě Brielle

Rada města schvaluje na pozvání starosty Brielle účast zástupců města – Mileny Popelové, Štěpánky Sýkorové a Miloše Kejklíčka, ředitelů školských příspěvkových organizací - na středověkých slavnostech v partnerském městě Brielle ve dnech 30. 3. - 2. 4. 2017.

 

276/17 Vytvoření pracovního místa - veřejně prospěšné práce, prevence kriminality

Rada města schvaluje prodloužení  polovičního pracovního úvazku pracovního místa "asistent prevence kriminality - ostraha v budově Úřadu práce v Havlíčkově Brodě" do 31.3.2018.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta