Usnesení z jednání rady města dne 12.11.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Petr Honsa, Zbyněk Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, Bc. Magdalena Kurfová, Blažena Polyaková, Mgr. Miloš Kejklíček, Edita Ondráčková, Ing. Jana Smejkalová, Ing. Ivana Julišová, Ing. Vladislav Rohlík, Renáta Borkovcová, DiS., JUDr. Vít Fikar, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

 

1000/12 Veřejná zakázka na zprostředkovatele výběru na dodávky silové elektřiny pro období 1.3.2013 do 28.2.2014

Rada města schvaluje vítěznou nabídku společnosti PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128,  702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  IČ: 25863568 na  komplexní zadavatelskou činnost ve smyslu zákona o veřejných zakázkách na sdružené služby dodávky silové elektřiny formou elektronické aukce a ukládá všem organizacím zakládaným a zřizovaným městem spolupracovat se společností PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, Ostrava, IČ: 25863568 při  zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele silové elektřiny na období od 1.3.2013 do 28.2.2014.

 

1001/12 Vánoční trhy - snížení ceny služeb

Rada města schvaluje poskytnutí slevy za zapůjčení stánků od Technických služeb Havlíčkův Brod ve výši 109.200,- Kč vč. DPH p. Václavu Štaubertovi, Štoky 174 ,  582 53  Štoky, IČ: 68031947, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na zajištění Vánočních trhů ve dnech 10.12. až 23.12.2012  v souladu s podanou žádostí dle podkladové přílohy č.20524 a  cenovou kalkulací dle podkladové přílohy č.20525.

 

1002/12 Jízdní řády MHD

Rada města schvaluje jízdní řády městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě platné od 9.12.2012 dle podkladové přílohy č.20567.

 

1003/12 Tarify MHD a smluvní přepravní podmínky - upřesnění

Rada města schvaluje Smluvní přepravní podmínky MHD (podkladová příloha č.20570), Tarif MHD (podkladová příloha č.20571) a zrušení linky MHD č.10 s platností od 1.12.2012.

 

1004/12 Operační plán zimní údržby komunikací města Havlíčkova Brodu

Rada města ruší své usnesení č. 935/12 ze dne 29.10.2012 a schvaluje Operační plán zimní údržby komunikací města Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 20574, 20575 a 20576 s platností od 13.11.2012.

 

1005/12 Aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2013

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2013 dle podkladové přílohy č. 20618.

 

1006/12 Věcný dar

Rada města schvaluje věcný dar Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od paní Boženy D. dle podkladové přílohy č. 20619. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

1007/12 Aktualizace směrnice k  postupu  a hodnocení veřejných  zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 13.11.2012 - podkladová příloha č. 20424.

 

1008/12 Aktualizace směrnice k  postupu  a hodnocení veřejných  zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 13.11.2012 - podkladová příloha č. 20409. 

 

1009/12 Aktualizace směrnice k  postupu  a hodnocení veřejných  zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 13.11.2012 - podkladová příloha č. 20449.

 

1010/12 Aktualizace směrnice k  postupu  a hodnocení veřejných  zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 13.11.2012 - podkladová příloha č. 20413. 

 

1011/12 Aktualizace směrnice k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 13.11.2012 - podkladová příloha č. 20419.

 

1012/12 Aktualizace směrnice k  postupu  a hodnocení veřejných  zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 13.11.2012 - podkladová příloha č. 20411. 

 

1013/12 Aktualizace směrnice k  postupu  a hodnocení veřejných  zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 13.11.2012 - podkladová příloha č. 20417.

 

1014/12 Aktualizace směrnice k  postupu  a hodnocení veřejných  zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 "Směrnici k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb." s účinností od 13.11.2012 - podkladová příloha č. 20430.

 

1015/12 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 10/2012 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, na základě nichž ukládá ředitelce této organizace uskutečnit 1 nápravné opatření a přijmout 3 navrhovaná doporučení.

 

1016/12 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 11/2012 provedené u příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod, na základě nichž ukládá ředitelce této organizace přijmout 1 navrhované doporučení  

 

1017/12 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 13/2012 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, na základě nichž ukládá ředitelce této organizace uskutečnit 1 nápravné opatření.

 

1018/12 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 14/2012 provedené u příspěvkové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod, na základě nichž ukládá řediteli této organizace  uskutečnit 1 nápravné opatření a přijmout 3 doporučení.

 

1019/12 Rozpočtová opatření OSI č. 5/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2012 kapitoly 25 odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č.20621.  Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1020/12 Žádost o finanční podporu SK Erupting Dragons Havlíčkův Brod

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit mimořádný dar SK Erupting Dragons Havlíčkův Brod, IČ 62697650, ve výši 40.000,- Kč na pořízení nových florbalových mantinelů z položky rezervy rady města (č.org. 202) a ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů předložit návrh na prosincové jednání zastupitelstva města.

 

1021/12 Rozpočtové opatření OVVV č. 14/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2012 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 20573. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1022/12 Prominutí účtování úroku z prodlení

Rada města rozhodla, že město Havlíčkův Brod nebude účtovat úrok z prodlení v návaznosti na pozdější úhradu faktury č. 1200005 obci Čachotín, faktury č. 1200017 obci Lučice, faktury č. 1200018 obci Nová Ves u Světlé, faktury č. 1200019, obci Okrouhlička, faktury č. 1200022 obci Oudoleň a faktury č. 1200030 obci Tis za poskytnutá plnění spočívající v úhradě neinvestičních nákladů za základní a předškolní vzdělávání žáků a dětí s trvalým pobytem mimo město Havlíčkův Brod ve školním roce 2011/2012 v základních a mateřských školách zřizovaných městem Havlíčkův Brod. Celková výše nevyúčtovaných úroků z prodlení dle podkladové přílohy č. 20596 činí 100 Kč.

 

1023/12 Zakázka malého rozsahu "Speciální výslechová místnost na Územním odboru Policie ČR Havlíčkův Brod".

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství uzavřít smlouvu o dílo na akci "Speciální výslechová místnost na Územním odboru Policie ČR Havlíčkův Brod" s firmou AssiDu , s. r.o., Manželů Curieových 657, 674 01 Třebíč, IČ: 64508749.

 

1024/12 Separační kontejnery pro sběr textilu, oděvů a obuvi

Rada města schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů dle podkladové přílohy č. 20620.

 

1025/12 Návrh společnosti EKO-KOM, a. s. Praha městu Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje uzavření smlouvy kupní a smlouvy o výpůjčce dle podkladových příloh č. 20554 a 20555.

 

1026/12 Rekonstrukce propustků v Mírovce

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající provést stavbu „Rekonstrukce dvou trubních propustků v k.ú. Mírovka“ dle podkladové přílohy č. 20538 s Ing. Alexandrem H. a Hanou H, Mírovka.

 

1027/12 Rekonstrukce propustků v Mírovce

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající provést stavbu „Rekonstrukce dvou trubních propustků v k.ú. Mírovka“ dle podkladové přílohy č. 20539 s Jaroslavem N, Mírovka.

 

1028/12 Rekonstrukce propustků v Mírovce

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající provést stavbu „Rekonstrukce dvou trubních propustků v k.ú. Mírovka“ dle podkladové přílohy č. 20540 s Martinem R., Mírovka.

 

1029/12 Rekonstrukce propustků v Mírovce

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající provést stavbu „Rekonstrukce dvou trubních propustků v k.ú. Mírovka“ dle podkladové přílohy č. 20541 s Ing. Vladislavem S., Lučice.

 

1030/12 Rekonstrukce propustků v Mírovce

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající provést stavbu „Rekonstrukce dvou trubních propustků v k.ú. Mírovka“ dle podkladové přílohy č. 20542 s Ing. Josefem S., Mírovka.

 

1031/12 Rekonstrukce propustků v Mírovce

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající provést stavbu „Rekonstrukce dvou trubních propustků v k.ú. Mírovka“ dle podkladové přílohy č. 20543 s Janou V., Havlíčkův Brod.

 

1032/12 Stálá pracovní skupina pro revitalizaci Parku Budoucnost

Rada města jmenuje členem stálé pracovní skupinu pro revitalizaci Parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě, která byla zřízena jejím usnesením 865/12, Jana S.

 

1033/12 Plynofikace Zbožice - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 20578 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a budoucím povinným Františkem B., Zbožice ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

1034/12 Plynofikace Zbožice - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 20579 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a budoucím povinným Zdeňkem B., Zbožice ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

1035/12 Plynofikace Zbožice - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 20580 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a budoucím povinným Marií K., Horní Krupá ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

1036/12 Plynofikace Zbožice - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 20581 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a budoucím povinným Petrem N. a Pavlínou N., Zbožice  ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

1037/12 Plynofikace Zbožice - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 20582 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a budoucím povinným Petrem N., Zbožice  a Marií N., Havlíčkův Brod ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

1038/12 Plynofikace Zbožice - věcná břemena

Rada města revokuje své usnesení č. 228/12 a souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č.20584 mezi VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a městem Havlíčkův Brod ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

1039/12 Rekonstrukce Domova pro seniory - zadávací řízení

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje z účasti v zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku stavby „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282“ uchazeče INEX Moravské Budějovice s.r.o., IČ 48531235, MOZIS s.r.o., IČ 28940083, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, Stavointerier s.r.o., IČ 25943367, Stavba – final s.r.o., IČ 47454431, AGOS stavební a.s., IČ 46679626.

 

1040/12 Rekonstrukce Domova pro seniory - zadávací řízení

Rada města v souladu s ustanovení § 84 odst. 1 písmeno e) zákona č. 137/2006 Sb. ruší zadávací řízení na dodávku stavby „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282“

 

1041/12 Rekonstrukce střechy ZŠ V Sadech - zadávací řízení

Rada města v souladu se zákonem 137/2006 Sb. jmenuje jinou hodnotící komisi pro veřejnou zakázku Rekonstrukce střechy ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 ve složení: Ing. Čeněk Jůzl, Tomáš Beránek, Ing. Pavel Sláma, JUDr. Vít Fikar a Ing. Tomáš Hermann, a náhradníky: Jan Zimmermann, Zbyněk Stejskal, Milan Semerád, Ing. Milena Kuncířová a Jiří Kopic.

 

1042/12 Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářské potoce - dodatek č. 6

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 dle podkladové přílohy č. 20588 se zhotovitelem stavby „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod“ PSJ a.s., IČ 25337220.

 

1043/12 Revitalizace rybníku ve Sv. Kříž

Rada města schvaluje podání projektu "Revitalizace rybníku ve Svatém Kříži" do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny a ukládá odboru rozvoje města připravit podklady pro podání žádosti o dotaci.

 

1044/12 Revitalizace rybníku ve Sv. Kříž

Rada města pověřuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla pro projekt "Revitalizace rybníku ve Svatém Kříži" jako osobu jednající jménem města (hlavní kontaktní osoba projektu) se Státním fondem životního prostředí ČR.

 

1045/12 Rozpočtová opatření ORM č. 16/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 16/2012 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 20625. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1046/12 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 72 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Janu V., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu BK, počínaje dnem 1.12. 2012 na dobu určitou 1 rok, tj. do 30.11. 2013. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné je ve výši 65,- Kč/m2.

 

1047/12 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou

Rada města ruší usnesení č. 896/12 ze dne 8.10. 2012.

 

1048/12 Prodloužení nájemní smlouvy v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nájem bytu č. 36 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod, Petře P., kterým se mění doba nájmu do  31.1. 2015.

 

1049/12 Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu

Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č.  7 v domě čp. 1108 Jihlavská ul., Havlíčkův Brod Jaroslavu N. a Janě N.

 

1050/12 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 37 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu BK na dobu 1 roku, počínaje dnem 1.12. 2012 do 30.11. 2013. Před uzavřením nájemní smlouvy bude žadatelem uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

1051/12 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 741/12 a 742/12 ze dne 27. 8. 2012.

 

1052/12 Výpověď nájmu z části nebytových prostor

Rada města schvaluje zúžení předmětu nájmu na část nebytových prostor v budově čp. 56 společnosti Jana Fischerová - ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí č.p.56, Havlíčkův Brod, IČ:11009292 k 31.1.2013  dle podkladové přílohy č.20624.

 

1053/12 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 902/12 ze dne 8.10. 2012.

 

1054/12 Pronájem skladových prostor v objektu č.p.4016, ulice Humpolecká, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p.4016, ulice Humpolecká, Havlíčkův Brod o velikosti 142,5 m2  Lence Svobodové, Šmolovy č.p.48, Havlíčkův Brod, IČ:880 27 759 s účinností od 15.11.2012  za cenu 100 Kč/m2/rok dle podkladové přílohy č.20607.

 

1055/12 Nájemní smlouva o pronájmu pozemku ppč. 3553/4 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pozemková parcela číslo 3553/4 o výměře 750 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Českých drah, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok. Smlouva o nájmu nemovitosti se sjednává s účinností od 1.1.2013.

 

1056/12 Nepořádek na pozemku ppč. 3604/6 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení č. 863/12 ze dne 24.9.2012.

 

1057/12 Nepořádek na pozemku ppč. 3604/6 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města pověřuje odbor správy majetku přípravou podkladů k řízení o pokutě dle § 58, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, které bude vedeno radou města s Jiřím Tichým, Smilov 48, 582 53 Štoky, jako fyzickou osobou podnikající, IČ: 16783522.

 

1058/12 Nepořádek na pozemku ppč. 3604/6 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zahájení správního řízení ve věci uložení pokuty dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů s Jiřím Tichým, Smilov 48, 582 53 Štoky, jako fyzickou osobou podnikající, IČ: 16783522.

 

1059/12 Akce Krajské knihovny Vysočiny s názvem "Poezie na ulici"

Rada města bere na vědomí konání akce Krajské knihovny Vysočiny s názvem " Poezie na ulici" v Havlíčkově Brodě v termínu od 15.11.2012 do 19.11.2012.

 

1060/12 Zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1055/4 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu přístupu a příjezdu na pozemek parc. č. 1055/22 k tíži pozemku parc. č. 1055/4, ve prospěch pozemku parc. č. 1055/22.

 

1061/12 Projekt "Paměť města"

Rada města schvaluje pořízení série filmové dokumentace "Paměť města" dle podkladové přílohy č. 20594.

 

1062/12 Pronájem radniční vinárny

Rada města ruší své usnesení č. 983/12 a ukládá odboru správy majetku zveřejnit opakovanou nabídku pronájmu prostor vinárny ve staré radnici, Havlíčkovo náměstí č.p. 87 dle podkladové přílohy č. 20648.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                             Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta