Usnesení z jednání rady města dne 11.1.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Zbyněk Stejskal, Mgr. Veronika Vošická Buráňová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Beneš

 

29/19 ZŠ Nuselská - přírodovědné centrum

Rada města rozšiřuje komisi pro hodnocení nabídek otevřeného nadlimitního řízení na dodavatele veřejné zakázky „Vybavení Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě“ o člena komise Mgr. Jiří Dušek, PhD. a náhradníka Ing. Václava Stejskala.

 

30/19 Plná moc

Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Haně Lánové  pro projekt "Podpora standardizace sociální práce ve městě Havlíčkův Brod" reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006174 v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 46796

 

31/19 Příspěvek na obnovu kulturní památky

Rada města ukládá odboru rozvoje města poskytnout Římskokatolické farnosti Havlíčkův Brod, IČO 15060527 prohlášení obce, že město Havlíčkův Brod bude spolufinancovat akci opravu kostela Svaté Kateřiny ve výši min. 10 % nákladů, tj. 87 500 Kč v případě, že obdrží příspěvek z Fondu Vysočiny z programu PAMÁTKY 2019.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta