Usnesení z jednání rady města dne 10.11.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Smejkalová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Blanka Muzikářová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Pavel Bárta, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, Ing. Vladislav Rohlík, JUDr. Marcela Málková

 

1082/14 Aktualizace odpisového plánu na rok 2014 a 2015 - nemovitý majetek - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého nemovitého majetku na rok 2014 a na rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 dle podkladové přílohy číslo 26884.

 

1083/14 Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - ZŠ a MŠ Wolkerova

Rada města revokuje část 1b) svého usnesení číslo 81/14 ze dne 27.1.2014 a nahrazuje ho tímto textem: 

 

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 2 840 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:

- opravy budovy odloučeného pracoviště MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3042 - okna chodby horní třídy, oplocení (177,6 tis. Kč)

- opravy budovy ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 - zateplení-další etapa, cvičná kuchyňka, ústřední topení (2 310 tis. Kč)

- oprava chodníků v areálu základní školy (240 tis. Kč)

- limit účelového provozního příspěvku (položka 5331) na opravu havárie vodovodní přípojky-stavební opravy a vodné (112,4 tis. Kč).  

 

1084/14 Aktualizace odpisového plánu na rok 2014 a 2015 - movitý majetek - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2014 a na rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 26889.

 

1085/14 Omezení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezit provoz o vánočních prázdninách ve dnech 29.12., 30.12.,31.12.2014 a 2.1.2015. Po dobu omezení provozu bude předškolní vzdělávání poskytováno Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867.

 

1086/14 Změna plánu účetních oprávek

Rada města schvaluje změnu plánu účetních oprávek Technických služeb Havlíčkův Brod k datu 30.9.2014 dle podkladové přílohy č. 26893 v souvislosti se zařazením nového majetku pořízeného do 30.9.2014.

 

1087/14 Změna č. 8 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2014

Rada města schvaluje změnu č. 8 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2014 dle podkladové přílohy č. 26980.

 

1088/14 Doplnění vánočního osvětlení

Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky na doplnění vánočního osvětlení firmě  MK-mont illuminations s.r.o., Průmyslová 6, Klášterec nad Ohří, IČ: 25424769 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26981.

 

1089/14 Oddávací dny 2015

Rada města Havlíčkův Brod stanovuje  v souladu s novelou  zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů dle znění § 12, a usnesením Rady města Havlíčkův Brod 963/08, že se občanské svatební obřady v roce 2015 budou konat v obřadní místnosti Městského úřadu,  Havlíčkovo náměstí č. p. 57, Havlíčkův Brod v oddávacích dnech sobota 10.01., sobota 24.01., sobota 07.02., sobota 21.02., sobota 07.03., sobota 21.03., sobota 11.04., sobota 25.04., sobota 13.06., sobota 20.06., sobota 11.07., sobota 25.07., sobota 08.08., sobota 22.08., sobota 12.09., sobota 26.09., sobota 10.10., sobota 24.10., 07.11, sobota 21.11., sobota 05.12, sobota 19.12.2015.

 

1090/14 Žádost o finanční podporu - Česká federace Okinawa Karate a Kobudo

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru spolku Česká federace Okinawa Karate a Kobudo, IČO: 22731181, Pražská 2849, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním mezinárodního gasshuku v karate a kobudo. Seminář se uskuteční ve dnech 29.-30. listopadu 2014 v Havlíčkově Brodě.

 

1091/14 Žádost o finanční podporu - Česká federace Okinawa Karate a Kobudo

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 26909. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1092/14 Kanalizace Pohledští Dvořáci - vyhodnocení zakázky

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Kanalizace Pohledští Dvořáci, Havlíčkův Brod“ první Lubomír Dvořák, IČO 10466452, druhý KVIS Pardubice a.s., IČO 46506934 a třetí STRABAG a.s., IČO 60838744 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

1093/14 Cyklostezka Na Losích - vyhodnocení zakázky

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Cyklostezka Na Losích, Havlíčkův Brod“ první Lubomír Dvořák, IČO 10466452, druhý EUROVIA CS a.s., IČO 425274924 a třetí Porr a.s., IČO 43005560 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

1094/14 Oprava cesty Perknov

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Oprava cesty Perknov, Havlíčkův Brod“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171 dodatek smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26923.

 

1095/14 Rozpočtové opatření OVVV č. 22/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 26906. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1096/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 17 a 18 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladových příloh číslo 26936 a 26990. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1097/14 Žádost o opravu obslužné komunikace

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést nejnutnější opravy přístupové komunikace k bytovému domu čp. 978-980 a čp.988-990 v Žižkově ulici.

 

1098/14 Oprava lávku přes Sázavu - Mírová

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouva o nájmu pozemku č. 1776/2014-SML dle podkladové přílohy č. 26944 s Povodím Vltavy s.p., IČO 70889953 ve věci stavby „Oprava lávky přes Sázavu Mírová-Strojírenská v k.ú. Havlíčkův Brod“.

 

1099/14 Oprava lávku přes Sázavu - Mírová

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1774/2014-SML dle podkladové přílohy č. 26945 s Povodím Vltavy s.p., IČO 70889953 ve věci stavby „Oprava lávky přes Sázavu Mírová-Strojírenská v k.ú. Havlíčkův Brod“.

 

1100/14 Rekonstrukce Havlíčkova - dohoda o postoupení práv z investorství

Rada města souhlasí s uzavřením předložené dohody o postoupení práv z investorství dle podkladové přílohy č. 26951 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 ve věci přeložky knn a kvn v ulici Havlíčkova.

 

1101/14 Rekonstrukce části ulice Vančurova

Rada města souhlasí, aby v rámci opravy části ulice Vančurova byla zrušena nadzemní sítě telekomunikačního vedení a umístěna do země.

 

1102/14 Stánky pro jarmarky a trhy

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 26969 s dodavatelem stánků pro jarmarky a trhy Josefem Kutlvašrem, IČO 63559731 a ukládá odboru rozvoje města předložit radě města návrh rozpočtových opatření ve věci krytí výdajů na tuto akci.

 

1103/14 Cyklostezka Šmolovy

Rada města souhlasí s provedením dodatečných prací na stavbě „Cyklostezka Havlíčkův Brod – Šmolovy“ v rozsahu dle podkladových příloh č. 26975 a 26976.

 

1104/14 Rekonstrukce čp. 310 - dohoda o provedení a úhradě klientských změn

Rada města schvaluje znění dohody o provedení a úhradě klientských změn v bytové jednotce dle podkladové přílohy č. 26984, která bude uzavřena s jednotlivými vlastníky bytových jednotek v domě čp. 310 a zhotovitelem stavby firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

1105/14 Darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle

Rada města schvaluje darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle za účelem výzdoby náměstí v Brielle o Vánocích 2014.

 

1106/14 Pronájem zemědělské půdy v k.ú. Havlíčkův Brod, ZEMPOL spol. s r. o.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. HO 026/2008/Kre, uzavřené se společností ZEMPOL spol. s r. o., se sídlem Pohled 249, 582 21 Pohled, dle podkladové přílohy č. 26880, jehož prostřednictvím se rozšíří předmět nájmu o pozemky ppč. 962/19 o výměře 1.052 m2, ppč. 1646/117 o výměře 426 m2, ppč. 1661/138 o výměře 59 m2, ppč. 900/15 o výměře 1.070 m2, ppč. 2328/3 o výměře 98 m2, ppč. 1646/277 o výměře 300 m2, ppč. 2337/2 o výměře 501 m2, ppč. 962/8 o výměře 2.522 m2, ppč. 962/21 o výměře 872 m2, ppč. 1646/247 o výměře 177 m2 a ppč. 3296/18 o výměře 3.164 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1.7.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pronájem činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 3.140 Kč/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno bezesmluvní užívání půdy o výměře 10.241 m2 v období od 1.7.2012 do 30.6.2014 ve výši 1.741 Kč.

 

1107/14 Pronájem části pozemku ppč. 1661/6 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje pronájem žádné části pozemku ppč. 1661/6 v katastrálním území Havlíčkův Brod a ukládá ekonomického odboru jednat s žadateli o vyklizení pozemku.

 

1108/14 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1201/13, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 13, Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod Anně V., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena smlouva typu AK na dobu neurčitou s účinností od 1.12.2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

1109/14 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2782/12, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Sídliště Pražská 2782, Havlíčkův Brod Haně P., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena smlouva typu AK na dobu neurčitou s účinností od 1.12.2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 67 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

1110/14 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1128/45, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 45, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod Jaroslavu S., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena smlouva typu AK na dobu neurčitou s účinností od 1.12.2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

1111/14 Návrh na uzavření nájemní smlouvy - byt č. 2475/13, ulice Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 13 v domě čp. 2475, ulice Kokořínská, Havlíčkův Brod s Michalem N., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AKS na dobu neurčitou s účinností od 24.12.2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

1112/14 Havlíčkův Brod, ul. Žižkova, pokládka trubek HDPE - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. 251/2, 1870/13, 2374/1, 2374/2, 260/4, 1870/6, 2376/1 a 2376/5 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

1113/14 Prodloužení doby nájmu nájemní smlouvy č. OSM 282/2010/Fir - pozemek pro novinový stánek Žižkov

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. OSM 282/2010/Fir uzavřené se Stanislavou V., Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1777/53 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem provozování novinového stánku, kterým bude prodloužena doba nájmu o dva roky, tj. od 1.1.2015 do 31.12.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 1.100 Kč/m2/rok.

 

1114/14 Program jednání listopadového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání listopadového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 26988.

 

1115/14 Užívání závěsného odznaku pro občanské obřady

Rada města pověřuje v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Ing. Čeňka Jůzla, Libora Honzárka a Ivanu Mojžyškovou, Ing. Ivana Kuželku, Zbyňka Stejskala, Ing. Tomáše Hermanna k užívání závěsného státního odznaku se státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech.

 

1116/14 Žádost o výpůjčku zasedací místnosti v přízemí V Rámech 1855 pro Celní úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje výpůjčku zasedací místnosti v přízemí v budově V Rámech 1855 Celnímu úřadu pro Kraj Vysočina, Územnímu pracovišti Žďár nad Sázavou pro potřeby podávání daňových přiznání v souvislosti s novelou zákona o spotřební dani v termínech uvedených v podkladové příloze č. 26886.

 

1117/14 Úprava nájemného v městských bytových domech

Rada města deklaruje, že u bytů s tzv. regulovaným nájemným, kde bylo nájemné zvýšeno z částky 49,46 Kč/m2/měsíc na částku 59,35 Kč/m2/měsíc a byly uzavřeny kompletní dohody o zvýšení nájemného, nebude v období roku 2015 - 2017 aplikována inflační doložka na zvýšení nájemného v těchto bytech.

 

 

 

1118/14 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

 

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 14218956 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR pro projekt Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla Jilemník, č. projektu CZ.1.02/6.4.00/14.24083 dle podkladové přílohy č. 26908 se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 00020729.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta