Usnesení z jednání rady města 28. 1. 2008Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann

 

72/08 Změny licencí veřejné autobusové dopravy

Rada města nesouhlasí se změnami licence 600 980 Havlíčkův Brod - Přibyslav - Polná z důvodu nutnosti dodržení závazku v rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu dopravního terminálu.

 

73/08 Změny licencí veřejné autobusové dopravy

Rada města souhlasí se změnou licence linky 600 650 Ledeč n. Sázavou - Pavlov - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Jihlava  spočívající v zavedení zastávky "Havlíčkův Brod, zem.škola".

Rada města nesouhlasí s vynecháním zastávky "Dopravní terminál" u spoje č. 1 této linky z důvodu nutnosti dodržení závazku v rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu dopravního terminálu.

 

74/08 Úprava vodoteče a okolí mezi ul. Rozkošská a Havlíčkova

Rada města schvaluje uzavření smluv zákládající právo provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Vysočinou, Žižkova 57, Jihlava ve znění přiložených smluv.

 

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                                                    starostka