Usnesení z jednání rady města dne 05.03.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, 
Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Smejkalová, Mgr. Věra Gablechová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

189/12 Darovací smlouvy - věcné dary - PO ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 32/2012 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a MUDr. Faroukem A., Havlíčkův Brod  dle podkladové přílohy č. 18596, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - dvou reprodukcí obrazů malíře Josefa Čapka v celkové hodnotě 4.000 Kč. Věcný dar bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

190/12 Darovací smlouvy - věcné dary - PO ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 33/2012 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a Mgr. Milošem F, Havlíčkův Brod  dle podkladové přílohy č. 18597, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - fotoaparátu Panasonic FX 40 Lumix v hodnotě  3.990 Kč. Věcný dar bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

191/12 Darovací smlouvy - věcné dary - PO ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 34/2012 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a DENT CLINIC s. r. o., IČ 275 25 929, se sídlem Veselého 3479, Havlíčkův Brod  dle podkladové přílohy č. 18598, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - 54 ks dětských reflexních vest v celkové hodnotě 9.372 Kč. Věcný dar bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

192/12 Darovací smlouva - věcný dar - PO ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 1/2012 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Sdružením rodičů a přátel při ZŠ V Sadech, IČ 464 85 031, se sídlem V Sadech 560, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 18628, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - výpočetní techniky v celkové hodnotě 131.607 Kč. Věcný dar bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  - na vybavení počítačové učebny. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

193/12 Úprava dodatku č. 2 ke smlouvě o zabezpečení požární ochrany OSI-01/11

Rada města schvaluje upravený dodatek č.2 (podkladová příloha č. 18642) ke Smlouvě o zabezpečení  požární ochrany OSI-01/11

 

194/12 Rozpočtové opatření ORM č. 3/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012 kapitoly 35  dle podkladové přílohy 18634. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne  22.6.2009.

 

195/12 Most u Sv. Kateřiny - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí uchazečů veřejné podlimitní zakázky na dodavatele stavby „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-026“: první SDS EXMOST spol s r.o., IČ 49454501, druhý Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., IČ 45273910, třetí Sdružení H.Brod – most (vedoucí účastník sdružení Held & Francke CZ s.r.o.), IČ 26068338.

 

196/12 Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Rada města neschvaluje prominutí poplatku z prodlení Miroslavu J., Havlíčkův Brod. Rada města stanovuje částku k úhradě ve výši 5.041 Kč po jednotlivých splátkách v termínu do 30.6.2013.

 

197/12 Výpověď nájmu bytu

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 2 Jihlavská 1105, Havlíčkův Brod Marku P., Havlíčkův Brod  a Kamile P., Havlíčkův Brod.

 

198/12 Nové projednání nabídky o pronájem v čp.176 v místní části Šmolovy, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 176 v místní části Šmolovy o výměře 
123,22 m2 s nájemcem Romanou D. s účinností od 15.3.2012 za nájemné ve výši 
243,60 Kč/m2/rok. Nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že po dobu rekonstrukce předmětného nebytového prostoru nebude možné nebytový prostor užívat a nájemné nebude po tuto dobu hrazeno. Nájemce před zahájením rekonstrukce zajistí na vlastní náklady vyklizení prostoru a jeho předání pronajímateli ve stavu umožňující realizaci rekonstrukce.

 

199/12 Pronájem části ppč. 747/1 v k.ú. Perknov

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 747/1 o výměře 15 m2 
v katastrálním území Perknov manželům Ing. Radku a Ivaně P., Havlíčkův Brod za účelem umístění montované garáže. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.4.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 20 Kč/m2/rok, tj. 300 Kč/rok.

 

200/12 Pronájem ppč. 2271/6, 2271/5, 385/11 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2271/6 o výměře 105 m, 2271/5 o výměře 115 m2 a 385/11 o výměře 65 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti Hyundai HB s.r.o., IČ: 28791231, se sídlem Lidická 1057, Havlíčkův Brod za účelem vytvoření zázemí pro zásobování provozovny. Nájem vztah bude sjednán s účinností od 6.3.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 20 Kč/m2/rok, tj. 5.700 Kč/rok.

 

201/12 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 98/12 ze dne 23.1. 2012.

 

202/12 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 22 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod  Miladě T., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu BK, počínaje dnem 1.4. 2012. Před uzavřením nájemní smlouvy  je nájemkyně povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné je ve výši 65,- Kč/m2/měsíc.

 

203/12 Středověké slavnosti v Brielle

Rada města schvaluje účast 3 zástupců města na středověkých historických slavnostech v partnerském městě Brielle v termínu 29. 3. - 2. 4. 2012.

 

204/12 Rekonstrukce staré radnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby " Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě - I.stavby" firmou Stavointeriér s.r.o., IČ 25943367 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo v rozsahu prací dle podkladové přílohy č. 18635.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta