Usnesení z jednání rady města dne 13.07.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Jana Smejkalová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Vladislav Rohlík, JUDr. Vít Fikar, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš

 

605/15 Revokace části usnesení rady města - změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města revokuje na návrh zřizované příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 část 1b) svého  usnesení č. 101/15 ze dne 2.2.2015 a nahrazuje ho tímto textem:

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, činí 1.350 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:

- opravu vodovodní přípojky (500 tis. Kč) v budově ZŠ Wolkerova

- opravu terasy (250 tis. Kč) v budově MŠ Na Svahu

- nátěr plotu (100 tis. Kč) v budově MŠ Na Svahu

- opravu sociálního zařízení (200 tis. Kč) v budově MŠ Na Svahu

- opravu dlažby (300 tis. Kč) v budově MŠ Na Svahu.

 

606/15 Žádost o poskytnutí reklamní plochy a zajištění dopravy – mezinárodní utkání v rugby ČR - Švédsko

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatně poskytnout autobusovou dopravu pro veřejnost Havlíčkův Brod – Tis pro účely mezinárodního utkání v rugby dne 25.7.2015 a umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení k propagaci akce, žadateli: OREL jednota Havlíčkův Brod, B. Kobzinové  2020, 580 01 Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.29170.

 

607/15 Změna závazných ukazatelů PO TSHB pro rok 2015

Rada města revokuje na návrh zřizované příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod své usnesení č. 94/15 ze dne 2.2.2015 následovně:

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 457/14 ze dne 22.12.2014 stanovuje příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 88.373,3 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 27484). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet). 

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2015:

2a) v tom limit objemu prostředků na odpisy 16.863,029 tis. Kč dle usnesení rady města Havlíčkův Brod č. 977/14 ze dne 6.10.2014. V případě změny odpisového plánu rozhodnutím zřizovatele v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního takto určeného ukazatele pro období 2015.

2b) limit objemu prostředků na platy hlavní činnost PO max. 35.332 tis. Kč

2c) limit objemu prostředků na Ostatní osobní náklady (OOV) hlavní činnost PO max. 873 tis. Kč

2d) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 146,0

3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2015 (účel, výše) 

4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO (pro rok 2015 se nepřipouští hospodaření PO se ztrátou v hlavní činnosti)

5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2015, kterou PO předkládá radě města.

 

608/15 Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4 - Dodatek ke smlouvě

Rada města ukládá odboru životního prostředí uzavřít s firmou Okrasné zahrady arboristika s.r.o., IČO 275 35 363, sídlo Žďárky 69, Žďárky 549 37 dodatek č. 1 ke smlouvě č. OZP/11/2014/Ja.

 

609/15 Vybudování výstražného a varovného informačního systému pro město Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru správy a informatiky zadat vypracování projektů „Technicko-ekonomická studie na vybudování varovného a vyrozumívacího systému města Havlíčkův Brod“, „Digitální povodňový plán a lokální varovný systém pro město a ORP Havlíčkův Brod“.

 

610/15 Místní akční plán v oblasti školství

Rada města schvaluje zpracování Místního akčního plánu v oblasti vzdělávání na území ORP Havlíčkův Brod. Nositelem (žadatelem) projektu bude Královská stezka o.p.s. a město Havlíčkův Brod jejím partnerem.

 

611/15 Rozpočtová opatření OŘP č. 6/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 6/2015 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 29101.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

612/15 Fokus Vysočina - dotace na činnost dobrovolnického centra

Rada města vyhodnotila žádost FOKUSu Vysočina o úhradu mzdy koordinátora dobrovolnického centra jako nevyhovující podmínkám vyhlášeného dotačního programu dle Zásad.

 

613/15 Sociální služby

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství řešit komplexně problematiku sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod a úhrady nákladů s nimi vynaložených.

 

614/15 Žádost o finanční dar - Libor M.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 19.000 Kč Liborovi M., Havlíčkův Brod, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na juniorském Mistrovství světa v zápase řecko-římském, které se koná ve dnech 9.-13. srpna 2015 v Brazílii.

 

615/15 Rozpočtové opatření OVVV č. 18/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2015 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 29091. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

616/15 Žádost o finanční dar - Gymnázium Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO 60126621, se sídlem Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod, na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním slavnostního koncertu u příležitosti 280. výročí Gymnázia Havlíčkův Brod.

 

617/15 60. ročník Spišského trhu a 48. ročník Spišských výstavních trhů

Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu Bc. Ivaně Mojžyškové, Liborovi Honzárkovi a Zbyňku Stejskalovi na 60. ročník Spišského trhu a 48. ročník Spišských výstavních trhů do slovenského partnerského města Spišská Nová Ves v termínu 17. 7. - 19. 7. 2015.

 

618/15 HC REBEL a.s. - snížení ceny nájemného dle usnesení ZM č. 22/145

Rada města schvaluje dohodu o vzájemném vypořádání mezi příspěvkovou organizací Technické služby Havlíčkův Brod, akciovou společností HC REBEL a městem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 29182.

 

619/15 HC REBEL a.s. - ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje v souladu s ustanovením Dohody o vzájemném vypořádání schválené radou města dne 13.7.2015, usnesením č. 618/15 ukončení nájmu bytu číslo 4, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod dohodou ke dni 31. 7. 2015 mezi městem Havlíčkův Brod a HC REBEL a.s., U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod

 

620/15 Souhlas s užíváním veřejného prostranství - Dny zahradní a komunální techniky

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství - části pozemku parcelní číslo 162/37 o výměře 1.500 m2 v katastrálním území Poděbaby a části pozemku parcelní číslo 912/4 o výměře 7.500 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu společností Profi Press, s.r.o., IČ 27098508, se sídlem Jana Masaryka 2559/56b, Praha 2 - Vinohrady za účelem parkování při příležitosti Dnů zahradní a komunální techniky v období od 7.9.2015 do 10.9.2015. Po skončení akce budou pozemky uvedeny do původního stavu.

 

621/15 Havlíčkův Brod, Perknov, úprava knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 24/9 v katastrálním území Perknov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

622/15 Plnící stanice CNG Bonett EUROGAS areál ČS PHM OMV - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 907/8 a 930/4  v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

623/15 Plnící stanice CNG Bonett EUROGAS areál ČS PHM OMV - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch Bonett Bohemia, a.s. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 907/8, 930/4 a 2313 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Bonett Bohemia, a.s., se sídlem Sudoměřská 1293/32, Praha - Žižkov, IČ: 25626108, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

624/15 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Kokořínská 2475/14

Rada města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Miroslavem a Soňou J., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 29126.

 

625/15 Rozpočtová opatření EO - 07/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 7/2015 dle podkladové přílohy č. 29183. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

626/15 Dolní, Žižkova, Na Ostrově - zjednosměrnění provozu

Rada města ukládá odboru rozvoje města ve spolupráci s dotčenými orgány a Krajem Vysočina řešit změnu dopravy jednosměrným provozem v ulici Na Ostrově a části ulic Dolní, Žižkova a Na Valech.

 

627/15 Dolní, Žižkova, Na Ostrově - zjednosměrnění provozu

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby na rekonstrukci části ulice Na Valech (úsek Žižkova- Na Ostrově).

 

628/15 Vyjádření obce k umístění výrobny elektrické energie

Rada města souhlasí se záměrem společnosti PLEAS, a.s. Havlíčkův Brod s umístěním kogenerační jednotky v areálu společnosti na pozemku p.č. 1951/1 k.ú. Havlíčkův Brod.

 

629/15 Oprava a rekonstrukce komunikací, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení Vysočany - zadávací řízení

Rada města v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje uchazeče Lubomír Dvořák, IČO 10466452 z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Oprava a rekonstrukce komunikací, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení Vysočany, Havlíčkův Brod“.

 

630/15 Oprava a rekonstrukce komunikací, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení Vysočany - zadávací řízení

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí nabídek otevřeného zadávacího řízení na dodavatele stavby „Oprava a rekonstrukce komunikací, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení Vysočany, Havlíčkův Brod“ první Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. IČO 60932171, druhý M-Silnice a.s., IČO 42196868 a třetí Strabag a.s., IČO 60838744 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

631/15 Kabiny TJ Sokol Mírovka - žádost o instalaci zabezpečovacího systému

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit instalaci zabezpečovacího zařízení v klubovně a kabinách na fotbalovém hřišti v Mírovce.

 

632/15 Rekonstrukce staré radnice - výběr vnitřního vybavení

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – dodávka a montáž interieru“ dle podkladové přílohy č. 29102.

 

633/15 Rekonstrukce staré radnice - výběr vnitřního vybavení

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – dodávka a montáž interieru“ dle podkladových příloh č. 29103 až 29106 a ukládá odboru rozvoje města provést zadání této zakázky otevřeným řízením dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

 

634/15 Rekonstrukce staré radnice - výběr vnitřního vybavení

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky otevřeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prácí „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – dodávka a montáž interieru“ Ing. Josefa Beneše, Milana Semeráda a Petra Adama náhradníky Ing. Pavla Slámu, Ing. Milenu Kuncířovou a Jaroslava Šlégra.

 

635/15 Rekonstrukce staré radnice - výběr vnitřního vybavení

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky otevřeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prací „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – dodávka a montáž interieru“ Ing. Čeňka Jůzla, Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Vladislava Rohlíka a Ing. Josefa Jukla a jejich náhradníky Bc. Ivanu Mojžyškovou, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Josefa Beneše, Milana Semeráda a Ing. Ivana Kuželku.

 

636/15 Smetanovo náměstí - model města

Rada města ukládá odboru rozvoje města ve spolupráci s odborem vnějších a vnitřních vztahů a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod předložit radě města návrh na provedení modelu města pro Smetanovo náměstí (rozsah území, časové období).

 

637/15 Parkoviště Na Ostrově

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést zadání zakázky malého rozsahu na „Úpravu dopravního režimu parkoviště ul. Na Ostrově, Havlíčkův Brod“ a na nejbližším jednání zastupitelstvu města předložit návrh na krytí výdajů této stavby.

 

638/15 Žádost o opravu přístupového chodníku k čp.1054

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést nezbytné opravy přístupového chodníku k bytovému domu čp. 1054 v ulici Prokopa Holého.

 

639/15 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 6 kapitoly Územní plánování a rozvoj města a kapitoly Sociální věci a školství dle podkladové přílohy číslo 29145. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

640/15 Hřiště Horní Papšíkov

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení služebnosti č. OM 661/2015 s Krajem Vysočina, IČO 70890749 dle podkladové přílohy č. 29142 ve prospěch vedení vodovodní přípojky pro dětské hřiště Horní Papšíkov.

 

641/15 Hřiště Horní Papšíkov

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu č. OM 662/2015 sjezdu k dětskému hřišti Horní Papšíkov s Krajem Vysočina, IČO 70890749 dle podkladové přílohy č. 29141.

 

642/15 Kanalizace Pohledští Dvořáci

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č.29156 s Lubomírem Dvořákem, IČO 10466452 ve věci realizace stavby Kanalizace Pohledští Dvořáci, Havlíčkův Brod.

 

643/15 Rekonstrukce elektroinstalace v 3.NP ZŠ v Sadech. Dodatek č.1 k SOD

Rada města ukládá  odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem, společností QDS Communication s.r.o., IČO: 28265971, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0103/2015 ORM 37/2015 na akci: „Rekonstrukce elektroinstalace v 3.NP ZŠ v Sadech, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 29100.

 

644/15 Zakázky malého rozsahu - doplnění hodnotící komise

Rada města doplňuje hodnotící komisi zakázek malého rozsahu pro správce rozpočtové kapitoly odbor rozvoje města podle článku 3.4 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu o Ing. Václava Janouška.

 

645/15 Rekonstrukce Na Ostrově

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Na Ostrově Havlíčkův Brod“ firmou M-Silnice a.s., IČO 42196868 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 29177.

 

646/15 Doprava v klidu - střed města

Rada města souhlasí s předloženým zněním „Detailní řešení dopravy v klidu na území centra města Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 29164.

 

647/15 Doprava v klidu - střed města

Rada města ukládá odboru rozvoje města požádat o změnu dopravního značení v souladu s „Detailním řešení dopravy v klidu na území centra města Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 29164.

 

648/15 Doprava v klidu - střed města

Rada města ukládá odboru dopravy města zpracovat a předložit radě města Nařízení města, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu v souladu s „Detailním řešení dopravy v klidu na území centra města Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 29164.

 

649/15 Doprava v klidu - střed města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zpracovat a předložit radě města ceník parkovného v souladu s „Detailním řešení dopravy v klidu na území centra města Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 29164.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta