Usnesení z jednání rady města dne 1.6.2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Milan Beneš, Ing. Miroslav Sommer, JUDr. Vít Fikar, Daria Ryvolová

 

452/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší svá usnesení č. 277/09, 286/09 z důvodů odstoupení žadatelů od nájemní smlouvy a 935/08 z důvodů odstoupení Obchodní akademie a hotelové škole Havlíčkův Brod, IČ: 60126817 od žádosti o výpůjčku.

 

453/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit vypracování projektové dokumentace veřejné komunikace kolem lokality U Jůzlů, podél Cihlářského potoka.

 

454/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá hospodářskému odboru na základě usnesení zastupitelstva města č. 365/09 vyzvat oba zájemce k podání nabídek.

 

455/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu posoudit možnosti zpracování jednotného grafického manuálu pro potřeby propagace města.

 

456/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města na základě zmocnění zastupitelstva města č. us. 373/09 ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést rozpočtové opatření – převod zůstatku limitu rozpočtových výdajů organizační složky Servis školství Havlíčkův Brod (č. org. 300) k datu 30. 6. 2009 do limitu rozpočtových výdajů na neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod (č. org. 310).

 

457/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést mimořádnou inventarizaci majetku evidovaného k  30. 6. 2009 na organizační složce Servis školství Havlíčkův Brod (č. org. 300).

 

458/09 Výměna oken a balkónových sestav MBD čp. 1105-08, Jihlavská ul.Havlíčkův Brod

Rada města projednala výsledek jednání a doporučení hodnotící komise podle vnitřní směrnice odst. II,písm. c) k postupu zadávání zakázek města H.Brod malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. na zhotovitele zakázky "Výměna oken a balkónových sestav v MBD čp. 1105-08, Jihlavská ul. ,Havlíčkův Brod" a ukládá OS Městské bytové správě uzavřít smlouvu o dílo s vybraných zhotovitelem firmou Grand-Pol s.r.o.,  Dolní 227, Havlíčkův Brod.

 

459/09 Žádost o přidělení mimořádné dotace na provozování TJ Šmolovy

Rada města schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost TJ Šmolovy ve výši Kč 35 tis. Dotace bude poskytnuta podle Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

 

460/09 Žádost o finanční příspěvek Střední průmyslové školy stavební HB

Rada města neschvaluje žádost o finanční příspěvek Střední průmyslové školy stavební Havlíčkův Brod.

 

461/09 Žádost o finanční pomoc pro děti v Dětském domově Nová Ves u Chotěboře

Rada města schvaluje dar Dětskému domovu Nová Ves u Chotěboře ve výši 5.000 Kč.

 

462/09 Věcný dar hokejistovi Janu Suchému

Při příležitosti uvedení do síně slávy světového hokeje schvaluje rada města Janu Suchému věcný dar v hodnotě do Kč 5 tis.

 

463/09 Žádost o mimořádnou dotaci TJ Jiskra HB - mistrovství ČR v házené

Rada města schvaluje dotaci TJ Jiskra Havlíčkův Brod na jednorázovou akci Mistrovství ČR mladších dorostenek v květnu v Havlíčkově Brodě ve výši 15.000 Kč. Dotace bude poskytnuta podle Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

 

464/09 Finanční dar reprezentujícím členům SRC Fanatic

Rada města schvaluje  finanční dar jednotlivým reprezentujícím členům SRC Fanatic na ME Španělsko ve výši 2000,- Kč na osobu. Jmenovitě Simoně Kurkové, Lucii Semelkové, Barboře Baladové, Kláře Šircové, Tereze Březinové, Nikole Brdičkové, Kristýně Fejtové, Monice Novákové, Martině Malouškové, Andree Králové, Veronice Šturcové, Sabině Peškové, Ivetě Fidlerové, Karolině Lhotské, Alžbětě Miškové, Vendule Vidnerové, Lucii Sedlákové, Marku Šotolovi, Lucii Vejvodičové, Kateřině Liškové, Lucii Zelenkové, Kláře Zachariášové, Kateřině Doležalové, Simoně Hochmanové, Tereze Kampové.

 

465/09 Žádost o jednorázovou finanční podporu na ME - TJ Jiskra HB zápas řecko-římský

Rada města schvaluje poskytnutí dotace 5.000 Kč TJ Jiskra Havlíčkův Brod na účast Petra Zachariáše na Mistrovství Evropy v zápase řecko-římském v Srbsku. Dotace bude poskytnuta podle Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

 

466/09 Bezplatná výpůjčka sálu a salónku staré radnice

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku sálu a salónku staré radnice pro konání koncertu klavíristy Ivo Kahánka, který se bude konat dne 3. 6. 2009.

 

467/09 Bezplatná výpůjčka sálu a salónku staré radnice

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku sálu a salónku staré radnice pro konání benefičního koncertu pěveckého sboru Střední sociální školy v Jihlavě, který se koná dne 2. 6. 2009.

 

468/09 Bezplatná výpůjčka sálu a salónku staré radnice

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku sálu a salónku staré radnice za účelem konání slavnostního koncertu, který se bude konat dne 28. 10. 2009.

 

469/09 Darovací smlouva

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 27/2009 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a Ing. Jiřím B., Kolín, na poskytnutí peněžního daru ve výši 10 tis. Kč odloučenému pracovišti příspěvkové organizace Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 na nákup hraček. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

470/09 Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - investiční akce 2009.

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo na akci rekonstrukce vodoinstalace v Základní škole Havlíčkův Brod, V Sadech 560 s firmou INSTOP, spol. s r.o. se sídlem Slavičín Obchodní 16, PSČ 763 21 IČ: 46994955.

 

471/09 Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - investiční akce 2009.

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo na akci výměna oken v Základní škole Havlíčkův Brod, V Sadech 560 s firmou Miroslav Krupauer, Dobrohostov 27, 582 53 Štoky, IČ: 162 599 98.

 

472/09 Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - investiční akce 2009.

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo na akci rekonstrukce počítačové sítě  v Základní škole Havlíčkův Brod, V Sadech 560 s firmou KomTeSa spol. s r.o., Jihlavská 127, 580 01Havlíčkův Brod,  IČ: 45535663.

 

473/09 Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 - investiční akce 2009.

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo na akci rekonstrukce učeben výpočetní techniky Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 s firmou premise, s.r.o., Omská 1508/43, 100 00 Praha, IČ 27573524.

 

474/09 Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 - investiční akce 2009.

Rada města schvaluje Základní škole Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 30 použití rezervního fondu  na dofinancování akce vybavení zrekonstruovaných počítačových učeben. Dodavatelem bude na základě výběrového řízení firma premise, s.r.o., Omská 1508/43, 100 00 Praha, IČ 27573524 do výše předložené nabídky.

 

475/09 Umístění technického bezdrátového  zařízení v Základní škole Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje umístit technické bezdrátové zařízení v půdním prostoru Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a ukládá ředitelce školy PaedDr. Prchalové uzavřít s Okresní správou sociálního zabezpečení smlouvu o umístění včetně podmínek provozování.

 

476/09 Smlouva o zajištění funkce základních knihoven

Rada města schvaluje uzavřít s krajem Vysočina opravenou smlouvu o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny.

 

477/09 Trofeo Niké Bohemia 2009 - smlouva o reklamě a propagaci

Rada města schvaluje uzavřít smlouvu o propagaci a reklamě s firmou International Sports Marketing. s.r.o., Zahradní 9, 793 99 Osoblaha, IČ: 25963261 v rámci projektu Trofeo Niké Bohemia 2009 a souhlasí s úhradou celkové částky 15 000,-Kč po konání akce.

 

478/09 Bezbariérový vstup do Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje zadat projekt na technické řešení bezbariérového vstupu do Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

 

479/09 Přeložka telefonních kabelů - Žižkova ulice

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch překládky telekomunikačních kabelů v rámci stavby „II/150 Havlíčkův Brod, ul. Žižkova, SO 461 přeložka telefonních kabelů“ mezi městem Havlíčkův Brod, a Telefónica O2 Czech republic, IČ 60193336 (budoucí oprávněný).

 

480/09 Přeložka telefonních kabelů - Žižkova ulice

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch překládky telekomunikačních kabelů v rámci stavby „II/150 Havlíčkův Brod, ul. Žižkova, SO 461 přeložka telefonních kabelů“ mezi městem Havlíčkův Brod (investor), Telefónica O2 Czech republic, IČ 60193336 (budoucí oprávněný) a kraj Vysočina, IČ 70890749 (budoucí povinný) .

 

481/09 Přeložka telefonních kabelů - Žižkova ulice

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch překládky telekomunikačních kabelů v rámci stavby „II/150 Havlíčkův Brod, ul. Žižkova, SO 461 přeložka telefonních kabelů“ mezi městem Havlíčkův Brod (investor), a Telefónica O2 Czech republic, IČ 60193336 (budoucí oprávněný) a Jarmilou Slávkovou (budoucí povinný).

 

482/09 Dotace - rekonstrukce ulice Šubrtova

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o poskytnutí dotace s krajem Vysočina, IČ 70890749 na náklady rekonstrukce ulice Šubrtova.

 

483/09 Vyhodnocení zakázky Rekonstrukce Šubrtovy ulice

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje následující pořadí u zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ulice Šubrtova, Havlíčkův Brod“ : první Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, druhý Skanska DS a.s., IČ 26271303 a třetí Strabag a.s., IČ 60838744 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít po upřesnění rozsahu prací smlouvu o dílo.

 

484/09 Kanalizace Rozkošská

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat stavbu dešťové kanalizace u Rozkošské ulice a na tuto stavbu uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitele Evos-Hydro s.r.o., IČ 47470984 v souladu s předloženou nabídkou.

 

485/09 Informace o průběhu stavby Přístavba tělocvičny u ZŠ V Sadech

Rada města bere na vědomí informaci o postupu prací na stavbě „Tělocvična u základní školy V Sadech – reg. číslo CZ.1.11/3.2.00/01.00348“ a souhlasí s navrženou změnou technologie. Po projednání s poskytovatelem dotace Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby dodatek ke smlouvě o dílo.

 

486/09 Požární nádrž Svatý Kříž

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování projektové dokumentace na opravu požární nádrže ve Svatém Kříži tak, aby splňovala požadavky orgánu ochrany přírody, tj. se zachováním mělké části s porostem orobince na cca 10 % plochy a případnou úpravou břehů.

 

487/09 Výběr zhotovitele - Revitalizace středu města

Rada města schvaluje předloženou zadávací dokumentaci veřejné zakázky Revitalizace středu města Havlíčkův Brod, číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00759.

 

488/09 Výběr zhotovitele - Revitalizace středu města

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky Revitalizace středu města Havlíčkův Brod, číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00759: Ing. Josef Beneš,  Jiří Kopic, Ing. Vítovec, Ing. Karel Báťa, Martin Hejkal a jejich náhradníky: Ing. Pavel Sláma, Ing. Ivana Jašková, Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek a Jaromír Hlaváč.

 

489/09 Výběr zhotovitele - Revitalizace středu města

Rada města vylučuje M-SILNICE a.s., IČ : 42196868, z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby Revitalizace středu města Havlíčkův Brod, z důvodu nesplnění kvalifikace dle zákona a požadavků zadavatele.

 

490/09 Výběr zhotovitele - Revitalizace středu města

Rada města vylučuje Sdružení Lubomír Dvořák - PSJ, Lubomír Dvořák, IČ : 10466452, PSJ, a.s., IČ 25337220, z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby Revitalizace středu města Havlíčkův Brod, z důvodu nesplnění kvalifikace dle zákona a požadavků zadavatele.

 

491/09 Výběr zhotovitele - Revitalizace středu města

Rada města vylučuje SATES MORAVA spol.s r.o., IČ : 60775530, z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby Revitalizace středu města Havlíčkův Brod, z důvodu nesplnění kvalifikace dle zákona a požadavků zadavatele.

 

492/09 Výběr zhotovitele - Revitalizace středu města

Rada města vylučuje ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., IČ : 45192286, z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby Revitalizace středu města Havlíčkův Brod, z důvodu nesplnění kvalifikace dle zákona a požadavků zadavatele.

 

493/09 Výběr zhotovitele - Revitalizace středu města

Rada města pověřuje zástupce zadavatele, STAVEBNÍ PORADNU, spol.s r.o., aby na základě uzavřené mandátní smlouvy a plné moci zajistil oznámení o vyloučení zájemcům, kteří nesplnili kvalifikační předpoklady, zajistil průběh omezení počtu zájemců losování za přítomnosti zájemců o účast a sepsáním zápisu o průběhu omezení počtu zájemců náhodným výběrem (losem), na základě výsledků losování a zápisu o průběhu losování bezodkladně písemně oznámil zájemcům, kteří nebyli vylosování, jejich vyloučení z další účasti v zadávacím řízení z důvodu omezení počtu zájemců, a zájemcům, kteří budou vylosováni, zaslal výzvu k podání nabídky.

 

494/09 Veřejné osvětlení Suchá

Rada města ukládá odboru rozvoje města uhradit v rámci stavby technické infrastruktury pro rodinné domy stavebníka pana Josefa K., Havlíčkův Brod tři osvětlovací body (stožár, svítidlo, elektrovýzbroj) a rozvodné skříně s elektroměrem.

 

495/09 Územní řízení

Rada města ukládá odboru rozvoje města uplatnit v územním řízení Víceúčelová hala Agrall Havlíčkův Brod požadavek na zajištění takových podmínek, které zaručí okolním nemovitostem, že nebude docházet k rušení,  zejména nočního klidu ani jinému zhoršení stávajících životních podmínek v této lokalitě.

 

496/09 Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod - dotace

Rada města ukládá odboru rozvoje města pokračovat v přípravě stavby „Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod“ a zajistit provedení výběru dodavatele této stavby v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

 

497/09 Přeložka kabelů NN - Haškovy Sady

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o provedení stavby Rekonstrukce komunikací Haškovy Sady v Havlíčkově Brodě-přeložka kabelového vedení NN s Josefem V., Havlíčkův Brod.

 

498/09 Přeložka kabelů NN - Haškovy Sady

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy číslo:Z_S14_12_8120020588 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci stavby Rekonstrukce komunikací Haškovy Sady v Havlíčkově Brodě s ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425.

 

499/09 Pronájem části ppč. 1624/4 (díl 7) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1624/4 (díl 7) o výměře 420 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Petře V., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 15.6.2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.680 Kč/rok.

 

500/09 Výpůjčka části ppč. 229/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 229/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Jiřímu H., IČ: 11000414, s místem podnikání Havlíčkovo náměstí 160, Havlíčkův Brod s účinností od 20.7.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden.

 

501/09 Pronájem ppč. 499/48 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku pozemková parcela číslo 499/48 o výměře 150 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Gabriele Z., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.9.2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 600 Kč/rok.

 

502/09 Žádost o snížení nájemného

Rada města schvaluje snížení nájemného dle nájemní smlouvy č. HO 011/2000/Ho z částky 1.500 Kč/m2/rok na částku 750 Kč/m2/rok od data uzavření křižovatky do data ukončení rekonstrukce.

 

503/09 Pronájem části PK 1048/2 (díl 16) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, parcelní číslo 1048/2 o výměře 283 m2 (díl 16) v k.ú. Havlíčkův Brod, Jiřímu K., DiS., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.132 Kč/rok.

 

504/09 Smlouva o výpůjčce nemovitostí č. 29/2008 - lokalita Na Výšině

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 29/2008 o výpůjčce nemovitostí ve vlastnictví půjčitele České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, s městem Havlíčkův Brod. Jedná se o následující pozemky vedené v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:

pozemková parcela číslo 942/12, ostatní  plocha, jiná plocha

pozemková parcela číslo 982/38, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 987/17, ostatní  plocha, ostatní komunikace

pozemková parcela číslo 989/1, ostatní  plocha, jiná plocha

pozemková parcela číslo 989/2, ostatní  plocha, jiná plocha

pozemková parcela číslo 992/2, ostatní  plocha, jiná plocha

pozemková parcela číslo 992/3, ostatní  plocha, jiná plocha

pozemková parcela číslo 993/1, ostatní  plocha, jiná plocha

pozemková parcela číslo 994/1, ostatní  plocha, jiná plocha

pozemková parcela číslo 994/4, ostatní  plocha, jiná plocha

pozemková parcela číslo 1003/1, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/18, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/19, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/25, ostatní  plocha, jiná plocha

pozemková parcela číslo 1003/26, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/27, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/29, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/30, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/31 ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/32, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/33, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/34, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/35, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/36, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/37, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/38, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/39, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/40, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/41, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/43, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/44, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/45, ostatní  plocha, jiná plocha

pozemková parcela číslo 1003/46, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/48, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/49, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/50, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/51, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/52, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/53, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/54, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/55, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/56, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/57, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/58, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/59, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/63, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/66, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/67, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/68, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/69, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/70, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/71, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/73, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/74, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/75, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/76, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/77, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/78, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/79, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/80, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/82, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/83, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/84, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/85, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/86, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/87, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/88, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/89, ostatní  plocha, jiná plocha

pozemková parcela číslo 1003/90, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/92, ostatní  plocha, jiná plocha

pozemková parcela číslo 1003/116, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/117, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/118, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/119, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/120, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/121, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/122, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/123, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/124, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/125, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/128, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/129, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/131, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/132, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/133, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/134, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/135, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/136, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/139, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/141, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/152, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 1003/157, ostatní  plocha, zeleň

pozemková parcela číslo 2328/4, ostatní  plocha, jiná plocha

stavební parcela  číslo 5287, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na LV 10001 

stavební parcela číslo 6026, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na LV 10001 

Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu od 1.6.2009 do 31.5.2017.

 

505/09 Smlouva o výpůjčce nemovitostí č. 28/2009 - lokalita u "Domu s pečovatelskou službou"

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 28/2009 o výpůjčce nemovitostí ve vlastnictví půjčitele České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, s městem Havlíčkův Brod. Jedná se o následující pozemky vedené v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:

parc. č. 982/2   o výměře 1040 m2    ostatní plocha - jiná plocha 

parc. č. 987/7   o výměře   159 m2    ostatní plocha - zeleň

parc.č.  987/8   o výměře   236 m2    ostatní plocha - zeleň

Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu od 1.6.2009 do 31.5.2017.

 

506/09 Havlíčkův Brod, ulice Žižkova

Rada města schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu s Vysočinou, Žižkova 57, Jihlava , IČ: 70890749 ve věci rekonstrukce ulice Žižkova ve znění přiložené smlouvy.

 

507/09 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu v domě čp. 66 Mírovka, Havlíčkův Brod Jaroslavě L. a Josefu L., podle ustanovení § 711, odst. 2), písm. b) občanského zákoníku pro hrubé porušování nájemní smlouvy nehrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

 

508/09 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 39 Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod,  Miroslavě P., podle ustanovení § 711, odst. 2), písm. b) obč. zákoníku pro hrubé porušování nájemní smlouvy nehrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

 

509/09 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Veronikou B., Havlíčkův Brod a manžely Alešem a Olgou H. Praha 5. S manžely H. bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7. 2009. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

510/09 Započtení pohledávek- prodej bytů

Rada města schvaluje smlouvu o započtení pohledávek ve znění přílohy podkladového materiálu . Dále  schvaluje vzájemné započtení pohledávek nájemců z titulu neodbydleného předplaceného nájemného a Města Havlíčkův Brod z titulu neuhrazené kupní ceny bytových jednotek schválených zastupitelstvem města k prodeji v části , ve které se vzájemně kryjí.

 

511/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 9 Reynkova ul., Havlíčkův Brod s Šárkou D., Havlíčkův Brod počínaje dnem 1.7. 2009.

 

512/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 7 Žižkova 813, Havlíčkův Brod s Martinem H., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.7. 2009.

                                    

513/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 5 Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod s Jitkou K., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1. 7. 2009.

 

514/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 2 Brigádnická 2381, Havlíčkův Brod s Evou Č., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1. 7. 2009.

 

515/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 3 Reynkova 2503, Havlíčkův Brod s Miroslavem Š., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1. 7. 2009.

 

516/09 Havlíčkův Brod, ul. Husova, kabel. přípojka nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 2305/16, 2305/18, 790/3 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

517/09 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 23. etapa

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě se společností Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481ve znění přiložené smlouvy.

 

518/09 Byty v domě pečovatelské služby Na Výšině - pořadník 2009 - 2010

Rada města schvaluje upravený pořadník uchazečů o pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod na období květen 2009 - duben 2010.

 

519/09 Parkování na středové ploše Havlíčkova náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí za účelem parkování dne 1.6.2009, organizaci ROSKA HAVLÍČKŮV BROD regionální organizace Unie Roska v ČR, Na Spravedlnosti 3226, Havlíčkův Brod, IČ: 62697714.

 

520/09 Revokace - Pronájem objektu čp. 909 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města ruší své usnesení č. 444/09 ze dne 11.5.2009 a nahrazuje jej usnesením následujícím:

Rada města schvaluje uzavřít novou nájemní smlouvu na objekt čp. 909 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě s nájemcem  ÚSVIT - zařízení SPMP, Nádražní ulice 909, Havlíčkův Brod, IČ: 60128640, dle přílohy tohoto podkladového materiálu.

 

521/09 Výpůjčka čási ppč. -88  v k.ú. Mírovka - předzahrádka před čp. 66 kulturní dům v Mírovce u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku stpč. -88 v k.ú. Mírovka, o výměře 72 m2, Martině D., Havlíčkův Brod, IČ: 72801964, za účelem zřízení předzahrádky s účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden.

 

522/09 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 66 kulturní dům v Mírovce u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 66 o celkové výměře 106 m2, Martině D., Havlíčkův Brod, IČ: 72801964, za účelem provozování restaurace, za 1.000 Kč/měsíc s účinností od 1.6.2009 s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

523/09 Revokace - Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 176 - Sportovní zařízení v obci Šmolovy

Rada města ruší své usnesení č. 947/09 ze dne 1.12.2008 a nahrazuje jej usnesením následujícím:

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí (šatny pro domácí i hosté, jedna místnost pro rozhodčího) objektu čp. 176 sportovního zařízení v obci Šmolovy, organizaci TJ Šmolovy, zastoupené předsedou, Milanem Kulhánkem, Havlíčkův Brod, za cenu 1.000 Kč/rok s účinností od 1.6.2009 s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

524/09 Revokace - příkazní smlouva - hřiště Šmolovy

Rada města ruší své usnesení č. 948/08 ze dne 1.12.2008 a nahrazuje jej usnesením následujícím:

Rada města schvaluje uzavřít příkazní smlouvu ve znění přílohy tohoto podkladového materiálu s účinností od 1.6.2009 s Tělovýchovnou jednotou Šmolovy zastoupené předsedou, Milanem Kulhánkem,  Havlíčkův Brod, na obstarávání činnosti spojenou se správou hřiště v obci Šmolovy.

 

525/09 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 176 sportovní zařízení v obci Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. (místnost klubovny) o celkové výměře 85,7 m2, Zdeňce C., Havlíčkův Brod, IČ: 63569477, za účelem provozování restaurace, za cenu 1.500 Kč/měsíc, s účinností od 1.6.2009 s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

526/09 Výpůjčka čási ppč. 780/7 v k.ú. Šmolovy - předzahrádka před sportovním zařízení v obci Šmolovy

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku ppč. 780/7 v k.ú. Šmolovy, o výměře 40 m2, Zdeňce C., Havlíčkův Brod, IČ: 63569477, za účelem zřízení předzahrádky s účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden.

 

527/09 Výpůjčky objektů hasičských zbrojnic a kulturních domů ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření smluv o výpůjčce na objekty hasičských zbrojnic ve vlastnictví města Havlíčkův Brod sborům dobrovolných hasičů, které objekty využívají.

 

528/09 Výpůjčky objektů hasičských zbrojnic a kulturních domů ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje smluvně ošetřit zajištění správy objektů kulturních domů ve vlastnictví města prostřednictvím předsedů osadních výborů, vyjma kulturního domu v Termesivech, který je vypůjčen sboru dobrovolných hasičů.

 

529/09 3. závod Českého poháru ve slalomu na skateboardu

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést úklid ulice Pražská před závody Českého poháru ve slalomu na skateboardu, které se konají ve dnech 13.-14. 6. 2009, a souhlasí s výpůjčkou plochy zimního stadionu v případě špatného počasí na den 13. 6. 2009 v čase od 9:30 do 16:00 hod a s výpůjčkou dopravního značení organizátorům této akce.

 

530/09 3. závod Českého poháru ve slalomu na skateboardu

Rada města schvaluje nákup 4 pohárů pro vítěze jednotlivých kategorií závodů Českého poháru ve slalomu na skateboardu konaného v Havlíčkově Brodě ve dnech 13. - 14. 6.2009 do celkové výše 3.500 Kč.

 

531/09 3. závod Českého poháru ve slalomu na skateboardu

Rada města schvaluje výpůjčku pozemků parcelní číslo 752/56, 752/39 a 752/40 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Pavlovi N., Havlíčkův Brod, za účelem uskutečnění 2. ročníku SK8 závodů Českého poháru ve slalomu na skateboardu ve dnech od 12.6.2009 do 14.6.2009.

 

532/09 Smluvní vztah mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brodu

Rada města schvaluje smlouvu dle přílohy podkladového materiálu č. 457/2009 o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060233.

 

533/09 Smluvní vztah mezi městem Havlíčkův Brod a Sdružením FOKUS Vysočina

Rada města schvaluje smlouvu dle přílohy podkladového materiálu č. 457/2009 o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a Sdružením FOKUS Vysočina, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060306.

 

534/09 Jmenování vedoucího odboru sociálních věcí.

Rada města jmenuje s účinností od 2.6.2009 v souladu s § 102, odst. 2), písm. g) zákona o obcích a na základě výběrového řízení podle zákona 312/2002 Sb. JUDr. Víta Fikara vedoucím odboru sociálních věcí. Současně jej v důsledku tohoto jmenování odvolává ke stejnému datu z funkce vedoucího hospodářského odboru.

 

535/09 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a Teplo s.r.o.

Rada města schvaluje zálohu odměn ředitelům příspěvkových organizací Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Zdeňku Endrlemu a Sociální služby města Jiřímu Vorlíčkovi a řediteli Teplo, s.r.o. Milanu Bauerovi.

 

536/09 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a Teplo s.r.o.

Rada města schvaluje valorizaci mzdy ředitele Teplo s.r.o. ve výši srovnatelné s valorizací platů ve veřejné správě s platností od 1.7.2009.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka