Usnesení z jednání rady města dne 13. 7. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Vladislav Rohlík, Ing, Ivana Růžičková, JUDr. Vít Fikar, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Pavel Sláma, Ing. Miroslav Sommer, Jan Zimmermann

 

648/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší svá usnesení č. 521/09 a 526/09.

 

649/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 211/09  do 31.12.2009.

 

650/09 Žádost o poskytnutí ledové plochy pro mládežnická družstva

Rada města projednala žádost HC Rebel o poskytnutí ledové plochy pro přípravu mládežnických mužstev od 22.7.2009 a ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod zajistit přípravu ledové plochy tak, aby mohla být od uvedeného data provozována.

 

651/09 Rozšíření sběrného dvora TS HB - zpracování žádosti o dotaci z OPŽP

Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Výstavba sběrného dvora odpadů Havlíčkův Brod" mezi městem Havlíčkův Brod a Energetickou agenturou Vysočiny, Jiráskova 65, 586 01 Jihlava, IČ 70 93 83 34, dle přílohy 11742 podkladu RM č. 595/09.

 

652/09 Stížnosti a petice 2009  - průběžná zpráva

Rada města bere na vědomí průběžnou zprávu o stížnostech a peticích podaných na Městský úřad v Havlíčkově Brodě v 1. polovině roku 2009.

 

653/09 Nabídka na organizování výběrového řízení na dodavatele elektrické energie

Rada města schvaluje navázání spolupráce se společností eCentre, a.s. a ukládá řediteli   Technických služeb do 30.8.2009 připravit mandátní smlouvu se společností eCentre, a.s.  a ve spolupráci se společností připravit smlouvy o společném postupu s ostatními  organizacemi města.

 

654/09 Dodatek č.1 ke Smluvnímu vztahu mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Dodatek č.1. k Smlouvě OSV/1/2009 o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060233, ve znění přílohy 11662 podkladového materiálu RM č. 563/09.

 

655/09 Dodatek č.1 ke Smluvnímu vztahu mezi městem Havlíčkův Brod a FOKUSem Vysočina

Rada města schvaluje Dodatek č.1. k Smlouvě OSV/2/2009 o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a FOKUSem Vysočina, 5.května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060306, ve znění přílohy 11664 podkladového materiálu RM č. 563/09.

 

656/09 Dodatek č.1 ke Smluvnímu vztahu mezi městem Havlíčkův Brod a ÚSVITem - zařízením SPMP Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Dodatek č.1. k Smlouvě OSV/3/2009 o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a ÚSVITem - zařízením SPMP Havlíčkův Brod, Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60128640, ve znění přílohy 11666 podkladového materiálu RM č. 563/09.

 

657/09 Projekt "Systém včasné intervence"

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektu "Systém včasné intervence" v rámci dotačního řízení odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR s cílem zlepšit spolupráci mezi institucemi, do jejichž působnosti spadá péče o ohrožené děti a jejich rodiny.

 

658/09 Projekt "Systém včasné intervence"

Rada města schvaluje Prohlášení o spolupráci a součinnosti v rámci Systému včasné intervence na území obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod ve znění přílohy 11653 podkladového materiálu RM č. 564/09.

 

659/09 Projekt "Podpora procesů poskytování sociálních služeb na území města Havlíčkův Brod"

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektu "Podpora procesů poskytování sociálních služeb na území města Havlíčkův Brod" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - oblast podpory 3.1 - podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách.

 

660/09 Informace k záměru Krajského úřadu kraje Vysočina - systémová změna zřizovatelské funkce k domům dětí a mládeže a k ZUŠ na území kraje Vysočina

Rada města bere na vědomí informaci o záměru kraje Vysočina na systémovou změnu zřizovatelské funkce k domům dětí a mládeže a k základním uměleckým školám na území kraje Vysočina a ukládá odboru sociálních věcí a školství zpracovat a předložit radě podrobný podklad se zhodnocením všech podmínek a důsledků, které by tato změna pro město přinesla.

 

661/09 Dohoda o provedení stavby - Rekonstrukce komunikace U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o provedení stavby za účelem položení kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku parc.č.488/1 katastrální území Havlíčkův Brod a za účelem vybudování výhybny komunikace na pozemku parc.č. 3838/1, který jsou ve vlastnictví Petra O., Pavla O., Vojtěcha N. a Pavly Č. a to v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové.

 

662/09 Dohoda o provedení stavby - Rekonstrukce komunikace U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o provedení stavby za účelem položení kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku parc.č.486/8 katastrální území Havlíčkův Brod a za účelem vybudování zpevněného vjezdu, opěrné zdi a rozebrání stávajícího oplocení na pozemku parc.č. 486/2, který jsou ve vlastnictví Petra O. a Martiny O. a to v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové.

 

663/09 Kamerový systém

Rada města ukládá Městské policii uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem JAGUARD s.r.o., IČ 27488896. arealizovat akci„Rozšíření MKS o 1 kamerový bod – Rubešovo náměstí“.

 

664/09 Vyhodnocení zakázky Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren letiště

Rada města stanovuje následující pořadí u veřejné zakázky na dodavatele stavby Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren letiště Havlíčkův Brod : první M-SILNICE a.s., odštěpný závod JIH, IČ 421 96 868; druhý Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., odštěpný závod 6 Morava, IČ 452 73 910; třetí STRABAG a.s., Odštěpný závod Vysočina, IČ 608 38 744 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

665/09 Vyhodnocení zakázky Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren letiště

Rada města vylučuje uchazeče FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ 253 17 628 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren letiště Havlíčkův Brod.

 

666/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425,  č. Z_S14_12_8120021235 - provedení přeložky kabelu NN v délce cca 45,0 m za opěrnou zdí a přemístění stávajícího sloupu VN o cca 1,0m mimo budoucí komunikaci v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové. Smlouva je přílohou č.11681 tohoto podkladu.

 

667/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby s vlastníkem pozemku paní Lenkou K., Havlíčkův Brod, výkup p.p.č. 377/7 o výměře cca 40m2 (stavba chodníku) za cenu znaleckého posudku na základě GP - veškeré náklady ponese město HB, v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové. Dohoda je přílohou č.11683 tohoto podkladu.

 

668/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby s vlastníky pozemku  Petrem M. a Boženou M., Havlíčkův Brod -  vlastníci p.p.č. 377/ 5 a st.č. 1532 v k.ú. HB - dotčeny úpravami vjezdu k RD čp. 567, veškeré náklady ponese město HB v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové. Dohoda je přílohou č.11686 tohoto podkladu.

 

669/09 Stavební úpravy zpevněných ploch u fotbalového hřiště Na Losích, Havl.Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby s vlastníkem pozemku Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, IČ 529672 (vlastník pozemků parc.č. 546/14, 546/16 a st.č. 3231 v k.ú. HB), veškeré práce prováděné na těchto pozemcích budou hrazeny městem Havlíčkův Brod. Dohoda je přílohou č.11697 tohoto podkladu.

 

670/09 Stavební úpravy zpevněných ploch u fotbalového hřiště Na Losích, Havl.Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby s vlastníkem pozemku panem Janem R., Hradec Králové 9 (vlastník pozemku parc.č. 546/18 v k.ú. HB), veškeré práce prováděné na těchto pozemcích budou hrazeny městem Havlíčkův Brod. Dohoda je přílohou č.11698 tohoto podkladu.

 

671/09 Studie křižovatek Nádražní a Havířské ulice v okolí železničního mostu ( Černý most )

Rada města souhlasí s rozšíření rozsahu prací o křižovatku ul. Nádražní – Bezručova v souladu s předloženou nabídkou zpracovatele projektové dokumentace Cityplan Praha.

 

672/09 Vyhodnocení zakázek na stavební úpravy ZŠ Štáflova

Rada města konstatuje, že do veřejné zakázky na dodavatele stavby Odstranění zatékání na schodišti ve 3.NP, zřízení hygienické kabiny, oprava střechy včetně vyklizení půdního prostoru v ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod, se nepřihlásil žádná uchazeč a proto ukládá odboru rozvoje města uzavřít s  firmou Qatrosystém, s.r.o., IČ 15058654, uzavřít smlouvu o dílo dle  nabídky ze dne 22.6.2009.

 

673/09 Vyhodnocení zakázek na stavební úpravy ZŠ Štáflova

Rada města souhlasí s hodnocením veřejné zakázky na dodavatele stavby Oprava podlah v učebnách a nátěr radiátorů ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod, dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ze dne 13.7.2009 a ukládá odboru rozvoje města s vítězným uchazečem firmou Vlastislav Jakeš, Česká Bělá 306, IČ 11000384 uzavřít smlouvu o dílo.

 

674/09 Vyhodnocení zakázky na zhotovitele rekonstrukce elektroinstalace ZŠ V Sadech

Rada města souhlasí s pořadím veřejné zakázky na dodavatele stavby Rekonstrukce elektroinstalace sociálních zařízení v 1.,2. a 3.NP ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brod, dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ze dne 13.7.2009 a ukládá odboru rozvoje města s vítězným uchazečem firmou ROSS Holding s.r.o., IČ 28436024 uzavřít smlouvu o dílo.

 

675/09 Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov" - uzavření nájemní smlouvy

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku za účelem výstavby a umístění STL Plynovodu s Lesy České republiky, a.s., IČ 42196451, v rámci stavby Plynofikaci Mírovka, Herlify, Baštínov. Dohoda je přílohou č.11712 tohoto podkladu.

 

676/09 Podchod Masarykova – informace o průběhu výstavby

Rada města bere na vědomí postup prací na stavbě podchodu a ukládá odboru rozvoje města , po odsouhlasení Statním fondem dopravní infrastruktury, uzavřít se zhotovitelem dodatek ke smlouvě. S prodloužením termínu dokončení stavby o 30 dnů rada města nesouhlasí.

 

677/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Petře K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1. 8. 2009 na dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

678/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Tereze Č., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.8. 2009 na dobu 5 let.

Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

679/09 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nájem bytu č. 21 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod, Evě M., měnícího dobu nájmu na dobu určitou do 30.11. 2013.

 

680/09 Pronájem bytu - Marie Linková

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 v domě čp. 2799 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod Marii L., Havlíčkův Brod, za podmínky uvolnění a odevzdání bytu v domě čp. 2612 Reynkova ul., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A za stávajících podmínek, počínaje dnem 1.9.2009. Kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bude uhrazena před uzavřením nájemní smlouvy.

 

681/09 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje následujících bytových jednotek č.:

798/1 se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy, pozemku stav. parcely č. 3135, 3136 apozemku pozemkové parcely č. 1868/1 ve výši ( dále jen s podílem) 721/10283,

č. 798/2 s podílem 723/10283

č.798/3 s podílem 730/10283

č. 798/4 s podílem 700/10283

č. 798/5 s podílem 711/10283

č. 798/6 s podílem 710/10283

č. 799/1 s podílem 382/10283

č. 799/2 s podílem 432/10283

č.799/3 s podílem 591/10283

č. 799/4 s podílem 432/10283

č. 799/5 s podílem 591/10283

č. 799/6 s podílem 432/10283

č. 799/7 s podílem 591/10283

č. 799/8 s podílem 388/10283

č. 799/9 s podílem 592/10283

 

682/09 Zařazení do sociálního pořadníku a pronájem bytu

Rada města schvaluje zařazení Evy D., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt a zároveň pronájem bytu č. 6 o velikosti 1+0 Reynkova 2577, Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 9. 2009. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

683/09 Pronájem části ppč. 636/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 636/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu manželům Luboši a Květoslavě T., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.7.2006 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 120 Kč/rok.

 

684/09 Pronájem části ppč. 580 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města neschvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 580 o výměře 170 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

685/09 Pronájem části PK 1048/1 (díl 23) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 o výměře 329 m2 (díl 23) v k.ú. Havlíčkův Brod, manželům Lubomíru a Jaroslavě F., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.7.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.316 Kč/rok.

 

686/09 Výpůjčka částí ppč. 630/12 a 1819 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 630/12 o výměře 200 m2 a části pozemku pozemková parcela číslo 1819 o výměře 200 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu Vodovodům a kanalizacím Havlíčkův Brod, a.s., IČ: 48173002, se sídlem Žižkova ul. 832, Havlíčkův Brod za účelem umístění zařízení staveniště a dočasné skládky vytěžené zeminy při rekonstrukci vodovodu v obci Svatý Kříž. Po skončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na požadované období od 6.7.2009 do 6.9.2009.

 

687/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 200 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Zdeňku a Marii K., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.7.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 800Kč/rok.

 

688/09 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. HO 035/1998/Ho

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 035/1998/Ho, uzavřené se Zemědělským obchodním družstvem se sídlem ve Šmolovech, jehož předmětem bude zúžení předmětu nájmu o část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parcelní číslo 251/1 o výměře 1.500 m2 v katastrálním území Poděbaby s účinností od 1.9.2009.

 

689/09 Inzerce o prodej pozemku v k. ú. Suchá ppč. 630/21

Rada města ukládá hospodářskému odboru zveřejnit nabídku na prodej pozemku pozemkové parcely č. 630/21 o výměře 358 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod ve znění přílohy tohoto podkladového materiálu a v souladu s jeho odůvodněním.

 

690/09 Revokace - Pronájem objektu čp. 909 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města ruší své usnesení č. 520/09 ze dne 1.6.2009 a nahrazuje jej usnesením následujícím:

Rada města schvaluje uzavřít novou nájemní smlouvu na objekt čp. 909 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě s nájemcem  ÚSVIT - zařízení SPMP, Nádražní ulice 909, Havlíčkův Brod, IČ: 60128640, dle přílohy tohoto podkladového materiálu.

 

691/09 Pronájem KD Vršovice čp. 2744 v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor (sálu) v objektu kulturního domu čp. 2774 na Vršovicích v Havlíčkově Brodě, Miroslavu K., Havlíčkův Brod, za účelem tréninků latinsko-amerických tanců s účinností od 1. září 2009 3x v týdnu, za cenu 50 Kč/hodina.

 

692/09 Souhlas s užíváním kulturního domu v Termesivech

Rada města souhlasí s tím, aby Sbor dobrovolných hasičů Termesivy umožnil užívání objektu kulturního domu v Termesivech v termínech dle tohoto podkladového materiálu. Veškerá práva a povinnosti ve vztahu k městu Havlíčkův Brod nese Sbor dobrovolných hasičů v Termesivech.

 

693/09 Výměna elektrických ohřívačů vody ZŠ Konečná Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje s ohledem na havarijní situaci ohřívačů teplé vody na ZŠ Konečná 1884, H.Brod převést finanční prostředky určené na opravu oplocení na výměnu ohřívačů teplé vody.

 

694/09 Výměna oken a balkónových sestav v domě čp. 1105-08,Jihlavská ul. H.Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 11.6.2008 mezi zhotovitelem fy.Grand-Pol s.r.o. Havlíčkův Brod a Městem Havlíčkův Brod podle cenové nabídky zhotovitele.

 

695/09 Petice - nesouhlas s rekonstrukcí komunikace v parku Haškovy Sady

Rada města na základě petice dočasně zastavuje práce na realizaci investiční akce Rekonstrukce komunikací Haškovy Sady.

 

696/09 Dar 20tis. Kč obci Bernartice (obec postižená povodněmi)

Rada města schvaluje dar ve výši 20.000 Kč obci Bernartice na Javornicku, která byla postižena ničivou povodní.

 

697/09 Schválení daru k životnímu jubileu

Rada města schvaluje věcný dar v hodnotě do výše 1.500 Kč brodskému výtvarníkovi Radomíru Dvořákovi u příležitosti významného životního jubilea.

 

698/09 Vyřazená výpočetní technika - návrh darování

Rada města schvaluje darování výpočetní techniky vyřazené z důvodu neupotřebitelnosti (2 ks počítačových sestav a monitorů) v celkové zůstatkové hodnotě 5.000 Kč společnosti HC Rebel a.s., IČ 64259757, U stadionu 2777, Havlíčkův Brod.

 

699/09 Vyřazená výpočetní technika - návrh darování

Rada města schvaluje darování výpočetní techniky vyřazené z důvodu neupotřebitelnosti (2 ks počítačových sestav a monitorů) v celkové zůstatkové hodnotě 5.000 Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, IČ75035944, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod (1 ks) a Svazu tělesně postižených ČR, o.s., IČ71233407,Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod (1 ks).

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka

Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Vladislav Rohlík, Ing, Ivana Růžičková, JUDr. Vít Fikar, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Pavel Sláma, Ing. Miroslav Sommer, Jan Zimmermann

 

648/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší svá usnesení č. 521/09 a 526/09.

 

649/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 211/09  do 31.12.2009.

 

650/09 Žádost o poskytnutí ledové plochy pro mládežnická družstva

Rada města projednala žádost HC Rebel o poskytnutí ledové plochy pro přípravu mládežnických mužstev od 22.7.2009 a ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod zajistit přípravu ledové plochy tak, aby mohla být od uvedeného data provozována.

 

651/09 Rozšíření sběrného dvora TS HB - zpracování žádosti o dotaci z OPŽP

Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Výstavba sběrného dvora odpadů Havlíčkův Brod" mezi městem Havlíčkův Brod a Energetickou agenturou Vysočiny, Jiráskova 65, 586 01 Jihlava, IČ 70 93 83 34, dle přílohy 11742 podkladu RM č. 595/09.

 

652/09 Stížnosti a petice 2009  - průběžná zpráva

Rada města bere na vědomí průběžnou zprávu o stížnostech a peticích podaných na Městský úřad v Havlíčkově Brodě v 1. polovině roku 2009.

 

653/09 Nabídka na organizování výběrového řízení na dodavatele elektrické energie

Rada města schvaluje navázání spolupráce se společností eCentre, a.s. a ukládá řediteli   Technických služeb do 30.8.2009 připravit mandátní smlouvu se společností eCentre, a.s.  a ve spolupráci se společností připravit smlouvy o společném postupu s ostatními  organizacemi města.

 

654/09 Dodatek č.1 ke Smluvnímu vztahu mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Dodatek č.1. k Smlouvě OSV/1/2009 o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060233, ve znění přílohy 11662 podkladového materiálu RM č. 563/09.

 

655/09 Dodatek č.1 ke Smluvnímu vztahu mezi městem Havlíčkův Brod a FOKUSem Vysočina

Rada města schvaluje Dodatek č.1. k Smlouvě OSV/2/2009 o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a FOKUSem Vysočina, 5.května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060306, ve znění přílohy 11664 podkladového materiálu RM č. 563/09.

 

656/09 Dodatek č.1 ke Smluvnímu vztahu mezi městem Havlíčkův Brod a ÚSVITem - zařízením SPMP Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Dodatek č.1. k Smlouvě OSV/3/2009 o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a ÚSVITem - zařízením SPMP Havlíčkův Brod, Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60128640, ve znění přílohy 11666 podkladového materiálu RM č. 563/09.

 

657/09 Projekt "Systém včasné intervence"

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektu "Systém včasné intervence" v rámci dotačního řízení odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR s cílem zlepšit spolupráci mezi institucemi, do jejichž působnosti spadá péče o ohrožené děti a jejich rodiny.

 

658/09 Projekt "Systém včasné intervence"

Rada města schvaluje Prohlášení o spolupráci a součinnosti v rámci Systému včasné intervence na území obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod ve znění přílohy 11653 podkladového materiálu RM č. 564/09.

 

659/09 Projekt "Podpora procesů poskytování sociálních služeb na území města Havlíčkův Brod"

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektu "Podpora procesů poskytování sociálních služeb na území města Havlíčkův Brod" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - oblast podpory 3.1 - podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách.

 

660/09 Informace k záměru Krajského úřadu kraje Vysočina - systémová změna zřizovatelské funkce k domům dětí a mládeže a k ZUŠ na území kraje Vysočina

Rada města bere na vědomí informaci o záměru kraje Vysočina na systémovou změnu zřizovatelské funkce k domům dětí a mládeže a k základním uměleckým školám na území kraje Vysočina a ukládá odboru sociálních věcí a školství zpracovat a předložit radě podrobný podklad se zhodnocením všech podmínek a důsledků, které by tato změna pro město přinesla.

 

661/09 Dohoda o provedení stavby - Rekonstrukce komunikace U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o provedení stavby za účelem položení kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku parc.č.488/1 katastrální území Havlíčkův Brod a za účelem vybudování výhybny komunikace na pozemku parc.č. 3838/1, který jsou ve vlastnictví Petra O., Pavla O., Vojtěcha N. a Pavly Č. a to v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové.

 

662/09 Dohoda o provedení stavby - Rekonstrukce komunikace U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o provedení stavby za účelem položení kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku parc.č.486/8 katastrální území Havlíčkův Brod a za účelem vybudování zpevněného vjezdu, opěrné zdi a rozebrání stávajícího oplocení na pozemku parc.č. 486/2, který jsou ve vlastnictví Petra O. a Martiny O. a to v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové.

 

663/09 Kamerový systém

Rada města ukládá Městské policii uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem JAGUARD s.r.o., IČ 27488896. arealizovat akci„Rozšíření MKS o 1 kamerový bod – Rubešovo náměstí“.

 

664/09 Vyhodnocení zakázky Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren letiště

Rada města stanovuje následující pořadí u veřejné zakázky na dodavatele stavby Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren letiště Havlíčkův Brod : první M-SILNICE a.s., odštěpný závod JIH, IČ 421 96 868; druhý Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., odštěpný závod 6 Morava, IČ 452 73 910; třetí STRABAG a.s., Odštěpný závod Vysočina, IČ 608 38 744 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

665/09 Vyhodnocení zakázky Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren letiště

Rada města vylučuje uchazeče FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ 253 17 628 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren letiště Havlíčkův Brod.

 

666/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425,  č. Z_S14_12_8120021235 - provedení přeložky kabelu NN v délce cca 45,0 m za opěrnou zdí a přemístění stávajícího sloupu VN o cca 1,0m mimo budoucí komunikaci v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové. Smlouva je přílohou č.11681 tohoto podkladu.

 

667/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby s vlastníkem pozemku paní Lenkou K., Havlíčkův Brod, výkup p.p.č. 377/7 o výměře cca 40m2 (stavba chodníku) za cenu znaleckého posudku na základě GP - veškeré náklady ponese město HB, v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové. Dohoda je přílohou č.11683 tohoto podkladu.

 

668/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby s vlastníky pozemku  Petrem M. a Boženou M., Havlíčkův Brod -  vlastníci p.p.č. 377/ 5 a st.č. 1532 v k.ú. HB - dotčeny úpravami vjezdu k RD čp. 567, veškeré náklady ponese město HB v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové. Dohoda je přílohou č.11686 tohoto podkladu.

 

669/09 Stavební úpravy zpevněných ploch u fotbalového hřiště Na Losích, Havl.Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby s vlastníkem pozemku Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, IČ 529672 (vlastník pozemků parc.č. 546/14, 546/16 a st.č. 3231 v k.ú. HB), veškeré práce prováděné na těchto pozemcích budou hrazeny městem Havlíčkův Brod. Dohoda je přílohou č.11697 tohoto podkladu.

 

670/09 Stavební úpravy zpevněných ploch u fotbalového hřiště Na Losích, Havl.Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby s vlastníkem pozemku panem Janem R., Hradec Králové 9 (vlastník pozemku parc.č. 546/18 v k.ú. HB), veškeré práce prováděné na těchto pozemcích budou hrazeny městem Havlíčkův Brod. Dohoda je přílohou č.11698 tohoto podkladu.

 

671/09 Studie křižovatek Nádražní a Havířské ulice v okolí železničního mostu ( Černý most )

Rada města souhlasí s rozšíření rozsahu prací o křižovatku ul. Nádražní – Bezručova v souladu s předloženou nabídkou zpracovatele projektové dokumentace Cityplan Praha.

 

672/09 Vyhodnocení zakázek na stavební úpravy ZŠ Štáflova

Rada města konstatuje, že do veřejné zakázky na dodavatele stavby Odstranění zatékání na schodišti ve 3.NP, zřízení hygienické kabiny, oprava střechy včetně vyklizení půdního prostoru v ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod, se nepřihlásil žádná uchazeč a proto ukládá odboru rozvoje města uzavřít s  firmou Qatrosystém, s.r.o., IČ 15058654, uzavřít smlouvu o dílo dle  nabídky ze dne 22.6.2009.

 

673/09 Vyhodnocení zakázek na stavební úpravy ZŠ Štáflova

Rada města souhlasí s hodnocením veřejné zakázky na dodavatele stavby Oprava podlah v učebnách a nátěr radiátorů ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod, dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ze dne 13.7.2009 a ukládá odboru rozvoje města s vítězným uchazečem firmou Vlastislav Jakeš, Česká Bělá 306, IČ 11000384 uzavřít smlouvu o dílo.

 

674/09 Vyhodnocení zakázky na zhotovitele rekonstrukce elektroinstalace ZŠ V Sadech

Rada města souhlasí s pořadím veřejné zakázky na dodavatele stavby Rekonstrukce elektroinstalace sociálních zařízení v 1.,2. a 3.NP ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brod, dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ze dne 13.7.2009 a ukládá odboru rozvoje města s vítězným uchazečem firmou ROSS Holding s.r.o., IČ 28436024 uzavřít smlouvu o dílo.

 

675/09 Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov" - uzavření nájemní smlouvy

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku za účelem výstavby a umístění STL Plynovodu s Lesy České republiky, a.s., IČ 42196451, v rámci stavby Plynofikaci Mírovka, Herlify, Baštínov. Dohoda je přílohou č.11712 tohoto podkladu.

 

676/09 Podchod Masarykova – informace o průběhu výstavby

Rada města bere na vědomí postup prací na stavbě podchodu a ukládá odboru rozvoje města , po odsouhlasení Statním fondem dopravní infrastruktury, uzavřít se zhotovitelem dodatek ke smlouvě. S prodloužením termínu dokončení stavby o 30 dnů rada města nesouhlasí.

 

677/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Petře K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1. 8. 2009 na dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

678/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Tereze Č., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.8. 2009 na dobu 5 let.

Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

679/09 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nájem bytu č. 21 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod, Evě M., měnícího dobu nájmu na dobu určitou do 30.11. 2013.

 

680/09 Pronájem bytu - Marie Linková

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 v domě čp. 2799 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod Marii L., Havlíčkův Brod, za podmínky uvolnění a odevzdání bytu v domě čp. 2612 Reynkova ul., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A za stávajících podmínek, počínaje dnem 1.9.2009. Kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bude uhrazena před uzavřením nájemní smlouvy.

 

681/09 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje následujících bytových jednotek č.:

798/1 se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy, pozemku stav. parcely č. 3135, 3136 apozemku pozemkové parcely č. 1868/1 ve výši ( dále jen s podílem) 721/10283,

č. 798/2 s podílem 723/10283

č.798/3 s podílem 730/10283

č. 798/4 s podílem 700/10283

č. 798/5 s podílem 711/10283

č. 798/6 s podílem 710/10283

č. 799/1 s podílem 382/10283

č. 799/2 s podílem 432/10283

č.799/3 s podílem 591/10283

č. 799/4 s podílem 432/10283

č. 799/5 s podílem 591/10283

č. 799/6 s podílem 432/10283

č. 799/7 s podílem 591/10283

č. 799/8 s podílem 388/10283

č. 799/9 s podílem 592/10283

 

682/09 Zařazení do sociálního pořadníku a pronájem bytu

Rada města schvaluje zařazení Evy D., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt a zároveň pronájem bytu č. 6 o velikosti 1+0 Reynkova 2577, Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 9. 2009. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

683/09 Pronájem části ppč. 636/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 636/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu manželům Luboši a Květoslavě T., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.7.2006 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 120 Kč/rok.

 

684/09 Pronájem části ppč. 580 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města neschvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 580 o výměře 170 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

685/09 Pronájem části PK 1048/1 (díl 23) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 o výměře 329 m2 (díl 23) v k.ú. Havlíčkův Brod, manželům Lubomíru a Jaroslavě F., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.7.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.316 Kč/rok.

 

686/09 Výpůjčka částí ppč. 630/12 a 1819 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 630/12 o výměře 200 m2 a části pozemku pozemková parcela číslo 1819 o výměře 200 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu Vodovodům a kanalizacím Havlíčkův Brod, a.s., IČ: 48173002, se sídlem Žižkova ul. 832, Havlíčkův Brod za účelem umístění zařízení staveniště a dočasné skládky vytěžené zeminy při rekonstrukci vodovodu v obci Svatý Kříž. Po skončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na požadované období od 6.7.2009 do 6.9.2009.

 

687/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 200 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Zdeňku a Marii K., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.7.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 800Kč/rok.

 

688/09 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. HO 035/1998/Ho

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 035/1998/Ho, uzavřené se Zemědělským obchodním družstvem se sídlem ve Šmolovech, jehož předmětem bude zúžení předmětu nájmu o část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parcelní číslo 251/1 o výměře 1.500 m2 v katastrálním území Poděbaby s účinností od 1.9.2009.

 

689/09 Inzerce o prodej pozemku v k. ú. Suchá ppč. 630/21

Rada města ukládá hospodářskému odboru zveřejnit nabídku na prodej pozemku pozemkové parcely č. 630/21 o výměře 358 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod ve znění přílohy tohoto podkladového materiálu a v souladu s jeho odůvodněním.

 

690/09 Revokace - Pronájem objektu čp. 909 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města ruší své usnesení č. 520/09 ze dne 1.6.2009 a nahrazuje jej usnesením následujícím:

Rada města schvaluje uzavřít novou nájemní smlouvu na objekt čp. 909 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě s nájemcem  ÚSVIT - zařízení SPMP, Nádražní ulice 909, Havlíčkův Brod, IČ: 60128640, dle přílohy tohoto podkladového materiálu.

 

691/09 Pronájem KD Vršovice čp. 2744 v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor (sálu) v objektu kulturního domu čp. 2774 na Vršovicích v Havlíčkově Brodě, Miroslavu K., Havlíčkův Brod, za účelem tréninků latinsko-amerických tanců s účinností od 1. září 2009 3x v týdnu, za cenu 50 Kč/hodina.

 

692/09 Souhlas s užíváním kulturního domu v Termesivech

Rada města souhlasí s tím, aby Sbor dobrovolných hasičů Termesivy umožnil užívání objektu kulturního domu v Termesivech v termínech dle tohoto podkladového materiálu. Veškerá práva a povinnosti ve vztahu k městu Havlíčkův Brod nese Sbor dobrovolných hasičů v Termesivech.

 

693/09 Výměna elektrických ohřívačů vody ZŠ Konečná Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje s ohledem na havarijní situaci ohřívačů teplé vody na ZŠ Konečná 1884, H.Brod převést finanční prostředky určené na opravu oplocení na výměnu ohřívačů teplé vody.

 

694/09 Výměna oken a balkónových sestav v domě čp. 1105-08,Jihlavská ul. H.Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 11.6.2008 mezi zhotovitelem fy.Grand-Pol s.r.o. Havlíčkův Brod a Městem Havlíčkův Brod podle cenové nabídky zhotovitele.

 

695/09 Petice - nesouhlas s rekonstrukcí komunikace v parku Haškovy Sady

Rada města na základě petice dočasně zastavuje práce na realizaci investiční akce Rekonstrukce komunikací Haškovy Sady.

 

696/09 Dar 20tis. Kč obci Bernartice (obec postižená povodněmi)

Rada města schvaluje dar ve výši 20.000 Kč obci Bernartice na Javornicku, která byla postižena ničivou povodní.

 

697/09 Schválení daru k životnímu jubileu

Rada města schvaluje věcný dar v hodnotě do výše 1.500 Kč brodskému výtvarníkovi Radomíru Dvořákovi u příležitosti významného životního jubilea.

 

698/09 Vyřazená výpočetní technika - návrh darování

Rada města schvaluje darování výpočetní techniky vyřazené z důvodu neupotřebitelnosti (2 ks počítačových sestav a monitorů) v celkové zůstatkové hodnotě 5.000 Kč společnosti HC Rebel a.s., IČ 64259757, U stadionu 2777, Havlíčkův Brod.

 

699/09 Vyřazená výpočetní technika - návrh darování

Rada města schvaluje darování výpočetní techniky vyřazené z důvodu neupotřebitelnosti (2 ks počítačových sestav a monitorů) v celkové zůstatkové hodnotě 5.000 Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, IČ75035944, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod (1 ks) a Svazu tělesně postižených ČR, o.s., IČ71233407,Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod (1 ks).

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka