Usnesení z jednání rady města 30.5.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slavka, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Štěpánka Sýkorová, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Jana Beránková, Paed Dr. Veronika Prchalová, PhDr. Václav Lacina, LL.M, Petr Honsa, Ing. Marta Gerhnerová, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

321/22 Neúčelový finanční dar

Rada města schvaluje poskytnutí neúčelového finančního daru příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 70494. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 297)

 

322/22 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí v I. a II. třídě Mateřské školy Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864 dle podkladové přílohy číslo 70405. Výjimka se v uvedených třídách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 273)

 

323/22 Žádost o zvýšení kapacity - Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867

Rada města schvaluje zvýšení kapacity Mateřské školy Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod ze současných 54 dětí na 56 dětí s účinností od 1.9.2022.

(Podklad jednání č. 281)

 

324/22 Žádost o zvýšení kapacity - Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů ve věci změny zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení - zvýšení nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod ze současných 54 dětí na 56 dětí.

(Podklad jednání č. 281)

 

325/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 61)

 

326/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 61)

 

327/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 61)

 

328/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 61)

 

329/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 61)

 

330/22 Změna č. 1 investičního plánu na rok 2022 a žádost o použití Investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje změnu č. 1 investičního plánu na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a použití Investičního fondu příspěvkové organizace dle podkladové přílohy č. 70401.

(Podklad jednání č. 272)

 

331/22 Žádost souboru FS Kalamajka o poskytnutí součinnosti v souvislosti s pořádáním Malého folklorního festivalu dne 11. června 2022

Rada města schvaluje žádost folklorního souboru Kalamajka, z.s. o poskytnutí součinnosti v souvislosti s pořádáním Malého folklorního festivalu dne 11. června 2022 dle podkladové přílohy č. 70397.

(Podklad jednání č. 282)

 

332/22 Žádost TJ Sokol Mírovka o bezplatné zapůjčení mobilní tribuny

Rada města schvaluje žádost TJ Sokol Mírovka o bezplatné zapůjčení mobilního pódia na akci pořádanou dne 25.6.2022, viz podkladové příloha č. 70432.

(Podklad jednání č. 283)

 

333/22 Schválení doložky vyšší moci

Rada města schvaluje návrh dohody Technických služeb Havlíčkův Brod s firmou Plošiny Rybáček s.r.o. dle podkladové přílohy č. 70489 a ukládá Technickým službám ji s dodavatelem uzavřít.

(Podklad jednání č. 287)

 

334/22 Aktualizace smlouvy s ELEKTROWIN, a. s. na bezplatný pronájem a vývoz WINTEJNERŮ (specializované velkoobjemové kontejnery)

Rada města projednala a schvaluje "Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů" uzavíranou mezi městem Havlíčkův Brod a společností ELEKTROWIN a. s., IČO 27257843, Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 dle podkladové přílohy č. 70388.

(Podklad jednání č. 274)

 

335/22 Petice za vybudování chodníku v ul. Pod Letištěm

Rada města se seznámila s "Peticí za vybudování chodníku v ulici Pod Letištěm v Havlíčkově Brodě" a ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy.

(Podklad jednání č. 288)

 

336/22 Žádost o finanční dar - záchranná Stanice Pavlov, o.p.s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč záchranné Stanici Pavlov, o.p.s., IČO: 28771028, se sídlem Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou.

(Podklad jednání č. 289)

 

337/22 Aktualizovaný provozní řád tribuny na Havlíčkově náměstí

Rada města projednala a schvaluje Provozní řád tribuny na Havlíčkově náměstí dle podkladové přílohy č. 70444.

(Podklad jednání č. 290)

 

338/22 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - Restaurování Lunetových obrazů 2022

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle podkladové přílohy č. 70398, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem Památky 2022 a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 270)

 

339/22 Smlouva o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 70407, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem "Cyklodoprava a cykloturistika 2022" a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 277)

 

340/22 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 70439, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem "Stavby ve vodním hospodářství 2022", a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 278)

 

341/22 Revitalizace veřejného prostranství Masarykova - Pražská

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 70357 se zpracovatelem dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace veřejného prostranství Masarykova – Pražská - DUR“ společností DMC Havlíčkův Brod s.r.o., IČO 25284525.

(Podklad jednání č. 275)

 

342/22 Rekonstrukce mostu HB-X09 přes Břevnický potok - služebnost  a nájem pozemku dotčeného stavbou

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. PVL-963/2022/SML dle podkladové přílohy č. 70390 s Povodím Vltavy, s.p., IČO 70889953.

(Podklad jednání č. 276)

 

343/22 Rekonstrukce mostu HB-X09 přes Břevnický potok - služebnost  a nájem pozemku dotčeného stavbou

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku č. PVL-964/2022/SML dle podkladové přílohy č. 70391 s Povodím Vltavy, s.p., IČO 70889953.

(Podklad jednání č. 276)

 

344/22 Rekonstrukce Havlíčkovy ulice – úsek Nerudova, obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce Havlíčkovy ulice – úsek Nerudova, obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 70468 až 70475.

(Podklad jednání č. 279)

 

345/22 Rekonstrukce Havlíčkovy ulice – úsek Nerudova, obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce Havlíčkovy ulice – úsek Nerudova, obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl, Bc. Martin Stehno a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Ing. Ivana Mojžyšková, Ondřej Kotěra, Ing. Josef Beneš, Ing. Pavel Sláma.

(Podklad jednání č. 279)

 

346/22 Zbožice - herní prvek

Rada města souhlasí s instalací herního prvku dvou věžová sestava DHS-187DE na dětském hřišti v místní části Zbožice a ukládá odboru rozvoje města navrhnout rozpočtovou úpravu na krytí výdajů tohoto záměru.

(Podklad jednání č. 284)

 

347/22 Oprava komunikace ul. Dvořácká

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 70488 se zhotovitelem stavby „Oprava komunikace ul. Dvořácká Havlíčkův Brod“ společností PORR a.s., IČO 43005560.

(Podklad jednání č. 285)

 

348/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 807/4, Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Žižkova 807, Havlíčkův Brod K. B., trvale bytem Radostín. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 293)

 

349/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1860/2, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod J. T., trvale bytem Česká Bělá. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 156 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 293)

 

350/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1860/11, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod R. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 191 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 293)

 

351/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2753/6, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Sídliště Pražská 2753, Havlíčkův Brod K. M., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 167 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 293)

 

352/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 3504/28, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 28, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod M. N., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 94 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 293)

 

353/22 Změna Směrnice pro evidenci a odepisování dlouhodobého majetku v účetní jednotce město Havlíčkův Brod QS 55-22

Rada města schvaluje aktualizované znění Směrnice pro evidenci a odepisování dlouhodobého majetku v účetní jednotce město Havlíčkův Brod QS 55-22 dle podkladové přílohy č. 70459.

(Podklad jednání č. 294)

 

354/22 Změna Směrnice o vzniku, oběhu a evidenci účetních dokladů v účetní jednotce město Havlíčkův Brod č. QS 55-17

Rada města schvaluje aktualizované znění Směrnice o vzniku, oběhu a evidenci účetních dokladů v účetní jednotce město Havlíčkův Brod QS 55-17 dle podkladové přílohy č. 70460.

(Podklad jednání č. 294)

 

355/22 Prodloužení smlouvy o ubytování - uprchlíci Ukrajina

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám o ubytování, kterým se prodlužuje doba platnosti smlouvy o tři měsíce.

(Podklad jednání č. 295)

 

356/22 Mimořádná odměna ředitele ZŠ Wolkerova

Rada města schvaluje mimořádnou odměnu řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Wolkerova 2941 Mgr. Miloši Fikarovi dle podkladové přílohy č. 70399.

(Podklad jednání č. 269)

 

357/22 Odměna zástupci ředitele TSHB pověřenému řízením organizace

Rada města schvaluje odměnu Petru Honsovi pověřenému zastupováním ředitele příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod v období od 1.4.2022 do 31.5.202 dle podkladové přílohy č. 70490.

(Podklad jednání č. 291)

 

358/22 Platový výměr ředitele příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod PhDr. Václavu Lacinovi, LL.M. dle podkladové přílohy č. 70491.

(Podklad jednání č. 292)

 

359/22 Program jednání červnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání červnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 70493.

(Podklad jednání č. 296)

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

                                                                     Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta