Usnesení z jednání rady města 28.3.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, MgA Martin Domkář, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Jana Beránková, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Magdalena Kufrová, Petr Honsa, Ing. Eva Prodělalová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Jana Deveci, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

199/22 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2022/2023

Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok  2022/2023 dle podkladové přílohy číslo 67790.

(Podklad jednání č. 174)

 

200/22 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2022/2023

Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2022/2023 dle podkladové přílohy číslo 67791.

(Podklad jednání č. 174)

 

201/22 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2022/2023

Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 pro školní rok 2022/2023 dle podkladové přílohy číslo 67792.

(Podklad jednání č. 174)

 

202/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - velikonoční prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době velikonočních prázdnin (14.4.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 65)

 

203/22 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 2. A a 4. A dle podkladové přílohy číslo 69044. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 161)

 

204/22 Darovací smlouva - Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 3/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a Sdružením rodičů a přátel školy v Základní škole Havlíčkův Brod, Konečná 1884, o.s., IČ 270 47 130, zastoupeným Petrou Novákovou, se sídlem Konečná 1884, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 69080, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 34 122 Kč účelově určeného na pořízení a instalaci pískoviště pro školní družinu. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 170)

 

205/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - velikonoční prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době velikonočních prázdnin (14.4.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 65)

 

206/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - velikonoční prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době velikonočních prázdnin (14.4.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 65)

 

207/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - velikonoční prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době velikonočních prázdnin (14.4.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 65)

 

208/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - velikonoční prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době velikonočních prázdnin (14.4.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 65)

 

209/22 Informace o zaměstnání a ubytování uprchlíků z Ukrajiny

Rada města schvaluje bezplatné ubytování dvou uprchlíků (ženy) z Ukrajiny v Domově pro seniory, Reynkova Havlíčkův Brod po dobu maximálně půl roku.

(Podklad jednání č. 179)

 

210/22 Prodej přebytečného majetku

Rada města schvaluje Sociálním službám města Havlíčkova Brodu, p.o. prodej přebytečného majetku dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 69122).

(Podklad jednání č. 180)

 

211/22 Žádost BK Havlíčkův Brod o prodloužení sezóny na ZS

Rada města schvaluje hokejovému klubu BK Havlíčkův Brod, z.s, prodloužení sezóny na zimním stadionu po dobu baráže.

(Podklad jednání č. 159)

 

212/22 Změna č. 4 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2022

Rada města schvaluje změnu č. 4 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2022, dle podkladové přílohy č. 69111.

(Podklad jednání č. 171)

 

213/22 Farmářské trhy Koudelův talíř 2022

Rada města schvaluje poskytnutí slevy na pořádání Farmářských trhů Koudelův talíř v roce 2022 ve výši 150.931,20 Kč vč. DPH od Technických služeb Havlíčkův Brod p. Aleně Čechové, Burešova 3531, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 72799919 v souladu s podanou žádostí a cenovou kalkulací dle podkladové přílohy č. 69116 Podpora ve výši 150.931,20 Kč včetně DPH bude poskytnuta v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

(Podklad jednání č. 173)

 

214/22 Plakátovací sloup na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku 1/4 plakátovacího sloupu umístěného na Havlíčkově náměstí Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, IČ: 13582143, a to na dobu určitou od 1.4.2022 do 31.1.2024, za účelem výlepu plakátů pro propagaci akcí jejich činnosti.

Pověřuje vedoucí odboru vnějších a vnitřních vztahů uzavřít smlouvu o výpůjčce dle podkladové přílohy č. 69020.

(Podklad jednání č. 181)

 

215/22 Plakátovací sloup na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku 1/4 plakátovacího sloupu umístěného na Havlíčkově náměstí Městskému divadlu a kinu Ostrov spol. s r.o., IČ: 474 53 281, a to na dobu určitou od 1.4.2022 do 31.1.2024, za účelem výlepu plakátů pro propagaci akcí jejich činnosti.

Pověřuje vedoucí odboru vnějších a vnitřních vztahů uzavřít smlouvu o výpůjčce dle podkladové přílohy č. 69021.

(Podklad jednání č. 181)

 

216/22 Plakátovací sloup na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku 1/4 plakátovacího sloupu umístěného na Havlíčkově náměstí Krajské knihovně Vysočina, IČ: 70950164 , a to na dobu určitou od 1.4.2022 do 31.1.2024, za účelem výlepu plakátů pro propagaci akcí jejich činnosti. Pověřuje vedoucí odboru vnějších a vnitřních vztahů uzavřít smlouvu o výpůjčce dle podkladové přílohy č. 69022.

(Podklad jednání č. 181)

 

217/22 Informace o pomoci příchozím dětem z Ukrajiny na území ČR

Rada města ukládá příspěvkové organizaci AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – SVČ vytvořit podmínky pro provozování adaptačních skupin s věkově neurčitou skupinou dětí přicházejících z Ukrajiny, v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a skupiny začít provozovat k datu 28. 3. 2022.

(Podklad jednání č. 165)

 

218/22 Pracovní skupina zástupců ORP pro plánování a rozvoj sociálních služeb v Kraji Vysočina

Rada města jmenuje PhDr. Ivanu Štrossovou členkou, s právem hlasovacím, do pracovní skupiny pro plánování a rozvoj sociálních služeb v Kraji Vysočina, náhradníkem jmenuje Mgr. Marka Topolovského.

(Podklad jednání č. 175)

 

219/22 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu "Udržitelný Havlíčkův brod v roce 2022"

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu "Udržitelný Havlíčkův Brod v roce 2022" a ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 69026.

(Podklad jednání č. 157)

 

220/22 Schválení 10 % podílu města na projektu "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod XIV."

Rada města souhlasí s poskytnutím minimálního 10 % podílu na realizaci projektu "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod XIV." v celkové výši 33.400,- Kč.

(Podklad jednání č. 182)

 

221/22 Doprava v klidu ul. Ledečská – dohoda o ukončení smlouvy opravňující provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina č. 1085/2018 dle podkladové přílohy č. 69105 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

(Podklad jednání č. 166)

 

222/22 QS 55-10 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu - změna č. 7

Rada města schvaluje změnu č. 7 vnitřního předpisu, QS 55-10 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle podkladové přílohy č. 69052 s účinností dnem schválení.

(Podklad jednání č. 162)

 

223/22 Rekonstrukce Kyjovské ulice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 69110 se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy místní komunikace ul. Kyjovská, Havlíčkův Brod“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 177)

 

224/22 Kanalizace Svatý Kříž

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na položení trubního vedení tlakové kanalizace Svatý Kříž v rozsahu dle podkladové přílohy č. 69123 se společností Dvořáková – stavební firma s.r.o., IČO 08776270.

(Podklad jednání č. 183)

 

225/22 Byt č. 3241/85, Na Výšině, Havlíčkův Brod - neprodloužení nájemní smlouvy

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu číslo 85, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod uzavřené se S. S., trvale bytem Havlíčkův Brod. Nájem bytu skončí uplynutím doby, na kterou byl ujednán, tj. 30.4.2022.

(Podklad jednání č. 168)

 

226/22 Pronájem bytu č. 1128/24, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 24, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod I. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 169)

 

227/22 Doplatek odměny řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje doplatek odměny za rok 2021 řediteli Technických služeb Havlíčkův Brod Ing. Karlovi Milichovskému dle podkladové přílohy č. 69045.

(Podklad jednání č. 158)

 

228/22 Nápravná opatření - zveřejňování smluv

Rada města se seznámila s výsledkem kontroly, kterou provedla společnost Dynatech s.r.o. a souhlasí s nápravnými opatřeními uvedenými v podkladovém materiálu č. 163/2022.

(Podklad jednání č. 163)

 

229/22 Zahraniční pracovní cesta.

Rada města souhlasí s pracovní cestou Mgr. Jana Tecla, MBA, Ing. Tomáše Hermanna, Bc. Libora Honzárka, Mgr. Veroniky Vošické Buráňové a Jana Schwarze do partnerského města Brielle.

(Podklad jednání č. 164)

 

230/22 Změna exekučního řízení - povinnost uhradit zálohu

Rada města nesouhlasí s úhradou záloh dle výzvy exekutora podle zákona 268/2021 Sb., která se týká pohledávek do 1500 Kč neúspěšně vymáhaných déle než 3 roky (podkladová příloha č. 69113).

(Podklad jednání č. 172)

 

231/22 Program jednání dubnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program dubnového jednání zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 69130.

(Podklad jednání č. 184)

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta