Usnesení z jednání rady města 9.1.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Milena Popelová, PaedDr. Veronika Prchalová, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Václav Lacina, LL. M., JUDr. Vít Fikar, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš

 

1/23 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší svá usnesení č. 709/22 ze dne 31.10.2022 a 706/22 ze dne 31.10.2022. Důvodem je v obou případech nezájem protistrany uzavřít nájemní smlouvu.

(Podklad jednání č. 1)

 

2/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ -  pololetní a jarní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (3.2.2023) a v době jarních prázdnin (20.2. až  24.2.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 11)

 

3/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ -  pololetní a jarní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (3.2.2023) a v době jarních prázdnin (20.2. až  24.2.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 11)

 

4/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ -  pololetní a  jarní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (3.2.2023) a v době jarních prázdnin (20.2. až  24.2.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 11)

 

5/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ -  pololetní a jarní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (3.2.2023) a v době jarních prázdnin (20.2. až  24.2.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 11)

 

6/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ -  pololetní a jarní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (3.2.2023) a v době jarních prázdnin (20.2. až  24.2.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 11)

 

7/23 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 1/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Sdružením rodičů a přátel školy v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, z.s., IČ 701 53 736, zastoupeným Milanem Šedým, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 75598, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 4.000  Kč účelově určeného na úhradu části nákladů na dopravu žáků na zimní pobyty v přírodě ve školním roce 2022/2023. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 2)

 

8/23 Přírodovědné centrum ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - informace o zvýšení ceny vstupného

Rada města se seznámila s návrhem na zvýšení ceny vstupného do Přírodovědného centra ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a s platností od 10.1.2023 schvaluje cenu vstupného  podle podkladové přílohy č. 75604.

(Podklad jednání č. 7)

 

9/23 Likvidace majetku společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje likvidaci movitého majetku společnosti Teplo HB s.r.o. vedeného v účetnictví společnosti pod inventárním číslem DM-00050 v položce „Fiat Doblo Cargo 3J6 1829“ v pořizovací ceně 238.755,84 Kč (zůstatková hodnota majetku 0,00 Kč).

(Podklad jednání č. 12)

 

10/23 Schválení varianty mantinelů pro ZS

Rada města projednala varianty mantinelů u ledové plochy na zimním stadionu a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod instalovat pevné mantinely.

(Podklad jednání č. 10)

 

11/23 Oznámení - vzdání se pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města bere na vědomí oznámení Mgr. Mileny Popelové o vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance k datu 30.6.2023 a ukládá odboru sociálních věcí a školství připravit v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

(Podklad jednání č. 17)

 

12/23 Realizace projektu "Mokřady Frantalský Šprunk na pozemku parc.č.449/1 v k.ú.Termesivy"

Rada města schvaluje realizaci projektu "Mokřady Frantalský Šprunk na pozemku parc.č.449/1 v k.ú.Termesivy" v roce 2023 konkrétně v období od srpna do října roku 2023 s využitím 100% dotace z programu Národního plánu obnovy.

(Podklad jednání č. 15)

 

13/23 Program  107290 - Zachování a obnova historických hodnot I

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu a restaurování válečných hrobů a ukládá oddělení řízení projektů žádost v požadovaném termínu podat.

(Podklad jednání č. 16)

 

14/23 Program  107290 - Zachování a obnova historických hodnot I

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje investiční záměr k realizaci obnovy a restaurování válečných hrobů v Lázničkově stráni v Havlíčkově Brodě Severní a Jižní deska a válečného hrobu rudoarmějce na hřbitově v místní části Svatý Kříž.

(Podklad jednání č. 16)

 

15/23 Zelená střecha ZŠ Wolkerova - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem H&B delta, s.r.o., IČO 25835661.

(Podklad jednání č. 3)

 

16/23 Zelená střecha ZŠ Nuselská - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Zelená střecha ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem SEADON s.r.o., IČO 28601505.

(Podklad jednání č. 4)

 

17/23 Rekonstrukce Vrchlického

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 75603 se zhotovitelem stavby „Oprava komunikace a veřejného osvětlení ul. Vrchlického Havlíčkův Brod – II. etapa“ společností EUROVIA CS a.s., IČO 45274924.

(Podklad jednání č. 5)

 

18/23 Základní škola Konečná - přeložka distribuční zařízení

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č.Z_S14_12_8120089064 dle podkladové přílohy č. 75608 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 6)

 

19/23 Stará radnice v Havlíčkově Brodě - 4. etapa rekonstrukce - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa rekonstrukce“ ruší zadávací řízení.

(Podklad jednání č. 8)

 

20/23 Stavební úpravy domu čp. 2005 U Trojice Havlíčkův Brod pro středisko Charity Havlíčkův Brod

Rada města se seznámila s projektovou dokumentací „Stavební úpravy domu čp. 2005 U Trojice Havlíčkův Brod pro středisko Charity Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města vyslovit s navrhovaným stavebním záměrem souhlas dle ustanovení §184a stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

(Podklad jednání č. 9)

 

21/23 Stará radnice v Havlíčkově Brodě - 4. etapa rekonstrukce - zadání zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa rekonstrukce“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 75613 až 75615.

(Podklad jednání č. 14)

 

22/23 Stará radnice v Havlíčkově Brodě - 4. etapa rekonstrukce - zadání zakázky

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa rekonstrukce“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Václav Janoušek, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Marie Kudrnová a jejich náhradníky Marie Rothbauerová, Ing. Jan Matějka, Ing. Josef Beneš, Ing. Markéta Míšková, Tomáš Beránek.

(Podklad jednání č. 14)

 

23/23 Stanovení výše odměn pro členy dozorčí rady Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o.

Rada města schvaluje pravidla odměňování členů dozorčí rady  společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o. dle podkladového materiálu rady města číslo 13/2023 ze dne 9.1.2023.

(Podklad jednání č. 13)

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta