Usnesení z jednání rady města dne 12. 1. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Zdeněk Endrle, Martin Stehno, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, JUDr. Vít Fikar

 

2/09 Kontrola plnění usnesení

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínů plnění usnesení č. 945/08, 947/08, 770 /08, 771/08, 515/08, 365/08 do 31.3.2009

 

3/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada  města ukládá místostarostovi Liborovi Honzárkovi uplatnit v rámci územního a stavebního řízení stavby "Rekonstrukce silnice II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř" požadavek na takové řešení, které umožní budoucí zřízení cyklostezky propojující hráz rybníka Cihláře se stezkou pokračující proti proudu Cihlářského potoka tak, aby nebyla ohrožena nově vysázená zeleň pod patou silničního náspu této silnice a přírodní pláž mezi touto silnicí a břehem rybníka Cihláře.

 

4/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá ekonomickému odboru zajistit pravidelnou roční aktualizaci rozpočtového výhledu a jeho rozšíření o návrhovou část kapitálových výdajů.

 

5/09 Bezplatná výpůjčka sálu staré radnice

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku sálu staré radnice panu Miroslavu K.i na cestopisnou přednášku Klubu českých turistů, která se bude konat 14. 1. 2009 od 10:00 do 13:00 hodin.

 

6/09 Vyplacení nálezného 

Rada města schvaluje podle §135 odst.2  zákona 40/1964Sb., občanského zákoníku vyplacení nálezného ve výši 800,- Kč panu Zdeněku  F., Humpolec.

 

7/09 Nalezená zvířata

Rada města doplňuje pracovní náplň odboru životního prostředí o zajišťovaní odchytu a péči o nalezená toulavá zvířata.

 

8/09 Přehled stížností a petic v roce 2008

Rada města bere na vědomí zprávu o stížnostech a peticích podaných na Městský úřad Havlíčkův Brod v roce 2008.

 

9/09 Smlouva o dotaci HC Rebel

Rada města ruší svoje usnesení č. 956/08 z 1.12.2008 a nahrazuje jej usnesením: Rada města schvaluje smlouvu o dotaci HC Rebel, a.s. Havlíčkův Brod.

 

10/09 Smlouva investiční dotace Náboženské obci Církve československé husitské

Rada města schvaluje smlouvu na investiční dotaci Náboženské obci Církve československé husitské.

 

11/09 Stanovení platu ředitelce PO ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje platové zařazení a plat Mgr. Beránkové Janě - ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, s platností od 1.1.2009, dle přílohy č. 2 podkladového materiálu.

12/09 Slavné vily kraje Vysočina - prezentace města

Rada města schvaluje uzavřít smlouvu o spolupráci s firmou Foibos a.s. při vydání knihy Slavné vily kraje Vysočina za účelem prezentace města Havlíčkova Brodu.

 

13/09 Podpora účasti na mezinárodním fotbalovém turnaji ve Spišské Nové Vsi.

Rada města schvaluje čerpání limitu běžných výdajů schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2009 KA16 kultura, ORG 9809 partnerská města, POL 5169 služby nemat.povahy na úhradu autobusové dopravy žáků a učitelů Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560 ve dnech 21.-23.1.2009 do Spišské Nové Vsi na mezinárodní fotbalový turnaj. 

 

14/09 Podání projektu v rámci "Programu prevence kriminality kraje Vysočina pro rok 2009"

Rada města souhlasí s přípravou žádosti projektu do "Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009" a doporučuje zastupitelstvu města tento projekt na svém zasedání dne 26. 1. 2008 schválit.

 

15/09 Dohoda o financování změny územního plánu

Rada města souhlasí s uzavřením předložené dohody o financování Změny č. 29 územního plánu s navrhovatelem změny Radkem J., Havlíčkův Brod.

 

16/09 Smlouva o smlouvě budoucí - plynofikace Mírovka

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch stavby plynofikace Mírovka s majitelem pozemků parc.č. KN 1, 2/1, 70/3 a 70/1 katastrální území Mírovka a parc.č. KN 597/1 katastrální území Termesivy Pozemkový fond České republiky, IČ 45797072.

 

17/09 Vyvážení septiků

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení rady města č.258/00 v roce 2009.

 

18/09 Program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Rada města souhlasí s tím, že město Havlíčkův Brod bude v roce 2009 administrovat program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

 

19/09 Rozpis rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2009

Rada města schvaluje rozpis rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2009 v členění dle platné rozpočtové sklady. Rada města ukládá vyvěsit odkaz na rozpis rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2009 na síti Intranet. Rada města projednala a schvaluje závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro městem zřizované příspěvkové organizace.

 

20/09 Severní tribuna - odvod

RM projednala rozhodnutí MF ČR čj. 43/97 042/2008-434 se splatností 13.1.2009.

K úhradě závazku z rozhodnutí MF ČR čj. 43/97 042/2008-434  ve výši 1.155,2 tis. kč schvaluje tato rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města pro rok 2009:

- snížit limit běžných výdajů na KA 19, ORG 230,PAR 6171, POL 5137 drobný dlouhodobý majetek o 200 tis. Kč

- snížit limit běžných výdajů na KA 19, ORG 230,PAR 6171, POL 5139 všeobecný materiál o 105,2 tis. Kč

- snížit limit běžných výdajů na KA 19, ORG 230,PAR 6171, POL 5161 poštovné o 350,0 tis. Kč

- snížit limit běžných výdajů na KA 19, ORG 230,PAR 6171, POL 5169 služby o 350,0 tis. Kč

- snížit limit běžných výdajů na KA 19, ORG 230,PAR 6171, POL 5162 služby radiokomunikací o 150,0 tis. Kč a zařadit limit běžných výdajů na KA 19, ORG 230, PAR 6171, POL 5363 odvody jiným rozpočtům ve výši 1.155,2 tis. Kč. Rozpočtové opatření nemá vliv na celkové saldo rozpočtu a nemění druhovou skladbu schváleného rozpočtu města  pro rok 2009.

 

21/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 1 Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod s  Lukášem M., Havlíčkův Brod , počínaje dnem 1.2. 2009.

 

22/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 9 Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod s Janou Z., Havlíčkův Brod, počínaje dnem    1.2. 2009.

 

23/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 2 Sídliště Pražská 2755, Havlíčkův Brod s Evou S., Havlíčkův Brod, počínaje dnem       1.2 2009.

 

24/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 17 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod s Pavlem H., Havlíčkův Brod , počínaje dnem       1.2. 2009.

 

25/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Markétě Š., Havl. Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D, dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.2. 2009 na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši tříměsíčního nájemného a služeb.

 

26/09 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na  Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 51 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Dáše K., Havlíčkův Brod, za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu služeb. Bude uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.2. 2009.

 

27/09 Přijímání žádostí uchazečů do domu pečovatelské služby

Rada města vyhlašuje další kolo přijímání žádostí o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Žádosti se budou vydávat a poté  přijímat na hospodářském odboru od  13.ledna 2009 do 30. dubna 2009. Nájemné u nájemních smluv uzavíraných od 1.5.2009  bude kopírovat nájemné stanovené v Havlíčkově Brodě podle § 3 zákona 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytů.

 

28/09 Možnost uložení přebytečné zeminy z jihovýchodní obchvatové komunikace

Rada města ukládá hospodářskému odboru připravit podklad pro jednání v zastupitelstvu města na uložení přebytečné zeminy v množství 431.250 m3, vzniklé při výstavbě stavby "I/38 Havlíčkův Brod jihovýchodní obchvat", na následujících pozemcích ve vlastnictví města Havlíčkův Brod:

část parc.č.  GP 972        orná půda

část parc.č.  GP 983        orná půda

část parc.č.  GP 977/4     orná půda

část parc.č.  GP 977/3     orná půda

část parc.č.  GP 975/5     trvalý travní porost

část parc.č.  PK 975/1     trvalý travní porost

parc.            KN 975/6     lesní pozemek 

část parc.č.  KN 977/2     trvalý travní porost

část parc.č.  KN 977/1     trvalý travní porost

Do celkové plochy pro ukládání zeminy o výměře 8,8 ha je zahrnut i pozemek parcelní č. KN 975/7 o výměře 1436 m2 (lesní pozemek) ve vlastnictví Lesů ČR s.p. a pozemek parcelní č. st. PK 72 o výměře 129 m2 (stavební pozemek bez stavby) ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR. Na zemědělských pozemcích bude sejmuta ornice a po skončení skládkování bude rozprostřena na uložené zemině. Dále budou na lesních pozemcích obnoveny i lesní porosty. Investorem uvedených úprav bude Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

29/09 Pronájem pozemku parcelní č. 244 v k.ú. Poděbaby

Rada města schvaluje pronájem pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní č. 244 o výměře 608 m2 v k.ú. Poděbaby za účelem užívání zahrady Vladimíru a Růženě K., Havlíčkův Brod. Nájemní vztah se sjednává s účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné činí 3 Kč/m2 ročně, tj. celkem 1824 Kč ročně.

 

30/09 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 004/2007/ŠIM

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. 058/2000/Soj uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a  Teplem HB s.r.o., se sídlem Pražská 3551, Havlíčkův Brod, IČ: 25930354, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o kotelnu včetně technologie číslo 41  v areálu bývalých kasáren v Havlíčkově Brodě a zvýšení ceny nájmu o částku 100 Kč se zpětnou účinností od 1.1.2009.

 

31/09 Ukončení nájemní smlouvy č. OS MBS/91/13/2008

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. OS MBS/91/13/2008, uzavřené s Ing. Aloisem P., Havlíčkův Brod, na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 13 ve II. patře objektu čp. 91 na Havlíčkově náměstí o výměře 27 m2, dohodou ke dni 1.2.2009.

 

32/09 Ukončení nájemní smlouvy č. 10/95-Kr

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 10/95-Kr, uzavřené s Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod, Bratříků 851, Havlíčkův Brod,  na pronájem celého objektu čp. 2005 U Trojice v Havlíčkově Brodě, dohodou ke dni 31.8.2009.

 

33/09 Finanční prostředky pro nákup lesních pozemků

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkoupení spoluvlastnických podílů lesních pozemků dle nabídky Lesního družstva ve Štokách ve znění přílohy.

 

34/09 Smlouva o výpůjčce nemovitosti č. 25/2008 v k.ú. Termesivy

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 25/2008 v k.ú. Termesivy o výpůjčce nemovitosti včetně doložky s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, jako půjčitelem. Předmětem výpůjčky je pozemek ve vlastnictví České republiky stpč. 42/5 v k.ú. Termesivy.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka