Usnesení z jednání rady města 4.10.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Jaroslava Krejcarová, Edita Ondráčková, Mgr. Jana Beránková, Mgr. Milena Popelová, Vladimíra Fiedlerová, Ing. Jana Smejkalová, Bc. Jindřich Macek, Zuzana Hofmanová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Magdaléna Kufrová, Mgr. Martin Domkář, Radka Karasová, Kateřina Moravcová, Monika Čapková, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marta Gerthnerová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

533/21 Investiční plán na rok 2021 – 2. aktualizace

Rada města schvaluje investiční plán na rok 2021 (aktualizace č. 2) příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 64935.

(Podklad jednání č. 491)

 

534/21 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ rok 2022 dle podkladové přílohy číslo 64896.

(Podklad jednání č. 501)

 

535/21 Aktualizace č. I Investičního plánu příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Aktualizaci č. I Investičního plánu 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a použití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace dle podkladové přílohy číslo 64902.

(Podklad jednání č. 484)

 

536/21 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky na rok 2022 dle podkladové přílohy číslo 64895.

(Podklad jednání č. 501)

 

537/21 Aktualizace směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 "Směrnici k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb." s účinností od 5.10.2021 - podkladová příloha číslo 64932.

(Podklad jednání č. 498)

 

538/21 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na rok 2022 dle podkladové přílohy číslo 64890.

(Podklad jednání č. 501)

 

539/21 Darovací smlouva č. 3/2021  a 4/2021 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 64899 darovací smlouvu č. 3/2021 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 6.160 Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 4 žáky základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 1.10.2021 až 31.12.2021.

(Podklad jednání č. 479)

 

540/21 Darovací smlouva č. 3/2021  a 4/2021 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 64900 darovací smlouvu č. 4/2021 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 13.440 Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 4 žáky základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 1.1.2022 až 30.06.2022.

(Podklad jednání č. 479)

 

541/21 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na rok 2022 dle podkladové přílohy číslo 64891.

(Podklad jednání č. 501)

 

542/21 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 2/2021 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Sdružením rodičů a přátel školy v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, z.s., IČ 701 53 736, zastoupeným Milanem Šedým, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 64886, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 2.800 Kč účelově určeného na úhradu části nákladů na exkurzi žáků 5. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 471)

 

543/21 Darovací smlouva - věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a společností Prusa Research a.s., IČO 06649114, se sídlem Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha 7, dle podkladové přílohy č. 64887, kde předmětem darovací smlouvy je darování 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S v hodnotě 19.990,- Kč vč. DPH. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 478)

 

544/21 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na rok 2022 dle podkladové přílohy číslo 64892.

(Podklad jednání č. 501)

 

545/21 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na rok 2022 dle podkladové přílohy číslo 64894.

(Podklad jednání č. 501)

 

546/21 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na rok 2022 dle podkladové přílohy číslo 64893.

(Podklad jednání č. 501)

 

547/21 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 64897.

(Podklad jednání č. 501)

 

548/21 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 64920 žádost příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření budou zřizovatelem v roce 2022 rozpočtově kryty provozním příspěvkem, a to ve výši 105 tis. Kč.

(Podklad jednání č. 501)

 

549/21 Oprava střešního pláště kotelny Žižkov

Rada města schvaluje společnosti Teplo HB s.r.o. uzavření smlouvy o dílo se společností BROZIRE s.r.o., Korejská 877/14, 702 00 Ostrava, IČ: 278 13 703, a to dle podkladové přílohy č. 64934.

(Podklad jednání č. 488)

 

550/21 Provádění zimní údržby – změny na období 2021/2022

Rada města schvaluje změny v provádění zimní údržby dle podkladové přílohy č. 64878 od 1.11.2021.

(Podklad jednání č. 476)

 

551/21 Přistavení kontejneru na odpad

Rada města schvaluje bezplatné přistavení kontejneru, včetně odvozu a likvidace odpadů žadateli: SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův Brod viz podkladová příloha č. 64881 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tuto službu zajistit.

(Podklad jednání č. 477)

 

552/21 Aktualizace smluvního vztahu s kolektivním systémem ELEKTROWIN

Rada města projednala a schvaluje "Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení" včetně jejích příloh uzavíranou mezi městem Havlíčkův Brod a společností ELEKTROWIN a. s., IČO 27257843, Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 dle podkladových příloh č. 64870, 64871, 64872, 64873, 64874 a 64875.

(Podklad jednání č. 499)

 

553/21 Smlouvy o provozování služby "Taxík Maxík" - revokace usnesení

Rada města revokuje usnesení RM č. 515/21, ze dne 20. 09. 2021 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města projednala a schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Havlíčkův Brod a Nadací Charty 77, Melantrichova 5, IČ: 00417904, 110 00 Praha 1., dle podkladové přílohy č. 64936.

(Podklad jednání č. 492)

 

554/21 Smlouvy o provozování služby "Taxík Maxík" - revokace usnesení

Rada města revokuje usnesení RM č. 516/21, ze dne 20. 09. 2021 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města projednala a schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provozování, mezi městem Havlíčkův Brod a Nadací Charty 77, Melantrichova 5, IČ: 00417904, 110 00 Praha 1, dle podkladové přílohy č. 64937.

(Podklad jednání č. 492)

 

555/21 Aktualizace "Pravidel pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací"

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 64908 aktualizovaná "Pravidla pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Havlíčkův Brod".

(Podklad jednání č. 493)

 

556/21 Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r. o. - finanční vypořádání vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby za rok 2020

Rada města bere na vědomí finanční vypořádání vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby za rok 2020 předložené společností Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, dle podkladových příloh č. 63495 - 63513.

(Podklad jednání č. 496)

 

557/21 Žádost o finanční dar - "Šachový turnaj k 200. výročí K.H.Borovského"

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 9.000 Kč spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z.s., IČO: 00529672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 497)

 

558/21 Oprava povrchu komunikace a veřejné osvětlení Vrchlického - výběr dodavatele

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Oprava komunikace a veřejného osvětlení, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod – II. etapa“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 64860 až 64867.

(Podklad jednání č. 480)

 

559/21 Oprava povrchu komunikace a veřejné osvětlení Vrchlického - výběr dodavatele

Rada města pověřuje k hodnocení nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Oprava komunikace a veřejného osvětlení, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod – II. etapa“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl, Bc. Martin Stehno a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Ing. Ivana Mojžyšková, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Beneš, Ing. Luboš Duben.

(Podklad jednání č. 480)

 

560/21 Úsekové měření rychlosti I/38 Svatý Kříž

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy č. 1 dle podkladové přílohy č. 64922 s dodavatelem úsekového měření I/38 Svatý Kříž, Havlíčkův Brod společností DOSIP servis s.r.o., IČO 27720713.

(Podklad jednání č. 485)

 

561/21 Smlouva o poskytování servisních služeb - parkovací systém Havlíčkův Brod, Dodatek č. 3

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb dle podkladové přílohy č. 64928 se společností REBUT s.r.o., se sídlem Stromovka 3967, Havlíčkův Brod, IČ 288 19 594.

(Podklad jednání č. 486)

 

562/21 Návrh změny rozpočtu

Rada města projednala a schvaluje komplexní návrh změny rozpočtu města 2021, kterým zvyšuje předpokládané rozpočtové příjmy i výdaje o 12,1 mil Kč. Věcný rozpis rozpočtové změny je v odůvodnění podkladu a podkladové příloze č. 64879.

(Podklad jednání č. 487)

 

563/21 Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod - pověření realizací dopravní východy na dětském dopravním hřišti

Rada města pověřuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, se sídlem Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 004 26 164, realizací dopravní výchovy dle TP MD na dětském dopravním hřišti ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, počínaje školním rokem 2021/2022 a dále na dobu neurčitou až do odvolání.

(Podklad jednání č. 500)

 

564/21 Dodatek č. 5 smlouvy o zemědělském pachtu č. EK 347/2016 - Lesní družstvo ve Štokách

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o zemědělském pachtu č. EK 347/2016 uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Lesním družstvem ve Štokách, IČ: 64829561, se sídlem Štoky 261, PSČ 582 53, jehož předmětem jsou změny na parcelách ve spoluvlastnictví provedené v roce 2020.

(Podklad jednání č. 502)

 

565/21 Program jednání říjnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání říjnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 64945.

(Podklad jednání č. 504)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

starosta