Usnesení z jednání rady města 8.8.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Šrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, MgA. Martin Domkář, Ondřej Kotěra, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Josef Beneš, Ing. Markéta Firychová

 

476/22 Smlouva o výpůjčce - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 71757 Smlouvu o výpůjčce č. 7/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času.

(Podklad jednání č. 404)

 

477/22 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě dle podkladové přílohy číslo 71761. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 405)

 

478/22 Úprava ceníku hlavních činností Technických služeb

Rada města se seznámila s návrhem úpravy ceníku hlavní činnosti TSHB a schvaluje s platností od 15.8.2022 Ceník služeb v hlavní činnosti podle podkladové přílohy č. 71793.

(Podklad jednání č. 411)

 

479/22 TJ Jiskra Havlíčkův Brod - žádost o bezplatné zapůjčení vybavení

Rada města projednala žádost TJ Jiskra Havlíčkův Brod, z.s. a souhlasí s bezplatnou zápůjčkou mobilního pódia, 10 ks stánků (včetně montáže, demontáže a dopravy), košů na směsný odpad (včetně jeho likvidace) a bezplatného využití reklamní plochy v MHD pro propagaci v rámci akce Sportovní den, který se bude konat 27. srpna 2022 dle podkladové přílohy č. 71798.

(Podklad jednání č. 412)

 

480/22 Aktualizace smlouvy s REMA Systém, a.s. pro specializovanou interiérovou nádobu k ukládání použitých elektrozařízení

Rada města projednala a schvaluje "Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu ZELENÁ OBEC" uzavíranou mezi městem Havlíčkův Brod a společností REMA System, a.s., IČO 64510263, Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4 dle podkladové přílohy č. 71739.

(Podklad jednání č. 402)

 

481/22 Finanční dar - účast v šachové soutěži Mistrovství světa Evropské unie mládeže 2022

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč H. B., trvale bytem 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 393)

 

482/22 Aktualizace smlouvy o dílo č. OVVV/4/2009/RB (OSK/11/2007)

Rada města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností Sprintera s.r.o., Čechova 3810, Havlíčkův Brod dne 31.5.2007 (podkladová příloha č. 71762).

(Podklad jednání č. 406)

 

483/22 Přenechání bytových jednotek pro účely krizového řízení

Rada města schvaluje vyhrazení pokoje č. 13 a pokoje č. 14 v 1.NP ubytovny zimního stadionu čp. 2777, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod, pro účely krizového řízení, a to od doby odstěhování se ubytovaných uprchlíků z Ukrajiny, do doby, než se přistoupí k rekonstrukci jižní tribuny zimního stadionu.

(Podklad jednání č. 407)

 

484/22 Architekonická studie Na Nebi - dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 71742 se zhotovitelem architektonické studie obytné zóny Na Nebi Ing. arch. Davidem Ptáčkem, IČO 88143929.

(Podklad jednání č. 398)

 

485/22 Mostní prohlídky - odstranění závad

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit diagnostický průzkum a návrh vhodných oprav mostů HB 4010, HB X05 a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů tohoto průzkumu.

(Podklad jednání č. 399)

 

486/22 Mostní prohlídky - odstranění závad

Rada města ukládá odboru rozvoje města požádat o změnu dopravního značení u mostů HB 4035 (omezení vjezdu 20 t, jediné vozidlo 48 t), HB 3811-1 (omezení vjezdu 17,6 t, jediné vozidlo 32 t) a K0067 (omezení pouze na jeden jízdní pruh).

(Podklad jednání č. 399)

 

487/22 Mostní prohlídky - odstranění závad

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat projektovou dokumentaci na rekonstrukci mostu HB 4022 a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této dokumentace.

(Podklad jednání č. 399)

 

488/22 Mostní prohlídky - odstranění závad

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit výměnu mostovky za pochozí polorošty mostu K0290 a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této úpravy.

(Podklad jednání č. 399)

 

489/22 Výstavba hromadného parkování, lokalita Na Nebi - výběr dodavatele stavby

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Výstavba hromadného parkování, lokalita Na Nebi, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 71743 až 71747.

(Podklad jednání č. 400)

 

490/22 Výstavba hromadného parkování, lokalita Na Nebi - výběr dodavatele stavby

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Výstavba hromadného parkování, lokalita Na Nebi, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl, PhDr. Václav Lacina LL.M. a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Martin Stehno, Ing. Josef Beneš, Ing. Pavel Sláma.

(Podklad jednání č. 400)

 

491/22 Zřízení sjezdu na pozemek par.č. 729/5

Rada města nesouhlasí se zřízením vjezdu na pozemek parc.č. 729/5 k.ú Havlíčkův Brod v rozsahu dle podkladových příloh č. 71715, 71748 až 71751.

(Podklad jednání č. 401)

 

492/22 Stavební úpravy hygienického zázemí v 1. NP, ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 71789 se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy hygienického zázemí v 1. NP, ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod“ společností JVS stavby s.r.o. 396 01 Humpolec, U Kaštanu 1520IČO: 03235726.

(Podklad jednání č. 413)

 

493/22 Oprava venkovní kanalizace ZŠ V Sadech

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 71786 se zhotovitelem stavby „Oprava venkovní kanalizace ZŠ V Sadech“ společností MŠ Stav s.r.o. 588 05 Dušejov 143 IČO: 49452100.

(Podklad jednání č. 414)

 

494/22 Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 71782 se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod“ společností JVS stavby s.r.o. 396 01 Humpolec, U Kaštanu 1520 IČO: 03235726.

(Podklad jednání č. 415)

 

495/22 ZŠ Wolkerova – stavební úpravy sociálního zázemí v 1.NP, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 71765 se zhotovitelem stavby „ZŠ Wolkerova – stavební úpravy sociálního zázemí v 1.NP, Havlíčkův Brod“ společností TERMGAS s.r.o. Humpolecká 3892, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01.

(Podklad jednání č. 416)

 

496/22 Výměna bytu - přidělení náhradní bytové jednotky

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 61, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod V. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 70,72 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 403)

 

497/22 Pronájem části pozemku č. 1777/53 v k.ú. Havlíčkův Brod - Žižkov II

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 1777/53 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Petru Příbramskému, IČ: 02959119, se sídlem Žižkov II 3140, Havlíčkův Brod za účelem umístění prodejního stánku na zmrzlinu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 1.100 Kč/m2/rok, tj. 16.500 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 409)

 

498/22 Rozpočtové opatření EO - 08/2022 za 07/2022

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 08/2022 za 07/2022 dle podkladové přílohy č. 71792. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 221/21 ze dne 13.12.2021.

(Podklad jednání č. 410)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                     Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta