Usnesení z jednání rady města dne 13.1.2014Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Kejklíček, Blanka Muzikářová, Mgr. Jana Hartmanová, Hana Vaňkátová, Jana Smejkalová, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Ivana Zukalová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

1/14 Pohledávka - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky

Rada města v návaznosti na vydané usnesení Okresního soudu v Trutnově, kterým byl zastaven výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí pro částku 144 Kč s příslušenstvím, schvaluje odpis pohledávky za Alenou G., Trutnov pro její nedobytnost. Dlužnice se o rozhodnutí nevyrozumí, její dluh trvá dále. Příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na pohledávku vytvoří opravnou položku do výše 100% nominální hodnoty a pohledávka bude převedena z aktiv příspěvkové organizace do její účetní podrozvahové evidence na dobu, dokud není dluh promlčen. Rada města zároveň příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod ukládá, aby u výše uvedené povinné osoby bylo do doby promlčení dlužné částky průběžně prováděno monitorování jejích majetkových aktiv a případně podán další návrh na výkon rozhodnutí.

 

2/14 Pohledávka - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky

Rada města v návaznosti na vydané usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, kterým byl zastaven výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí pro částku 1 096 Kč s příslušenstvím, schvaluje odpis pohledávky za Monikou L., Havlíčkův Brod pro její nedobytnost. Dlužnice se o rozhodnutí nevyrozumí, její dluh trvá dále. Příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na pohledávku vytvoří opravnou položku do výše 100% nominální hodnoty a pohledávka bude převedena z aktiv příspěvkové organizace do její účetní podrozvahové evidence na dobu, dokud není dluh promlčen. Rada města zároveň příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod ukládá, aby u výše uvedené povinné osoby bylo do doby promlčení dlužné částky průběžně prováděno monitorování jejích majetkových aktiv a případně podán další návrh na výkon rozhodnutí.

 

3/14 Odpisový plán 2014 - 2 ks akordeonů - Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 24066 odpisový plán dlouhodobého movitého majetku - akordeon DELICIA CARMEN 26 pro rok 2014 příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

 

4/14 Odpisový plán 2014 - 2 ks akordeonů - Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 24067 odpisový plán dlouhodobého movitého majetku - akordeon DELICIA CHORAL 26 pro rok 2014 příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

 

5/14 Žádost PO ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 pro školní rok 2013/2014 výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě dle podkladové přílohy číslo 24098 do výše 19 dětí. Výjimka se v přípravné třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

6/14 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 1/2014 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a SRPDŠ v ZŠ Havlíčkův Brod, IČ 70 15 37 36, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 24102, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 6 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů na dopravu žáků na zimní pobyty v přírodě. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

7/14 Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 1.2.2014 - podkladová příloha č. 24129. 

 

8/14 Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 1.2.2014 - podkladová příloha č. 24131.

 

9/14 Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 1.2.2014 - podkladová příloha č. 24133.

 

10/14 Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 1.2.2014 - podkladová příloha č. 24135.

 

11/14 Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 1.2.2014 - podkladová příloha č. 24137. 

 

12/14 Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod  "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 1.2.2014 - podkladová příloha č. 24139.

 

13/14 Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 1.2.2014 - podkladová příloha č. 24141. 

 

14/14 Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 1.2.2014 - podkladová příloha č. 24143. 

 

15/14 Zapůjčení přenosného dětského dopravního hřiště

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného zapůjčení přenosného dětského dopravního hřiště včetně instalace, montáže, demontáže a dopravy ve dnech od 3.6. do 5.6.2014, pro Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, k pořádání krajského finále dopravní soutěže Mladý cyklista na zimním stadionu v Jihlavě na základě žádosti dle podkladové přílohy č. 24156. Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zápůjčku zabezpečit.

 

16/14 Dodatek ke smlouvě

Rada města schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č. 641/153/2010-11 uzavřený mezi městem Havlíčkův Brod a Veolia Transport Východní Čechy a.s., Na Ostrově 177, Chrudim ve znění podkladové přílohy č. 24114.

 

17/14 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

RM bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 18/2013 provedené u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, a na jejich základě ukládá řediteli této organizace přijmout 2 navrhovaná doporučení.

 

18/14 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

RM bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 21/2013 provedené u příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - středisko volného času a na jejich základě ukládá řediteli této organizace uskutečnit 5 nápravných opatření a přijmout 6 doporučení.

 

19/14 Přehled stížností a petic v roce 2013

Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích podaných na Městský úřad Havlíčkův Brod v roce 2013 dle podkladové přílohy č. 24123.

 

20/14 Žádost o udělení souhlasu k užití znaku města Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s používáním znaku města v souladu s přílohou č. 24092 na klubovém znaku, dresech hráčů, internetových stránkách a propagačních materiálech Rugby Clubu Havlíčkův Brod.

 

21/14 Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 2265008613

Rada města schvaluje dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 2265008613 viz příloha č. 24093 na pojištění vozidla Škoda Rapid RZ 5J2 5606.

 

22/14 Vyjádření města jako účastníka řízení k 11. změně integrovaného povolení společnosti ASAP s.r.o. Věž

Rada města schvaluje vyjádření města jako účastníka řízení o 11. změně integrovaného povolení pro zařízení Asanační podnik Věž společnosti ASAP s.r.o., 582 56 Věž 145, které probíhá podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších předpisů, dle podkladové přílohy číslo 24116.

 

23/14 Stavba roku Kraje Vysočina

Rada města ukládá odboru rozvoje města přihlásit do soutěže Stavba roku Kraje Vysočina 2013 v kategorii B stavbu „Rekonstrukce smuteční obřadní síně, Havlíčkův Brod“, v kategorii F " Revitalizační a protipovodňové opatření na Cihlářském potoce".

 

24/14 Stánky pro jarmarky a trhy

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 24152 na akci „stánky pro jarmarky a trhy pro město Havlíčkův Brod – 10 ks“.

 

25/14 Rekonstrukce Prokopa Holého - přeložka kabelů ČEZ

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 24159 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 ve věci přeložky kabelů vysokého napětí v rámci stavby "Rekonstrukce ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“.

 

26/14 Obec Ždírec, rozšíření kanalizace - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby kanalizace, jejího provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 32/1 (podíl 119/838) v k.ú. Ždírec na Moravě ve prospěch Obce Ždírec, se sídlem Ždírec 25, 588 13 Polná, IČO: 00287008, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

27/14 Květnov, chata MÚ Havl.Brod, úprava knn – věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 38/1, 38/8 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ Přídělový plán nebo jiný podklad parc. č. 464/1 a 469 v k.ú. Květnov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

28/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Sídliště Pražská 2754/4

Rada města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Marií a Petrem J., Havlíčkův Brod. Dluh za nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 4, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod bude splácen na základě uzavřeného uznání dluhu a dohody o jeho splácení v měsíčních splátkách 4.000,00 Kč po dobu 4 měsíců.

 

29/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Sídliště Pražská 2754/4

Rada města neschvaluje prominutí poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 4, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod Marii a Petrovi J., Havlíčkův Brod. Dlužná částka poplatku z prodlení ve výši 4.180,00 Kč je splatná do 30.6.2014.

 

30/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Na Výšině 3241/13

Rada města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Jaroslavou K., Havlíčkův Brod. Dluh za poplatky z prodlení, nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 13, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod bude splácen na základě uzavřeného uznání dluhu a dohody o jeho splácení v měsíčních splátkách 4.000,00 Kč po dobu 15 měsíců.

 

31/14 Pronájem bytu č. 1 v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 1116/13 ze dne 16.12.2013 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod Lence O., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 3.2.2014 na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

32/14 Pronájem bytu č. 8 v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod Janu L., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 3.2.2014 na dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

33/14 Pronájem bytu č. 29 v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 29 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod Stanislavu B., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 3.2.2014 na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

34/14 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla právnické osoby

Rada města prohlašuje, že souhlasí se zápisem adresy sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů v  Perknově, IČO: 60126094, čp. 3298, v ulici  Perknovská, Havlíčkův Brod do spolkového rejstříku dle zákona č.304/2013 Sb.

 

35/14 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla právnické osoby

Rada města prohlašuje, že souhlasí se zápisem adresy sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů ve Svatém Kříži, IČO: 60128721, čp. 99, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod do spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013/Sb.

 

36/14 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla právnické osoby

Rada města prohlašuje, že souhlasí se zápisem adresy sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů v Mírovce, IČO: 62696637, čp.149, Mírovka, Havlíčkův Brod do spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb.

 

37/14 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla právnické osoby

Rada města prohlašuje, že souhlasí se zápisem adresy sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů v Termesivech, IČO: 60127112, čp. 131, Termesivy, Havlíčkův Brod do spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb.

 

38/14 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla právnické osoby

Rada města prohlašuje, že souhlasí se zápisem adresy sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů ve Zbožici, IČO: 62696491, čp. 30, Zbožice, Havlíčkův Brod do spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013/Sb.

 

39/14 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla právnické osoby

Rada města prohlašuje, že souhlasí se zápisem adresy sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů ve Šmolovech, IČO: 62696548, čp. 97, Šmolovy, Havlíčkův Brod do spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb.

 

40/14 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla právnické osoby

Rada města prohlašuje, že souhlasí se zápisem adresy sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů v Květnově, IČO: 72028823, čp. 48, Květnov, Havlíčkův Brod do spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb.

 

41/14 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla právnické osoby

Rada města prohlašuje, že souhlasí se zápisem adresy sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů v Suché, IČO: 60128569, čp. 218, Suchá, Havlíčkův Brod do spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb.

 

42/14 Odstoupení od nájemní smlouvy č. OSM 039/2012/Fir

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. OSM 039/2012/Fir, jehož prostřednictvím zůstane na straně nájemce pouze Libuše H., Havlíčkův Brod.

 

43/14 Pronájem části pozemku ppč. 674/6 v k.ú. Havlíčkův Brod, zahrádka naproti psychiatrické léčebně

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 674/6 o výměře 120 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Pavlu Š., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.2.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 720 Kč/rok.

 

44/14 Výstava Zahrada 2014

Rada města schvaluje pronájem parkovací plochy v ulici Žižkova, Havlíčkův Brod společnosti GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227, za účelem parkování pro vystavovatele a návštěvníky výstavy Zahrada 2014 ve dnech 25.4.  až 27.4. 2014. Nájemné za toto období je stanoveno ve výši 5.445 Kč vč. 21 % DPH.

 

45/14 Výstava Zahrada 2014

Rada města schvaluje pronájem pozemků ppč. 3731 a ppč. 4005 v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227, za účelem instalace venkovních expozic. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 25.4.2014 do 27.4.2014. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/den, tj. 2.910 Kč.

 

46/14 Výstava Zahrada 2014

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 263/2 o výměře 2.512 m2 a pozemku ppč. 263/21 v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227, za účelem instalace venkovních expozic. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 25.4.2014 do 27.4.2014. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/den, tj. 18.180 Kč.

 

92/14 Dodatek č.5 HZS
Rada města schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě č. OSI - 01/11 o zabezpečení požární ochrany mezi městem Havlíčkův Brod a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina dle podkladové přílohy č. 24125.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta