Usnesení z jednání rady města 3.4.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Mgr. et Mgr Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Milena Popelová, PhDr. Václav Lacina, LL. M., Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Pavel Bárta, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

193/23 Šablony OP JAK - zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 do výzvy MŠMT ČR číslo 02_22_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I financované z Operačního programu Jan Amos Komenský.

(Podklad jednání č. 154)

 

194/23 Šablony OP JAK - zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města uděluje souhlas ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, PaedDr. Mileně Honsové, k výkonu funkce projektového manažera projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský - realizace září 2023 až srpen 2025.

(Podklad jednání č. 154)

 

195/23 Šablony OP JAK - zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 do výzvy MŠMT ČR číslo 02_22_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I financované z Operačního programu Jan Amos Komenský.

(Podklad jednání č. 150)

 

196/23 Šablony OP JAK - zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města uděluje souhlas řediteli/ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 k výkonu funkce projektového manažera projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský - realizace září 2023 až srpen 2025.

(Podklad jednání č. 150)

 

197/23 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 2/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Sdružením rodičů a přátel školy v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, z.s., IČ 701 53 736, zastoupeným Milanem Šedým, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 78181, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 17.900 Kč účelově určeného na úhradu části nákladů na školní výlety a exkurze dětí přípravné třídy a žáků 1.-9. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 157)

 

198/23 Schválení nových smluv s odběrateli bio odpadu.

Rada města projednala a souhlasí s uzavřením dodatků na odběr a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu s odběrateli Josefem Beránkem, Veselice 3, IČ: 48194832, Josefem Jiráčkem, Veselý Žďár 55, IČ: 72057149 a Miroslavem Brožem, Radňov 38, IČ: 41270401 v rozsahu dle podkladových příloh č. 78138 a 78139.

(Podklad jednání č. 151)

 

199/23 Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, s.r.o - prodloužení výlepu na autobusu MHD

Rada města projednala žádost společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a souhlasí s prodloužením smlouvy č. 71/2022 ze dne 21.4.2022 o celoplošném výlepu na autobusu MHD o 1 rok za sníženou cenu 40 000,- Kč bez DPH.

(Podklad jednání č. 152)

 

200/23 Krajské ředitelství Policie ČR - žádost o prodloužení polepu na autobusu MHD

Rada města projednala žádost krajského ředitelství Policie ČR a souhlasí s prodloužením bezplatného výlepu náborové akce Policie ČR na autobusu MHD do doby, než se objeví jiný potencionální zájemce o výlep, nebo do doby než bude dosaženo cílů náborové akce, nejpozději však do 31.12.2023.

(Podklad jednání č. 153)

 

201/23 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvám o nakládání s rostlinnými odpady

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o nakládání s rostlinnými odpady č. OZP/8/2020/TR ze dne 24. 11. 2020 uzavřené s Josefem Beránkem, Veselice 3, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 48194832 a Josefem Jiráčkem, Veselý Žďár 55, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 72057149 dle podkladové přílohy č. 78152 a s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o nakládání s rostlinnými odpady č. OZP/10/2020/TR ze dne 24. 11. 2020 uzavřené s Miroslavem Brožem, Radňov 38, 582 55 Květinov, IČO 41270401 dle podkladové přílohy č. 78153.

(Podklad jednání č. 158)

 

202/23 Směrnice k vyřazování a likvidaci majetku města - změna č. 4

Rada města schvaluje změnu č. 4 vnitřního předpisu, QS 55-02 Směrnice k vyřazování a likvidaci majetku města, dle podkladových příloh č. 74272 a 78182.

(Podklad jednání č. 168)

 

203/23 Zplnomocnění zastupitelů předávat dárky SPOZ

Rada města zplnomocňuje zastupitele města, kteří zastupují město Havlíčkův Brod při akcích uskutečňovaných v rámci činnosti komise SPOZ, k poskytnutí a předávání darů financovaných z rozpočtu komise SPOZ. Za poskytnutí daru podle tohoto usnesení se považuje i vložení gratulace podepsané zastupitelem do dárkového balíčku, který je předán jiným vhodným způsobem.

(Podklad jednání č. 169)

 

204/23 Žádost o prodloužení termínu pro dosažení stanoveného účelu - Římskokatolická farnost Havlíčkův Brod (individuální dotace na opravu střechy kostela Sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě)

Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí individuální finanční podpory č. OVVV_FP/29/2018/LK Římskokatolické farnosti – Děkanství Havlíčkův Brod, IČO 150 60 527, se sídlem Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 78122.

(Podklad jednání č. 155)

 

205/23 Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2022

Rada města schvaluje zprávu o plnění Koncepce kultury města Havlíčkův Brod za rok 2022 dle podkladových příloh č. 78158, 78159.

(Podklad jednání č. 167)

 

206/23 Projekt  "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod XV."

Rada města souhlasí s realizací projektu "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod XV."  se spoluúčastí 5 až 10% z celkových nákladů.

(Podklad jednání č. 156)

 

207/23 Výstavba hromadného parkování lokalita Na Nebi - smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120085272 dle podkladové přílohy č. 78191 se společností ČEZ Distribuce a.s. 24729035.

(Podklad jednání č. 162)

 

208/23 Parkoviště Na Nebi - vjezdová závora, kamerový systém

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 78199 se zhotovitelem stavby „Výstavba hromadného parkování, lokalita Na Nebi, Havlíčkův Brod“ Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 171)

 

209/23 Obnova katastrálního operátu - k.ú. Poděbaby

Rada města pověřuje zastupováním města Havlíčkův Brod a jednáním za město Havlíčkův Brod ve věci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Poděbaby Jaroslava Nedvěda, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 159)

 

210/23 Pronájem pozemku č. 659/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Šupichova

Rada města neschvaluje pronájem pozemku č. 659/4 o výměře 56 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod O. a I. O., oba trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrady a údržby pozemku.

(Podklad jednání č. 160)

 

211/23 Výpůjčka části pozemku č. 776/8 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Zahradnického

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku č. 776/8 o výměře 525 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod spolku Česká Tvůrčí Dílna, z.s., IČ: 17629292, se sídlem Šmolovy č.ev. 25, Havlíčkův Brod, zastoupenému Mgr. Markétou Juráčkovou DiS., za účelem zřízení a užívání komunitní zahrady. Smluvní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 161)

 

212/23 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/74, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 74, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod L. G., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 164)

 

213/23 Pronájem bytu v Domě dostupného bydlení - byt č. 4136/8, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod I. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DDB, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení v Domě dostupného bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši aktuální mezní hodnoty nájemného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019/Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální mezní hodnota nájemného činí 73,97 Kč na m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 165)

 

214/23 Pronájem pozemků - sjezdovka a vlek na Vysoké

Rada města ruší své usnesení č. 98/23 ze dne 13.2.2023 a nahrazuje je usnesením následujícím:

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s M. H., trvale bytem Havlíčkův Brod na pronájem částí pozemků č. 198/21 a 176/2 o výměře 1.600 m2, oba v katastrálním území Vysoká u Havlíčkova Brodu, dle podkladové přílohy č. 78195.

(Podklad jednání č. 170)

 

215/23 Pronájem pozemků - sjezdovka a vlek na Vysoké

Rada města ruší své usnesení č. 99/23 ze dne 13.2.2023 a nahrazuje je usnesením následujícím:

Rada města schvaluje uzavření dohody o náhradě za bezesmluvní užívání pozemku s M. H., trvale bytem Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 78196.

(Podklad jednání č. 170)

 

216/23 Program jednání dubnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program dubnového jednání zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 78200.

(Podklad jednání č. 172)

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta