Usnesení z jednání rady města dne 12.10.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Petr Korčák, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Jaroslava Krejcarová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marie Kudrnová, Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

863/15 Aktualizace odpisového plánu 2015 a 2016 - movitý majetek -  ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2015 a na rok 2016 příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 29767.

 

864/15 Omezení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezit provoz o vánočních prázdninách ve dnech 28.12. až 31.12.2015. Po dobu omezení provozu bude předškolní vzdělávání poskytováno Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537.

 

865/15 Žádost Mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod - povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky pro školní rok 2015/2016 výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nádražní 1329, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Žižkov 1352, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Šmolovy 107, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy číslo 29731. Výjimka se v uvedených mateřských školách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

866/15 Aktualizace odpisového plánu na rok 2015 a 2016 - nemovitý majetek - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého nemovitého majetku na rok 2015 a na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dle podkladové přílohy číslo 29757.

 

867/15 Změna č. 3 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2015

Rada města schvaluje změnu č. 3 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2015 dle podkladové přílohy č. 29843.

 

868/15 Pronájem zimního stadionu - koncert kapely Team

Rada města souhlasí s pronájmem prostor zimního stadionu v Havlíčkově Brodě za účelem konání kulturní akce pro veřejnost - koncert kapely Team dle žádosti organizátora akce Glanc, s.r.o., Palackého třída 126, 612 00 Brno, IČ: 60708344, na základě žádosti dle podkladové přílohy č. 29844 v termínu od 27. 5.2016 od 20:00 do 29.5.2016 do 5:00 hod a ukládá Technickým službám dále jednat o podmínkách pronájmu.

 

869/15 Prodloužení termínu úklidu tribuny z náměstí

Rada města schvaluje žádost Sboru Církve bratrské, Strážná 1364, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 73634301 dle podkladové přílohy č. 29847 a souhlasí s odklizením tribuny z Havlíčkova náměstí v týdnu od 2.11.2015.

 

870/15 Lyžařské běžecké trasy Havlíčkův Brod 2015

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy č. FV01259.0009 o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina a ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 29839.

 

871/15 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 10/2015.

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření číslo 10/2015 kapitoly 28 - sociální věci a školství dle podkladové přílohy číslo 29787. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

872/15 Projekt Realizace průzkumných prací a analýza rizik

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s., IČO: 28771648, sídlo Tovární 1112, 537 01 Chrudim IV na vypracování žádosti a administraci projektu Realizace průzkumných prací a analýzy rizik dle podkladové přílohy č. 29786.

 

873/15 Vyjádření města ke spolupráci se zemědělskými podnikateli - odběr biologicky rozložitelného odpadu ke kompostování

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí spolupráci se zemědělským podnikatelem Josefem Beránkem, Veselice 3, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 48194832 dle podkladové přílohy č. 29759. Toto usnesení zároveň ruší usnesení RM č. 14/15 z 12.1.2015.

 

874/15 Vyjádření města ke spolupráci se zemědělskými podnikateli - odběr biologicky rozložitelného odpadu ke kompostování

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí spolupráci se zemědělským podnikatelem Josefem Jiráčkem, Veselice 3, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 72057149 dle podkladové přílohy č. 29760.

 

875/15 Žádost o připojení místní části Klanečná na vodovod

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování dokumentace pro územní řízení pro napojení místní části Klanečná na přivaděč skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany.

 

876/15 Rekonstrukce komunikace ul. Slavíčkova

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 29809 se zhotovitelem stavby „Oprava komunikace ul. Slavíčkova, Havlíčkův Brod“ firmou M-Silnice a.s., IČO 42196868 a s přeložkou telekomunikačních kabelů při realizaci stejné stavby.

 

877/15 Zadávací řízení na malířské a natěračské práce

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést zadání zakázky malého rozsahu o uzavření rámcové smlouvy na malířské a natěračské práce v rozsahu dle podkladových příloh č. 29762, 29763 a 29764.

 

878/15 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 9 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 29842. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

879/15 Rozpočtová opatření EO - 10/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 10/2015 dle podkladové přílohy č. 29849. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

880/15 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o provádění exekucí

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o provádění exekucí se soudním exekutorem Mgr. Stanislavem Molákem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Havlíčkův Brod, Bělohradská 299, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 66245338. Rámcová smlouva i návrh Dodatku č. 1 jsou připojeny v příloze podkladu.

 

881/15 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 2612/4, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo EK 758/2014/Kuč na prodloužení doby nájmu bytu č. 4 v domě čp. 2612, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod s Hanou M., Havlíčkův Brod. Nájem bytu končí uplynutím doby, na kterou byl uzavřen, tj. dne 13.10.2015.

 

882/15 Žádost o podnájem nebytových prostor čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje udělení souhlasu MUDr. Liboru Šťastnému, IČ: 15060365, se sídlem Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod s podnájmem nebytového prostoru v přízemí čp. 1128, Bělohradská, Havlíčkův Brod pro MUDr. Martu Paukovou, U Borové 1004, Havlíčkův Brod za účelem provozování ordinace praktického lékaře pro dospělé.

 

883/15 H. Brod, Dolní, přeložka vedení knn a kvn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 345, 357/1, 357/4, 361/7, 362/22, 2494/1, 2496/5, 3932/1, 3932/2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

884/15 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 3504/12, ulice U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Helenou Z., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 29711.

 

885/15 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/7, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 7 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Jaroslavě H., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 1 roku s účinností od 2.11.2015 do 1.11.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

886/15 H. Brod, ul. Zahradnického, kabel. vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 778/2, 778/59, 778/98, 2324/1, 2324/3, 2324/6 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 29812.

 

887/15 Nájemní smlouva č. HO 044/2009/Kre - zúžení předmětu nájmu

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. HO 044/2009/Kre uzavřené s Milanem F., Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude zúžení předmětu nájmu o pozemky parcelní čísla 1097/1, 1097/7, 1097/6 a 1069/4, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu s účinností od 1.10.2016.

 

888/15 Pronájem částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod a Šmolovy u Havlíčkova Brodu za účelem pokládky kabelového vedení, chaty u přehrady

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parcelní číslo 2763/5 v katastrálním území Havlíčkův Brod, části pozemků číslo 944/8, 944/9, 945/4, 945/28, 949/1, 950/1 a 969 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu o celkové výměře 670 m2 firmě UNIMONT J.C.K., s.r.o., se sídlem Hradec 8, Hradec za účelem pokládky kabelového vedení. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 12.10.2015 do 31.10.2015. Cena za pronájem činí 551 Kč.

 

889/15 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/6, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 6 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Zdence P., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 1 roku s účinností od 20.10.2015 do 19.10.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

890/15 Program jednání říjnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání říjnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 29852.

 

891/15 Projekt „Podpora vzdělávání (MAP ORP Havlíčkův Brod)“ – zřízení místa pracovníka

Rada města schvaluje zapojení Města Havlíčkův Brod do projektu Podpora vzdělávání – Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Havlíčkův Brod jako partnera s finančním příspěvkem a zřízení místa pracovníka na oddělení řízení projektů s úvazkem 0,5. Pracovní místo je zřizováno po dobu realizace projektu a bude finančně dotováno ve výši 100%.

 

892/15 Doplatek odměny řediteli TSHB

Rada města schvaluje doplatek odměny za rok 2015 řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 29853.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta