Usnesení z jednání rady města 29.8.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Šrossová

Omluveni:

Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Jana Beránková, PaedDr. Milena Honsová, MgA. Martin Domkář, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Renata Horáčková, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš

 

499/22 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve III. třídě Mateřské školy Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864 dle podkladové přílohy číslo 72888. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 439)

 

500/22 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách 3.A a 5.A dle podkladové přílohy číslo 72835. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 423)

 

501/22 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách 7.A a 7.B dle podkladové přílohy číslo 72866. Výjimka se v uvedených třídách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 422)

 

502/22 Rekonstrukce správního a výrobního objektu společnosti na Sídlišti Pražská 3551

Rada města schvaluje společnosti Teplo HB s.r.o. uzavření smlouvy o dílo se společností Brodská stavební spol. s r.o., Šafránová 2239/14, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 25942093, ve znění podkladové přílohy č. 72876.

(Podklad jednání č. 425)

 

503/22 Oblastní charita - Banfest - žádost o součinnost

Rada města projednala žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod a souhlasí s bezplatným zapůjčením mobilního pódia, stánků a s bezplatným odběrem elektrické energie v rámci akce "Ban fest 2022" dle podkladové přílohy č. 72587

(Podklad jednání č. 426)

 

504/22 Církev bratrská - Brod fest - žádost o pronájem areálu

Rada města projednala žádost Církve bratrské a souhlasí s bezplatným zapůjčením areálu "Plovárenská" na sportovní akci "Brodfest 2022" dle podkladové přílohy č. 72858.

Žadatel zajistí pořadatelskou službu a úklid areálu.

(Podklad jednání č. 427)

 

505/22 Oblastní charita - Běh pro Leničku - žádost o bezplatné připojení k elektrické energii

Rada města projednala žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod a souhlasí s bezplatným připojením k elektrické energie v areálu Plovárenská v rámci akce "Běh pro Leničku" dne 17. září 2022.

(Podklad jednání č. 428)

 

506/22 Fokus Vysočina - Festival One game, one soul - žádost o součinnost

Rada města souhlasí s žádostí Fokusu Vysočina, z.ú. o bezplatné zapůjčení vybavení a poskytnutí elektrické energie dle podkladové přílohy č. 72884 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brodu zajistit součinnost v rámci akce "Festival One game, one soul dne 15. září 2022.

(Podklad jednání č. 429)

 

507/22 Úprava rozměrů ledové plochy zimního stadionu

Rada města projednala žádost Technických služeb Havlíčkův Brod a souhlasí s úpravou ledové plochy na zimním stadionu Havlíčkův Brod, která bude spočívat ze zúžení na konečné rozměry 60x26 m v rámci rekonstrukce za účelem snížení energetické náročnosti.

(Podklad jednání č. 430)

 

508/22 Změna plánu investic č. 4

Rada města projednala a souhlasí se změnou Plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod č. 4 dle podkladové přílohy č. 72865.

(Podklad jednání č. 431)

 

509/22 Doplnění zahradních kompostérů 2022

Rada města schvaluje darovací smlouvu k předání kompostérů občanovi dle podkladové přílohy č. 72867 a zároveň pověřuje podepisováním těchto smluv za město Havlíčkův Brod Ing. Martu Gerthnerovou a Ing. Renatu Horáčkovou a ukládá odboru ŽP kompostéry co nejrychleji vydat za stanovených podmínek výhradně občanům Havlíčkova Brodu včetně všech jeho místních částí.

(Podklad jednání č. 418)

 

510/22 Projekt Základní škola Konečná, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Marii Kudrnové pro projekt „Základní škola Konečná, Havlíčkův Brod" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 72914.

(Podklad jednání č. 440)

 

511/22 Projekt Základní škola Konečná, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Markétě Míškové pro projekt „Základní škola Konečná, Havlíčkův Brod" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 72915.

(Podklad jednání č. 440)

 

512/22 Krajská knihovna Vysočiny - žádost o navýšení finanční částky na zajištění činnosti základních knihoven

Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu č. OVVV/45/2016/ENI příspěvkové organizaci Krajská knihovna Vysočiny, IČO 70950164, se sídlem Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 71735.

(Podklad jednání č. 420)

 

513/22 Finanční dar - Oblastní charita Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Oblastní Charitě Havlíčkův Brod, IČO 15060233, se sídlem Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 421)

 

514/22 Stará radnice - expozice

Rada města ukládá postupem mimo interní směrnici o zadávání malých zakázek č. QS 55 -10 vyzvat Ing. Františka Vysloužila (Projekční - instalační práce AV techniky a slaboproudu) IČO 41498623, Václava Špály 2, 796 04 Prostějov k předložení nabídky a smlouvy na dodávku projektu expozice "Prezentace historie města Havlíčkův Brod v turistickém centru umístěném v budově staré radnice" s předpokládaným obsahem dle podkladového materiálu č. 432.

(Podklad jednání č. 432)

 

515/22 Petice - možnost sportování dětí na stadionu Na Losích

Rada města se seznámila s peticí "za možnost sportování dětí na městském atletickém stadionu" a ukládá vedení města svolat jednání se zástupcem petičního výboru.

(Podklad jednání č. 435)

 

516/22 Pronájem části pozemku č. 674/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Rozkošská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 674/6 o výměře 280 m2 (díl č. 4) v katastrálním území Havlíčkův Brod A. P., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.680 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 445)

 

517/22 Pronájem části pozemku č. 674/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Rozkošská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 674/6 o výměře 240 m2 (díly č. 7 a 8) v katastrálním území Havlíčkův Brod V. G., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.440 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 445)

 

518/22 Kontrola stavebně technického stavu konstrukce Školní jídelny Prokopa Holého, Havlíčkův Brod

Rada města ruší zadání zakázky malého rozsahu „Kontrola stavebně technického stavu konstrukce Školní jídelny Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“.

(Podklad jednání č. 424)

 

519/22 Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 72837 se zhotovitelem stavby „Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., ICO 60932171.

(Podklad jednání č. 433)

 

520/22 Odstranění dřevin, odvoz a likvidaci sutin a terénní úpravy pozemků parc. č. 553/1, 553/2 a 552/4 k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 72843 s dodavatele zakázky odstranění dřevin, odvoz a likvidaci sutin a terénní úpravy pozemků parc. č. 553/1, 553/2 a 552/4 k.ú. Havlíčkův Brod společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 436)

 

521/22 Revitalizace veřejného prostranství Masarykova - Pražská, přeložka distribučního zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120087187 dle podkladové přílohy č. 72886 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 437)

 

522/22 Oprava sociálního zázemí ZŠ Štáflova

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 72921 se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod“ společností JVS stavby s.r.o. 396 01 Humpolec, U Kaštanu 1520 IČO 03235726.

(Podklad jednání č. 442)

 

523/22 Oprava sociálního zázemí ZŠ Nuselská

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 72920 se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy hygienického zázemí v 1.NP ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod“ společností JVS stavby s.r.o. 396 01 Humpolec, U Kaštanu 1520 IČO 03235726.

(Podklad jednání č. 444)

 

524/22 Rozšíření hřiště TJ Mírovka

Rada města se seznámila se záměrem TJ SOKOL MÍROVKA z.s., IČO 46485465 podat žádost o poskytnutí dotace v roce 2022 z národních programů na úpravu fotbalového stadionu v Mírovce. Rada města tento záměr podporuje a deklaruje, že v případě získání dotace z národních programů je připraveno realizaci projektu spolufinancovat ve výši 50% celkových realizačních výdajů projektu, a to do maximální výše příspěvku 40 000 Kč.

(Podklad jednání č. 446)

 

525/22 Smlouva SODEXO (stravenková karta a benefity)

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zprostředkování benefitů se společností Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00, IČ: 61860476, dle podkladové přílohy č. 72869.

(Podklad jednání č. 419)

 

526/22 Program jednání zářijového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání zářijového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 72933.

(Podklad jednání č. 448)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                     Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta