Usnesení z jednání rady města dne 10.3.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Miroslav Paušíma, Ing. Marie Kudrnová, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Ing. Marta Gerthnerová, Martin Stehno, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

173/14 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie pro období od 1.4.2014 do 31.3.2015

Rada města na základě doporučení výběrové komise stanovuje vítězem zakázky "Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.04.2014 do 31.3.2015" firmu Amper Market, a.s. se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00  Praha 4, IČ: 24128376, DIČ: CZ24128376 a ukládá jednateli společnosti Teplo HB s.r.o., příslušným odborům města a ředitelům příspěvkových organizací s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny na období od 1.4.2014 do 31.3.2015.

 

174/14 Věcné dary

Rada města schvaluje poskytnutí věcných darů Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od paní Marie V. dle podkladové přílohy č. 24597. Rada města za poskytnuté dary děkuje.

 

175/14 Smlouva o výpůjčce VO

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce veřejného osvětlení (podkladová příloha č. 24606 a č. 24607) s půjčitelem KD Ostrov spol. s.r.o., IČ: 474 53 281, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod smlouvu o výpůjčce uzavřít.

 

176/14 Mimořádná úprava tarifu MHD

Rada města schvaluje tarify MHD v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 24641 s platností v nejkratším možném termínu dle technických možností dopravce a dále schvaluje mimořádné snížení ceny za vydání čipové karty pro odbavení v autobusech MHD na 95,- Kč vč. DPH.

 

177/14 Pohledávka

Rada města schvaluje postup navržený JUDr. Málkovou ve věci řešení pohledávky společnosti HC Rebel, a.s. (podkladová příloha č. 24644) a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod se tímto postupem řídit.

 

178/14 Žádost o zapůjčení umělé trávy

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, poskytnout hřiště s umělou trávou u příležitosti konání turnaje Frisbee v Havlíčkově Brodě dne 19.4. - 20.4.2014 FC Slovanu Havlíčkův Brod za cenu 2000,- Kč za den.  Rada města schvaluje poskytnutí veřejné podpory ve výši 16.800,-Kč FC Slovanu Havlíčkův Brod, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, IČ 26585162, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na  poskytnutí hřiště s umělou trávou u příležitosti konání akce Frisbee turnaj v Havlíčkově Brodě dne 19.4. - 20.4.2014 v souladu s podanou žádostí dle podkladové přílohy č. 24645.

 

179/14 Přehled projednaných likvidačních návrhů za rok 2013

Rada města se seznámila s přehledem projednaných likvidačních návrhů předložených správci kapitol a řediteli řízených organizací ke schválení likvidační komisi za rok 2013 dle podkladové přílohy č. 24542.

180/14 likvidace hmotného investičního majetku

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku dle podkladové přílohy č. 24543.

 

181/14 Rozpočtové opatření OŘP číslo 2/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 2/2014 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 24592.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

182/14 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 1/2014

Rada města schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ č. 1/2014, kapitoly 28 Odboru sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy č. 24603. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09, ze dne 22. 06. 2009.

 

183/14 Výzva k předkládání projektů - Fond Vysočiny - Jednorázové akce 2014

Rada města schvaluje přípravu a podání projektové žádosti "II. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2015" v rámci grantového programu Fondu Vysočiny "Jednorázové akce 2014" dle podkladové přílohy číslo 24615.

 

184/14 Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny - Bioodpady 2013

Rada města schvaluje smlouvu uzavíranou mezi městem Havlíčkův Brod a Krajem Vysočina o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, grantového programu "Bioodpady 2013" dle podkladové přílohy č. 24562.

 

185/14 Příkazní smlouva na výkon technického dozoru

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na výkon technického dozoru na akci Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska s Ing. Evou Doležalovou, IČO 73286672, Za Skalkou 337, 788 33 Hanušovice ve znění podkladové přílohy č. 24629.

 

186/14 V413/V416 smyčka HBM Mírovka - věcné břemeno v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 983/21, 983/23, 986/2, 972 v k.ú. Mírovka ve prospěch společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, IČ: 25702556, úplatně jednorázově za cenu 685.683 Kč + DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady a bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.

 

187/14 V413/V416 smyčka HBM Mírovka - věcné břemeno v k.ú. Termesivy

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 83/2, 476/1, 493/2, 570 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr parc. č. 478/4 v k.ú. Termesivy ve prospěch společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, IČ: 25702556, úplatně jednorázově za cenu 64.602 Kč + DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady a bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.

 

188/14 V413/V416 smyčka HBM Mírovka - věcné břemeno v k.ú. Zbožice

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 140, 141/3, 141/5, 148/2, 174/5, 345/2, 383/2, 384, 385 v k.ú. Zbožice ve prospěch společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, IČ: 25702556, úplatně jednorázově za cenu 279.657 Kč + DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady a bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.

 

189/14 V413/V416 smyčka HBM Mírovka - věcné břemeno v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1182/2, 1182/3, 1183/1, 1195/3, 1195/5, 1198/6, 1201/1, 1201/2, 1273/8, 1574/7, 2133/2, 2135/1, 2163/6, 2163/8, 2337/2, 2348/5, 2356/4, 3232/5, 3232/10, 3261/1, 3296/18, 3347/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, IČ: 25702556, úplatně jednorázově za cenu 429.195 Kč + DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady a bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.

 

190/14 Žádost o povolení zřízení polní cesty

Rada města neschvaluje zřízení polní cesty na pozemku města ppč. 949/1 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

191/14 Plynofikace Mírovka - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 24576 s Miroslavem K. a Vladislavou K., bytem Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

192/14 Plynofikace Mírovka - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 24579 s Miroslavem A. a Marií A., bytem Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

193/14 Plynofikace Mírovka - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 24639 s RWE GasNet s.r.o., IČO 27295567ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

194/14 Okrašlovací spolek BUDOUCNOST - Žádost o možnost výsadby v parku Budoucnost

Rada města bere na vědomí žádost Okrašlovacího spolku Budoucnost, o.s. Sázavská 430, Havlíčkův Brod, IČ 22855661 a schvaluje další výsadbu dřevin Okrašlovacím spolkem Budoucnost po schválení a v souladu s projektovou dokumentací "Revitalizace parku Budoucnost" pro územní rozhodnutí.

 

195/14 Smlouva o dílo na "Opravu omítek a maleb stěn Štáflovy chalupy". Změna délky záruční doby.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu omítek a maleb stěn Štáflovy chalupy s firmou Qatrosystem s.r.o., IČO 15058654, za kterou jedná Ing. Dušan Čapek dle podkladové přílohy č. 24602.

 

196/14 Chodník Svatý Kříž - přeložka sloupů

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 24599 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 ve věci přeložky sloupu vyvolaného stavbou chodníku ve Svatém Kříži.

 

197/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 2 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 24598. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

198/14 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - I. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 752/105, 752/88, 752/14, 757/4, 749/11 a 749/10 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

199/14 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - I. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje změnu oprávněného z věcného břemene dle smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO 177/2005/Miš na společnost Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481.

 

200/14 Přeložka STL plynovodu Na Ostrově, Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 2259/26, 2262/6, 2447/1, 2448/4 v k.ú. Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 24643 mezi Městem Havlíčkův Brod a společností RWE GasNet, s.r.o., IČO: 27295567.  

 

201/14 Pronájem části pozemku ppč. 1048/9 o výměře 336 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, "Na Nebi"

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/9 (díl č. 14) o výměře 336 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Ireně Z., bytem Dolní Krupá za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 12.3.2014 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 2.016 Kč/rok.

 

202/14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti č. 75/2013 (OSM 039/2013)

Rada města schvaluje uzavření předkládaného dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti č. 75/2013 uzavřené s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle podkladové přílohy č. 24549.

 

203/14 Žádost o povolení podnájmu nebytových prostor - čp. 56, Havlíčkovo náměstí

Rada města schvaluje udělení souhlasu Petře Vencové s podnájmem nebytových prostor v čp. 56, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod pro Občanskou demokratickou stranu, IČ: 16192656, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 s účinností od 15.3.2014.

 

204/14 Pronájem sociálního bytu - Reynkova 2503/1

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1 o velikosti 1+1 v domě čp. 2503, ul. Reynkova, Havlíčkův Brod Ludmile G., trvale bytem Dolní Město. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou 1 roku počínaje dne 1.4.2014 do 31.3.2015. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu peněžitou jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

205/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Sídliště Pražská 2795/12

Rada města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Janou M., Havlíčkův Brod. Dluh za poplatky z prodlení za pozdní platby nájemného a služeb spojených s užíváním bytu číslo 12, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod bude splácen na základě uzavřeného uznání dluhu a dohody o jeho splácení v měsíčních splátkách 500 Kč po dobu 10 měsíců.

 

206/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Sídliště Pražská 2755/8

Rada města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Romanou L., Havlíčkův Brod. Dluh za poplatky z prodlení za pozdní platby nájemného a služeb spojených s užíváním bytu a nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 8, Sídliště Pražská 2755, Havlíčkův Brod bude splácen na základě uzavřeného uznání dluhu a dohody o jeho splácení v měsíčních splátkách 1.200 Kč po dobu 15 měsíců.

 

207/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 1857/42, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 42, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod Janu S. a Francineide R. B., oba bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.4.2014. Měsíční nájemné je ve výši 71 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

208/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 2761/6, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod Petru N., bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.4.2014. Měsíční nájemné je ve výši 71 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

209/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 2763/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Sídliště Pražská 2763, Havlíčkův Brod Ivětě J., bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.4.2014. Měsíční nájemné je ve výši 102 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

210/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 3504/3, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod Soně N., bytem Jihlava. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.4.2014. Měsíční nájemné je ve výši 80 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

211/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 3504/34, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 34, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod Zdeňku P., bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.4.2014. Měsíční nájemné je ve výši 68 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

212/14 Rekonstrukce I/38 Masarykova, přesunutí zastávek

Rada města souhlasí s umístěním náhradních zastávek veřejné linkové dopravy při rekonstrukci Masarykovy ulice při III. etapě (levé části) na Havlíčkovo náměstí  dle podkladové přílohy č. 24651. Linka 600950 bude mít povolen pouze průjezd.

 

213/14 Novela Tržního řádu města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Nařízení města Havlíčkův Brod č. 2/2014 Tržní řád, dle podkladové přílohy č. 24582.

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r. 

místostarostové

 

                                                                                     Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                             starosta