Usnesení z jednání rady města dne 11. 5. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Zdeněk Endrle, Milan Beneš, Ing. Eva Nigošová, JUDr. Hana Andělová, Ing. Josef Jukl, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Pavel Sláma, JUDr. Vít Fikar

 

399/09 Informace o výběrových řízeních "Výměna oken v MBD čp. 1857,1859,1860,Smet. nám.Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí informace o výběrových řízeních "Výměna oken v MBD čp. 1857,1859,1860 Smetanovo nám., Havlíčkův Brod" podle vnitřní směrnice o zadávání malých zakázek.

 

400/09 Žádost o splátkový kalendář

Rada města Havlíčkova Brodu schvaluje dohodu o splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a paní Květuší P., Havlíčkův Brod, ve znění přílohy podkladového materiálu.

 

401/09 Změna organizační struktury MěÚ HB v návaznosti na PaPA

Rada města schvaluje novou organizační strukturu MěÚ Města Havlíčkův Brod dle přílohy podkladového materiálu, a to k 1.7.2009, zároveň pověřuje Ing. Evu Nigošovou rozpracováním závěrů "Procesně-personálního auditu MěÚ Havlíčkův Brod vč. organizační složky MBS".

 

402/09 Návrh smlouvy o  provozování druhého sběrného dvora

Rada města souhlasí s předloženým textem návrhu smlouvy o zajištění provozu druhého sběrného dvora v Havlíčkově Brodě s tím, že bude zahájen provoz od 1.7.2009 za podmínek uvedených v předloženém návrhu smlouvy.

 

403/09 Dohoda o spolupráci s Policií ČR

Rada města schvaluje dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku s Policií ČR

 

404/09 Dohoda s občanským sdružením

Rada města schvaluje návrh dohody s občanským sdružením Havlíčkobrodské náměstí a ukládá odboru rozvoje města tuto dohodu uzavřít a jménem města plnit.

 

405/09 Splátkový kalendář

Rada města na základě žádosti paní Drahomíry M. souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s tím, že její dluh vůči městu jí bude uznán v plném rozsahu, uhrazen nejpozději do 18 měsíců, to vše pod ztrátou výhody splátek.

 

406/09 Kulturní dům Ostrov s.r.o.

Rada města schvaluje zadání zpracování posudku na aktuální cenu podílu města na čistém obchodním majetku Kulturního domu Ostrov s.r.o. Havlíčkův Brod.

 

407/09 Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2008

Rada města projednala Závěrečný účet města za rok 2008 a ukládá starostce města předložit k projednání v ZM 5/2009.

 

408/09 Daňové nedoplatky - rámcová smlouva se soudním exekutorem

Rada města schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o provádění exekucí se soudním exekutorem Mgr. Stanislavem Molákem, soudní exekutor Havlíčkův Brod, Nádražní 397, PSČ: 580 01, IČ 6624338. Návrh smlouvy připojen v příloze podkladu pro jednání rady města.

 

409/09 Zvýšení včas nezaplaceného místního poplatku

Rada města se seznámila se způsobem provádění přenesené působnosti Ekonomického odboru na úseku zákona O místních poplatcích 565/1990 Sb. a doporučuje správci místních poplatků postupovat u včas nezaplacených místních poplatků stanovených vyhláškou 1/2008 (místní poplatek ze psa), 2/2008 (místní poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu) podle ustanovení věty druhé zákona 565/1990 Sb., §11, odst. 1) a aplikovat zvýšení včas nezaplacených místních poplatků ve výši uvedené v podkladu pro jednání Rady města.

 

410/09 Vnitřní směrnice MěÚ upravující řešení daňových nedoplatků.

Rada města se seznámila s návrhem vnitřní směrnice Městského úřadu v Havlíčkově Brodě upravující proces řešení daňových nedoplatků a doporučuje tajemníkovi úřadu zařadit směrnici ve znění přílohy podkladu pro jednání rady města do souboru vnitřních předpisů  Městského úřadu v Havlíčkově Brodě  s účinností od 1.6.2009 a současně ukončit platnost směrnice upravující předmětnou oblast, která byla účinná od usnesení rady města č. 636/07 ze dne 15.10.2007.

 

411/09 Investiční akce počítačové učebny ZŠ Štáflova

Rada města schvaluje zadat akci počítačové učebny Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 firmě premise, s.r.o., Omská 1508/43, 100 00 Praha, IČ 27573524, do výše schváleného rozpočtu.

 

412/09 Partnerství SNV - gymnázium Havlíčkův Brod, projekt Žirovnice.

Rada města schvaluje úhradu výdajů spojených s realizací projektu Gymnázia Havlíčkův Brod v Žirovnici do částky 13.000 Kč z kapitoly 16, č.org. 9809 partnerská města.

 

413/09 Krajská knihovna Vysočiny - záměr výpůjček nebytových prostor v místních částech.

Rada města schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor dle příloh podkladového materiálu č. 403/09 v budovách města v místních částech Havlíčkova Brodu za účelem provozování základních knihoven Krajskou knihovnou Vysočiny.

 

414/09 Oslavy 150 let činnosti spolku Jasoň

Rada města schvaluje úhradu výdajů spojených s konáním oslav k 150. výročí založení Smíšeného pěveckého sboru Jasoň z kapitoly 16, č.org. 9809 partnerská města dle přílohy číslo 1 podkladového materiálu 404/09.

 

415/09 složení hodnotící komise pro prodej nemovitostí areálu - kasárna letiště III.etapa

Rada města schvaluje složení hodnotící komise pro prodej nemovitostí areálu kasáren letiště III.etapa. 

Členové : Libor Honzárek, Ing.Čeněk Jůzl, Ing.Karel Báťa, JUDr.Vít Fikar, Ing.Miroslav Sommer

Předseda : Ing.Karel Báťa

 

416/09 Úsporné energetické projekty základních a mateřských škol

Rada města ukládá hospodářskému odboru zajistit úpravy energetického auditu, který byl zpracován na komplex školských budov ZŠ Konečná. Audit bude přepracován na jednotlivé budovy samostatně ( budova „C“, tělocvična, spojovací krčky, budova „B“ ).

 

417/09 Úsporné energetické projekty základních a mateřských škol

Rada města ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu zajistit úpravu projektové dokumentace a žádosti o dotace z OPŽP související s úpravou energetického auditu na komplex školských budov ZŠ Konečná. Projektová dokumentace zateplení bude vypracována a žádosti o dotace z OPŽP budou podány pouze na budovu tělocvičny, budovu „C“ a spojovací krčky ZŠ Konečná, Havlíčkův Brod.

 

418/09 Stezka pro pěší a cyklisty Šmolovy

Rada města ukládá odboru rozvoje města pokračovat v přípravě realizace stavby Stezka pro pěší a cyklisty směru Havlíčkův Brod – Šmolovy pouze v trase vedoucí po levé straně komunikace I/34 ve směru z města.

 

419/09 Oprava komunikace Svatý Kříž

Rada města pro projednání požadavku osadního výboru ukládá odboru rozvoje města v souladu se schváleným rozpočtem města kap. 40, č.org. 807 provést opravu komunikace v místní části Mendlova Ves a Svatý Kříž ke hřišti v rozsahu dle podkladového materiálu.

 

420/09 Plovárenská - postup prací

Rada města bere na vědomí informaci o průběhu výstavby Areálu veřejných sportovišť Plovárenská a ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, který bude řešit úpravu rozsahu prací dle podkladového materiálu.

 

421/09 Chodník Lidická

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít s dodavatelem Skanska DS a.s., IČ 26271303 smlouvu o dílo a realizovat opravu chodníku v Lidické ulici v návaznosti na realizaci stavby „I/34 Havlíčkův Brod – zkapacitnění se sil. I/38“.

 

422/09 Havlíčkův Brod, Mírová , telefonní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene  spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2036/53 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

 

423/09 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 32. etapa

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 659/1, 684/4, 684/5, 702/2, 719/3, 720/1, 785/1, 785/20, 789/12, 790/1, 790/2, 792/3, 792/5, 802/17, 803/1, 998/3, 998/35, 1003/28, 1012/2, 1016/1, 1022/2, 1656/1, 1762/1, 1764/18, 1794/1, 1794/5, 1794/6, 1794/7, 1794/9, 1794/10, 1794/11, 1794/12, 1796/1, 1798/1, 1798/11, 1798/23, 1798/25, 1798/26, 1799/2, 1803, 1806/2, 1806/6, 1806/7, 1848/1, 1946/1, 1946/11, 1954/12, 1967/7, 2271/1, 2271/3, 2305/10, 2305/16, 2365/1, 2380/2, 2397/2, 3119/1, 3119/5 (vlastnický podíl je 1/2), 3119/11, 3119/20, 3119/27, 3121/1, 3676, 3709, 3724, 3902, st. 1308, st. 1170 (vlastnický podíl je 1388/4154), st. 1172 (vlastnický podíl je 1649/4143), st. 1681, st. 1682, st. 1683, st. 1867, st. 2394, st. 2395, st. 2396 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci  - původ pozemkový katastr parc. č. 118/2 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

424/09 Provedení vnitřních rozvodů

Rada města schvaluje provedení vnitřních rozvodů v budovách čp. 2612, 2613, 2614 v k.ú. Havlíčkův Brod společností Metropolitní s.r.o. Havlíčkův Brod, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, bezúplatně, za podmínek stanovených městem Havlíčkův Brod - organizační složkou Městská bytová správa.

 

425/09 Výpůjčka částí ppč. 2260/1, 2260/3 a 2397/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku částí pozemků pozemková parcela číslo 2260/1 o výměře 17 m2, 2260/3 o výměře 2 m2 a 2397/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod kraji Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Pozemky budou využity jako manipulační prostor a technické zázemí stavby "III/03811 Havlíčkův Brod - most ev.č. 03811-1."

 

426/09 Výpůjčka části ppč. 2259/59 a 2457/42 v k.ú. Havlíčkův Brod - předzahrádky před Restauracemi U Zlodějky a Na Točně - revokace

Rada města revokuje své usnesení č. 378/09 ze dne 4.5.2009 takto:

Rada města schvaluje výpůjčku části ppč. 2259/59 o výměře 20 m2 a části ppč. 2457/42 o výměře 26 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti K.P.S. spol. s r.o., IČ: 47471701, se sídlem Pod Čimickým Hájem 200/2, Praha 8, za účelem zřízení předzahrádky se zpětnou účinností od 1.4.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden.

 

427/09 Ukončení smlouvy o výpůjčce č. HO 008/1996/Ho

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. HO 008/1996/Ho uzavřené se společností PEMAPO s.r.o., se sídlem Masarykova 2407, Havlíčkův Brod, na výpůjčku pozemku pozemková parcela číslo 713/10 o výměre 733 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, dohodou zpětně ke dni 31.3.2009.

 

428/09 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 001/1997/Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 001/1997/Ho uzavřené se společností PEMAPO, s.r.o., se sídlem Masarykova 2407, Havlíčkův Brod, na pronájem pozemku pozemková parcela číslo 716/1 o výměre 468 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, dohodou zpětně ke dni 31.3.2009.

 

429/09 Pronájem pozemku ppč. 716/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku pozemková parcela číslo 716/1 o výměře 468 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve výši id. 1/3 manželům Antonínu a Lence A.,Havlíčkův Brod, ve výši id. 1/3 manželům Ing. Petru P. a MUDr. Janě P., Havlíčkův Brod a ve výši id. 1/3  manželům Bc. Pavlu V. a Janě V., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.4.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.872 Kč/rok.

 

430/09 Pronájem pozemků v k.ú. Poděbaby a Šmolovy - lokalita u letiště

Rada města neschvaluje pronájem následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, AGRU Lípa s.r.o., Lípa u Havlíčkova Brodu čp. 159, IČ 27473805:

zpevněná plocha

část parc.č.  162/37   o výměře  1349 m2    v k.ú. Poděbaby

nezpevněná plocha

část parc.č.   162/37  o výměře     604 m2    v k.ú. Poděbaby

část parc.č.   912/13  o výměře     144 m2    v k.ú. Šmolovy

část parc.č.   912/4    o výměře      420 m2   v k.ú. Šmolovy

část parc.č.   906        o výměře      112 m2   v k.ú. Šmolovy  

Výše nájemného byla stanovena u zpevněné plochy 25 Kč/m2/rok, tj. celkem na výměře 1349 m2 33.725 Kč/rok. Výše nájemného u nezpevněné plochy byla stanovena 3 Kč/m2/rok, t.j. celkem na výměře 1280 m23.840 Kč/rok. Celkové nájemné činí 37.565 Kč/rok. Nájemní vztah se sjednává od 1.6.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Požadované pozemky je možné dočasně zaplotit po dobu trvání nájemního vztahu.

 

431/09 Umístění parkoviště na pozemcích v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2259/108, 87, 88, 89, 90

Rada města ukládá odboru rozvoje města předložit zastupitelstvu města plánovací smlouvu ve věci výstavby parkoviště na pozemcích v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2259/108, 87, 88, 89 a 90.

 

432/09 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města neschvaluje výměnu bytů mezi Radkou H., nájemkyní bytu č. 12 v domě čp. 2762 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod a manžely Janem a Martou F., nájemci bytu č. 2 v domě čp. 2796 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod.

 

433/09 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 36 v domě pečovatelské služby Na výšině čp. 3241, Havlíčkův Brod Jarmile Č. a Stanislavě Č., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu B2, počínaje dnem 1.6.2009. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

434/09 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 30 o velikosti 2+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Haně B. a Miroslavu B., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu B2, počínaje dnem 1.6. 2009. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu služeb.

 

435/09 zařazení do sociálního pořadníku uchazečů o byt

Rada města schvaluje zařazení Ivy Z, Havlíčkův Brod, Věry S., Havlíčkův Brod, Silvie H., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

436/09 Zařazení do sociálního pořadníku uchazečů o byt

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 10 o velikosti 1+1 v domě čp. 1123 Jihlavská ul., Havlíčkův Brod Ivě Z. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.6. 2009. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši tříměsíčního nájemného a zálohy na služby.

 

437/09 zařazení do sociálního pořadníku uchazečů o byt

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+0 v domě čp. 2613 Reynkova ul., Havlíčkův Brod Věře S. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.6. 2009. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši tříměsíčního nájemného a služeb.

 

438/09 zařazení do sociálního pořadníku uchazečů o byt

Rada města schvaluje  pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+0 v domě čp. 2475 Kokořínská ul., Havlíčkův Brod  Silvii H. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu určitou 2 let, počínaje dnem 1.6. 2009 do 31.5. 2011. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši tříměsíčního nájemného a služeb.

 

439/09 Ukončení nájemní smlouvy č. OS MBS/91/18/2008

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. MBS/91/18/2008 uzavřené s Ing. Martinou M., Havlíčkův Brod, IČ: 87076837, na pronájem nebytových prostor (kanceláře č. 18) o výměře 23 m2 ve III. patře objektu čp. 91 na Havlíčkově náměstí, dohodou ke dni 30.6.2009.

 

440/09 Pronájem Havlíčkova náměstí - zábor veřejného prostranství - revokace

Rada města schvaluje pronájem pozemku (chodníku) ppč. 2259/23 o výměře 1 m2 na Havlíčkově náměstí za účelem předsunutého stánkového prodeje brýlí před provozovnou, od 15.5.2009 do 31.7.2009, Van Luu Chu, Masarykovo náměstí 1092/30, Jihlava, IČ: 65677471 za cenu 40 Kč/m2/den.

 

441/09 Ukončení nájemní smlouvy č. OS MBS/91/14/2008

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. OS MBS/91/14/2008 uzavřené s Bc. Klárou Š., Havlíčkův Brod, IČ: 71851054, na pronájem nebytových prostor (kanceláře č. 14) o výměře 23 m2 ve II. patře objektu čp. 91 na Havlíčkově náměstí, dohodou ke dni 30.6.2009.

 

442/09 Výpůjčka pozemků v parku Budoucnost

Rada města schvaluje výpůjčku pozemků v parku Budoucnost -  prostor u dětského hřiště s tím, že nebude omezen běžný provoz občanům. Účelem výpůjčky je konání  akce den rodiny s názvem S Rákosníčkem za rybníčkem, organizovaného spolkem Český svaz žen, o.s., IČ: 00442801, zastoupené Marií Bohuslavovou, Havlíčkův Brod, dne 16.5.2009. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace, zároveň je zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

443/09 Rekonstrukce opěrných zdí v ul. "Na Valech" a v lokalitě "U Panských"

Rada města ukládá hospodářskému odboru zaevidovat do majetku města:

- opěrnou zeď v ul. Na Valech v Havlíčkově Brodě umístěnou na pozemcích ppč. 2259/29 ostatní plocha, komunikace a ppč. 235 zahrada oba vedené na LV 10001a zčásti na pozemcích ppč. 234/2 zahrada a stp.č. 313 zastavěná plocha a nádvoří (objekt bydlení č.p. 114) oba ve vlastnictví oprávněné fyzické osoby vedené na LV 293 všechny v k.ú. Havlíčkův Brod jako součást komunikace v ul. Na Valech

- opěrnou zeď v lokalitě U Panských umístěnou na pozemcích ppč. 581/7 ostatní plocha, jiná plocha a ppč. 581/1ostatní plocha, neplodná půda vedených na LV 10001 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

444/09 Pronájem objektu čp. 909 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje uzavřít novou nájemní smlouvu na objekt čp. 909 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě s nájemcem - ÚSVIT zařízení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Nádražní ulice 909, Havlíčkův Brod, IČ: 60128640, dle přílohy tohoto podkladového materiálu. V případě, že zařízení nepřijme návrh nové nájemní smlouvy do 15 dnů od jeho doručení, rada města schvaluje podání výpovědi nájemní smlouvy č. 12/94 k datu 31.5.2009.

 

445/09 Program jednání květnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání květnového zastupitelstva města.

 

446/09 Ukazatelé kvality ředitele TS

Rada města schvaluje ukazatele kvality pro rok 2009 řediteli Technických služeb Havlíčkův Brod dle upravené přílohy.

 

447/09 Smluvní vztah mezi městem Havlíčkův Brod a zařízením SPMP ÚSVIT Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje smlouvu dle přílohy podkladového materiálu č. 396/09 o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a zařízením SPMP ÚSVIT Havlíčkův Brod, Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60128640.

Tato smlouva nabyde účinnosti až po schválení Nájemní smlouvy č. HO/......./2009/Šim uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a zařízením ÚSVIT.

 

448/09 Zmocnění odborů MěÚ

Rada města ve smyslu § 102, odst. 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích postupuje kompetenci k vydávání stanovisek jménem města v územním a stavebním řízení hospodářskému odboru MěÚ v případech, kdy město je vlastníkem pozemku nebo sousedního pozemku, a odboru rozvoje města v ostatních případech. Tuto kompetenci odbory nemají v případě žádostí o stavby určené k výrobě elektrické energie a v případech stanovisek žadatelů o dotace. Takové žádosti i nadále projednává rada města a podklady jí předkládají odborně odpovědné odbory MěÚ hospodářský, rozvoje města a životního prostředí.

 

449/09 Personální zajištění útvaru interního auditu

Rada města souhlasí se zřízením nové pracovní pozice v Útvaru interního auditu Městského úřadu v Havlíčkově Brodě.

 

450/09 Revokace usnesení č. 334/09 ze dne 4.5.2009

Rada města ruší své usnesení č. 334/09 ze dne 4.5.2009 a nahrazuje jej usnesením následujícím:

Rada města schvaluje na doporučení dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o., usnesení č. 034/04, rozdělení zisku za rok 2008 dle přílohy tohoto materiálu – zápis z dozorčí rady s tím, že z nerozděleného zisku bude 260.000 Kč převedeno na účet města.

 

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka