Usnesení z jednání rady města dne 1.2.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová

Omluveni:

Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Vít Fikar, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Beneš

 

60/21 Darovací smlouva - věcný dar  - příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 59546 Darovací smlouvu č. 2/2021  uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a Krajem Vysočina, IČO 70890749, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, zastoupeným Mgr. Vítězslavem Schrekem, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - movitého majetku v celkové pořizovací hodnotě 22.237,50 Kč specifikovaného v Protokolu o převzetí majetku do vlastnictví. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 59)

 

61/21 Darovací smlouva -  věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 59551 Darovací smlouvu č. 1/2021 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a Krajem Vysočina, IČO 70890749, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, zastoupeným Mgr. Vítězslavem Schrekem, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - movitého majetku v celkové pořizovací hodnotě 27.228,75 Kč specifikovaného v Protokolu o převzetí majetku do vlastnictví. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 60)

 

62/21 Darovací smlouva - věcný dar  - příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 59530 Darovací smlouvu č. 1/2021 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Krajem Vysočina, IČO 70890749, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, zastoupeným Mgr. Vítězslavem Schrekem, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - movitého majetku v celkové pořizovací hodnotě 22.237,50 Kč specifikovaného v Protokolu o převzetí majetku do vlastnictví. Rada města za poskytnutý dar děkuje

(Podklad jednání č. 52)

 

63/21 Darovací smlouva - věcný dar  - příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 59538 Darovací smlouvu č. 1/2021 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Krajem Vysočina, IČO 70890749, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, zastoupeným Mgr. Vítězslavem Schrekem, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - movitého majetku v celkové pořizovací hodnotě 42.202,50 Kč specifikovaného v Protokolu o převzetí majetku do vlastnictví. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 56)

 

64/21 Zapůjčení mobilního pódia - Květnov

Rada města schvaluje zapůjčení mobilního pódia na turnaj v malé kopané dne 31.7.2021 osadnímu výboru Květnov dle podkladové přílohy č. 59520.

(Podklad jednání č. 51)

 

65/21 Krytý plavecký bazén Havlíčkův Brod - zesílení dřevěné stropní konstrukce

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby města Havlíčkův Brod uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností MKS real s.r.o., IČO 07037210 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 59559.

(Podklad jednání č. 65)

 

66/21 Konkurs na ředitele/ku příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města rozhodla v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní  škola Havlíčkův Brod,  Nuselská 3240 (IČO 709 10 961) a potvrzuje na vedoucím pracovním místě ředitele příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240  (IČO 709 10 961) Mgr. Milenu Popelovou na další funkční období od 1.7.2021.

(Podklad jednání č. 30)

 

67/21 Prodloužení doby nájmu nájemní smlouvy č. OSM 282/2010/Fir - pozemek pro novinový stánek Žižkov

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. OSM 282/2010/Fir uzavřené se Stanislavou Vencovou, bytem U Školy 4057, Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1777/53 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem provozování novinového stánku, kterým bude zpětně prodloužena doba nájmu o dva roky, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2022. Nájemné je stanoveno ve výši 1.100 Kč/m2/rok, tj. 16.500 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 53)

 

68/21 Společný nájem bytu 2795/4, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje společný nájem a uzavření nájemní smlouvy typu AK s J. V., trvale bytem  Havlíčkův Brod a L. H., trvale bytem Havlíčkův Brod na byt č. 4, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Smluvní nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 58)

 

69/21 Výsledek konkursního řízení - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města bere na vědomí "Zápis z druhého jednání konkursní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času" - podkladová příloha číslo 59526 a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenuje MgA. Martina Domkáře ředitelem příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, a to k datu 1.5.2021.

(Podklad jednání č. 63)

 

70/21 Program jednání únorového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání únorového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 59558.

(Podklad jednání č. 64)

 

71/21 Prodloužení kanalizace Novotnův Dvůr - smlouva Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 12PO-000991 (P/ZS/03/2021) dle podkladové přílohy č. 59539 se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.

(Podklad jednání č. 54)

 

72/21 Skatepark, Havlíčkův Brod, dočasný sjezd na staveniště - smlouva Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu obdobném věcnému břemeni - služebnosti při zřizování připojení sjezdu k silnici I. třídy č. 12PO-000990 - v období 3/2021-8/2021 zřízení dočasného sjezdu na staveniště dle podkladové přílohy č. 59542 se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.

(Podklad jednání č. 55)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta