Usnesení z jednání rady města dne 1.9.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Eva Nigošová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Miroslav Sommer, Mgr. Miloš Kejklíček, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Blanka Muzikářová, Vladimíra Fiedlerová, PaedDr. Veronika Prchalová, Jana Smejkalová, Mgr. Miloš Fikar, Jaroslav Krejcarová, PaedDr. Milena Honsová, Edita Ondráčková, Bc. Jingřich Macek, Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Vladislav Rohlík, Beno Trávníček, Mgr. Zuzana Petrů, Ing. Karel Ruč, Ing. Ivana Růžičková, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

826/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení  č. 813/14 ze dne 25.8.2014 Žádost o souhlas s umístěním pamětních kamenů a nahrazuje jej novým usnesením:

Rada města souhlasí s umístěním 2 ks pamětních kamenů na chodníku před čp. 104 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě Společností Františka a Jiřího Langerových, o.p.s.

 

827/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 757/14 z důvodů odstoupení žadatelky od záměru pronajmout byt.

 

828/14 Odprodej sítě sběrných nádob

Rada města neschvaluje odprodej sítě sběrných nádob na separovaný odpad společnosti EKO-KOM, a.s.

 

829/14 Investice spol. Teplo HB s.r.o., MaR plyn. kotelny č.p.87 v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje investici společnosti Teplo HB s.r.o. „ Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě, doplnění MaR ÚT a vzduchotechniky“ ve výši a rozsahu dle podkladové přílohy č. 26418.

 

830/14 Změna smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi společností Teplo HB s.r.o. a Ing. Miroslavem Sommerem ve znění dle podkladové přílohy č. 26422 a stanovuje její účinnost od 1.10.2014.

 

831/14 Aktualizace odpisového plánu - movitý majetek - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 26364.

 

832/14 Aktualizace odpisového plánu 2014 - movitý majetek - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy číslo 26321.

 

833/14 Žádost Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 - povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 pro školní rok 2014/2015 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 6.A dle podkladové přílohy číslo 26345. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

834/14 Aktualizace odpisového plánu - movitý majetek - Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 dle podkladové přílohy číslo 26325.

 

835/14 Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města podle § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 uzavřela pro realizaci projektu "Moderní učitel 21. století" Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s Českým vysokým učením technickým v Praze, IČO 68407700, se sídlem Zikova 4, Praha 6.

 

836/14 Žádost Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 pro školní rok 2014/2015 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 9.A dle podkladové přílohy číslo 26309. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

837/14 Investiční a odpisové plány na rok 2015; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na rok 2015 dle podkladové přílohy číslo 26307 a 26308. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

838/14 Investiční a odpisové plány na rok 2015; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na rok 2015 dle podkladové přílohy číslo 26310 a 26346. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

839/14 Investiční a odpisové plány na rok 2015; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na rok 2015 dle podkladové přílohy číslo 26311a 26312. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

840/14 Investiční a odpisové plány na rok 2015; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na rok 2015 dle podkladové přílohy číslo 26317 a 26318. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

841/14 Investiční a odpisové plány na rok 2015; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na rok 2015 dle podkladové přílohy číslo 26319 a 26320. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

842/14 Investiční a odpisové plány na rok 2015; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na rok 2015 dle podkladové přílohy číslo 26330 a 26331. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

843/14 Investiční a odpisové plány na rok 2015; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod na rok 2015 dle podkladové přílohy číslo 26332 a 26333. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

844/14 Investiční a odpisové plány na rok 2015; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času na rok 2015 dle podkladové přílohy číslo 26334 a 26335.

 

845/14 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 10. / 2014

Rada města projednala a schválila rozpočtové opatření OSVŠ č. 10/2014 kapitoly 28 - odboru sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy číslo 26395. Schválené rozpočtové opatření bylo projednáno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09, ze dne 22. 06. 2009.

 

846/14 Svátek seniorů v Havlíčkově Brodě

Rada města souhlasí s uzavřením partnerství s Krajem Vysočina, ve věci konání oslav Svátku seniorů v Havlíčkově Brodě dne 28. září 2014 na havlíčkobrodském náměstí.

 

847/14 Svátek seniorů v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá odboru vnitřních a vnějších vztahů součinnost při spolupořadatelství Svátku seniorů, dne 28. září 2014 na havlíčkobrodském náměstí, která bude spočívat zejména v propagaci této akce.

 

848/14 Svátek seniorů v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá odboru správy a informatiky součinnost při spolupořadatelství Svátku seniorů, dne 28. září 2014 na havlíčkobrodském náměstí, která bude spočívat zejména v zpřístupnění velké a malé zasedací místnosti nové radnice včetně toalet.

 

849/14 Svátek seniorů v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod, součinnost při spolupořadatelství Svátku seniorů, dne 28. září 2014 na havlíčkobrodském náměstí, která bude spočívat zejména v instalaci laviček, stánků, mobilního WC, odpadových nádob a zpřístupnění elektro přípojek včetně zajištění úklidu po akci.

 

850/14 vyplacení nálezného panu Janu Č., Štoky

Rada města schvaluje podle § 1060 zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, vyplacení nálezného ve výši 400,-Kč panu Janu Č., Štoky.

 

851/14 Rozpočtové opatření OSI číslo 5/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 kapitoly 19 Odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 26396. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

852/14 Projekt Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014 – 2015

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro projekt "Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014-2015“, registrační číslo CZ.1.02/6.5.00/14.24078 dle podkladových příloh č. 26381, č. 26397, č. 26398, č. 26399 a č. 26400 a ukládá odboru ŽP vložit do zadávací dokumentace nový bod 4.7. ii. ve znění: „Součástí nabídky musí být vyplněný krycí list nabídky, který je součástí zadávací dokumentace.“ a zapracovat do ní případné požadavky SFŽP ČR.“

 

853/14 Jmenování členů komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek

Rada města jmenuje za členy komise, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro hodnocení nabídek a posuzování kvalifikace podlimitní veřejné zakázky "Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014-2015“, registrační číslo CZ.1.02/6.5.00/14.24078  Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Karla Báťu, Ing. Josefa Jukla, Ing. Martu Gerthnerovou a Ing. Terezu Dejmalovou a jejich náhradníky Libora Honzárka, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Hanu Holendovou, Bena Trávníčka a Mgr. Zuzanu Petrů.

 

854/14 Projekt Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014 – 2015

Rada města ukládá odboru životního prostředí vyzvat v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách společnosti ALL4TREES, s.r.o., IČO 289 98 880, Treewalker, s.r.o., IČO 274 99 511, Okrasné zahrady arboristika s.r.o., IČO 275 35 363, Zahradnické úpravy s.r.o., IČO 277 07 113, fyzickou podnikající osobu - Petr Zvědělík, IČO 121 59 859, k podání nabídky na dodavatele služeb pro akci „Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014-2015“, registrační číslo CZ.1.02/6.5.00/14.24078.

 

855/14 Rozpočtové opatření odboru ŽP č. 5/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 5 kapitoly Životní prostředí dle podkladové přílohy č. 26421. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

856/14 Oprava části chodníku v ulici Na Spádu

Rada města souhlasí s provedením opravy části chodníku a komunikace v ulici Na Spádu v rozsahu dle podkladové přílohy č. 23688 a ukládá odboru rozvoje města předložit radě města návrh rozpočtových opatření ve věci této stavby.

 

857/14 Pronájem nebytového prostoru č. 12 v objektu čp. 91 na Havlíčkově náměstí, Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 821/14 ze dne 25.8.2014 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: 

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 12 v objektu čp. 91 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě společnosti NPS Group s.r.o., IČ: 25784242, se sídlem Školská 281, Kolín za účelem zřízení kanceláře. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.10.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 1.860 Kč/m2/rok.

 

858/14 Pronájem zemědělské půdy

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. HO 091/2004/Miš, uzavřené s Antonínem Chroustovským, IČ: 68245076, se sídlem Mírovka 114, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 26340, jehož prostřednictvím se rozšíří předmět nájmu o část pozemku ppč. 2163/8 o výměře 500 m2, pozemek ppč. 2163/6 o výměře 1.762 m2 a pozemek ppč. 1962/134 o výměře 165 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1.7.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pronájem činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 5.341 Kč/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno bezesmluvní užívání půdy o výměře 2.427 m2 v období od 1.7.2012 do 30.6.2014 ve výši 413 Kč.

 

859/14 Havlíčkův Brod, rekonstrukce plynovodů – Nad Rybníkem - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2342/1, 2342/2, 1045/1 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán uhradí RWE GasNet, s.r.o. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

860/14 Svatý Kříž, přípojka nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr parc. č. 667 a 632/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

861/14 Výpůjčka části pozemku ppč. 781/1 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu, město jako vypůjčitel

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku ppč. 781/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu od Sylvy Š., Humpolec, za účelem zajištění zásobování restauračního zařízení v souladu se smlouvou o výpůjčce v podkladové příloze č. 26159.

 

862/14 Výpůjčka části pozemku ppč. 781/1 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu, město jako vypůjčitel

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat oplocení části pozemku ppč. 781/1 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu dle situačního zákresu v příloze č. 26155.

 

863/14 Program jednání zářijového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání zářijového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 26423.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta