Usnesení z jednání rady města 29.5.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Marie Rothbauerová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, PaedDr. Milen Honsová, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Petr Čáp, Ing. Jana Smejkalová, PhDr. Václav Lacina, LL.M, Mgr. Magdalena Kufrová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marie Kudrnová, Petra Dolejšová,  Ing. Markéta Firychová, Ing. Josef Beneš

 

305/23 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Havlíčkův Brod, U Školy 4342

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 pro školní rok 2023/2024 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Havlíčkův Brod, U Školy 4342 dle podkladové přílohy číslo 79501. Výjimka se v uvedených třídách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 254)

 

306/23 Reklama SSMHB do autobusů MHD

Rada města schvaluje bezúplatné vyvěšení 9 ks plakátů Pečovatelské služby Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu do autobusů MHD, provozovanými Technickými službami Havlíčkův Brod, a to dle podkladové přílohy č. 79528.

(Podklad jednání č. 261)

 

307/23 Změna Plánu investic č. 2

Rada města schvaluje změnu Plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod č. 2 dle podkladové přílohy č. 79502.

(Podklad jednání č. 251)

 

308/23 Uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění služby útulku pro psy

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění služby útulku pro psy s Veterinární klinikou HB. Žižkova 494, Havlíčkův Brod, IČ: 28801776, ve znění podkladové přílohy č. 79504.

(Podklad jednání č. 252)

 

309/23 ZŠ Nuselská - žádost o součinnost v rámci Atletického čtyřboje

Rada města projednala žádost základní školy Nuselská a souhlasí s bezplatným pronájmem atletického stadionu "Na Losích" a bezplatnou přepravou žáků ZŠ do školy v rámci Atletického čtyřboje dne 12-13.6.2023 dle podkladové přílohy č. 79503.

(Podklad jednání č. 253)

 

310/23 Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod - schválení zadávací dokumentace

Rada města schvaluje návrh zadávací dokumentace dle podkladové přílohy č. 79515 k veřejné zakázce „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod“. Rada města ukládá oddělení řízení projektů předložit Centru regionálního rozvoje zadávací dokumentaci k posouzení, a to 10 pracovních dní před plánovaným zahájením zadávacího řízení a následně vyzvat neomezený počet uchazečů k podání nabídky.

(Podklad jednání č. 263)

 

311/23 Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod - schválení zadávacích dokumentace

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek nadlimitního zadávacího řízení na dodávky a služby veřejné zakázky „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod “ komisi ve složení Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Václav Janoušek, Ing. Tomáš Horáček a Ing. Marie Kudrnová a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Ing. Josef Jukl, Zbyněk Blažek a Ing. Markéta Míšková.

(Podklad jednání č. 263)

 

312/23 Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod - schválení zadávacích dokumentace

Rada města schvaluje návrh smlouvy o poskytování poradenských služeb dle podkladové přílohy č. 79516 se společností enovation services s. r. o., IČO: 24751731 a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu uzavřít.

(Podklad jednání č. 263)

 

313/23 Žádost o podporu akce od společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout součinnost při pořádání koncertu akciovou společností Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., IČ: 46504796, Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod, v rozsahu požadavků uvedených v žádosti v podkladové příloze č. 79522.

(Podklad jednání č. 271)

 

314/23 Žádost o podporu sportovní akce WAFK Challenge

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout součinnost při organizaci sportovní akce WAFK Challenge 2023 pořádaného Radou dětí a mládeže Kraje Vysočina dne 18.6.2023.

(Podklad jednání č. 265)

 

315/23 Žádost o finanční dar - charitativní akce "HOKEJISTÉ DĚTEM"

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru J. P., Štoky.

(Podklad jednání č. 247)

 

316/23 Žádost o finanční dar - Mezinárodní série zápasů v softballe

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z.s., IČO: 00529672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 264)

 

317/23 Finanční dar - Mikeš HB, z.s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč útulku Mikeš HB z.s., IČO: 03657795, se sídlem Kokořínská 2487, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 246)

 

318/23 Pronájem bytu č. 6 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 6, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. K., trvale bytem Měřín. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 268)

 

319/23 Pronájem bytu č. 73 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 73, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod B. H., trvale bytem Žďár nad Sázavou. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou tří měsíců. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 268)

 

320/23 Pronájem bytu č. 19 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 248/23 ze dne 24.4.2023 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 19, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. Š., trvale bytem Knyk. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 268)

 

321/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 813/4, Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Žižkova 813, Havlíčkův Brod Z. K., trvale bytem, Havlíčkův Brod a O. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou tří měsíců. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 138 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 269)

 

322/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1857/3, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod Z. M. a M. M., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 112 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 269)

 

323/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1857/19, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 19, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod R. F., trvale bytem Pelhřimov. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 122 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 269)

 

324/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1857/23, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 23, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod J. N., trvale bytem Skuhrov. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 157 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 269)

 

325/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1859/14, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod O. V., trvale bytem Michalovice. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 152 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 269)

 

326/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2761/8, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod E. Č., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou tří měsiců. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 160 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 269)

 

327/23 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2761/14, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod L. M. a J. M., oba trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou tří měsíců. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 155 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 269)

 

328/23 Dodatek č. 7 smlouvy o zemědělském pachtu č. EK 347/2016 - Lesní družstvo ve Štokách

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o zemědělském pachtu č. EK 347/2016 uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Lesním družstvem ve Štokách, IČ: 64829561, se sídlem Štoky 261, PSČ 582 53, jehož předmětem jsou změny na parcelách ve spoluvlastnictví provedené v roce 2022, prodloužení platnosti smlouvy do 31.12.2030 a navýšení pachtovného na 5.093.943 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 272)

 

329/23 Obytná zóna Suchá - Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 1000022827/2023/4000250434 dle podkladové přílohy č. 79441 se společností GasNet, s.r.o. IČO 27295567 zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311 .

(Podklad jednání č. 243)

 

330/23 Obytná zóna Suchá - Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení dle podkladové přílohy č. 79442 se společností GasNet, s.r.o. IČO 27295567 zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311.

(Podklad jednání č. 243)

 

331/23 Obnova hřiště ZŠ Wolkerova - převod investorství

Rada města ukládá odboru rozvoje města a Základní škole a Mateřské škole Havlíčkův Brod. Wolkerova 2941 uzavřít Dodatek smlouvy o dílo č. 1 – dohoda o postoupení smlouvy dle podkladové přílohy č. 79413 se společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638.

(Podklad jednání č. 244)

 

332/23 Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mírovka - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 3

dle podkladové přílohy č. 79458 se zhotovitelem stavby „Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mírovka“ společností M – SILNICE a.s., IČO 42196868.

(Podklad jednání č. 245)

 

333/23 Oprava povrchu komunikací, lokalita U Žabince - rozhodnutí o realizaci zakázky

Rada města na základě výsledku zadání zakázky malého rozsahu ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava povrchu komunikací, lokalita U Žabince, Havlíčkův Brod“ se společností M – SILNICE a.s., IČO 42196868 a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

(Podklad jednání č. 256)

 

334/23 Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě, IV. etapa, dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 79517 se zhotovitelem stavby „Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa rekonstrukce“ společností RONELI Stavby SE, IČO 29316731.

(Podklad jednání č. 257)

 

335/23 ZŠ Wolkerova – zateplení stěn objektu U10  - rozhodnutí o realizaci zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje zrušit zadání zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „ZŠ Wolkerova – zateplení stěn objektu U10“.

(Podklad jednání č. 260)

 

336/23 Výměna střešní krytiny Domova pro seniory - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města bere na vědomí odstoupení od relizace zakázky „Výměna střešní krytina, Domov pro seniory, Havlíčkův Brod“ uchazeče SEADON s.r.o., IČO 28601505.

Ruší své usnesení č. 289/23 a na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Výměna střešní krytina, Domov pro seniory, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem PETRAlaan s.r.o., IČO 04157010.

(Podklad jednání č. 262)

 

337/23 Oprava komunikací v místní části Herlify

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se společností STAVAK spol. s r.o., IČO 15058786 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava místních komunikací místní části Herlify, Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 79497 a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

(Podklad jednání č. 266)

 

338/23 Zahraniční pracovní cesta - Spišská Nová Ves

Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Vladimíra Slávky, Mgr. Miloše Fikara, Mgr. Jany Beránkové, PaedDr. Mileny Honsové, PaedDr. Veroniky Prchalové, Mgr. Mileny Popelové a Mgr. Štěpánky Sýkorové do Spišské Nové Vsi, a to ve dnech 7.6. až 9.6.2023.

(Podklad jednání č. 250)

 

339/23 Program jednání červnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program červnového jednání zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 79550.

(Podklad jednání č. 273)

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta