Usnesení z jednání rady města dne 03.04.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Lubomír Hepner, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Pavel Bárta, Renáta Borkovcová, DiS., Jan Zimmermann, Ing. Josef Beneš

 

248/12 Městská hromadná doprava - vyhodnocení

Rada města bere na vědomí zprávu o přijetí doporučení z dílčí auditní zprávy č. 2 - "Zpracování metodiky kontroly Technických služeb a nastavení kontrolních mechanizmů" a souhlasí s návrhem opatření v úpravě jízdních řádů městské hromadné dopravy dle podkladové přílohy č. 18892.

 

249/12 Výstava ZAHRADA 2012 - žádost pořadatele

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, bezplatně zajistit - zapůjčení tribuny, 1 ks stánku a přeznačení ulic na Žižkově u příležitosti konání akce ZAHRADA 2012 v Havlíčkově Brodě ve dnech 27.4 – 29.4. 2012 firmě Geonova s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ 47472227. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 27.000,-Kč spočívající v zapůjčení tribuny ,1 ks stánku a přeznačení ulic 
na Žižkově.

 

250/12 Gymnázium Havlíčkův Brod - výpůjčka tribuny

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, bezplatně zajistit zapůjčení a instalaci tribuny včetně zastřešení u příležitosti konání akce Školní akademie 2012 v Havlíčkově Brodě dne 12.6. 2012 Gymnáziu Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60126621.

 

251/12 Multisportovní kemp - žádost o podporu

Rada města schvaluje poskytnutí 50% slevy oproti schválenému ceníku Technických služeb Havlíčkův Brod pro účastníky Multisportovního kempu, konaného v Havlíčkově Brodě od 23. do 29. 7. 2012, a to
z ceny vstupného na letní koupaliště a nájemného za fotbalové hřiště s umělou trávou.

 

252/12 Informace z 5. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis z 5. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 7.3.2012  ve znění podkladové přílohy č. 18790 a doplňuje hodnotící kritéria práce ředitele společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi na 1. pololetí roku 2012 o dodatečné kritérium č. 5 navržené dozorčí radou.

 

253/12 Omezení provozu mateřských škol o letních prázdninách - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezení provozu odloučených pracovišť příspěvkové organizace v měsíci červenci a srpnu 2012 a s tímto souhlasí. Předškolní vzdělávání bude od 1.7.2012 do 31.7.2012 zajišťovat pouze Mateřská škola Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832 a od 1.8. 2012 do 31.8.2012 bude provoz zajišťován pouze Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Nádražní 1329.

 

254/12 Přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení provozu odloučeného pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 v období od 1.7.2012 do 31.8.2012 a s tímto souhlasí. Náhradní provoz bude zajišťovat příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - provoz v době od 1.7.2012 do 31.7.2012 bude zajišťovat  odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832 a provoz v době od 1.8.2012 do 31.8.2012 pak odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329.

 

255/12 Emergentní projekt na podporu integrace cizinců

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektu "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod IV." pro rok 2012.

 

256/12 Rozpočtové opatření č. 3/2012 na kap. 22 OVVV

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012 kapitoly 22 Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 18836. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

257/12 Setrvání platnosti splátkového kalendáře

Rada města neschvaluje žádost Hospodářské komory Havlíčkův Brod o setrvání platnosti splátkového kalendáře a stanovuje částku k úhradě ve výši 22.189 Kč  v termínu do 15.4.2012 a termín uhrazení dopočteného úroku z prodlení do 30.4.2012.

 

258/12 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Miroslavu S., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 16.4. 2012 na dobu 5 let. Před uzavřením smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

259/12 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod  Ludmile Č., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu BK , počínaje dnem 15.4. 2012 na dobu určitou 1 rok, tj. do 15.4.2013. Před uzavřením nájemní smlouvy  je nájemkyně povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného  a služeb. Nájemné je 65,-Kč/m2.

 

260/12 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 22 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Jarmile N., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu BK , počínaje dnem  1.5. 2012, na dobu určitou 1 rok, tj. do 30.4. 2013. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemkyně povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné je 65,- Kč m2.

 

261/12 Zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje zařazení Dity B., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

262/12 Zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 38 o velikosti 1+1 Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod Ditě B., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.5.2012. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné ve výši 65,- Kč/ m2.

 

263/12 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 45/12 ze dne  9.1. 2012.

 

264/12 Rozšíření nájemní smlouvy

Rada města schvaluje rozšíření nájemní smlouvy k bytu č. 15 v domě čp. 1108 Jihlavská ul., Havlíčkův Brod tak, aby se společnou nájemkyní bytu spolu s Miroslavem L., Havlíčkův Brod stala od 2.4. 2012 Jana N.

 

265/12 Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 8 Na Výšině 3273 a žádost o uzavření nové nájemní smlouvy.

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 8 Na Výšině 3273, Havlíčkův Brod s Miladou T., ke dni 3.4. 2012 a zároveň schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k tomuto bytu pro Petra T., počínaje dnem 4.4. 2012.

 

266/12 Mendlova Ves – kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 1746 a 1832 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 18763. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

267/12 Havlíčkův Brod, Na Valech, optický kabel - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2259/49 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ: 28128338, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

268/12 Žádost o obnovu aleje

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat projektovou dokumentaci na obnovu aleje podél místní komunikace vedoucí od silnic I/38 do Novotného Dvoru.

 

269/12 Plynofikace Zbožice - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Plynofikace Zbožice, Havlíčkův Brod “: první Stavak spol s r.o., IČ 15058786,  druhý Lubomír Dvořák IČ 10466452, třetí Výstavba sítí Kolín IČ 26115972 ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

270/12 Plynofikace Zbožice - vyhodnocení zakázky

Rada města vylučuje uchazeče EKO-PLYN N+N, s.r.o. IČ: 25274287 ze zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Plynofikace Zbožice, Havlíčkův Brod" z důvodů nesplnění kvalifikačních předpokladů.

 

271/12 Přechody - uzavření smluv

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy ve věci výstavby přechodu Humpolecká dle podkladové přílohy č. 18806 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390.

 

272/12 Přechody - uzavření smluv

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy ve věci výstavby přechodu Masarykova dle podkladové přílohy č. 18807 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390.

 

273/12 Přechody - uzavření smluv

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby ve věci výstavby přechodů Masarykova a Humpolecká dle podkladové přílohy č. 18815 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390.

 

274/12 Přechody - uzavření smluv

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene ve věci výstavby přechodu Masarykova dle podkladové přílohy č. 18816 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390.

 

275/12 Přechod Jihlavská

Z důvodu nesouhlasného stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR rada města ruší své usnesení č. 88/12.

 

276/12 Žádost o rozšíření slepé ulice - místní část Šmolovy

Rada města se seznámila se žádostí Josefa Š. a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést nezbytné opravy slepé komunikace v místní části Šmolovy.

 

277/12 Rekonstrukce staré radnice - archeologický průzkum

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 18851 s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, IČ 00083607, jejíž předmětem je záchranný archeologický průzkum a záchrana ohrožených archeologických památek při realizaci rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě.

 

278/12 Tělocvična u Základní školy Štáflova - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.2 dle podkladové přílohy č. 18857 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rozšíření tělocvičny, rekonstrukce 3. NP a krovu ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod“ s jejím zhotovitelem ATOS spol.s r.o., IČ 62028081.

 

279/12 Přístřešky u autobusových zastávek

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit povolení umístění přístřešku typ N210b4 dle podkladové přílohy č. 18860 u autobusového zálivu na Masarykově ulici a zajistit povolení přemístění stávajícího přístřešku z této lokality k zastávce Nemocnice – směr centrum.

 

280/12 Lávka přes Cihlářský potok - dešťová kanalizace

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 smlouvu o dílo na realizaci dešťové kanalizace v rozsahu dle podkladové přílohy č.18868 z důvodu koordinace výstavby lávky přes Cihlářský potok a stavby „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-026“.

 

281/12 Přemístění kiosku

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit povolení stavby na přemístění kiosku z Havlíčkova náměstí do prostoru hřiště Plovárenská a to mimo pozemky, které jsou součástí projektu podpořeného z Regionálního operačního programu.

 

282/12 Směrnice k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - změna č. 2

Rada města schvaluje změnu č. 2 vnitřního předpisu, QS 55-10 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle podkladové přílohy č. 18863 s účinností od 3.4.2012.

 

283/12 Směrnice k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - změna č. 2

Rada města ukládá tajemníkovi předložit radě města návrh obchodních podmínek včetně platebních podmínek k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 

284/12 Směrnice k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - změna č. 2

Rada města ukládá všem příspěvkovým organizacím města zpracovat a předložit radě města ke schválení vnitřní směrnici pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, která promítne změny dané novelou zákona č. 137/2006 Sb..

 

285/12 Program jednání dubnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání dubnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 18885.

 

286/12 Koncepce kultury - vyhodnocení za rok 2011

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění Koncepce kultury Města Havlíčkův Brod za rok 2011 dle podkladové přílohy č. 18873 a doporučuje zastupitelstvu města její schválení. 

 

 

287/12 KD Ostrov, s.r.o. - informace, odkup podílu OS TOK Praha

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit odkup obchodního podílu OS TOK Praha, IČ 14888092 se sídlem nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha ve společnosti Kulturní dům "Ostrov", s.r.o., IČ 47453281 se sídlem Na Ostrově 28 580 01  Havlíčkův Brod za navrhovanou cenu 10.350.000 Kč dle podkladových příloh 18878 a 18888, vzhledem k probíhající zásadní změně nemovitého majetku společnosti.

 

  

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta