Usnesení z jednání rady města dne 11.1.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Karel Milichovský, Ondřej Kotěra, Bc. Martin Stehno, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Iva Kučírková, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Bc. Markéta Firychová

 

1/16 Aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2016

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2016 dle podkladové přílohy č. 30671.

 

2/16 Rekonstrukce vytěženého porostu v městských lesích – odborná analýza

Rada města souhlasí se zadáním rekonstrukce vytěženého porostu na vybraných lokalitách v městských lesích v r. 2013-2014 společnosti Foresta SG, a.s., Horní náměstí 1, 755 01 Vsetín, IČ 60735384, za cenu 89.110,- Kč bez DPH dle podkladové přílohy č. 30681.

 

3/16 Nedobytná pohledávka

Rada města schvaluje Technickým službám Havlíčkův Brod odepsání nedobytné pohledávky za společností Stavebniny Vala s.r.o., Toužimská 588/70, 19700 Praha 9 - Kbely, IČ: 26013151 podle podkladových příloh č. 30692 a č. 30693.

 

4/16 Svítidla veřejného osvětlení

Rada města schvaluje pro potřeby veřejného osvětlení používání nového typu LED svítidla VOLTANA3, výrobce Schréder Group.

 

5/16 Smlouva dopravní obslužnosti

Rada města bere na vědomí informaci o hrazených spojích dopravní obslužnosti a schvaluje uzavření smluv na tyto spoje pro rok 2016 s dopravcem ICOM Transport a.s. Jihlava, Jiráskova 1424/78 ve znění podkladové přílohy č. 30658.

 

6/16 Změna termínu plnění díla   - Rekonstrukce dvora Staré radnice

Rada města souhlasí s prodloužením termínu plnění díla Rekonstrukce dvora staré radnice do 5.12.2016 a ukládá odboru životního prostředí uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OŽP/10/2015/De.

 

7/16 Žádost o udělení výjimky ze směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., na zadání vypracování příloh k žádosti do OPŽP

Rada města uděluje výjimku ze směrnice k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb a zadává oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu o dílo s firmou ISA Tech, s.r.o. Osadní 26, Praha 7, IČO 25935861, na zpracování povinných příloh žádosti do OPŽP 2014 -2020.

 

8/16 Pachtovní smlouva - rybník Jilemník vypořádání námitky

Rada města schvaluje pacht pozemkových parcel parc. č. 4 (výměra 5 487 m2) a st. parc. č. 51 (výměra 705 m2), které tvoří malou vodní nádrž - rybník, oba pozemky v katastrálním území Jilemník za pachtovné 3.100 Kč ročně Jaroslavu Pátkovi, trvalý pobyt Česká Bělá 233, 582 61 Česká Bělá k účelu stanovenému v novém návrhu pachtovní smlouvy dle podkladové přílohy č. 30679 (návrh nové pachtovní smlouvy), a souhlasí s tím, že tyto sedimenty budou na výzvu odboru ŽP v součinnosti s vlastníkem mostního objektu (město Havlíčkův Brod, správce Technické služby Havlíčkův Brod) odstraňovat Technické služby Havlíčkův Brod a ruší své usnesení č. 1053/15 ze dne 21.12.2015.

 

9/16 Petice - žádost o opravu povrchu hřiště a jeho zabezpečení oplocením v parčíku v ulici Stamicova

Rada města projednala petici - žádost o opravu povrchu hřiště a jeho zabezpečení oplocením v parčíku v ulici Stamicova a na základě již přijatých usnesení bude pokračováno v přípravě projektu rekonstrukce hřiště. Pro rok 2016 jsou vyhrazeny finanční prostředky na projekt.

 

10/16 číslo přiděleno omylem

 

11/16 Kontrola provedená ve společnosti Teplo HB s.r.o.

RM bere na vědomí závěry z provedené kontroly ve společnosti Teplo HB s.r.o.

 

12/16 Kontrola provedená ve společnosti Teplo HB s.r.o.

RM ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit vypracování právního stanoviska posouzení postavení společnosti Teplo HB s.r.o. z hlediska zákona o veřejných zakázkách.

 

13/16 Žádost o prodloužení termínu stavby: "Regenerace hřbitova Sv. Vojtěcha - 2. etapa, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 30653 na realizaci stavby „Regenerace hřbitova Sv. Vojtěcha – 2. etapa, Havlíčkův Brod“ s Veronikou Nguyenovou, IČO 88823458.

 

14/16 II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025, zadávací dokumentace

Rada města souhlasí se zněním zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací „II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025“ dle podkladové přílohy č. 30676 a schvaluje obchodní podmínky ve znění návrhu smlouvy o dílo této veřejné zakázky dle podkladové přílohy č. 30677.

 

15/16 II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025, zadávací dokumentace

Rada města nominuje za členy hodnotící komise veřejné zakázky „II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025“ Bc. Libora Honzárka a Ing. Tomáše Hermanna a jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla a Bc. Ivanu Mojžyškovou.

 

16/16 Plynofikace 4 RD Jihlavská

Rada města stanovuje pořadí nabídek zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Plynofikace 4 RD, ul. Jihlavská, Havlíčkův Brod“ první Stavak spol. s.r.o., IČO 15058786, druhý Václav Klofáč, IČO 87579511 a třetí UCHYTIL s.r.o., IČO 60734078 a ukládá odboru rozvoje města zajistit prostředky do rozpočtu 2016 a s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

17/16 Územní řízení

Rada města po seznámení se záměrem a vysvětlení důvodů pro realizaci stavby DOMOV PRO SENIORY HAVLÍČKŮV BROD – PŘÍSTAVBA jejím investorem Krajem Vysočina trvá na přijatém usnesení 1012/15 a souhlasí s umístěním této stavby v místě bývalého pavilonu č. 10 v areálu Okresní nemocnice dle dokumentace vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou zpracovala společnost TECHNICO Opava s.r.o., IČO 25849204 pod zakázkovým číslem TO-472-DUR.

 

18/16 Rekonstrukce staré radnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města uhradit práce provedené v objektu staré radnice čp. 87 jejich zhotoviteli firmě ElektroMontHB s.r.o. IČO 27536441 v rozsahu dle podkladových příloh č. 30686, 30687, 30688 a 30689.

 

19/16 Rekonstrukce staré radnice

Rada města v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 357/15 odstupuje od smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3. etapa“ s firmou TOGET s.r.o., IČO 27716384.

 

20/16 Změna předmětu výpůjčky - čp. 3504, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2/2004 MBS HB, s.r.o. uzavřené s příspěvkovou organizací Sociální služby města Havlíčkova Brodu, IČ: 70188467, se sídlem Reynkova 3643, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 30701.

 

21/16 Pronájem části pozemku č. 2792/5 v katastrálním území Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2792/5 o výměře 150 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Nikole O., Kameničky za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.2.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 900 Kč/rok.

 

22/16 Pronájem části pozemku č. 556/1 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 556/1 o výměře 200 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Petře a Janu Sch., oba trvale bytem Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.2.2016  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 800 Kč/rok.

 

23/16 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 2614/2, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě číslo OSM 022/2012/Kuč na pronájem bytu č. 2 v domě čp. 2614, Reynkova, Havlíčkův Brod s Annou a Pavlem G., oba trvale bytem Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu bytu do 31.7.2016.

 

24/16 Dohoda o ukončení nájmu bytu - byt č. 1201/6, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy číslo EK 044/2015/Kuč k bytu číslo 6, Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod s Antonínem D., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 30661 a současně schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo EK 044/2015/Kuč s Adriánou Benákovou, trvale bytem Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu bytu do 15.2.2017.

 

25/16 Havlíčkův Brod, Jihlavská – přeložka STL přípojky – věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1202 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán uhradí RWE GasNet, s.r.o. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

26/16 Havlíčkův Brod, Hajdovec , vdvn – věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1123/3, 1198/3, 1205/3 a 2340/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

27/16 Reko MS Havlíčkův Brod - Gottwaldovo nám. + 1 - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 337, 341/1, 345, 355/12, 2260/4, 2260/42, 2393/26, 2494/1, 2494/3, 2496/4, 2496/5, 2496/6, 2496/8, 2496/11 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán uhradí RWE GasNet, s.r.o. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

28/16 Pracovní skupina pro novelizaci Zásad o poskytování dotací z rozpočtu města

Rada města rozšiřuje své usnesení č. 1098/15 a do pracovní skupiny za účelem novelizace Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod dále jmenuje PhDr. Zdeňka Dobrého.

 

29/16 Platový výměr Mgr. Kufrová - změna

Rada města schvaluje úpravu platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Mgr. Magdaleny Kufrové dle podkladové přílohy č. 30703.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta