Usnesení z jednání rady města 28.2.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, MgA Martin Domkář, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Milena Popelová, Paed Dr. Veronika Prchalová, Paed Dr. Milena Honsová, Ing. Filip Hejkal, Ing. Karel Milichovský, Ing. Iva Kučírková, Ing. Marie Kudrnová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

106/22 Dodatky smluv o dlouhodobých podnájmech - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 67879 dodatek č. 6 ke smlouvě č.j. 214/2016 o podnájmu nebytových prostor, uzavřený mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Renatou Krejčovou, IČO 764 10 617, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Žižkov II. 1262, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2021 zveřejněnou Českou národní bankou.

(Podklad jednání č. 113)

 

107/22 Dodatky smluv o dlouhodobých podnájmech - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 67882 dodatek č. 6 ke smlouvě č.j. 218/2016 o podnájmu nebytových prostor, uzavřený mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Jiřím Kutlvašrem - IČO 765 20 391, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Jiskrova 785, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2021 zveřejněnou Českou národní bankou.

(Podklad jednání č. 113)

 

108/22 Dodatky smluv o dlouhodobých podnájmech - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 67884 dodatek č. 1 ke smlouvě č.j. 395/2021 o poskytování školských a kulturních služeb, uzavřený mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČO 42 61 64, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, zastoupeným Ilonou Loužeckou, DiS., který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2021 zveřejněnou Českou národní bankou.

(Podklad jednání č. 113)

 

109/22 Dodatky smluv o dlouhodobých podnájmech - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 67885 dodatek č. 1 ke smlouvě č.j. 401/2021 o poskytování školských a kulturních služeb, uzavřený mezi Danielem Maškem, trvale bytem 580 01 Havlíčkův Brod, U Stadionu 2250, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2021 zveřejněnou Českou národní bankou.

(Podklad jednání č. 113)

 

110/22 Dodatky smluv o dlouhodobých podnájmech - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 67887 Dodatek č. 1 ke smlouvě č.j. 393/2020 o podnájmu nebytových prostor uzavřený mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, IČO 150 60 233, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Boženy Němcové 188, zastoupenou Bc. Simonou Tomanovou, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2021 zveřejněnou Českou národní bankou.

(Podklad jednání č. 113)

 

111/22 Dodatky smluv o dlouhodobých podnájmech - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 67880 dodatek č. 6 ke smlouvě č.j.  223/2016 o podnájmu nebytových prostor, uzavřený mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Dagmar Kubátovou, IČO 691 52 942, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Veselý Žďár 11, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2021 zveřejněnou Českou národní bankou.

(Podklad jednání č. 113)

 

112/22 Dodatky smluv o dlouhodobých podnájmech - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 67881 dodatek č. 6 ke smlouvě č.j. 222/2016 o podnájmu nebytových prostor, uzavřený mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Lenkou Vízkovou, IČO 626 99 229, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Jiráskova 3293, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2021 zveřejněnou Českou národní bankou.

(Podklad jednání č. 113)

 

113/22 Dodatky smluv o dlouhodobých podnájmech - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 67883 dodatek č. 6 ke smlouvě č.j. 224/2016 o podnájmu nebytových prostor, uzavřený mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Alenou Trnavskou - IČO 698 47 819, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Šmolovy 233, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2021 zveřejněnou Českou národní bankou.

(Podklad jednání č. 113)

 

114/22 Dodatky smluv o dlouhodobých podnájmech - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 67886 Dodatek č. 8 ke smlouvě č.j. 55/2011 o podnájmu nebytových prostor uzavřený mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, IČO 150 60 233, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Boženy Němcové 188, zastoupenou Bc. Simonou Tomanovou, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2021 zveřejněnou Českou národní bankou.

(Podklad jednání č. 113)

 

115/22 Dodatky smluv o dlouhodobých podnájmech - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 67888 Dodatek č. 6 ke smlouvě č.j. 111/2013 o podnájmu nebytových prostor uzavřený mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Smíšeným pěveckým sborem Jasoň, o.s., IČO 626 96 165, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 171, zastoupeným Ing. Lucií Dolejší, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2021 zveřejněnou Českou národní bankou.

(Podklad jednání č. 113)

 

116/22 Do práce na kole – Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2022

Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2022 s Auto*Mat. z.s., se sídlem Vodičkova 36, Praha 1, IČ: 22670319 dle podkladové přílohy 67889.

(Podklad jednání č. 114)

 

117/22 Do práce na kole – Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2022

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, se sídlem Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ 70188041 umožnit vstup do krytého plaveckého bazénu každému účastníkovi soutěže Do práce na kole 2022 dle poskytnutého seznamu po dobu jedné plavecké hodiny zdarma, a to v průběhu měsíce května 2022.

(Podklad jednání č. 114)

 

118/22 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve III. třídě Mateřské školy Prokopa Holého 1832 a v I. třídě Mateřské školy Zahradnického 2864 dle podkladové přílohy číslo 67855, a to s účinností od 1.3.2022 do 31.8.2022. Výjimka se v uvedených třídách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 102)

 

119/22 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.6.2022 do 31.5.2024

Rada města ruší veřejnou zakázku: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.06.2022 do 31.05.2024“ z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka.

(Podklad jednání č. 96)

 

120/22 Informace o 11. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 17.2.2022  ve znění podkladové přílohy č. 67848 a stanovuje hodnotící kritéria jednatele společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi na rok 2022 navržená dozorčí radou.

(Podklad jednání č. 97)

 

121/22 Dodatky smluv o dlouhodobých nájmech - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dodatek č. 13 ke smlouvě č. 2/2005 o nájmu nebytových prostor (podkladová příloha číslo 67800) uzavřený mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Soukromou základní uměleckou školou, spol. s r. o., se sídlem Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 498 14 621, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2021 zveřejněnou Českou národní bankou.

(Podklad jednání č. 94)

 

122/22 Dodatky smluv o dlouhodobých nájmech - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dodatek č. 12 ke smlouvě č. 1/2006 o nájmu nebytových prostor (podkladová příloha číslo 67798) uzavřený mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Krajskou knihovnou Vysočiny, se sídlem Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 709 50 164, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2021 zveřejněnou Českou národní bankou.

(Podklad jednání č. 94)

 

123/22 Změna závazných ukazatelů hospodaření pro rok 2022 - příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města revokuje část 2) usnesení číslo 66/22 ze dne 24.1.2022 a nahrazuje ho tímto textem: 

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.750 tis. Kč (z toho 1.700 tis. Kč oprava sociálního zařízení pro žáky; 50 tis. Kč statický posudek stability objektu ŠJ Prokopa Holého).

(Podklad jednání č. 95)

 

124/22 Darovací smlouvy - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 67842 darovací smlouvu č. 1/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, IČO 05805601, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 15 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů spojených s "Motivačním programem pro žáky 9. tříd" v roce 2022.

(Podklad jednání č. 103)

 

125/22 Darovací smlouvy - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 67843 darovací smlouvu č. 2/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, IČO 05805601, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 2.250 Kč účelově určeného na úhradu nákladů spojených s lyžařským výcvikem žáků v roce 2022.

(Podklad jednání č. 103)

 

126/22 Darovací smlouvy - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 67844 darovací smlouvu č. 3/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, IČO 05805601, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 6 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů spojených se vstupy a dopravou žáků tříd při školních výletech, kteří se umístí ve školním roce 2021/2022 na 1. až 3. místě při sběru papíru či na úhradu nákladů na odměny žákům těchto tříd.

(Podklad jednání č. 103)

 

127/22 Prodej přebytečného majetku

Rada města schvaluje Sociálním službám města Havlíčkova Brodu, p.o. prodej přebytečného majetku dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 67906).

(Podklad jednání č. 121)

 

128/22 Revokace usnesení rady města č. 79/22 ze dne 14.2.2022 - Zapůjčení mobilního pódia - Květnov

Rada města ruší své usnesení č. 79/22 ze dne 14.2.2022 a nahrazuje jej usnesením v tomto znění:

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení mobilního pódia osadnímu výboru Květnov za účelem pořádání:

1) oslav 75. výročí založení SDH v Květnově dne 2.7.2022 a 

2) doprovodného programu turnaje v malé kopané dne 30.7.2022  

(Podklad jednání č. 122)

 

129/22 Změna č.3 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2022

Rada města schvaluje změnu č. 3 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2022 dle podkladové přílohy č. 67834.

(Podklad jednání č. 124)

 

130/22 Úprava ceníků v hlavní činnosti

Rada města se seznámila s návrhem úpravy cen v hlavní činnosti TSHB a schvaluje s platností od 1.5.2022: Ceník služeb v hlavní činnosti podle podkladové přílohy č. 67835, Tarif MHD v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 67836, Ceníky za hřbitovní služby dle podkladových příloh č. 67837 a č. 67838.

(Podklad jednání č. 125)

 

131/22 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

RM bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 17/2021 provedené u příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu a na základě této kontroly ukládá ředitelce této organizace přijmout dvě nápravná opatření.

(Podklad jednání č. 105)

 

132/22 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

RM bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 16/2021 provedené u příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod a na základě této kontroly ukládá řediteli této organizace přijmout tři nápravná opatření a jedno doporučení.

(Podklad jednání č. 105)

 

133/22 Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 za rok 2021

Rada města Havlíčkův Brod projednala a schvaluje Hodnotící zprávu k plánu aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 v Havlíčkově Brodě za rok 2021 dle podkladové přílohy číslo 67828.

(Podklad jednání č. 128)

 

134/22 Žádost ZŠ Ledeč n.S. – mimořádný plavecký výcvik

Rada města schvaluje pronájem krytého plaveckého bazénu Základní škole Ledeč nad Sázavou, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou k plaveckému výcviku žáků každý čtvrtek od 13:00 do 14:30 hod v období od 3.3. do 12.5.2022 na základě žádosti v podkladové příloze č. 67826.

(Podklad jednání č. 123)

 

135/22 Žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet

Rada města souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově úřadu dne 10. března 2022 při konání mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet.

(Podklad jednání č. 92)

 

136/22 Žádost o spolupořadatelství - Street food festival

Rada města schvaluje převzetí záštity nad akcí Street food festival Havlíčkův Brod pořádanou dne 21. 5. 2022 organizací City Event s. r. o., IČO: 07836465, Ke Kateřinkám 1392/12, 149 00 Praha.

(Podklad jednání č. 126)

 

137/22 Žádost o spolupořadatelství - Street food festival

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout součinnost s organizací City Event s.r.o., IČO: 07836465, Ke Kateřinkám 1392/12, 149 00 Praha, při akci Street food festival v rozsahu požadavků uvedených v žádosti v příloze č. 67797.

(Podklad jednání č. 126)

 

138/22 Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2021

Rada města schvaluje zprávu o plnění Koncepce kultury města Havlíčkův Brod v roce 2021 dle podkladových příloh č. 67897,67900,67899.

(Podklad jednání č. 127)

 

139/22 Revitalizace parku Budoucnost – část 01 – ETAPA 02, vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Revitalizace parku Budoucnost – část 01 – ETAPA 02“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem „Společnost Park Budoucnost“ v které se za účelem realizace zakázky dle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. sdružili vedoucí společník Gardenline s.r.o., IČO 27263827 a společník SWIETELSKY stavební s.r.o. IČO 48035599.

(Podklad jednání č. 91)

 

140/22 Stezka jihovýchodní obchvat – Herlify, smlouva opravňující provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina č. OM 62/2022 dle podkladové přílohy č. 67847 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

(Podklad jednání č. 93)

 

141/22 Cyklotrasa Havlíčkův Brod - Klanečná, projektová dokumentace, zadání zakázky

Rada města ruší zadávací řízení zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele projektové dokumentace „Cyklotrasa Klanečná – Havlíčkův Brod, projektová dokumentace“.

(Podklad jednání č. 101)

 

142/22 Rekonstrukce Vrchlického

Rada města souhlasí se společným záměrem na opravu veřejného prostranství části Vrchlického ulice realizovaným ve spolupráci se společnostmi Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 a GasNet s.r.o., IČO 27295567 za podmínek dle podkladové přílohy č. 67858.

(Podklad jednání č. 106)

 

143/22 Návrh věcného rozpisu pro rozhodování zastupitelstva o změně rozpočtu č. 1/2022

Rada města projednala návrh věcného rozpisu připravované změny rozpočtu pro jednání zastupitelstva města. Rada města ukládá bez zbytečného započít s přípravou zadání opravy a zhodnocení nemovitého majetku v rozsahu dle podkladové přílohy č. 67862, tak aby realizace mohla být spuštěna bezprostředně po schválení zastupitelstvem města.

(Podklad jednání č. 107)

 

144/22 Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 67871 se zhotovitelem stavby „Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod – SO01 Dům dostupného bydlení“ společností RONELI Stavby SE, IČO 29316731.

(Podklad jednání č. 109)

 

145/22 Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 67872 se zhotovitelem stavby „Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod – SO02 komerční jednotka, SO03 zpevněné plochy“ společností RONELI Stavby SE, IČO 29316731.

(Podklad jednání č. 109)

 

146/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1128/38, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 38, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod P. F., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 180 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 104)

 

147/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2612/1, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Reynkova 2612, Havlíčkův Brod P. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 120 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 104)

 

148/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2755/9, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9, Sídliště Pražská 2755, Havlíčkův Brod L. R., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 129 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 104)

 

149/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2761/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod L. H., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 137 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 104)

 

150/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2782/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Sídliště Pražská 2782, Havlíčkův Brod M. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 155 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 104)

 

151/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2797/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod E. H., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 120 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 104)

 

152/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2798/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Sídliště Pražská 2798, Havlíčkův Brod E. P., trvale bytem Nasavrky. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 142 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 104)

 

153/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2798/14, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14, Sídliště Pražská 2798, Havlíčkův Brod M. L., trvale bytem, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 210 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 104)

 

154/22 Akce Vinný košt

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství – části pozemku parc. č. 2259/1 v k.ú. Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí – za účelem uspořádání akce „Vinný košt“ dne 30.4.2022. Pořadatelem akce je Vinný košt s.r.o., Hlavní 375, 2277 24 Dřísy, IČ: 07788410.

(Podklad jednání č. 116)

 

155/22 Žádost o podnájem v čp. 798, ulice Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje udělení souhlasu Jaroslavu Starému, IČ: 73601195, bytem Suchá 37, Havlíčkův Brod s podnájmem nebytového prostoru v čp. 798, ulice Žižkova, Havlíčkův Brod Šárce Kopicové, IČ: 07516606, bytem Plovárenská 799, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 118)

 

156/22 Žádost o podnájem v čp. 91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje udělení souhlasu společnosti Jazyková agentura LANT s.r.o., IČ: 28775881, se sídlem Havlíčkova 3585, Havlíčkův Brod s podnájmem nebytového prostoru v čp. 91 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě společnosti LANT for kids, v.o.s., IČ: 14239027, se sídlem Havlíčkova 3585, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 117)

 

157/22 Úprava nájemného v městských bytech

Rada města schvaluje zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví města Havlíčkův Brod postupem stanoveným v podkladové příloze č. 67901.

(Podklad jednání č. 119)

 

158/22 Základní sazba nájemného pro nově obsazované byty ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje s účinností od 1.3.2022 základní sazbu nájemného pro nově obsazované byty ve vlastnictví města Havlíčkův Brod ve výši 90 Kč/m2/měsíc.

(Podklad jednání č. 119)

 

159/22 Nebytové prostory - přehled nájemních smluv a úprava nájemného

Rada města schvaluje zvýšení nájemného ve smlouvách o nájmu nebytových prostor o inflaci za rok 2021 ve výši 3,8 % s účinností od 1.4.2022 dle podkladové přílohy č. 67896.

(Podklad jednání č. 120)

 

160/22 Výběrové řízení na obsazení místa ředitele TSHB

Rada města schvaluje objednávku zprostředkování pracovní smlouvy u společnosti Grafton Recruitment, s.r.o., Na Poříčí 3a, 110 00 Praha 1, IČO: 62583344, dle podkladové přílohy č. 67873.

(Podklad jednání č. 108)

 

161/22 Doplatek prémie jednateli Teplo HB Ing. Sommerovi

Rada města schvaluje výplatu doplatku prémie za rok 2021 jednateli Teplo HB, s.r.o. dle podkladové přílohy č. 67916.

(Podklad jednání č. 130)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta