Usnesení z jednání rady města dne 12. 10. 2009Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Zdeněk Endrle, Ing .Miroslav Sommer, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

906/09 Operační plán zimní údržby 2009

Rada města schvaluje předložený upravený návrh Operačního plánu zimní údržby města Havlíčkův Brod s účinností od 1.11. 2009.

 

907/09 Nařízení města Havlíčkův Brod č. 2/2009

Rada města schvaluje upravené nařízení města Havlíčkův Brod č. 2/2009, o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Havlíčkův Brod.

 

908/09 Prodej autobusu SOR C – 7,5 RZ HB 84 – 70

Rada města souhlasí s prodejem autobusu SOR C – 7,5 RZ HB 84 – 70 vybranému zájemci firmě Husták – autobusová doprava s.r.o., 8. března 3883/31, 586 01 Jihlava, IČ 26902460 za nabídnutou cenu 91.000,- Kč bez DPH.

 

909/09 Informace k projektu Za krásami a historií Havlíčkova Brodu

Rada města se seznámila s výsledky kontroly dokumentací k zadávacím řízením Projektu č. CZ.1.11/2.2.00/02.00554, předloženým v rámci monitorovacího hlášení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, včetně stanovení 5 % korekce z žádosti o platbu (4.797,50 Kč).

 

910/09 Poskytnutí  předchozího souhlasu zřizovatele společného pro více právních úkonů  k přijetí účelově neurčených peněžních darů pro školské příspěvkové organizace a příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Rada města poskytuje podle § 39 b zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvkovým organizacím Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu předchozí souhlas společný pro více právních úkonů k přijímání peněžitých darů účelově neurčených do hodnoty 10 tis. Kč.

 

911/09 Umístění reklamního panelu na Havlíčkově náměstí

Rada města bere na vědomí, že bude ukončeno v souladu s uzavřenou smlouvou o obchodní spolupráci provozování zvukového informačního nosiče na Havlíčkově náměstí a ukládá odboru rozvoje města majitele tohoto nosiče společnost Daruma s.r.o., IČ 16736842 informovat o průběhu realizace akce Revitalizace středu města Havlíčkův Brod.

 

912/09 Souhlas s umístěním  bioplynové stanice, uskladňovací jímky a silážního žlabu

Rada města souhlasí s umístěním staveb bioplynové zemědělské stanice, uskladňovací jímky se stáčecí plochou a silážního žlabu s jímkou dle předloženého návrhu stavebníka Zemědělská společnost Šmolovy a.s., IČ 25938266 a s napojením stavby na rozvodnou síť VN.

 

913/09 Obytná zóna U Rybníčku II - dodatek č. 1

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby Obytná zóna U Rybníčku II v znění přílohy č.12233 s jejím zhotovitelem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171.

 

914/09 Kamenná dlažba pro Havlíčkovo náměstí

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout použité drobné kamenné kostky ze skladových zásob na doplnění historické zádlažby Havlíčkova náměstí a Dolní ulice.

 

915/09 Parkovací dům Žižkova

Rada města ukládá odboru rozvoje města po získání potřebných podkladů požádat o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Parkoviště u KD Ostrov“ v rozsahu dle zpracované studie.

 

916/09 Územní rozhodnutí

Rada města ukládá odboru rozvoje města vznést v územním řízení o umístění stavby v zahrádkářské osadě na pozemku ppč. 3301/4, 3301/5 nesouhlas se stavbou z důvodů, že se dle názoru rady města nejedná o záměr stavby zahradního domku (zahrádkářské chaty), ale o stavbu rodinného domu.

 

917/09 Vyhodnocení zakázky Rekonstrukce Haškovy Sady, Havlíčkův Brod

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje následující pořadí u zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Rekonstrukce Haškovy Sady, Havlíčkův Brod“ první Lubomír Dvořák a.s., IČ 10466452, druhý Lubomír Toman, IČ 10464051 a třetí EUROVIA CS a.s., IČ 45274924 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

918/09 Záměr prodej bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje následujících bytových jednotek č.:

2760/1 se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku ( dále jen s podílem) 367/6348, 2760/2 s podílem 506/6348, 2760/3 s podílem 336/6348, 2760/4 s podílem 646/6348, 2760/5 s podílem 506/6348, 2760/6 s podílem 336/6348, 2760/7 s podílem 658/6348, 2760/8 s podílem 506/6348, 2760/9 s podílem 336/6348, 2760/10 s podílem 661/6348, 2760/11 s podílem 506/6348, 2760/12 s podílem 336/6348, 2760/13 s podílem 648/6348.

 

919/09 Návrh na zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje zařazení Aleny S., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

920/09 Návrh na zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje zařazení Markéty V., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

921/09 Havlíčkův Brod - Masarykova - přeložka kabelů NN a VN - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k budově čp. 2800, postavené na parc. č. st. 2421 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 500 Kč. Cena je včetně DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady.

 

922/09 Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 024/2008/Kre

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 024/2008/Kre uzavřené s Tomášem B., Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 636/9 o výměře 10 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu za účelem skladování stavebního materiálu, kterým bude prodloužena dobu nájmu o 1 rok, tj. od 1.11.2009 do 31.10.2010. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok.

 

923/09 Pronájem části ppč. 627/1 v k.ú. Havlíčkův  Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 627/1 o výměře 95 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Zdeňku a Marii V., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.11.2006 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 380 Kč/rok.

 

924/09 Výpověď nájemní smlouvy č. HO 139/2006/Miš

Rada města bere na vědomí podání výpovědi nájemní smlouvy č. HO 139/2006/Miš uzavřené s Ing. Miroslavem M., Havlíčkův Brod na pronájem částí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 o výměře 94 m2 a parcelní číslo 1048/2 o výměře 226 m2 (díl 6) vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. Výpovědní lhůta je 1 měsíc, tzn., že nájem skončí dne 31.10.2009.

 

925/09 Pronájem částí PK 1048/1 a PK 1048/2 (díl 6) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 o výměře 94 m2 a parcelní číslo 1048/2 o výměře 226 m2 (díl 6) vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, Marii Š., Havlíčkův  Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.11.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.280 Kč/rok.

 

926/09 Pronájem částí ppč. 2259/98, 2259/99 a 2259/100 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků ppč. 2259/98, 2259/99 a 2259/100 o celkové výměře 134 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Havlíčkův Brod, se sídlem Jihlavská 564, Havlíčkův Brod, za účelem postavení lešení. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou se zpětnou účinností od 1.5.2009 do 31.7.2009 (I. etapa) a od 1.8.2009 do 31.10.2009 (II. etapa). Cena za pronájem činí 134 Kč.

 

927/09 Pronájem části ppč. 1777/21 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1777/21 o výměře 12 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti UNIMONT J.C.K. s.r.o., IČ: 25269445, se sídlem Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou za účelem postavení stavební buňky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 12.10.2009 do 11.11.2009. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok.

 

928/09 Pronájem objektu čp. 2005 U Trojice, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru správy majetku inzerovat pronájem objektu čp. 2005 v ulici U Trojice v Havlíčkově Brodě dle odůvodnění podkladového materiálu č. 823/09.

 

929/09 Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v domě čp. 259 Na Valech, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. MBS HB,s.r.o. 259/02/2005 dohodou k 31.10.2009 a schvaluje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v domě čp. 259 Na Valech v Havlíčkově Brodě o výměře 47 m2.

 

930/09 Rozvojový program MŠMT na rok 2009 - Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků

Rada města schvaluje v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, odměny z rozvojového programu " Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce" pro ředitele školských příspěvkových organizací  města Havlíčkova Brodu.   

 

931/09 Partnerská návštěva z Brielle ve dnech  14. – 18. listopadu 2009

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu zabezpečit z provozních prostředků organizace dopravu pro delegaci z Brielle ve dnech 14. - 18. listopadu 2009.

 

932/09 Program jednání říjnového zastupitelstva

Rada města schvaluje program jednání říjnového zastupitelstva města.

 

 

  

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka