Usnesení z jednání rady města 8.11.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka

Ostatní:

Ing. Eva Prodělalová, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

617/21 Městské divadlo a kino Ostrov – finanční plán 2022

Rada města projednala a schvaluje finanční plán společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o., IČ 47453281, na rok 2022 dle podkladové přílohy č. 65232.

(Podklad jednání č. 565)

618/21 Městské divadlo a kino Ostrov – finanční plán 2022

Rada města z důvodu přechodu investiční akce „Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod - rekonstrukce toalet pro veřejnost“ do roku 2022 souhlasí s tím, že na její financování budou využity prostředky poskytnuté městem za tímto účelem v roce 2021.

(Podklad jednání č. 565)

619/21 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie pro období od 1.11.2021 do 31.10.2023

Rada města ruší veřejnou zakázku „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2021 do 31.10.2023“.

(Podklad jednání č. 549)

620/21 Informace o 10. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis z 10. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 30.9.2021 ve znění podkladové přílohy č. 65196.

(Podklad jednání č. 550)

621/21 Nedobytná pohledávka

Rada města schvaluje Technickým službám Havlíčkův Brod odepsání nedobytné pohledávky za společností TOGET s.r.o., Nežárská 618, 198 00 Praha 9, IČ: 27716384 podle podkladové přílohy č. 65212.

(Podklad jednání č. 567)

 

622/21 Limity výdajů a finančních transferů na opravy a technické zhodnocení školských budov - rok 2022

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 65234 návrh rozpočtu finančních limitů na rok 2022 pro realizaci účelově určených stavební oprav (kapitola 14 školství) a finančních limitů pro realizaci technického zhodnocení školských budov (kapitola 40 rozvoj města).

(Podklad jednání č. 564)

623/21 Oprava fasády kotelny Smetanovo náměstí

Rada města schvaluje společnosti Teplo HB s.r.o. uzavření smlouvy o dílo se společností STAVA – František Vališ s.r.o., Údolní 689, Ždírec nad Doubravou, IČ: 036 00 297, ve znění podkladové přílohy č. 65200.

 (Podklad jednání č. 551)

 624/21 Oprava exteriérových schodišť, Na Spravedlnosti č.p. 3207 až 3212, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo se společností Bares elestav s.r.o. , IČO 09742531 na realizaci zakázky „Oprava exteriérových schodišť, Na Spravedlnosti č.p. 3207 až 3212, Havlíčkův Brod“.

(Podklad jednání č. 545)

625/21 Úprava veřejného prostoru s altánem Rozkoš, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo se společností PKbau s.r.o. , IČO 08757127 na realizaci zakázky „Úprava veřejného prostoru s altánem, Havlíčkův Brod“ a náklady na realizaci zakázky zahrnout do návrhu rozpočtu roku 2022.

(Podklad jednání č. 546)

626/21 Oprava komunikace ul. Dvořácká, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů při zadání zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Oprava komunikace ul. Dvořácká, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 65108 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002.

(Podklad jednání č. 547)

627/21 Oprava komunikace ul. Dvořácká, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení zakázky dělené na dvě části na dodavatele stavby „Oprava komunikace ul. Dvořácká, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 65109 až 65116.

(Podklad jednání č. 547)

628/21 Oprava komunikace ul. Dvořácká, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod

Rada města pověřuje k hodnocení nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na zakázky dělné na dvě části dodavatele stavebních prací „Oprava komunikace ul. Dvořácká, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl, Petr Beránek (zástupce zadavatele Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.) a jejich náhradníky Zbyněk Stejskal, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Beneš, Ing. Luboš Duben, Luboš Jůzl (zástupce zadavatele Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.).

(Podklad jednání č. 547)

629/21 Žádost o revitalizaci zeleně a výstavbu parkoviště u čp. 2795-7

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Úprava veřejného prostranství Sídliště Pražská.

(Podklad jednání č. 548)

630/21 Stavební úpravy bytového domu č.p. 812

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 65185 se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy bytového domu 812, ul. Žižkova, Havlíčkův Brod“ společností SAIDAMSTAV s.r.o., IČO 07256604.

(Podklad jednání č. 552)

631/21 Mosty Havlíčkův Brod - závěry z mostní prohlídky

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci mostních objektů HB-4002, HB-4035 a HB-X09.

(Podklad jednání č. 553)

632/21 Mosty Havlíčkův Brod - závěry z mostní prohlídky

Rada města ukládá odboru rozvoje města zrušit mostní objekt HB-4005.

(Podklad jednání č. 553)

633/21 Mosty Havlíčkův Brod - závěry z mostní prohlídky

Rada města ukládá odboru rozvoje města u mostu HB-4012 zajistit osazení zábradlí nad levým křídlem nad vodní hladinou.

(Podklad jednání č. 553)

 634/21 Zadání architektonické studie Na Nebi

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování Architektonické studie lokality Na Nebi v rozsahu podkladového materiálu č. 555 Ing. arch. Davidu Ptáčkovi, IČO 88143929.

(Podklad jednání č. 555)

 635/21 ZS Vysočina, a.s. - dodatky k nájemním smlouvám

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. EK 263/2014/Hol se společností ZS Vysočina, a.s., IČ: 25938266, se sídlem Poděbaby 179, Havlíčkův Brod, kterým se aktualizuje předmět nájmu - seznam pronajímaných pozemků dle podkladové přílohy č. 65218.

(Podklad jednání č. 557)

636/21 ZS Vysočina, a.s. - dodatky k nájemním smlouvám

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. HO 98/131/35/ns/Ho se společností ZS Vysočina, a.s., IČ: 25938266, se sídlem Poděbaby 179, Havlíčkův Brod, kterým se aktualizuje předmět nájmu - seznam pronajímaných pozemků dle podkladové přílohy č. 65219.

(Podklad jednání č. 557)

 637/21 Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce č. EK 350/2020/Nov - Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. EK 350/2020/Nov s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, IČ 135 82 143, se sídlem Havlíčkovo náměstí 18, 580 01 Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 65216. Předmětem dodatku je rozšíření výpůjčky o 2 lunetové obrazy "Smrt sv. Josefa" a "Svatá rodina v Josefově dílně" k badatelským účelům zpracování baroka na Havlíčkobrodsku.

(Podklad jednání č. 558)

638/21 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/49, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 49, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. a K. U., oba trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 559)

639/21 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/32, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 32, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. D., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 559)

640/21 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/85, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 85 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod S. S., trvale bytem Havlíčkův Brod, a to na dobu určitou do 30.4.2022.

(Podklad jednání č. 560)

  

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta