Usnesení z jednání rady města dne 08.10.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Bc. Magdalena Kufrová, Blažena Polyaková, Renáta Borkovcová, DiS., Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, 
Jan Zimmermann

 

870/12 Vyhodnocení veřejné zakázky a elektronické aukce na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2013 do 31.12.2013.

Rada města na základě doporučení výběrové komise stanovuje vítězem zakázky " Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2013 do 31.12.2013" společnost E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, DIČ : CZ26078201 a ukládá řediteli společnosti Teplo HB s.r.o. a ředitelům příspěvkových organizací s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky plynu na období od 1.1.2013 do 31.12.2013.

 

871/12 Zapůjčení stánků na akci:  Knihovna na ulici

Rada města schvaluje bezplatnou zápůjčku 2 ks stánků pro Krajskou knihovnu Vysočina, Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70950164 na akci "Knihovna na ulici" dne 3.10.2012.

 

872/12 Věcné dary

Rada města schvaluje věcný dar (10 ks autolékáren v celkové hodnotě 2 000,- Kč) a finanční dar v hodnotě 5 000,- Kč Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od firmy HARTMANN-RICO a.s. dle podkladové přílohy č. 20323. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

873/12 Věcné dary

Rada města schvaluje věcné dary Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od paní Dany Š. v celkové hodnotě 2.800,- Kč dle podkladové přílohy č. 20324. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

874/12 Dohoda o výkonu veřejné služby

Rada města schvaluje dohodu o výkonu veřejné služby mezi Úřadem práce České republiky sídlem: Karlovo náměstí č.p. 1359/1, Praha IČ 7249691 Krajská pobočka v Jihlavě zastoupená Ing. Jiřím  Hrdličkou – ředitelem a obcí Městem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod zastoupené Mgr. Janem Teclem – starostou dle podkladové přílohy č. 20328.

 

875/12 Věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přijmutí věcného daru od firmy SCHWARZ s.r.o., se sídlem Káciň 20, Kamýk nad Vltavou, IČ 61677744, dle podkladové přílohy č. 20256, a to 1 ks učitelské katedry v hodnotě 3.000 Kč a 1 ks učitelské židle v hodnotě 1.600 Kč.

 

876/12 Darovací smlouva mezi městem Havlíčkův Brod a LANTem - jazykovou agenturou, s. r. o.

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Havlíčkův Brod a společností LANT - jazyková agentura , s.r.o., Havlíčkovo náměstí 91, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 28775881, dle podkladové přílohy č. 20273.

 

877/12 Smlouvy o náhradě neinvestičních nákladů za základní a předškolní vzdělávání

Rada města schvaluje "Smlouvu o náhradě neinvestičních nákladů za základní vzdělávání", "Smlouvu o náhradě neinvestičních nákladů za předškolní vzdělávání v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky" a "Dohodu o náhradě neinvestičních nákladů za předškolní vzdělávání" dle podkladové přílohy č. 20290.

 

878/12 Výzva k podání cenové nabídky zakázky malého rozsahu na dodávku služeb spojených s realizací projektu "Speciální výslechová místnost na Územním odboru Policie ČR Havlíčkův Brod"

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 20387 doslovný text Výzvy k podání cenové nabídky zakázky malého rozsahu na dodávku služeb spojených s realizací projektu "Speciální výslechová místnost na Územním odboru Policie ČR Havlíčkův Brod".

 

879/12 Rozpočtové opatření EO č. 10/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření ekonomického odboru - za kap. 02, 18, 19, 41  dle podkladové přílohy č. 20378. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

880/12 Žádost PO MŠ Korálky Havlíčkův Brod - povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky pro školní rok 2012/2013 výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nádražní 1329, MŠ Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832, MŠ Havlíčkův Brod, Žižkov 1352, MŠ Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864, MŠ Havlíčkův Brod, Šmolovy 107, MŠ Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537, MŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 20257. Výjimka se v uvedených mateřských školách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

881/12 Žádost o finanční dar na vydání knihy "Vzhůru ke hvězdám"

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Evě Novákové, Horní Bohušice 865, 582 91 Světlá nad Sázavou na náklady spojené s vydáním knihy "Vzhůru ke hvězdám".

 

882/12 Novela "Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod"

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit novelu Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20259.

 

883/12 Žádost o finanční podporu Záchranné stanice Pavlov

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Stanici Pavlov, o.p.s., Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou na činnost Záchranné stanice pro handicapované živočichy.

 

884/12 Žádost o finanční dar občanského sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM, IČ 27006891 na zřízení nového babyboxu v Havlíčkově Brodě.

 

885/12 Využití dotačního programu Podpora terénní práce

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektové žádosti  v rámci dotačního programu Podpora terénní práce na rok 2013.

 

886/12 Most u Kateřiny - pamětní desky

Rada města souhlasí se zněním textu bronzových desek věnovaných historii a popisu mostu u Sv.Kateřiny a Hnátovu kamenu dle podkladové přílohy č. 20331.

 

887/12 Rekonstrukce komunikace č. III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod-smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu "Rekonstrukce komunikace č. III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod" se společností HARTMANN-RICO, IČ 44947429.

 

888/12 Odkanalizování místní části Pohledští Dvořáci - dohoda o provedení stavby

Rada města schvaluje uzavření dohody o provedení stavby "Odkanalizování místní části Pohledští Dvořáci" se společností NATURA a.s., IČ 60108649 dle podkladové přílohy č. 20337.

 

889/12 Rozpočtová opatření ORM č. 13/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 13 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 20329. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

890/12 Vzduchotechnika - školní jídelna Prokopa Holého

Rada města souhlasí s uzavření dodatku o dílo č.1 dle podkladové přílohy č. 20351 s Ing. Pavlem Kafkou, IČ 72007915 na realizaci „Rekonstrukce vzduchotechniky Školní jídelna Prokopa Holého“.

 

891/12 Stará radnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit dokončení rekonstrukce nově obnovené místnosti v severozápadním rohu staré radnice (č.místnosti 1.04).

 

892/12 Zadávací řízení - Rekonstrukce Domova pro seniory

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje z účasti v zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku stavebních prací „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282“ uchazeče Brodská stavební spol. s r.o., IČ 25942093 a Stavební firma FB s.r.o., IČ 27535304.

 

893/12 Zadávací řízení - Víceúčelový dům Šmolovy

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prací „Stavební úpravy – víceúčelový dům čp. 176, k.ú. Šmolovy“: první AZ Stavební Heřmanův Městec s.r.o. IČ 25966251, druhý MOZIS s.r.o., IČ 28940083, třetí Stavointerier s.r.o., IČ 25943367 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo. Realizace akce je podmíněna schválením zastupitelstvem města.

 

894/12 Zadávací řízení - Víceúčelový dům Šmolovy

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. vylučuje z účasti v zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku stavebních prací „Stavební úpravy – víceúčelový dům čp. 176, k.ú. Šmolovy“ uchazeče VSM spol. s r.o., IČ 15526194 a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171.

 

895/12 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 760/12 ze dne 27.8. 2012.

 

896/12 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 72 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Jaroslavu P., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu BK na dobu 1 roku, počínaje dnem 1.11. 2012 do 31.10. 2013. Před uzavřením nájemní smlouvy bude žadatelem uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

897/12 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 43 o velikosti 2+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Sylvii K. a Zdeňku K., Třinec. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu BK, počínaje dnem 1. 11. 2012 na dobu určitou 1 rok, tj. do 31. 10. 2013. Před uzavřením nájemní smlouvy jsou nájemci povinni uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné je ve výši 65,- Kč/m2.

 

898/12 Rozpočtové opatření OSM č.6/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č. 6/2012 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 20385. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

899/12 Návrh na zařazení do sociálního pořadníku uchazečů o byt

Rada města schvaluje zařazení Evy F., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

900/12 Návrh na zařazení do sociálního pořadníku uchazečů o byt

Rada města schvaluje zařazení Jiřiny R., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

901/12 Pronájem bytů - smluvní nájemné

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 34 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod Soně V., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.11. 2012. Smluvní nájemné je ve výši 107,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Do výše kauce bude započtena složená kauce ve výši 2000,- Kč.

 

902/12 Pronájem bytů - smluvní nájemné

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 13 Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod Vlastě M., Chotěboř. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 11. 2012. Smluvní nájemné je ve výši 68,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Do výše kauce bude započítána kauce 2 000,- Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

903/12 Pronájem bytů - smluvní nájemné

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 45 Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod Zdeňku B. a Dagmar V., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.11.2012. Smluvní nájemné  je ve výši 76,50 Kč/ m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Do výše kauce bude započítána kauce ve výši 2000,- Kč, která byla uhrazena při  nabídce.

 

904/12 Pronájem bytů - smluvní nájemné

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 24 v domě čp. 2577 Reynkova ul., Havlíčkův Brod Miroslavu Š., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.11. 2012. Smluvní nájemné ve výši 95,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Do kauce bude započítána kauce ve výši 2000,- Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

905/12 Pronájem bytů - smluvní nájemné

Rada města schvaluje pronájem bytu č.44 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Lence V., Rudoltice. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.11. 2012. Smluvní nájemné ve výši 113,68 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Do kauce bude započtena kauce ve výši 2000,- Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

906/12 Žádost o pronájem bytu - Parýzkovi

Rada města  schvaluje pronájem bytu č. 9 v domě čp. 1860 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod  Milanovi a Zdeně P., Havlíčkův Brod za podmínky současného uvolnění bytu č. 17 v domě čp, 1859 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 11. 2012. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Nájemné je ve výši 65,- Kč/m2.

907/12 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a paní Milenou L., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20376.

 

908/12 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.12 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 791/10500, bytové jednotky č.18 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 791/10500, bytové jednotky č.2 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 356/10500, bytové jednotky č.4 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 604/10512, bytové jednotky č.18 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 792/10512, bytové jednotky č.1 v domě čp.1121, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3758 o velikosti 344/6440, bytové jednotky č.2 v domě čp.1121, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3758 o velikosti 557/6440, bytové jednotky č.3 v domě čp.1121, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3758 o velikosti 709/6440, bytové jednotky č.4 v domě čp.1121, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3758 o velikosti 344/6440, bytové jednotky č.5 v domě čp.1121, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3758 o velikosti 557/6440, bytové jednotky č.6 v domě čp.1121, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3758 o velikosti 709/6440, bytové jednotky č.7 v domě čp.1121, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3758 o velikosti 344/6440, bytové jednotky č.8 v domě čp.1121, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3758 o velikosti 557/6440, bytové jednotky č.9 v domě čp.1121, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3758 o velikosti 709/6440, bytové jednotky č.10 v domě čp.1121, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3758 o velikosti 344/6440, bytové jednotky č.11 v domě čp.1121, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3758 o velikosti 557/6440, bytové jednotky č.12 v domě čp.1121, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3758 o velikosti 709/6440, bytové jednotky č.1 v domě čp.1122, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3759 o velikosti 344/6440, bytové jednotky č.2 v domě čp.1122, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3759 o velikosti 557/6440, bytové jednotky č.3 v domě čp.1122, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3759 o velikosti 709/6440, bytové jednotky č.4 v domě čp.1122, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3759 o velikosti 344/6440, bytové jednotky č.5 v domě čp.1122, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3759 o velikosti 557/6440, bytové jednotky č.6 v domě čp.1122, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3759 o velikosti 709/6440, bytové jednotky č.7 v domě čp.1122, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3759 o velikosti 344/6440, bytové jednotky č.8 v domě čp.1122, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3759 o velikosti 557/6440, bytové jednotky č.9 v domě čp.1122, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3759 o velikosti 709/6440, bytové jednotky č.10 v domě čp.1122, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3759 o velikosti 344/6440, bytové jednotky č.11 v domě čp.1122, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3759 o velikosti 557/6440, bytové jednotky č.12 v domě čp.1122, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3759 o velikosti 709/6440, bytové jednotky č.1 v domě čp.1123, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3760 o velikosti 344/6440, bytové jednotky č.2 v domě čp.1123, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3760 o velikosti 557/6440, bytové jednotky č.3 v domě čp.1123, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3760 o velikosti 709/6440, bytové jednotky č.4 v domě čp.1123, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3760 o velikosti 344/6440, bytové jednotky č.5 v domě čp.1123, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3760 o velikosti 557/6440, bytové jednotky č.6 v domě čp.1123, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3760 o velikosti 709/6440, bytové jednotky č.7 v domě čp.1123, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3760 o velikosti 344/6440, bytové jednotky č.8 v domě čp.1123, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3760 o velikosti 557/6440, bytové jednotky č.10 v domě čp.1123, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3760 o velikosti 344/6440, bytové jednotky č.11 v domě čp.1123, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3760 o velikosti 557/6440, bytové jednotky č.12 v domě čp.1123, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3760 o velikosti 709/6440.

 

909/12 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje postup odboru správy majetku ve věci zveřejnění záměru převodu bytových jednotek č. 1123/9, 1108/13 a 1172/1 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

910/12 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru převodu bytové jednotky č.9 v domě čp.1123, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3760 o velikosti 709/6440, bytové jednotky č. 13 v domě čp. 1108  se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 201/3500 a bytové jednotky č. 1 v domě čp. 1170,1171,1172 se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemkcích č. st. 3703, 3704 a 3705 o velikosti 600/30774.

 

911/12 Žádost o pronájem nebytových prostor v ulici Bělohradská č.p.1128, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p.1128, v ulici Bělohradská, Havlíčkův Brod o velikosti 53,53 m2 a 37,62 m2 společnosti ELEPRO s.r.o., Havířská č.p.1029, Havlíčkův Brod, IČ:28817788 s účinností od 1.11.2012 a za cenu 300 Kč/m2/rok a uzavření  nájemní smlouvy dle podkladové přílohy č.20255.

 

912/12 Výzva k podání cenové nabídky na pronájem nebytových prostor v č.p.87

Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit výzvu k podání cenové nabídky dle podkladové přílohy č.20372.

 

913/12 Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 006/2007/Miš

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 006/2007/Miš uzavřené s Marií M., Havlíčkův Brod, na část pozemku ppč. 337 o výměře 15 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod za účelem provozování novinového stánku, kterým bude prodloužena doba nájmu o dva roky, tj. od 1.1.2013 do 31.12.2014. Nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč/m2/rok.

 

914/12 Prodloužení nájemní smlouvy č. OSM 282/2010/Fir

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. OSM 282/2010/Fir uzavřené se Stanislavou Vencovou, IČ: 76200825, Trocnovská 704, Havlíčkův Brod, na část pozemku parcelní číslo 1777/53 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem provozování novinového stánku, kterým bude prodloužena doba nájmu o dva roky, tj. od 1.1.2013 do 31.12.2014. Nájemné je stanoveno ve výši 1.100 Kč/m2/rok.

 

915/12 Svatý Kříž, STL plynovodní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 630/11 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1000 Kč +DPH. Geometrický plán si nechal vyhotovit na vlastní náklady investor. Věcné břemeno uhradí investor, tj. Daniel B., Praha. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

916/12 Suchá u Havlíčkova Brodu, STL plynovodní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 53/31 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si nechal vyhotovit na vlastní náklady investor. Věcné břemeno uhradí investor, tj. Petr H., Havlíčkův Brod. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

917/12 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, vdvn, TS, knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 2036/46 a 2387/4 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

918/12 Program jednání říjnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání říjnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 20379.

 

919/12 Pořízení uměleckého díla

Rada města schvaluje pořízení uměleckého díla, skleněné plastiky, od p. Jana Exnara v celkové hodnotě 30.000 Kč včetně DPH  z rozpočtu města 2012, kap.22 č.org.375.

 

920/12 Stanovisko rady města k zařazení kulturní památky "Šupichova vila" do Programu záchrany architektonického dědictví.

Město Havlíčkův Brod vyjadřuje plnou podporu žadateli firmě ELEKTRO- SERVIS spol. s.r.o., IČ: 47471760, Nádražní 128, Havlíčkův Brod a souhlasí se zařazením objektu Nádražní 128 do Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2013.

 

921/12 Nominace zástupce města do hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky občanského sdružení Orel, Jednota Havlíčkův Brod

Rada města deleguje Ing. Karla Báťu a Ing. Pavla Slámu jako zástupce města do hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky "Výstavba sportovní haly Orel", jejíž zadavatelem je občanské sdružení Orel jednota Havlíčkův Brod, B. Kobzinové 2020, IČ 75105586.

 

 

  

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta