Usnesení z jednání rady města dne 11.3.2013Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl, Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Jan Zimmermann, Ing. Josef Beneš

 

211/13 Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky elektrické energie pro období od 1.4.2013 do 31.3.2014

Rada města na základě doporučení výběrové komise stanovuje vítězem zakázky "Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 1.4.2013 do 31.3.2014" firmu CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ : 25458302, Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 a ukládá řediteli společnosti Teplo HB s.r.o., odboru správy majetku a ředitelům příspěvkových organizací s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny na období od 1.4.2013 do 31.3.2014.

 

212/13 Informace o 8. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis z 8. Zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 4.3.2013 ve znění podkladové přílohy č. 21485 a stanovuje hodnotící kritéria práce ředitele společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi na 1. pololetí roku 2013 navržená dozorčí radou.

 

213/13 Kogenerace na sídlištních kotelnách – pronájem části kotelen pro možnost provozování technologického zařízení ke kombinované výrobě tepla a elektřiny na kotelnách Žižkov 1245, Smetanovo nám. 1857 a Výšina 3235.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 nájemní smlouvy č. HO 031/2000/Soj ze dne 14.2.2000 ve znění podkladové přílohy č. 21511.

 

214/13 Kogenerace na sídlištních kotelnách – pronájem části kotelen pro možnost provozování technologického zařízení ke kombinované výrobě tepla a elektřiny na kotelnách Žižkov 1245, Smetanovo náměstí 1857 a Výšina 3235.

Rada města ukládá odboru správy majetku města zveřejnit záměr pronájmu uvolněných prostor v kotelnách společností Teplo HB s.r.o. od 1.4.2013

 

215/13 Zahrada 2013 - žádost pořadatele

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného zapůjčení a dovoz prodejního stánku šíře 3 m, bezplatného zapůjčení a instalaci tribuny, bezplatného přeznačení ulic na Žižkově  od Technických služeb Havlíčkův Brod. Rada města poskytuje veřejnou podporu ve výši 57.305,60 Kč vč. DPH společnosti Geonova s.r.o. Havlíčkův Brod, Kyjovská 1962,  IČ: 47472227, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na zajištění prodejní výstavy ZAHRADA 2013 ve dnech 26.-28.4. 2013 v souladu s podanou žádostí a cenovou kalkulací dle přílohy č. 21449.

 

216/13 Veřejná podpora podnikatelským subjektům ze strany TS HB v roce 2012

Rada města poskytuje dle podkladové přílohy č. 21453 veřejnou podporu v režimu de minimis v roce 2012 v částce 297.392,80 Kč firmě Plavecká škola, Pohled, IČ 63566729, spočívající ve snížené ceně za pronájem krytého plaveckého bazénu.

 

217/13 Veřejná podpora podnikatelským subjektům ze strany TS HB v roce 2012

Rada města poskytuje dle podkladové přílohy č. 21453 veřejnou podporu v režimu de minimis v roce 2012 v částce 250,- Kč firmě MUDr. Přibyl Karel, Kozí 206, Havlíčkův Brod, IČ 15059821, spočívající ve snížené ceně za pronájem krytého plaveckého bazénu.

 

218/13 Veřejná podpora podnikatelským subjektům ze strany TS HB v roce 2012

Rada města poskytuje dle podkladové přílohy č. 21453  veřejnou podporu v režimu de minimis v roce 2012 v částce 26.000,- Kč firmě Baby club Plaváček, Žižkov II, Havlíčkův Brod, IČ 71570667, spočívající ve snížené ceně za pronájem krytého plaveckého bazénu.

 

219/13 Změna č.2 plánu investic na rok 2013

Rada města schvaluje změnu č. 2 plánu investic příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2013 dle podkladové přílohy č. 21475

 

220/13 Farmářské trhy 2013

Rada města schvaluje poskytnutí slevy ve výši 100.923,60 Kč Ing. Haně Kachlířové, Mahenova 3980, Havlíčkův Brod, IČ: 01320394, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na pořádání Farmářských  trhů Koudelův talíř v roce 2013 v souladu s podkladovými přílohami č.21480 a č.21501

 

221/13 Nedobytná pohledávka

Rada města schvaluje Technickým službám Havlíčkův Brod odepsání nedobytné pohledávky za společností BM Mont s.r.o., Kvítková 4323, 760 01 Zlín, IČ: 27697495 podle podkladových příloh č. 21504 a č. 21505.

 

222/13 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek dle podkladové přílohy č.21398.

 

223/13 Petice - stěhování nepřizpůsobivé rodiny do domu U Panských č.p. 75

Rada města projednala petici proti stěhování rodiny Ivana Ž. do domu U Panských č.p. 75, Havlíčkův Brod a občany bydlící v této lokalitě ujišťuje, že dodržování nájemní smlouvy nájemníky pronajímaného bytu bude důsledně kontrolováno a v případě jejich porušování bude postupováno v souladu s platnými předpisy a zákony.

 

224/13 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem následujících městských bytů, nejvyšší nabídce smluvního nájemného:

byt č. 20 Smetanovo náměstí 1857 o velikosti 1+1

byt č. 2 Sídliště Pražská  2762 o velikosti 1+1

byt č. 2 Sídliště Pražská 2799 o velikosti 1+1

 

225/13 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 1860/38

Rada města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 38, Smetanovo nám. 1860, Havlíčkův Brod paní Zuzaně P., Havlíčkův Brod. Rada města stanovuje částku k úhradě ve výši 162,00 Kč splatnou do 31.3.2013.

 

226/13 Výpůjčka plochy pro umístění vývěsní skříňky na dům čp. 91 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku části plochy na stěně objektu čp. 91 v uličce mezi Českou pojišťovnou a domem čp. 91 v Havlíčkově Brodě Politickému hnutí ANO 2011, IČ: 71443339, se sídlem Pyšelská 2361/4, 141 00 Praha 4 za účelem umístění vývěsní skříňky o rozměrech 500 x 700 mm. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností od 1.4.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. V případě ukončení smlouvy o výpůjčce provede vypůjčitel odstranění vývěsní skříňky na své náklady.

 

227/13 Pronájem částí ppč. 1048/2 a 1048/9 (díl č. 5) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/2 o výměře 229 m2 a 1048/9 o výměře 94 m2 (díl č. 5), v katastrálním území Havlíčkův Brod Markétě B., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.4.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.938 Kč/rok.

 

228/13 Sociální zázemí k tenisovým kurtům, TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 21479 s investorem Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod, o.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 005 29 672, ve věci realizace stavby Sociální zázemí k tenisovým kurtům, TJ Jiskra Havlíčkův Brod.

 

229/13 ROWANet 2011 - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 664, 702, 683/16, 704/6 a 751/70 v k.ú. Perknov, ve prospěch společnosti První telefonní společnost s r.o., se sídlem U Studně 7, Jihlava, IČ: 18198872, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

230/13 REKO MS Havlíčkův Brod – Na Poříčí - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1903/71, 1903/72, 1903/73, 1903/83, 1903/85, 1899/1, 1899/27, 1899/57 a 1899/58 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán uhradí VČP Net, s.r.o. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků 
do původního stavu.

 

231/13 H. Brod, Na Ostrově, výměna kvn 22kV - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/28 a 2448/10 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu. Podmínkou uzavření smlouvy je koordinace s rekonstrukcí komunikace a chodníků (velký okruh) a nebo uvedení chodníku do původního stavu, bude-li výměna vedení provedena dříve než rekonstrukce komunikace.

 

232/13 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 30 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Petru A., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu DK na dobu určitou 3 let, počínaje dnem 1.4.2013. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné je ve výši 65,- Kč/m2.

 

233/13 H.Brod, kasárna 1. etapa a 2. etapa, OBN - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2798/1, 2798/2, 2798/5, 2798/26, 2801, 3500, st. 5458 v k.ú. Havlíčkův Brod, k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. 162/8 a 566/1 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parc. č. 566/4 v k.ú. Poděbaby ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

234/13 H.Brod, kasárna 1. etapa a 2. etapa, OBN - věcné břemeno

Rada města schvaluje umístění veřejné komunikační sítě v/na budově bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. st. 5458 v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, bezúplatně dle podkladové přílohy č. 21426.

 

235/13 Prodloužení nájemní smlouvy 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě Ladislavu B., Havlíčkův Brod, kterým se bude měnit doba nájmu se zpětnou účinností od 1.3.2013 do 31.5.2013.

 

236/13 Žádost o písemný souhlas

Rada města souhlasí s podnájmem nebytových prostor v čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, které má pronajaté společnost Pivovar Chotěboř s.r.o., Průmyslová 1755, Chotěboř, společnosti RONELI SE, Jihlavská 893, Havlíčkův Brod IČ: 29316731  a  dále  společnosti MV-CATERING - Bohuslav Rasocha, Rozkošská 2773, Havlíčkův Brod IČ: 66268737.

 

237/13 Licenční ujednání o zapůjčení SW PanoramaGIS a datové sady

Rada města souhlasí s uzavřením licenčního ujednání o dočasném poskytnutí instalace softwarové aplikace a datové sady dle podkladové přílohy č. 21386 se společností GEODIS BRNO, spol. s r.o., IČ 00559709.

 

238/13 Základní technická vybavenost Šmolovy

Rada města na základě uzavřené smlouvy o sdružení ve věci výstavby technické infrastruktury pro 14 rodinných domů ve Šmolovech souhlasí s vymáháním sankcí od členů sdružení, pokud tyto neprokáží převod sankčního závazku na nového vlastníka pozemku.

 

239/13 Chodník Ovčín-Mendlova Ves, zadání veřejné zakázky

Rada města souhlasí se zadáním zakázky malého rozsahu Chodník Ovčín-Mendlova Ves včetně zasakování dešťových vod dle výsledku zadání zakázky malého rozsahu a ukládá odboru rozvoje města předložit radě města rozpočtovou úpravu ve věci této stavby.

 

240/13 Rekonstrukce Domova pro seniory - zadávací řízení

Rada města na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací "Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282" vylučuje z účasti v zadávacím řízení uchazeče PKS stavby a.s., IČ 46980059 a AGOS stavební a.s., IČ 46679626.

 

241/13 Rekonstrukce Domova pro seniory - zadávací řízení

Rada města na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací "Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282" stanovuje pořadí uchazečů: první Brodská stavební s.r.o., IČ 25942093, druhá Stavební firma FB, IČ 27535304 a třetí Stavointerier s.r.o., IČ 25943367 a ukládá odboru rozvoje města uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.

 

242/13 Prokopa Holého - přeložka telekomunikačních kabelů

Rada města ruší své usnesení 83/13 a souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 21455 se společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336 ve věci přeložky komunikačního vedení vyvolaného rekonstrukcí ulice Prokopa Holého.

 

243/13 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina, Jihlava, IČ 70885184 dle podkladové přílohy č. 21457.

 

244/13 Smlouvy zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 21459 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111 ve věci stavby „II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026, 2. stavba“.

 

245/13 Smlouvy zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 21460 s Vilémem T., Delta B.C., V4LIB9 Kanada ve věci stavby „II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026, 2. stavba“.

 

246/13 Smlouvy zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 21461 s MVDr. Romanem V., Žďár nad Sázavou ve věci stavby „II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026, 2. stavba“.

 

247/13 Smlouvy zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 21461 s Emanuelou P., Praha ve věci stavby „II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026, 2. stavba“.

 

248/13 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení - propustek Mírovka

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle podkladové přílohy č. 21470 s společností VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupené RWE Distribuční služby s.r.o, IČ 27935311 ve věci přeložky plynovodu při stavbě rekonstrukce mostu 
v Mírovce.

 

249/13 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města č. 3/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 3 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 21488. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

250/13 Rekonstrukce staré radnice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 dle podkladové přílohy č. 21443 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě, I NP, místnost č. 1.04“ Stavební firmou FB s.r.o., IČ 27535304.

 

251/13 Rekonstrukce čp. 176 ve Šmolovech

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy – víceúčelový dům čp. 176“ společností AZ stavební Heřmanův Městec s.r.o., IČ 25966251 dodatek ke smlouvě o dílo, který bude řešit úpravu rozsahu stavby v rozsahu dle podkladových příloh č. 21497, 21498, 21499 a 21500.

 

252/13 Tělocvična ZŠ Štáflova

Rada města ukládá odboru rozvoje města uhradit zhotoviteli stavby „Tělocvičny u Základní školy Štáflova“ společnosti ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081 náklady na utěsnění kabelových prostupů přes stropní konstrukci v rozsahu dle podkladové přílohy č. 21502.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta