Usnesení z jednání rady města 31.10.2022Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Filip Hejkal, PhDr. Václav Lacina, LL. M., Ing. Tomáš Hermann, JUDr. Vít Fikar, Ing. Pavel Bárta, Ing. Josef Jukl, Ing.  Eva Prodělalová, Ing. Josef Beneš

 

688/22 Finanční plán PO SSM HB na rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu PO SSM HB 2024-2025

Rada města schvaluje Finanční plán (rozpočet nákladů a výnosů, investiční plán, odpisový plán) příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2023 dle podkladové přílohy č. 74230.

(Podklad jednání č. 547)

 

689/22 Finanční plán PO SSM HB na rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu PO SSM HB 2024-2025

Rada města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na roky 2024 až 2025 dle podkladové přílohy č. 74231.

(Podklad jednání č. 547)

 

690/22 Operační plán zimní údržby pro sezónu 2022-2023

Rada města schvaluje Operační plán zimní údržby komunikací města Havlíčkův Brod pro sezónu 2022-2023 dle podkladových příloh č. 74243, 74244, 74245, 74246.

(Podklad jednání č. 558)

 

691/22 Úprava ceníku v hlavní činnosti

Rada města se seznámila s návrhem úprav v hlavní činnosti TSHB a schvaluje s platností od 1.11.2022: Ceník služeb v hlavní činnosti podle podkladové přílohy č. 74247.

(Podklad jednání č. 559)

 

692/22 Žádost o poskytnutí finančního daru  - Potravinová banka Vysočina, z. s.

Rada města schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Havlíčkův Brod a Potravinovou bankou Vysočina, z. s., Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 014 43 658, dle podkladové přílohy č. 74224.

(Podklad jednání č. 548)

 

693/22 Oprávnění určených zastupitelů k provádění občanských sňatků

Rada města pověřuje v souladu s ustanovením § 11a, odst. 1) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení členy zastupitelstva města Ing. Janu Fischerovou, CSc., Ing. Tomáše Hermanna, MUDr. Magdalenu Chvílovou Weberovou, Kláru Kyselovou, Libuši Milichovskou, Ing. Ivanu Mojžyškovou, PhDr. Ivanu Štrossovou, Mgr. Jana Tecla, MBA, Ing. Jana Matějku a Jana Kerbera, DiS. přijímáním prohlášení snoubenců o tom, že uzavírají občanský sňatek.

(Podklad jednání č. 549)

 

694/22 Oprávnění pověřených členů zastupitelstva používat při vhodné příležitosti závěsný znak města

Rada města pověřuje v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Bc. Libora Honzárka, Marii Rothbauerovou, Ing. Vladimíra Slávku, Ing. Janu Fischerovou, CSc., Ing. Tomáše Hermanna, MUDr. Magdalenu Chvílovou Weberovou, Kláru Kyselovou, Libuši Milichovskou, Ing. Ivanu Mojžyškovou, PhDr. Ivanu Štrossovou, Mgr. Jana Tecla, MBA, Ing. Jana Matějku a Jana Kerbera, DiS. k užívání závěsného státního odznaku se státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech.

(Podklad jednání č. 550)

 

695/22 Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r. o. - finanční vypořádání vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby za rok 2021

Rada města schvaluje finanční vypořádání vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby za rok 2021 předložené společností Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 47453281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 74182 - 74196.

(Podklad jednání č. 555)

 

696/22 Organizační řád - aktualizace

Rada města schvaluje změnu č. 15 vnitřního předpisu, OS 55 -01 Organizační řád Městského úřadu města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 74237.

(Podklad jednání č. 554)

 

697/22 Pracovní skupina rady města

Rada města zřizuje stálou pracovní skupinu pro vyřazování a likvidaci majetku města ve složení:

předseda pracovní skupiny: Ing. Pavel Bárta

jednatel pracovní skupiny: Eva Rozínková

členové pracovní skupiny: Ing. Jiří Popovič, Bc. Jana Králová.

(Podklad jednání č. 557)

 

698/22 Pracovní skupina rady města

Rada města zřizuje stálou pracovní skupinu pro přípravu, zpracování a realizaci "Programu regenerace městské památkové zóny města Havlíčkův Brod" ve složení:

předseda pracovní skupiny: Bc. Libor Honzárek – místostarosta města Havlíčkův Brod

členové pracovní skupiny:

Ing. Alena Aubusová, Ph.D. – MěÚ Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města – územní plánování

Mgr. David Pavlata – pracovník NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči

Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová - KrÚ Kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče

Ing. arch. Jiří Marek – autorizovaný architekt, JM-PROJEKT, Chotěboř

Petr Novotný – podnikatel, zástupce podnikatelů v městské památkové zóně HB

Ing. Jana Deveci – MěÚ Havlíčkův Brod, oddělení řízení projektů

Renáta Borkovcová, DiS. – MěÚ Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města – památková péče.

(Podklad jednání č. 557)

 

699/22 Komise rady města

Rada města zřizuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích komisi Sbor pro občanské záležitosti a jmenuje Ing. Janu Fischerovou, CSc. předsedkyní komise, PhDr. Ivanu Štrossovou místopředsedkyní komise a MUDr. Magdalenu Weberovou Chvílovou členkou komise.

(Podklad jednání č. 557)

 

700/22 Komise rady města - statut

Rada města schvaluje Statut komise rady města Sbor pro občanské záležitosti dle podkladové přílohy č. 74236.

(Podklad jednání č. 557)

 

701/22 Komise rady města

Rada města zřizuje oficiální orgán rady města „Komise Zdravého města a místní Agendy 21“ ve složení: 

předseda komise: Bc. Libor Honzárek,  členové komise: Ing. Václav Stejskal, Ing. Marie Kudrnová, Ilona Loužecká, DiS., Ing. Lucie Šulcová, Josef Švec. Komise je poradním orgánem rady města, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy realizace metody řízení kvality ve veřejné správě – místní Agendy 21.

(Podklad jednání č. 557)

 

702/22 Komise rady města

Rada města ruší své usnesení č. 854/18 a jmenuje členem hodnotících komisí zakázek malého rozsahu podle článku 3.5.1 "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu" zadavatele město Havlíčkův Brod Ing. Václava Janouška, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 557)

 

703/22 Malé vodní nádrže v Perknově - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 74225 se zhotovitelem stavby „Malé vodní nádrže v Perknově“ společností Aquasys spol. s r.o., IČO 25344447.

(Podklad jednání č. 551)

 

704/22 Přeložka vedení CETIN - ZTV pro 13 RD Suchá

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2022/00235 dle podkladové přílohy č. 74232 se společností CETIN a.s., IČO 04084063.

(Podklad jednání č. 552)

 

705/22 Změna nájemní smlouvy č. OSM 088/2013/Fir - rozšíření o další nájemce

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy č. OSM 088/2013/Fir uzavřené s Marií Ledvinkovou, trvale bytem Praha 10, spočívající v rozšíření nájemního vztahu o další dva nájemce - Jaroslavu Kotasovou, trvale bytem Havlíčkův Brod a Jiřinu Havlovou, trvale bytem Havlíčkův Brod. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

(Podklad jednání č. 560)

 

706/22 Pronájem bytu - byt č. 2761/8, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod Kristýně Najfusové, trvale bytem Kamenice na Lipou. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 147 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 561)

 

707/22 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/9, Na Výšině, Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 685/22 ze dne 24.10.2022 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 85, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Pavlu Brodinovi, trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 562)

 

708/22 Žádost o snížení nájemného pro rok 2023 - čp. 258, ulice Dolní, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje snížení nájemného pro rok 2023 žadateli POMPO spol, s r.o., IČ 25089595, se sídlem Lidická 481, 273 51 Unhošť.

(Podklad jednání č. 563)

 

709/22 Pronájem sociálního bytu č. 2475/15, Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 15, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod Monice Durdilové, trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 45 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 565)

 

710/22 Pronájem sociálního bytu č. 2577/24, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 24, Reynkova 2577, Havlíčkův Brod Dagmar Prunerové, trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 45 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 565)

 

711/22 Program jednání listopadového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání listopadového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 74253.

(Podklad jednání č. 564)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta