Usnesení z jednání rady města 4.12.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Miroslav Sommer, PhDr. Václav Lacina, LL.M., Ing. Markéta Míšková, Ing. Josef Beneš

 

702/23 Darovací smlouva - příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod,  Wolkerova 2941

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 81724  uzavření darovací smlouvy č. 93/2023 mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova,  IČO 709 10 987, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, zastoupenou Mgr. Milošem Fikarem a společností Euroblast s. r.o., IČO 046 733 79, se sídlem U stadionu 2360, Havlíčkův Brod 580 01, zastoupenou  p. Tomášem Fikarem,  kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - materiálu na opravu dělícího plotu dětského hřiště v hodnotě 61.400,- Kč. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 611)

 

703/23 Projekty a management FVE, bytové domy

Rada města ukládá ekonomickému odboru uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 81718 se společností TEPLO HB s.r.o, IČO 25930354 ve věci projekční přípravy a dotačního managementu záměru fotovoltaických elektráren.

(Podklad jednání č. 604)

 

704/23 Městské divadlo a kino Ostrov – finanční plán 2024

Rada města projednala a schvaluje finanční plán společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o., IČ 47453281, na rok 2024 dle podkladové přílohy č. 81731.

(Podklad jednání č. 607)

 

705/23 Městské divadlo a kino Ostrov – finanční plán 2024

Rada města z důvodu přechodu investiční akce „Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod - rekonstrukce denní a večerní pokladny“ do roku 2024 souhlasí s tím, že na její financování budou využity prostředky poskytnuté městem za tímto účelem v roce 2023.

(Podklad jednání č. 607)

 

706/23 Plán investic - změna č. 7

Rada města schvaluje změnu č. 7 Plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 605)

 

707/23 Zajištění bezplatné přepravy dětí

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit bezplatnou přepravu dětí ze ZŠ a MŚ Konečná dle podkladové přílohy č. 81729.

(Podklad jednání č. 606)

 

708/23 Žádost o prominutí ceny nájmu zimního stadionu

Rada města stanovuje cenu za pronájem ledové plochy zimního stadionu Havlíčkův Brod žadateli Obchodní akademii a hotelové škole Havlíčkův Brod dne 19.12.2023 od 9-11 hod na základě žádosti v příloze č. 81799 na částku 2500 Kč.

(Podklad jednání č. 612)

709/23 Zelená střecha ZŠ Wolkerova - podpis Smlouvy č. 5211000172 o poskytnutí dotace

Rada města pověřuje starostu města Havlíčkův Brod pana Zbyňka Stejskala podepsat/uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí České republiky k projektu "Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod".

(Podklad jednání č. 608)

 

710/23 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDKO s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje výplatu zálohy prémie jednateli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 81719.

(Podklad jednání č. 613)

 

711/23 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDKO s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Mgr. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 81720.

(Podklad jednání č. 613)

 

712/23 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDKO s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 81721.

(Podklad jednání č. 613)

 

713/23 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDKO s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu jednateli společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o. Ing. Tomáši Hermannovi dle podkladové přílohy č. 81734.

(Podklad jednání č. 613)

 

714/23 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDKO s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod PhDr. Václavu Lacinovi dle podkladové přílohy č. 81722.

(Podklad jednání č. 613)

 

715/23 Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 006/2007/Miš - novinový stánek Nádražní ulice

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. HO 006/2007/Miš uzavřené s M. M., trvale bytem Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku č. 337 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem užívání novinového stánku, kterým bude prodloužena doba nájmu o dva roky, tj. do 31.12.2025. Nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč/m2/rok.

(Podklad jednání č. 609)

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta