Usnesení z jednání rady města dne 1.2.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Magdaléna Kufrová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Iva Kučírková, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

74/16 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 1059/15, 751/15   do 31.12.2016 a č. 1022/15, 649/15  do 30.6.2016.

 

75/16 Aktualizace odpisového plánu na rok  2016 - nemovitý majetek - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého nemovitého majetku na rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 30879.

 

76/16 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 30811 darovací smlouvu č. 1/2016 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Sdružením rodičů a přátel školy, IČO 464 85 031, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 7.000 Kč účelově určeného na úhradu části nákladů spojených s lyžařským výcvikem žáků 7. tříd v roce 2016. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

77/16 Aktualizace odpisového plánu na rok  2016 - nemovitý majetek - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého nemovitého majetku na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dle podkladové přílohy číslo 30817.

 

78/16 Zcizení elektromotorů - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje, aby případná potřeba zajištění bezbariérovosti přístavby školní tělocvičny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 byla řešena uzavřením smlouvy o nájmu movité věci - schodolezu.

 

79/16 Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání

Rada města schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi PO Sociální služby města Havlíčkova Brodu a paní Marcelou Neuhöferovou dle podkladové přílohy č. 30809 s účinností od 1.2.2016.

 

80/16 Věcný dar

Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od pana Vlastimila E. dle podkladové přílohy č. 30810. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

81/16 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2017 do 31.12.2018.

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky: „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2017 do 31.12.2018“ dle podkladové přílohy č. 30904.

 

82/16 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2017 do 31.12.2018.

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky: „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2017 do 31.12.2018“ dle podkladové přílohy č. 30905.

 

83/16 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2017 do 31.12.2018.

Rada města jmenuje Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Jana Hyliše, Ing. Miroslava Sommera a Ing. Josefa Beneše členy hodnotící komise  veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2017 do 31.12.2018“. Jako náhradníky jmenuje Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal, Bc. Ivana Mojžyšková, PaedDr. Martinu Matějkovou, Ing. Jaroslavu Čihákovou.

 

84/16 Plán investic společnosti Teplo HB s.r.o. na rok 2016

Rada města bere na vědomí plán investic společnosti Teplo HB s.r.o. ve znění podkladové přílohy č. 30907.

 

85/16 Plán investic společnosti Teplo HB s.r.o. na rok 2016

Rada města ukládá společnosti Teplo HB s.r.o. zajistit likvidaci staré technologie plynové kotelny v objektu čp. 34, ul. Žižkova, Havlíčkův Brod.

 

86/16 Plán investic společnosti Teplo HB s.r.o. na rok 2016

Rada města v působnosti valné hromady schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele ve znění podkladové přílohy č. 30908.

 

87/16 Zapůjčení mobilního pódia - Perknov

Rada města schvaluje zapůjčení mobilního pódia osadnímu výboru Perknov na akci pořádanou dne 28.5.2016 dle podkladové přílohy č. 30882.

 

88/16 Zpracování optimalizace MHD v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje zadání zpracování optimalizace MHD v Havlíčkově Brodě firmě CZECH Consult, spol. s r. o., IČ: 63073463, Zderazská 1625/65, 153 00 Praha 16 – Radotín, v rozsahu dle podkladové přílohy č. 30916.

 

89/16 Pronájem restaurace areálu veřejného koupaliště

Rada města souhlasí s vypsáním veřejné obchodní soutěže na pronájem prostor určených k podnikání – restaurace areálu veřejného koupaliště ul. Chotěbořská, Havlíčkův Brod, dle podkladových příloh č. 30920, 30921, 30922.

 

90/16 Žádost o uznání zdroje reprodukčního materiálu pro sběr osiva v městských lesích

Rada města zplnomocňuje ředitele Technických služeb Havlíčkův Brod Ing. Karla Milichovského k podpisu žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin v porostech města Havlíčkův Brod (viz podkladová příloha č. 30924) a ke všem souvisejícím úkonům jménem vlastníka.

 

91/16 Žádost o souhlas s použitím znaku města

Rada města projednala žádost pana Jeronýma M. a souhlasí s použitím znaku města na přítisku k poštovním známkám vydaným k stému výročí narození npor. Zimpricha pilota RAF.

 

92/16 Následná veřejnosprávní kontrola provedená u příspěvkové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - SVČ

RM bere na vědomí závěry následné veřejnoprávní kontroly č. 22/2015 provedené u příspěvkové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - SVČ a ukládá řediteli této organizace uskutečnit 2 nápravné opatření a přijmout 3 doporučení.

 

93/16 Žádost o poskytnutí dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina

Rada města schvaluje přípravu a podání projektu "Podpora městského informačního centra Havlíčkův Brod" v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina dle podkladové přílohy číslo 30851 a ukládá oddělení řízení projektů žádost v požadovaném termínu podat.

 

94/16 Územní řízení

Rada města se seznámila s oznámením zahájení územního řízení - Obytná zóna Rozkoš 2. etapa parcelace lokality, bytová výstavba Havlíčkův Brod řadový rodinný dům Hájkovi, pod č.j.MHB_ST/30/2016/Ve  a konstatuje, že nesouhlasí se změnou a trvá na dodržení typového podkladu k územnímu řízení.

 

95/16 Smlouva zakládající právo provést stavbu  - jihovýchodní obchvat

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu "I/38 Havlíčkův Brod, JV Obchvat" s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 dle podkladové přílohy č. 30843.

 

96/16 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - veřejné osvětlení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 10001C16/18 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774 dle podkladové přílohy č. 30877 ve věci veřejného osvětlení v Mírovce.

 

97/16 Smlouva zakládající právo provést stavbu - ul. Spojovací

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu opravy komunikace ul. Spojovací na pozemku stp.č. 25 na LV 4326 v k.ú. Perknov s Radkem P. a Ivanou P., bytem Spojovací 1731, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 30895.

 

98/16 Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3. Etapa, DOKONČENÍ“ dle podkladové přílohy č. 30912.

 

99/16 Zbožice – přípojka knn – věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného ve  zjednodušené  evidenci - původ Pozemkový katastr  parc. č. 377  v katastrálním území Zbožice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1.000 Kč+DPH za smlouvu. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

100/16 Aktualizace PD Reko MS Havlíčkův Brod - Dolní +3 - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 239, 2259/27, 2259/29, 2259/47, 2259/49, 2259/59, 2264/1, 2376/2 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán uhradí RWE GasNet, s.r.o. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

101/16 H.Brod, Jihlavská, přeložka kNN - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1202 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

102/16 Havlíčkův Brod, Na bojišti - plynovodní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 534/56 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si nechal vyhotovit na vlastní náklady investor. Věcné břemeno uhradí investor, tj. Jiří B., Havlíčkův Brod. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

103/16 Přesun plakátovací plochy z pozemku č. 2259/127 na pozemek č. 1903/106, v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. OSM 257/2010/ŠIM, uzavřené se společností RENGL, s.r.o., IČ: 25420160, se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec XIV - Ruprechtice, jehož předmětem bude změna předmětu nájmu s účinností od 1.3.2016.

 

104/16 Pronájem části pozemku č. 1048/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie "Na Nebi"

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/2 (díl č. 29) o výměře 301 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Ladislavu V., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.806 Kč/rok.

 

105/16 Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a nabídkami veřejné zakázky otevřeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prací „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3. etapa“ Ing. Josefa Beneše, Milana Semeráda a Petra Adama, náhradníky Ing. Pavla Slámu, Ing. Milenu Kuncířovou a Janu Matýsovou.

 

106/16 Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky otevřeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prací „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3. etapa“ Ing. Čeňka Jůzla, Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Vladislava Rohlíka a Ing. Josefa Jukla a jejich náhradníky Ivanu Mojžyškovou, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Josefa Beneše, Milana Semeráda a Ing. Tomáše Horáčka.

 

107/16 Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3. Etapa, DOKONČENÍ“ dle podkladových příloh č. 30913 až 30915 a ukládá odboru rozvoje města provést zadání této zakázky otevřeným řízením dle zákona veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

 

108/16 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2475/19, Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 19, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod Martinu K. a Petře D., Krásná Hora. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AKS na dobu určitou s účinností od 15.2.2016 do 14.5.2016. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nebude požadována peněžitá jistota.

 

109/16 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2613/12, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Reynkova 2613, Havlíčkův Brod Renátusu O., a Monice O., Úsobí. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou s účinností od 15.2.2016 do 14.5.2016. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nebude požadována peněžitá jistota.

 

110/16 Přidělení městského bytu - byt č. 2782/4, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Sídliště Pražská 2782, Havlíčkův Brod Dagmar N., Chotěboř. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou s účinností od 15.2.2016 do 14.2.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

111/16 Žádost o výměnu bytů - byt č. 2799/5, Sídliště Pražská za byt č. 2798/1, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 1, Sídliště Pražská 2798, Havlíčkův Brod Janu Sch. a Jiřině Sch., Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemci nevyklidili byt číslo 5, Sídliště Pražská 2799, Havlíčkův Brod nejpozději do 10. 3. 2016, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

112/16 Byt č. 1128/23, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje začlenění bytu číslo 23, ulice Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod zpět do zvláštního režimu tzv. startovacích nájemních bytů.

 

113/16 Pronájem bytu v domě čp. 1128/23, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 23 o velikosti 2 + KK v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Táně H., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 3 let, počínaje dnem 1.3.2016. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

114/16 Pronájem bytu v domě čp. 1128/4, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4 o velikosti 2 + 1 v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Lucii L. a Jiřímu L., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 3 let, počínaje dnem 1.3.2016. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

115/16 Nebytové prostory - přehled nájemních smluv a úprava nájemného

Rada města schvaluje zvýšení nájemného ve smlouvách o nájmu nebytových prostor o inflaci za rok 2015 ve výši 0,3 % s účinností od 1.4.2016 dle podkladové přílohy č. 30871.

 

116/16 Program jednání únorového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání únorového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 30926.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta