Usnesení z jednání rady města dne 1.12.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Eva Nigošová, Mgr. Miloš Kejklíček, Ing. Karel Milichovský, Ing. Filip Hejkal, Bc. Magdalena Kufrová, Bc. Martin Stehno, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Marta Gerthnerová, Bc. Jana Králová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

1121/14 Rozpočtové opatření OVVV č. 24/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 27008. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1122/14 Žádost o finanční podporu - Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti - děkanství Havlíčkův Brod, IČO: 15060527, Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 9.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s vyčištěním okapů na kostele sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě.

 

1123/14 Žádost o finanční podporu - Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 27047. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1124/14 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku

Rada města souhlasí se zápisem sídla Spolku Kaštánci, identifikační číslo 266 36 221, na adrese Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod, nacházející se na pozemku stavební parcela č. 3322, do spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., v platném znění.

 

1125/14 Aktualizace odpisového plánu na rok 2014 a 2015 - nemovitý majetek - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého nemovitého majetku na rok 2014 a na rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy číslo 27100.

 

1126/14 Dodávka frézované obalované směsi.

Rada města schvaluje rozšíření veřejné zakázky na dodávku frézované obalované směsi dle podkladové přílohy č. 27116 s firmou COLAS CZ, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005.

 

1127/14 Jízdní řády MHD

Rada města schvaluje změnu  jízdních řádů MHD v Havlíčkově Brodě v rozsahu dle podkladové přílohy č. 27125 s platností od 14.12.2014.

 

1128/14 Finanční dar

Rada města schvaluje přijetí finančního daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od paní Irenky Š. dle podkladové přílohy č. 27032. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

1129/14 Aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2014_majetek ve správě

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán na rok 2014 majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 27091.

1130/14 Změna závazného ukazatele hospodaření PO SSM HB pro rok 2014

Rada města revokuje odstavec 2b) usnesení č. 75/14 ze dne 27.1.2014 a na návrh zřizované PO SSM H. Brod schvaluje navýšení limitu objemu prostředků na platy a ostatní osobní výdaje hlavní činnost PO na max. 23 285 tis. Kč. V ostatním zůstává usnesení č. 75/14 ze dne 27.1. 2014 beze změn a doplnění.

 

1131/14 Rozpočtová opatření OD č.1/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2014 kapitoly 26 odboru dopravy dle podkladové přílohy č. 27015 . Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1132/14 Parkování u školky Nádražní

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na změnu dopravního řešení v areálu mateřské školky Nádražní.

 

1133/14 Rozpočtové opatření MP č. 3/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 kapitoly č. 29 Městská policie dle podkladové přílohy č. 27080. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1134/14 Rozpočtová opatření oddělení řízení projektů č. 10/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 10/2014 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 27049 . Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1135/14 Rozpočtové opatření OSI 8/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014 kapitoly 19 Odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 27090. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009

 

1136/14 Smlouva o poskytnutí dotace se SFŽP - Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014-2015

Rada města bere na vědomí podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace a schvaluje uzavření smlouvy č. 14221996 k projektu Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014-2015  dle podkladové přílohy č. 27078.

 

1137/14 Smlouva o poskytnutí dotace se SFŽP - Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4

Rada města bere na vědomí podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace a schvaluje uzavření smlouvy č. 14167846 k projektu Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4 dle podkladové přílohy č. 27130.

 

1138/14 Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a školství

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření číslo OSVŠ 13/2014 dle podkladové přílohy číslo 27005. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1139/14 Rekonstrukce čp. 310,311 - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce objektu č. 311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, Rekonstrukce objektu č. 310“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171 dodatek smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 27054.

 

1140/14 Vyhodnocení zakázky Radniční restaurace -oprava spár zdiva

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít na základě zadání zakázky malého rozsahu s vybraným dodavatelem stavebních prací „Radniční restaurace – oprava spár zdiva“ společností SiNETRI s.r.o., IČO 01434837 smlouvu o dílo.

1141/14 Rozkošská - úprava sjezdu

Rada města souhlasí s tím, aby majitel pozemku parc.č. 674/44 katastrální území Havlíčkův Brod si na své náklady provedl úpravu sjezdu na tento pozemek.

 

1142/14 Doprava v klidu - zadání studie

Rada města ukládá odboru rozvoje města na parkoviště u KD Ostrov (vjezd z ulice Na Ostrově) osadit v rámci stavby rekonstrukce ulice Na Ostrově parkovací automat včetně položení napájecího kabelu a zpracovat projektovou projektovou dokumentaci rekonstrukce veřejného osvětlení tohoto parkoviště a návrhu organizace umístění parkovacích míst.

 

1143/14 Doprava v klidu - zadání studie

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování návrhu řešení dopravy v klidu v lokalitě střed města a to v rozsahu dokumentu „Analýza dopravy v klidu Havlíčkův Brod“.

 

1144/14 Doprava v klidu - zadání studie

Rada města ukládá ekonomickému odboru jednat s majitelem pozemku parc.č.982/9 katastrální území Havlíčkův Brod o výměře 2006 m2 a navrhnout mu koupi tohoto pozemku za cenu znaleckého posudku.

 

1145/14 Doprava v klidu - zadání studie

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na realizaci parkoviště na pozemcích parc.č. 1000/3 a 1003/16 katastrální území Havlíčkův Brod.

 

1146/14 Válečné hroby - smlouva o poskytnutí dotace

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina, IČO 70890749 na realizaci akce „Havlíčkův Brod /Svatý Kříž/, válečný hrob CZE 6102-40261“ dle podkladové přílohy č. 27081.

 

1147/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 19 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 27082. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1148/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 27110 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774 ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

1149/14 Severovýchodní obchvat - dopravní studie

Rada města se seznámila s ověřovací studií na úpravu křižovatky silnice I/34 s ulicí Chotěbořskou II/344 a ukládá místostarostovi Liboru Honzárkovi jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o podmínkách projekční přípravy a realizace této úpravy křižovatky.

 

1150/14 Severovýchodní obchvat - dopravní studie

Rada města se seznámila s ověřovací studií napojení ulice Bratříků na severovýchodní obchvat - silnici I/34 a ukládá odboru rozvoje města dále napojení ulice Bratříků na silnici I/34 projekčně nezpracovávat.

 

1151/14 Baštínov, kabel. vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1024 a 1019/9 v k.ú. Mírovka ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

1152/14 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. OS MBS/91/13/2009 uzavřené s Dariou V., IČ: 71466673, se sídlem Havlíčkovo náměstí 91, Havlíčkův Brod na pronájem nebytových prostor v čp. 91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod dohodou zpětně ke dni 30.11.2014.

 

1153/14 Žádost o souhlas s podnájmem - nebytový prostor č. 1128/115, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s podnájmem nebytových prostor č. 1128/115, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod, které má pronajaté SRC Fanatic, IČ: 27000818, se sídlem Žižkov II 1293, Havlíčkův Brod Valhalla Fight Clubu, IČ: 01850521, se sídlem Valentova 1737/11, Praha - Chodov.

 

1154/14 Snížení nájemného - čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod - Radniční restaurace

Rada města schvaluje snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod Pivovaru Chotěboř s.r.o., IČ: 29316731, Průmyslová 1755, Chotěboř o 50 % se zpětnou účinností od 10.11.2014 do doby ukončení rekonstrukce.

 

1155/14 Změna č. 1 QS 55-34 - Směrnice pro hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje změnu č. 1 Směrnice pro hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Havlíčkův Brod č. QS 55-34 ve znění podkladové přílohy č. 27120.

 

1156/14 Prodloužení nájemní smlouvy - byt. č. 1128/3, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo OSM 843/2011/Kuč na nájem bytu č. 3 v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod se Sabinou H., Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu o 1 rok, tj. do 30.11.2015.

 

1157/14 Prodloužení nájemní smlouvy - byt. č. 1128/25, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo OSM  841/2011/Kuč na nájem bytu č. 25 v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod se Stanislavou M., Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu o 1 rok, tj. do 30.11.2015.

 

1158/14 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1201/6, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje pronájem bytu č. 1201/6, Žižkov II, Havlíčkův Brod Vladimíru a Evě T., Havlíčkův Brod.

 

1159/14 Pronájem bytu č. 1128/5, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+KK v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Anastazii L., Prostějov.

 

1160/14 Umístění druhého biblioboxu na Havlíčkově náměstí

Rada města neschvaluje umístění dalšího biblioboxu na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě a ukládá ekonomickému odboru projednat s Krajskou knihovnou Vysočiny návrhy na alternativní umístění zařízení.

 

1161/14 Pronájem části pozemku ppč. 1048/9 (díl č. 32) v k.ú. Havlíčkův Brod - "Na Nebi"

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/9 (díl č. 32) o výměře 311 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Josefu F., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2015 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.866 Kč/rok.

 

1162/14 Výpůjčka ppč. 1915/2 a stpč. 5827 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice 5. května, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku pozemku pozemková parcela číslo 1915/2 o výměře 723 m2 a pozemku stavební parcela číslo 5827 o výměře 57 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina, IČ: 15060306, se sídlem 5. května 356, Havlíčkův Brod za účelem vytvoření klidové zóny a péče o zeleň. Výpůjčka se sjednává s účinností od 1.1.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

1163/14 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě s firmou TEPLO HB s.r.o., IČ: 25930354, Sídliště Pražská 3551, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 27048.

 

1164/14 Zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Rada města pověřuje místostarostu Libora Honzárka zastupováním města Havlíčkův Brod ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ukládá mu pravidelně podávat zprávy.

 

1165/14 Užívání závěsného odznaku pro občanské obřady

Rada města pověřuje v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Ing. Janu Fischerovou, CSc., MUDr. Magdalenu Chvílovou Weberovou a Evu Vyoralovou k užívání závěsného státního odznaku se státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech.

 

1166/14 QS 55-01 Organizační řád Městského úřadu Města Havlíčkův Brod - změna č. 5

Rada města schvaluje změnu č. 5 QS 55-01 Organizačního řádu Městského úřadu Města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 27042.

 

1167/14 Zřízení likvidační komise pro volební období 2014-2018

Rada města stanovuje v souladu s vnitřní směrnicí QS 55-21 (Směrnice pro vyřazování a likvidaci majetku města) stálou pracovní komisi pro volební období 2014 - 2018 a jmenuje její členy ve složení:  Miroslav Paušíma, Vladimíra Krchová, Ing. Jiří Popovič, Bc. Jana Králová, Ivana Mojžyšková a Ing. Čeněk Jůzl. 

Předsedou likvidační komise jmenuje Miroslava Paušímu.

 

1168/14 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a jednateli Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Bc. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 27093.

 

1169/14 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a jednateli Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje zálohu prémie řediteli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 27092.

 

1170/14 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a jednateli Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Karlu Milichovskému dle podkladové přílohy č. 27106.

 

1171/14 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a jednateli Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 27103.

 

1172/14 Komise rady města

Rada města zřizuje v souladu s § 102, odstavce 2), písmene h) zákona č. 128/2000 S. o obcích komisi Sbor pro občanské záležitosti.

 

1173/14 Komise rady města

Rada města schvaluje Statut komise Sbor pro občanské záležitosti dle podkladové přílohy č. 27107.

 

1174/14 Komise rady města

Rada města jmenuje v souladu s § 102, odstavce 2), písmene h) zákona č. 128/2000 S. o obcích předsedou komise Sbor pro občanské záležitosti PaedDr. Martinu Matějkovou a členy této komise MUDr. Magdalenu Chvílovou Weberovou a PhDr. Ivanu Štrossovou.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta