Usnesení z jednání rady města dne 10. 1. 2011Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jan Pavlík, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Zdeněk Endrle, Martin Stehno, Renáta Borkovcová, DiS., Ing. Josef Jukl, JUDr. Vít Fikar, Mgr. Marek Topolovský, Bc. Jana Králová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann, Mgr. Jitka Michálková

 

1/11 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zajistit pravidelnou roční aktualizaci výhledu města Havlíčkův Brod na období 2012-2015 a provést jeho rozšíření a doplnění o hodnotové vyjádření kapitálových výdajů ve výhledovém období.

 

2/11 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku vymáhat na dlužníkovi firmě Toscada, s.r.o., Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2, provozovna Humpolecká 1576, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25977971 dlužnou částku úroku z prodlení za pozdní úhradu části kupní ceny uplatněním žaloby u soudu prostřednictvím AK JUDr. Málek.

 

3/11 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města pověřuje odbor správy majetku předložit po projednání se společností NIMIRU smlouvu kupní na únorové jednání zastupitelstva města v roce 2011.

 

4/11 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města zplnomocňuje odbor rozvoje města k odsouhlasení příspěvku majitelům nemovitostí na jejich obnovu z programu Poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina a Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011 do výše limitu schváleného rozpočtu.

 

5/11 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít kupní smlouvu, číslo smlouvy: 150/10/KS – 1510000628 s VČP Net s.r.o., IČ 27495949 dle podkladové přílohy č.15169, jejíž předmětem je úplatný převod plynárenského zařízení „Plynofikace areálu letiště, Havlíčkův Brod“.

 

6/11 Policejní letní tábor pro děti

Rada města souhlasí s pořádáním akce "Policejní letní tábor pro děti" v termínu od 10. 7. – 16. 7. 2011 pod záštitou Městské police Havlíčkův Brod, organizačně zajistí AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72 06 30 50 v rámci hlavní činnosti bez příspěvku zřizovatele.

 

7/11 Veřejná zakázka na zprostředkovatele výběru na dodávky plynu

Rada města jmenuje Ing. Čeňka Jůzla, Petra Douchu a Ing. Zdeňka Kopeckého členy hodnotící komise a komise pro otevírání obálek ve veřejné zakázce „Poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele zemního plynu formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod, jím zřizované příspěvkové organizace a společnosti s majetkovým vkladem Města Havlíčkův Brod. Jako náhradníky jmenuje Ing. Ivana Kuželku, Jana Zimmermanna a Ing. Václava Stejskala.

 

8/11 Informace o 1. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 20.12.2010  ve znění podkladové přílohy č. 15433.

 

9/11 Informace o likvidaci nepoužitelných materiálových zásob společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí seznam materiálu ze skladu navrženého k likvidaci k 31.12.2010  ve znění podkladové přílohy č. 15445.

 

10/11 Dodatek Smlouvy na provozování druhého sběrného dvora

Rada města souhlasí s předloženým textem dodatku smlouvy o zajištění provozu druhého sběrného dvora v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č.15451.

 

11/11 Autobusová obslužnost pro rok 2011

Rada města bere na vědomí informaci o hrazených spojích dopravní obslužnosti a schvaluje uzavření smluv na tyto spoje pro rok 2011 s dopravcem ICOM Transport a.s. Jihlava, Jiráskova 1424/78 ve znění podkladové  přílohy č. 15389.

Podíl města na hrazení prokazatelné ztráty v ostatní dopravní obslužnosti schvaluje ve výši 37,5% pro všechny linky, s výjimkou linky 760600 (Jihlava - Havlíčkův Brod) - 46,5%.

 

12/11 Futurum vzdělávací institut s.r.o.

Rada města schvaluje přílohu č. 2 a 2a smlouvy č. OVVV/64/2010/RB o zajištění a provozování "Městského informačního systému" dle podkladové přílohy č. 15418.

 

13/11 Rozpočtové opatření OVVV č. 1/2011

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 15480.

 

14/11 Souhlas vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle ustanovení § 9, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou s provádí zákon o účetnictví č. 563/1990 Sb. v platném znění pro PO A-Z Centrum H. Brod (na žádost)

Rada města s účinností od 1.7.2010  povoluje příspěvkové organizaci AZ CENTRU Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace, IČ: 72063050, se sídlem Masarykova 2190, 58001 Havlíčkův Brod vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a navazujícího ustanovení § 9, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví.

 

15/11 Souhlas vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle ustanovení § 9, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou s provádí zákon o účetnictví č. 563/1990 Sb. v platném znění pro PO SSM H. Brod (bez žádosti).

Rada města s účinností od 1.1.2010  povoluje příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, 580 03 Havlíčkův Brod, IČ: 70188467 vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a navazujícího ustanovení § 9, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví.

 

16/11 Směrnici č. QS 55-15 o aplikaci ocenění reálnou hodnotou u majetku města určeného k prodeji

Rada města schvaluje Směrnici č. QS 55-15 o aplikaci ocenění reálnou hodnotou u majetku města určeného k prodeji podle podkladové přílohy č. 15429.

 

17/11 Směrnice QS 55-16 k systému zpracování účetnictví v účetní jednotce město  Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Směrnici QS 55-16 k systému zpracování účetnictví v účetní jednotce město  Havlíčkův Brod podle podkladové přílohy č. 15430.

 

18/11 Rozpis rozpočtu města pro rok 2011 + rozpis transferů příspěvků pro zřizované přísp.organizace města na rok 2011

Rada města projednala a schvaluje položkový rozpis rozpočtu města na rok 2011 podle podkladové přílohy č. 15380. 

Rada města projednala a schvaluje věcný, účelový a termínový rozpis transferů příspěvků pro všechny zřizované příspěvkové organizace města na rok 2011 podle podkladových příloh č. 15382, č. 15383, č. 15384.

 

19/11 Závazné ukazatele hospodaření MěÚ pro rok 2011 - kapitola 18 Personální a mzdové oddělení

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 456/10 ze dne 13.12.2010  stanovuje závazný ukazatel hospodaření MěÚ H. Brod pro rok 2011, kapitola 18 Personální a mzdové oddělení, druh – mzdové výdaje MěÚ (pol. RS 5011 platy + 5021 OOV, č.org. 220, 223, 230, 239, kapitola 18) takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 51.700 tis. Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městského úřadu nepřekročí limit 165,5 zaměstnance

 

20/11 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 - kapitola 29 Městská policie

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 456/10 ze dne 13.12.2010 stanovuje závazný ukazatel hospodaření pro rok 2011, kapitolu 29 Městská policie, druh – mzdové výdaje (pol. RS 5011 platy +5021 OOV, č.organizační 219, kapitola 29) takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 9.692 tis. Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městské policie nepřekročí limit 29,0 zaměstnance

 

21/11 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 - přísp.organizace Technické služby H. Brod

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 456/10 ze dne 13.12.2010 stanovuje příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 88.410,7 tis.Kč ( rozpis - účel,výše,termín – dle podkladové přílohy č. 15383). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2011, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st.rozpočet). 

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2011:

2a) limit objemu prostředků na odpisy 15,881.279,10  Kč dle usnesení Rady města H. Brod č. 775/2010 

2b) limit objemu prostředků na platy hlavní činnost PO max. 33.500 tis.Kč

2c) limit objemu prostředků na Ostatní osobní náklady (OOV) hlavní činnost PO max. 880,0 tis. Kč

2d) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max.141,0 

3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2011 (účel, výše) 

4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO (pro rok 2011 se nepřipouští hospodaření PO se ztrátou v hlavní činnosti)

5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2011, kterou PO předkládá radě města. 

 

22/11 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 - přísp.organizace Sociální služby H. Brod

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 456/10 ze dne 13.12.2010 stanovuje příspěvkové organizaci Sociální služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 7.439,0 tis.Kč ( rozpis - účel,výše,termín – dle podkladové přílohy č. 15384). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2011, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st.rozpočet).  

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2011:

2a) limit objemu prostředků na odpisy 110,2 tis Kč dle usnesení Rady města H. Brod č. 721/2010 

2b) limit objemu prostředků na platy hlavní činnost PO max. 22.120 tis. Kč 

2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 101,1

2d) limit objemu prostředků na Ostatní osobní náklady hlavní činnost PO  max. 200 tis. Kč

3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2011 (účel, výše) 

4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO (pro rok 2011 se nepřipouští hospodaření PO se ztrátou v hlavní činnosti)

5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2011, kterou PO předkládá radě města. 

 

 

23/11 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 - přísp.organizace AZ Centrum H. Brod

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 456/10 ze dne 13.12.2010 stanovuje příspěvkové organizaci AZ Centrum Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 472,8 tis.Kč ( rozpis - účel,výše,termín – dle podkladové přílohy č. 15382). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2011, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st.rozpočet).  

2) odvod z nevyužitých odpisů nemovitého majetku ve výpůjčce 300 tis.Kč Kč 

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO 

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2011, kterou PO předkládá radě města. 

 

24/11 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 - přísp.organizace MŠ Korálky H. Brod

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 456/10 ze dne 13.12.2010 stanovuje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 5.483,1 tis.Kč ( rozpis - účel,výše,termín – dle podkladové přílohy č. 15382). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2011, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st.rozpočet).  

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2011:

2a) limit objemu prostředků na platy zaměstnanců střediska Servis školství max. 702,1 tis Kč 

2b) přepočtený počet zaměstnanců střediska Servis školství max. 4

3) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped.pracovníků, učební pomůcky)

4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2011, kterou PO předkládá radě města. 

 

25/11 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 - přísp.organizace ZŠ Konečná H. Brod

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 456/10 ze dne 13.12.2010 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Konečná Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 2.232,9 tis.Kč ( rozpis - účel,výše,termín – dle podkladové přílohy č. 15382). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2011, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st.rozpočet).  

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped.pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2011, kterou PO předkládá radě města. 

 

26/11 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 - přísp.organizace ZŠ Štáflova H. Brod

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 456/10 ze dne 13.12.2010 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Štáflova Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 3.507,5 tis.Kč ( rozpis - účel,výše,termín – dle podkladové přílohy č. 15382). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2011, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st.rozpočet).  

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped.pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2011, kterou PO předkládá radě města. 

 

27/11 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 - přísp.organizace ZŠ V Sadech H. Brod

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 456/10 ze dne 13.12.2010 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola V Sadech Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 3.976,7 tis.Kč ( rozpis - účel,výše,termín – dle podkladové přílohy č. 15382). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2011, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st.rozpočet).  

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped.pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2011, kterou PO předkládá radě města. 

 

 

28/11 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 - přísp.organizace ZŠ Wolkerova H. Brod

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 456/10 ze dne 13.12.2010 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Wolkerova Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 4.918,0 tis.Kč ( rozpis - účel,výše,termín – dle podkladové přílohy č. 15382). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2011, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st.rozpočet).  

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped.pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2011, kterou PO předkládá radě města. 

 

29/11 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 - přísp.organizace ZŠ Nuselská H. Brod

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 456/10 ze dne 13.12.2010 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Nuselská Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 3.752,8 tis.Kč ( rozpis - účel,výše,termín – dle podkladové přílohy č. 15382). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2011, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st.rozpočet).  

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped.pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2011, kterou PO předkládá radě města. 

 

30/11 Zkrácení doby odpisování u nově předaného majetku školským příspěvkovým organizacím do správy

Rada města schvaluje, aby u dlouhodobého majetku, který byl dle usnesení ZM č. 369/10 předán příspěvkové organizaci ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 do správy k datu 1.12.2010 a který je specifikován přílohou č. 3 zřizovací listiny, byla aplikována lhůta pro účetní odpisování ve výši 6 let s roční odpisovou sazbou 16,6% u odpisové skupiny 1, ve výši 8 let s roční odpisovou sazbou 12,5% u odpisové skupiny 2  a ve výši 20 let s roční odpisovou sazbou 5% u odpisové skupiny 3.

 

31/11 Zkrácení doby odpisování u nově předaného majetku školským příspěvkovým organizacím do správy

Rada města schvaluje, aby u dlouhodobého majetku, který byl dle usnesení ZM č. 370/10 předán příspěvkové organizaci ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 do správy k datu 1.12.2010 a který je specifikován přílohou č. 3 zřizovací listiny, byla aplikována lhůta pro účetní odpisování ve výši 6 let s roční odpisovou sazbou 16,6% u odpisové skupiny 1, ve výši 8 let s roční odpisovou sazbou 12,5% u odpisové skupiny 2  a ve výši 20 let s roční odpisovou sazbou 5% u odpisové skupiny 3.

 

32/11 Zkrácení doby odpisování u nově předaného majetku školským příspěvkovým organizacím do správy

Rada města schvaluje, aby u dlouhodobého majetku, který byl dle usnesení ZM č. 371/10 předán příspěvkové organizaci ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 do správy k datu 1.12.2010 a který je specifikován přílohou č. 3 zřizovací listiny, byla aplikována lhůta pro účetní odpisování ve výši 6 let s roční odpisovou sazbou 16,6% u odpisové skupiny 1, ve výši 8 let s roční odpisovou sazbou 12,5% u odpisové skupiny 2  a ve výši 20 let s roční odpisovou sazbou 5% u odpisové skupiny 3.

 

33/11 Zkrácení doby odpisování u nově předaného majetku školským příspěvkovým organizacím do správy

Rada města schvaluje, aby u dlouhodobého majetku, který byl dle usnesení ZM č. 367/10 a č. 487/10  předán příspěvkové organizaci ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 do správy k datu 1.12.2010 a který je specifikován přílohou č. 3 zřizovací listiny  a dodatkem č. 1 této přílohy, byla aplikována lhůta pro účetní odpisování ve výši 6 let s roční odpisovou sazbou 16,6% u odpisové skupiny 1, ve výši 8 let s roční odpisovou sazbou 12,5% u odpisové skupiny 2  a ve výši 20 let s roční odpisovou sazbou 5% u odpisové skupiny 3.

 

34/11 Zkrácení doby odpisování u nově předaného majetku školským příspěvkovým organizacím do správy

Rada města schvaluje, aby u dlouhodobého majetku, který byl dle usnesení ZM č. 368/10 předán příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 do správy k datu 1.12.2010 a který je specifikován přílohou č. 3 a přílohou č. 3A zřizovací listiny, byla aplikována lhůta pro účetní odpisování ve výši 6 let s roční odpisovou sazbou 16,6% u odpisové skupiny 1, ve výši 8 let s roční odpisovou sazbou 12,5% u odpisové skupiny 2  a ve výši 20 let s roční odpisovou sazbou 5% u odpisové skupiny 3.

 

35/11 Zkrácení doby odpisování u nově předaného majetku školským příspěvkovým organizacím do správy

Rada města schvaluje, aby u dlouhodobého majetku, který byl dle usnesení ZM č. 365/10 předán příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky do správy k datu 1.12.2010 a který je specifikován přílohou č. 3 a přílohou č. 3A zřizovací listiny, byla aplikována lhůta pro účetní odpisování ve výši 6 let s roční odpisovou sazbou 16,6% u odpisové skupiny 1, ve výši 8 let s roční odpisovou sazbou 12,5% u odpisové skupiny 2  a ve výši 20 let s roční odpisovou sazbou 5% u odpisové skupiny 3.

 

36/11 Zkrácení doby odpisování u nově předaného majetku školským příspěvkovým organizacím do správy

Rada města schvaluje, aby u dlouhodobého majetku, který byl dle usnesení ZM č. 366/10 předán příspěvkové organizaci AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času do správy k datu 1.12.2010 a který je specifikován přílohou č. 3 zřizovací listiny, byla aplikována lhůta pro účetní odpisování ve výši 6 let s roční odpisovou sazbou 16,6% u odpisové skupiny 1, ve výši 8 let s roční odpisovou sazbou 12,5% u odpisové skupiny 2  a ve výši 20 let s roční odpisovou sazbou 5% u odpisové skupiny 3.

 

37/11 Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ na školní rok 2011/2012

Rada města bere na vědomí vyhlášení termínu zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2011/2012.

 

38/11 Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ na školní rok 2011/2012

Rada města doporučuje z důvodu rovnoměrnějšího naplňování tříd havlíčkobrodských základních škol otevřít ve školním roce 2011/2012 celkem 11 tříd prvního ročníku s doporučeným počtem do 26 žáků na třídu, a to: v ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 jednu třídu 1. ročníku, v ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 dvě třídy 1. ročníku, v ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 tři třídy 1. ročníku, v ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941  tři třídy 1. ročníku a  v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dvě třídy 1. ročníku.

 

39/11 Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ na školní rok 2011/2012

Rada města doporučuje ředitelům havlíčkobrodských základních škol  postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2011/2012 dle kritérií uvedených v podkladové příloze č. 15387 v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí doporučený počet žáků v 1. ročníku.

 

40/11 Sociální začleňování cizinců ze třetích zemí

Rada města souhlasí s přípravou projektu "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod III." pro rok 2011 .

 

41/11 Mezinárodní spolupráce

Rada města souhlasí s přípravou projektu "Mezinárodní spolupráce v sociální oblasti" v rámci OP LZZ - oblast podpory 5.1 - mezinárodní spolupráce pro rok 2011.

 

42/11 Trh řemesel 8. května 2011

Rada města ukládá odboru životního prostředí splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2011 dle podkladové přílohy č. 15417.

 

43/11 Trh řemesel 8. května 2011

Rada města ukládá odboru správy a informatiky splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2011 dle podkladové přílohy č. 15417.

 

44/11 Trh řemesel 8. května 2011

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2011 dle podkladové přílohy č. 15417.

 

45/11 Trh řemesel 8. května 2011

Rada města ukládá Městské policii splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2011 dle podkladové přílohy č. 15417.

 

46/11 Trh řemesel 8. května 2011

Rada města ukládá ekonomickému odboru splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2011 dle podkladové přílohy č. 15417.

 

47/11 Trh řemesel 8. května 2011

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2011 dle podkladové přílohy č. 15417.

 

48/11 Pracovní skupina pro přestavbu Smetanova náměstí

Rada města doplňuje pracovní skupinu pro přestavbu Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě o zástupce Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST o.s., IČ 22855661 Jiřího Vízka.

 

49/11 Pracovní skupina pro přestavbu Smetanova náměstí

Rada města doplňuje pracovní skupinu pro přestavbu Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě o Ing. Ivana Kuželku.

 

50/11 Chodník Horní Papšíkov - dohody o provedení stavby

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby chodníku Horní Papšíkov II. etapa dle podkladové přílohy č. 15448 s Ivanou P., Havlíčkův Brod.

 

51/11 Chodník Horní Papšíkov - dohody o provedení stavby

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby chodníku Horní Papšíkov II. etapa dle podkladové přílohy č. 15448 s Jaroslavem D., Havlíčkův Brod.

 

52/11 Chodník Horní Papšíkov - dohody o provedení stavby

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby chodníku Horní Papšíkov II. etapa dle podkladové přílohy č. 15450 s Jaroslavem D., Havlíčkův Brod.

 

53/11 Statické zajištění sklepu Svatovojtěšská

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Statické zajištění sklepa ve Svatovojtěšské ulici, Havlíčkův Brod“ Ing. Pavlem Kafkou, IČ 72007915 dodatek ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č. 15396.

 

54/11 Zřízení třídy MŠ

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat třídu mateřské školy ve vymezených prostorách Základní školy Nuselská dle podkladové přílohy č.15470 - varianta D.

 

 

55/11 Územní řízení

Rada města nesouhlasí se změnou regulativů - podmínek pro umístění a projektovou přípravu stavby "Obytné zóny U Rybníčku II." dle oznámení o zahájení územního řízení žadatele MUDr. Jiřího P. a ukládá odboru rozvoje města vznést námitku do správního řízení.

 

56/11 Obchodní centrum NIMIRU

Rada města pověřuje JUDr. Málka vypracováním návrhů plánovací smlouvy a smlouvy kupní (popřípadě smlouvy budoucí kupní) se společností NIMIRU, spol. s r.o., IČO: 25276387, Sídlo: Havlíčkův Brod, Nádražní 128, PSČ 58001 ve věci výstavby obchodního centra.

 

57/11 Žádost

Rada města projednala žádost Aloise P., Havlíčkův Brod, konstatuje, že předmětný bytový dům není určen k privatizaci a ukládá odboru správy majetku v tomto smyslu žadateli odpovědět.

 

58/11 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 4 v domě čp. 2799 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod Gabriele H.

 

59/11 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 4 v domě čp. 2614 Reynkova ul., Havlíčkův Brod Evě B.

 

60/11 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 4 v domě čp. 2614 Reynkova ul., Havlíčkův Brod Tomáši J.

 

61/11 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 8 v domě čp. 3208 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod Josefu D. a Janě D.

 

62/11 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 3 v domě čp. 3209 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod Jiřímu D.

 

63/11 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 17 v domě čp. 3223 Na Výšině, Havlíčkův Brod Martě D.

 

64/11 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 3 v domě čp. 2797 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod Luďku K.

 

65/11 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 12 Reynkova ul., Havlíčkův Brod  Gabriele K.

 

66/11 Žádost o schválení podnájemní smlouvy

Rada města schvaluje podnájemní smlouvu k bytu č.  5 v domě čp.  2753 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod pro Viktora I. a Svatavu J. Podnájemní smlouva bude uzavřena od 1.2. 2011 do 31.1. 2012. Podnájemce bude hradit dvojnásobek nájemného, tj. 112,- Kč / m2 měsíčně.

 

67/11 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nájem bytu č. 9 Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod Mariy S. Dodatek bude měnit dobu nájmu zpětně od 1. 11. 2010 do 30. 10. 2011.

 

68/11 Pronájem částí ppč. 3731 a 4005 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části ppč. 3731 o výměře 100 m2 a části ppč. 4005 o výměře 223 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Kulturnímu domu "Ostrov" spol. s r.o., IČ: 47453281, se sídlem Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod za účelem využití jako parkoviště. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 20 Kč/m2/rok, tj. 6.460 Kč/rok.

 

69/11 Pronájem části ppč. 543/5 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 543/5 o výměře 30 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Ing. Petru Š., Havlíčkův Brod za účelem skladování stavebního materiálu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou se zpětnou účinností od 15.11.2010 do 30.6.2011. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok.

 

70/11 Žádost a prominutí úroku z prodlení.

Rada města schvaluje prominutí části úroku z prodlení za pozdní platbu nájemného v roce 2010 Michalu Holendovi, IČ:698 50 674 za pronajatý nebytový prostor čp.11 Poděbaby, Havlíčkův Brod,. Rada města stanovuje částku k úhradě ve výši 989 Kč a termín zaplacení úroku z prodlení do 31.1.2011. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č.1998/2006 a použití čl.87 a 88 Smlouvy ve výši 8.899 Kč .

 

71/11 Pronájem části ppč. 5/19 v k.ú. Jilemník

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 5/19 o výměře 9 m2 v katastrálním území Jilemník manželům Pavlu a Marii J., Havlíčkův Brod za účelem přístupu ke stávajícímu sklepu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 27 Kč/rok.

 

72/11 Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 264/2009/Kre

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 264/2009/Kre uzavřené s Davidem M., Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1819 o výměře 50 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu za účelem uskladnění zeminy, kterým bude prodloužena doba nájmu se zpětnou účinností od 12.10.2010 na dobu určitou do 31.12.2011. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 150 Kč/rok.

 

73/11 Výpůjčka části ppč. 295/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - bezplatné parkování

Rada města neschvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 295/2 (parkoviště) v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

74/11 Pronájem části ppč. 103/1 v k.ú. Perknov

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 103/1 o výměře 20 m2 v katastrálním území Perknov manželům Petru a Miluši V., Havlíčkův Brod za účelem vjezdu na svůj pozemek. Nájemní vztah bude sjednán se  zpětnou účinností od 1.1.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok.

 

75/11 ŠMOLOVY, kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 787, 813/7 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr parc. č. 1296 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

76/11 H. Brod, u stadionu, přeložka kvn a knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 546/12, 546/11, 546/10, 59/1, 59/2 a 546/2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

77/11 H. Brod, ZTV Sluneční Hora, vedení knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 1646/7, 1646/8, 1646/260, 1658, 1661/5 a 1661/115 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

78/11 Zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 642/2 v k. ú. Termesivy

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu přístupu k budově čp. 83 postavené na pozemcích parc. č. st. 42/5 a st. 42/7 v k. ú. Termesivy za účelem údržby a opravy této budovy k tíži pozemku parc. č. 642/2 v katastrálním území Termesivy a ve prospěch budovy čp. 83 v k.ú. Termesivy. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

 

79/11 Havlíčkův Brod, ul. Lidická, prodloužení NTL plynovodní přípojky

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 3817 a 368/9 v katastrálním území Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 15452.

 

80/11 Likvidační komise města

Rada města schvaluje složení likvidační komise města pro volební období 2010-2014 ve složení: Miroslav Paušíma - předseda, Vladimíra Krchová -jednatel, a členové: Ing. Jiří Popovič, Bc. Jana Králová, Jiří Kopic a Ing. Čeněk Jůzl.

 

81/11 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 558/10, 882/10, 803/10, 363/10  do 31.3.2011, 251/10 do 30.9.2011, 766/10, do 31.12.2011.

 

82/11 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 705/10. Důvodem je skutečnost, že žadatelé od pronájmu ustoupili. Rada města dále ruší usnesení č. 1006/09.

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta