Usnesení z jednání rady města 28.11.2022Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PhDr. Václav Lacina LLM., PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Ing. Pavel Sláma

 

747/22 Žádost o poskytnutí pronájmu ledové plochy - Děti do bruslí - školní rok 2022/2023

Rada města na základě žádosti v podkladové příloze č. 75385 souhlasí s pronájmem ledové plochy zimního stadionu včetně dvou šaten na akci „ Děti do bruslí“ v období leden až březen 2023  v rozsahu 50 hod. a ukládá Technickým službám uzavřít  "Smlouvu o opakovaných krátkodobých nájmech sportovišť zimního stadionu“ se spolkem Děti do bruslí z.s., IČO 045 37 483, se sídlem Na Palici 342, Jindřichův Hradec s cenou pronájmu dle aktuálních ceníků. Obsazení  ledové plochy bude dle rozpisu tj. pondělí 9:00 – 11:15 hod., úterý a středa 9:00 – 10:30 hod.

(Podklad jednání č. 608)

 

748/22 Darovací smlouva - příspěvková organizace  ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 75437 darovací smlouvu č. 285/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a společností Dvořák - svahové sekačky s.r.o., IČO 260 13 797, se sídlem 582 21 Pohled, Pohled 277, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 10.000 Kč účelově určeného na úhradu části nákladů spojených s jarním vystoupením pěveckého sboru Oříšek. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 600)

 

749/22 Omezení provozu o vánočních prázdninách 2022 - Mateřská škola Korálky

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 75472 rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezit provoz o vánočních prázdninách ve dnech 27.12.2022 až 30.12.2022. Po dobu omezení provozu bude předškolní vzdělávání poskytováno v případě přihlášení více jak 10 dětí, a to Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Příčná 189.

(Podklad jednání č. 607)

 

750/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - vánoční prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (pátek 23.12.2022 až pondělí 2.1.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 604)

 

751/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - vánoční prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola  Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (pátek 23.12.2022 až pondělí 2.1.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 604)

 

752/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - vánoční prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (pátek 23.12.2022 až pondělí 2.1.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 604)

 

753/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - vánoční prázdniny 2022

 Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (pátek 23.12.2022 až pondělí 2.1.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 604)

 

754/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - vánoční prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin (pátek 23.12.2022 až pondělí 2.1.2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 604)

 

755/22 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 1 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 75438. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 221/21 ze dne 13.12.2021.

(Podklad jednání č. 601)

 

756/22 Dohoda o zajištění přístupu - vodní plocha Klanečná

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dohodu o zajištění přístupu dle podkladové přílohy
č. 75435 s M.H. Havlíčkův Brod, R.K., Havlíčkův Brod a C.K., Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 602)

 

757/22 Dohoda o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dohoda o ukončení smlouvy o připojení č. 21_SOBS01_4121781783 dle podkladové přílohy č. 75451 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 603)

 

758/22 Světelné signalizační zařízení - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 75467 s dodavatelem projektové dokumentace světelně signalizačního zařízení na silnici I/34 společností AŽD Praha s.r.o., IČO 48029483.

(Podklad jednání č. 606)

 

759/22 Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská  - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OM 69/2021/II dle podkladové přílohy č.75499 s Krajem Vysočina, IČO 708 90 749 .

(Podklad jednání č. 610)

 

760/22 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje výplatu zálohy prémie jednateli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 75474.

(Podklad jednání č. 609)

 

761/22 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Mgr. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 75475.

(Podklad jednání č. 609)

 

762/22 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy
č. 75497.

(Podklad jednání č. 609)

 

763/22 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu jednateli společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o.
Ing. Tomáši Hermannovi dle podkladové přílohy č. 75498.

(Podklad jednání č. 609)

 

764/22 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod
PhDr. Václavu Lacinovi dle podkladové přílohy č. 75496.

(Podklad jednání č. 609)

 

765/22 Program jednání prosincového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání prosincového zastupitelstva města dle podkladové přílohy
č. 75502.

(Podklad jednání č. 612)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta