Usnesení z jednání rady města dne 1.6.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Veronika Prchalová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Beneš, Miroslav Paušíma, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Jukl, Jaromíra Kafková

 

482/15 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 296/15 ze dne 30.3.2015. Důvodem je skutečnost, že žadatel o pronájem městského bytu od záměru pronájmu odstoupil.

 

483/15 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 178/15, 762/14 do 30.9.2015 a usnesení č. 719/14, 721/14 do 31.12.2015.

 

484/15 Revokace části usnesení rady města - změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova

Rada města revokuje na návrh zřizované příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 část 1b) svého  usnesení č. 98/15 ze dne 2.2.2015 a nahrazuje ho tímto textem:

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 620 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:

- budova ZŠ Štáflova - oprava historických dveří (100 tis. Kč)

- budova ZŠ Štáflova - oprava podlahy (130 tis. Kč)

- budova ZŠ Štáflova - sanace suterénu (140 tis. Kč)

- budova ZŠ Štáflova - oprava schodiště (250 tis. Kč)

 

485/15 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 2/2015

Rada města schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ č. 2/2015, kapitoly 28 - odboru sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy č. 28850. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14  ze dne 22. 12. 2014.

 

486/15 Kogenerace na sídlištních kotelnách Výšina a Rozkošská – úprava nájemních smluv se společností Teplo HB s.r.o.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 nájemní smlouvy č. HO 031/2000/Soj ze dne 14.2.2000 ve znění podkladové přílohy č. 28833.

 

487/15 Kogenerace na sídlištních kotelnách Výšina a Rozkošská – úprava nájemních smluv se společností Teplo HB s.r.o.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 nájemní smlouvy č. HO 074/2000/Soj ze dne 9.5.2000 ve znění podkladové přílohy č. 28832.

 

488/15 Kogenerace na sídlištních kotelnách Výšina a Rozkošská – úprava nájemních smluv se společností Teplo HB s.r.o.

Rada města ukládá ekonomickému odboru zveřejnit záměr pronájmu uvolněných prostor v kotelnách společností Teplo HB s.r.o. od 1.6.2015

 

489/15 Zapůjčení areálu Plovárenská.

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení areálu  sportovního zařízení Plovárenská Sboru církve  bratrské v Havlíčkově Brodě, Strážná 1364, 580 01 Havlíčkův Brod zastoupené organizátorem akce p. Michalem Vašíčkem, V Rámech 284, 580 01 Havlíčkův Brod k pořádání akce „Plovárna mnoha tváří“ dne 16.9.2015 dle podkladové přílohy č. 28817. Žadatel si musí zajistit pořadatelskou službu, úklid po akci a umožnit veřejnosti vstup do areálu.

 

490/15 Zapůjčení mobilního pódia - Mírovka

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení mobilního pódia a 2 ks prodejních stánků na pořádání oslavy 85. výročí vzniku SDH Mírovka dne 19.6.2015 žadateli SDH Mírovka, zastoupeným panem  Radkem Maťkem, starostou SDH dle podkladové přílohy č. 28819.

 

491/15 Změna plánu účetních oprávek

Rada města schvaluje změnu plánu účetních oprávek Technických služeb Havlíčkův Brod k datu 31.3.2015 dle podkladové přílohy č. 28820 v souvislosti se zařazením nového majetku pořízeného do 31.3.2015.

 

492/15 Změna č.1 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2015

Rada města schvaluje změnu č. 1 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2015 dle podkladové přílohy č. 28825.

 

493/15 Zeleň do Havlíčkova Brodu - dokončení pasportu zeleně, vyhodnocení zakázky

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí nabídky otevřeného zadávacího řízení na dodavatele „Zeleň do Havlíčkova Brodu – dokončení pasportu zeleně“ první SAFE TREES, s.r.o., IČO 26935287 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

494/15 Rekonstrukce staré radnice - smlouva ČEZ

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení elektrického odběrného zařízení k distribuční soustavě napěťové hladiny se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 dle podkladové přílohy č. 28755 ve věci zvýšení rezervovaného příkonu ve staré radnici.

 

495/15 Rekonstrukce staré radnice - dodatek smlouvy o dílo

Rada města schvaluje uzavření dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/650/2015 dle podkladových příloh č. 28764 a 28765 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3. etapa“ firmou TOGET s.r.o., IČ 27716384, kterým se specifikují práce na restaurování hlavní sálu (místnost č 2.02) a s tím související práce, na které lze čerpat příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015.

 

496/15 Smlouva o poskytnutí dotace - lunetové obrazy

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku dle podkladové přílohy č. 28786 s Krajem Vysočina, IČO 70890749, jejíž předmětem je poskytnutí příspěvku na restaurování lunetových obrazů.

 

497/15 Rekonstrukce Smetanova náměstí - veřejné osvětlení

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171 dodatek smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 28752.

 

498/15 Plynofikace ul.Jihlavská 4 RD

Rada města ukládá odboru rozvoje města jednat o podmínkách napojení a budoucího provozování plynovodu pro 4 rodinné domy v Jihlavské ulici s provozovatelem distribuční soustavy.

 

499/15 Plynofikace ul. Jihlavská 4 RD

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést v souladu s vnitřní směrnicí zadávací řízení zakázky malého rozsahu na stavbu „Plynofikace 4 RD, ul. Jihlavská, Havlíčkův Brod“ a předložit radě města návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

 

500/15 Chodník Svatý Kříž

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Chodník Svatý Kříž, Havlíčkův Brod“ Lubomírem Dvořákem, IČO 10466452 dodatek smlouvy o dílo v rozsahu je podkladových příloh č. 28809, 28810 a 28811.

 

501/15 Rekonstrukce Na Ostrově

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 28860 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Na Ostrově, Havlíčkův Brod“ firmou M-Silnice a.s., IČO 42196868.

 

502/15 Likvidace hmotného majetku

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku dle podkladové přílohy č. 28672.

 

503/15 Žádost o finanční dar - Simona Suchomelová

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,-  Kč Simoně Suchomelové, 580 01 Havlíčkův Brod, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství Evropy mládeže 2015 v šachu, které se bude konat ve dnech 20.9.-1.10.2015 v Chorvatsku.

 

504/15 Ekologická výchova v Havlíčkově Brodě - dotace z Fondu Vysočiny, Grantový program Životní prostředí 2015

Rada města schvaluje smlouvu uzavíranou mezi městem Havlíčkův Brod a Krajem Vysočina o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, grantového programu "Životní prostředí 2015" dle podkladové přílohy č. 28851.

 

505/15 Rozpočtová opatření OŘP č. 5/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření OŘP číslo 5/2015 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 28790 . Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

506/15 Plán zlepšování města Havlíčkův Brod - realizace místní Agendy 21 pro rok 2015

Rada města Havlíčkův Brod projednala a schvaluje Akční plán zlepšování města Havlíčkův Brod -realizace místní agendy 21 pro rok 2015 dle podkladové přílohy číslo 28794.

 

507/15 Pronájem části pozemku č. 1777/72 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Na Spádu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 1777/72 o výměře 110 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Společenství pro dům Žižkov II 1274-1277, Havlíčkův Brod, IČ: 28851471, se sídlem Žižkov II 1277, Havlíčkův Brod za účelem postavení lešení. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 4.6.2015 do 3.7.2015. Cena za pronájem činí 138 Kč.

 

508/15 Pronájem části pozemku č. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2792/5 o výměře 135 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Tereze M., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán a účinností od 1.6.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 810 Kč/rok.

 

509/15 Pronájem části pozemku č. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2792/5 o výměře 180 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Kateřině P., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.080 Kč/rok.

 

510/15 Pronájem části pozemku č. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2792/5 o výměře 140 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Michalu Ř., Jaroměřice nad Rokytnou za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 840 Kč/rok.

 

511/15 Pronájem části pozemku č. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2792/5 o výměře 180 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Danuši B., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.080 Kč/rok.

 

512/15 Pronájem části pozemku č. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2792/5 o výměře 140 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Anně B., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 840 Kč/rok.

 

513/15 Pronájem pozemků č. 34/1 a 234/1 v k.ú. Poděbaby

Rada města schvaluje pronájem pozemku stavební parcela číslo 34/1 o výměře 305 m2 a pozemku pozemková parcela číslo 234/1 o výměře 1.199 m2, oba v katastrálním území Poděbaby Jaroslavě B., Havlíčkův Brod za účelem uskladnění dřeva a údržby pozemku. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 6.016 Kč/rok.

 

514/15 Smlouva o výpůjčce majetku č. 84/2014 (EK 859/2014) - zúžení předmětu výpůjčky - pozemky u KD Ostrov

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce majetku č. 84/2014 (EK 859/2014) jehož předmětem je zúžení předmětu výpůjčky o část pozemku č. 263/2 o výměře 9 m2 a č. 263/21 o výměře 23 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 28658.

Půjčitelem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

515/15 Krajská knihovna Vysočiny - zúžení předmětu nájmu

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 87/001/2004 uzavřené s Krajskou knihovnou Vysočiny, IČ: 70950164, se sídlem Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod jehož předmětem je zúžení předmětu nájmu o 42 m2 nebytových prostor v pravé části přízemí objektu čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod se zpětnou účinností od 1.4.2015 ve znění podkladové přílohy č. 28693.

 

516/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č.1128/45, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 45, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod Petře B., Chotěboř. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 76 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

517/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č.1857/40, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 40, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod Martinu T., a Nikole J., Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemci nevyklidili byt číslo 20, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod nejpozději do 15. 7. 2015, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

518/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2612/6, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Reynkova 2612, Havlíčkův Brod Aleně Z., Havlíčkův Brod a Tomáši S., Pohled. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 72 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

519/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2761/1, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod Janu M. a Michaele M., Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou s účinností od 1.7.2015 do 30.6.2016. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 95 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

520/15 Pronájem bytu ze sociálního pořadníku č. 2613/1, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 1, Reynkova 2613, Havlíčkův Brod Marii A., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou 1 roku s účinností od 15.6.2015 do 14.6.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

521/15 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/4, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu číslo 4, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod Petře Š., Havlíčkův Brod a Robertu Š., Havlíčkův Brod. Nájem bytu končí dne 30.11.2015 dle uzavřeného dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo OSM 738/2011/Kuč.

 

522/15 Zvýšení nájemného v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zvýšení nájemného v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 28682 s účinností od 1.7.2015.

 

523/15 Záměr prodeje jednotlivých bytových jednotek v Havlíčkově Brodě

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje jednotlivých bytových jednotek v bytových domech ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, které nebyly zařazeny do seznamu bytových domů určených k prodeji.

 

524/15 Průchod pro pěší a cyklisty kolem rybníka Cihláře

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování studie k realizaci stezky pro pěší a cyklisty po východním břehu rybníka Cihláře, navazující na stávající stezky.

 

525/15 Program jednání červnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání červnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 28868.

 

526/15 Prodloužení realizace projektu "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany"

Rada města souhlasí s prodloužením realizace projektu "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod" max. do 30. 9. 2015.

 

527/15 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a jednateli Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Bc. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 28821.

 

528/15 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a jednateli Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje zálohu prémie řediteli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 28787.

 

529/15 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a jednateli Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Karlu Milichovskému dle podkladové přílohy č. 28791.

 

530/15 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a jednateli Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 28869.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r. 

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta