Usnesení z jednání rady města 6.12.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejkal, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

700/21 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.6.2022 do 31.5.2024

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.06.2022 do 31.05.2024“ dle podkladové přílohy č. 66448.

(Podklad jednání č. 613)

 

701/21 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.6.2022 do 31.5.2024

Rada města schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.06.2022 do 31.05.2024“ dle podkladové přílohy č. 66450  a ukládá příslušným odborům města, ředitelům příspěvkových organizací a jednatelům společností Teplo HB s.r.o. a Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o. tuto smlouvu uzavřít.

(Podklad jednání č. 613)

 

702/21 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.6.2022 do 31.5.2024

Rada města jmenuje (Zbyňka Stejskala, Mgr. Jan Sojka, Ing. Miroslava Sommera, Ing. Karla Milichovského a Ing. Josefa Beneše) členy hodnotící komise veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.06.2022 do 31.05.2024. Jako náhradníky jmenuje Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Jaroslavu Čihákovou, Petra Honsu a Ing. Pavla Slámu.

(Podklad jednání č. 613)

 

703/21 Úprava veřejného prostoru s altánem Rozkoš, Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení č. 625/21 a ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Úprava veřejného prostoru s altánem, Havlíčkův Brod“ s Pavlem Bártou, IČO 66267820.

(Podklad jednání č. 607)

 

704/21 Vestavba místností do podkroví ZUŠ J. V. Stamice, Havlíčkův Brod - dohoda o plnění zakázky

Rada města souhlasí s uzavřením dohody k plnění smluvního vztahu dle podkladové přílohy č. 66436 se společností Stavotherm – projekce s.r.o., IČO 25285122.

(Podklad jednání č. 609)

 

705/21 Cyklostezka Ledečská - dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 66440 se zhotovitelem stavby stavbu „Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská -  Perknov, Havlíčkův Brod“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 610)

 

706/21 Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod" - smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120080475 dle podkladové přílohy č. 66445 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 611)

 

707/21 Dohoda ve věci umístění zařízení pro napouštění vodní nádrže Svatý Kříž

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o narovnání dle podkladové přílohy č. 6647 s M. P., bydlištěm Havlíčkův Brod, 580 01 ve věci umístění zařízení pro napouštění vodní nádrže Svatý Kříž.

(Podklad jednání č. 612)

 

708/21 Rekonstrukce mostů  HB – 4002 a HB - 4035

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na vyhotovení dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby HB – 4002 Lávka přes Cihlářského potoka za Oborou a části mostu HB – 4035 Zaklenutí Cihlářského potoka se společností FIRAST s.r.o, IČO IČ 26708167.

(Podklad jednání č. 617)

 

709/21 32. Podzimní knižní veletrh

Rada města souhlasí s užíváním parkovacích ploch v Patrovém parkovišti Žižkova ulice, na nově vybudovaném parkovišti za Krajskou knihovnou Vysočiny a na parkovišti mezi KD Ostrov a Mlýnem Havlíčkův Brod, spol. s r.o. M. H., Havlíčkův Brod, a to v maximálním rozsahu 3 dnů, při pořádání 32. Podzimního knižního veletrhu. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu. Pořadatel je zodpovědný za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

(Podklad jednání č. 608)

 

710/21 Svěření nemovitého majetku (lesních pozemků) k hospodaření Technickým službám Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o komplexním pronájmu č. HO 183/2000/Soj, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s Technickými službami Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, se sídlem Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, ke dni 31.12.2021.

(Podklad jednání č. 614)

 

711/21 Svěření nemovitého majetku (lesních pozemků) k hospodaření Technickým službám Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje svěření nemovitého majetku - pozemků vyjmenovaných v podkladové příloze č. 66422 - k hospodaření Technickým službám Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, se sídlem Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, prostřednictvím zřizovací listiny s účinností od 1.1.2022.

(Podklad jednání č. 614)

 

712/21 Obec Vyskytná nad Jihlavou, zapojení vrtu HV-1 - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy pro přístup a příjezd k objektu vrtu HV-1 za účelem jeho provozu, údržby, oprav a odstraňování případného stromoví. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 594/1 a 594/2 (podíl 29/407) v k.ú. Vyskytná nad Jihlavou ve prospěch obce Vyskytná nad Jihlavou se sídlem Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO: 00286893, bezúplatně. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

(Podklad jednání č. 615)

 

713/21 Výpůjčka pozemku č. 674/46 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Králíčkova

Rada města schvaluje výpůjčku pozemku č. 674/46 o celkové výměře 182 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod P. a Z. D., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem údržby pozemku. Smluvní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 616)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta