Usnesení z jednání rady města 27.6.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slavka, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Šrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Jana Beránková, PhDr. Václav Lacina, LL. M., Ing. Miroslav Sommer, JUDr. Vít Fikar, Ing. Eva Prodělalová,  Ing. Jana Deveci, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl,  Ing. Tomáš Hermann, Jan Schwarz

 

412/22 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Havlíčkův Brod, U Školy 4342

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Havlíčkův Brod, U Školy 4342 dle podkladové přílohy číslo 71618. Výjimka se v uvedených třídách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 353)

 

413/22 Žádost o pronájem ledové plochy - Děti do bruslí, z.s.

Rada města na základě žádosti v podkladové příloze č. 71643 souhlasí s pronájmem ledové plochy ZS na akci „ Děti do bruslí“ v období říjen až prosinec 2022 v rozsahu 90 hod a ukládá Technickým službám uzavřít "Smlouvu o opakovaných krátkodobých nájmech sportovišť zimního stadionu“ se spolkem Děti do bruslí z.s., IČO 045 37 483, se sídlem Na Palici 342, Jindřichův Hradec s cenou pronájmu dle příslušných ceníků. Obsazení  ledové plochy bude dle rozpisu tj. pondělí 9:00 – 12:00 hod., úterý až čtvrtek  9:00 – 10:30 hod.

(Podklad jednání č. 367)

 

414/22 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2023 do 31.12.2023

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky: „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2023 do 31.12.2023“ dle podkladové přílohy č. 71635.

(Podklad jednání č. 354)

 

415/22 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2023 do 31.12.2023

Rada města schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky: „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2023 do 31.12.2023“ dle podkladové přílohy č. 71636 a ukládá příslušným odborům města, ředitelům příspěvkových organizací a jednateli společnosti Teplo HB s.r.o. tuto smlouvu uzavřít.

(Podklad jednání č. 354)

 

416/22 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2023 do 31.12.2023

Rada města jmenuje Zbyňka Stejskala, Ing. Vladimíra Slávku, Mgr.et Mgr. Jana Sojku, Ing. Miroslava Sommera a Ing. Josefa Beneše jako členy hodnotící komise veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2023 do 31.12.2023“. Jako náhradníky jmenuje Bc. Libora Honzárka, Ing. Jaroslavu Čihákovou a Ing. Pavla Slámu.

(Podklad jednání č. 354)

 

417/22 Informace o 12. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o., schválení hospodaření za rok 2021

Rada města na doporučení dozorčí rady jako jediný společník společnosti Teplo HB s.r.o. tímto  v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením obchodního zákoníku, schvaluje přiloženou účetní závěrku společnosti Teplo HB s.r.o. za účetní období od 1.1. 2021 do 31.12.2021, výsledek hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku „Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku a o způsobu rozdělení zisku“ ve znění podkladové přílohy č. 71641.

(Podklad jednání č. 355)

 

418/22 Úprava míst poskytování zájmového vzdělávání v Rejstříku škol a školských zařízení

Rada města schvaluje podání žádosti o aktualizaci údajů v Rejstříku škol a školských zařízení v případě míst poskytování zájmového vzdělávání realizovaného příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a to: 

1)  výmaz místa poskytování zájmového vzdělávání na adrese 582 22 Přibyslav, Husova 301 

2)  zápis místa poskytování zájmového vzdělávání na adrese 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 (šachový kroužek) a na adrese 580 01 Havlíčkův Brod, U Borové 69 (elektrotechnické zájmové útvary).

(Podklad jednání č. 365)

 

419/22 Úprava míst poskytování zájmového vzdělávání v Rejstříku škol a školských zařízení

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů ve věci změny údajů v Rejstříku škol a školských zařízení v případě aktualizace míst poskytování zájmového vzdělávání realizovaného příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času.

(Podklad jednání č. 365)

 

420/22 Zapojení škol do projektu "Příběhy našich sousedů"

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 do projektu "Příběhy našich sousedů" spadajícího pod aktivity Paměti národa.

(Podklad jednání č. 366)

 

421/22 Zapojení škol do projektu "Příběhy našich sousedů"

Rada města ukládá ekonomickému odboru změnit rozpis rozpočtu na rok 2022 a zvýšit plánovaný limit výdajů na finanční podporu zapojení školských příspěvkových organizací do projektu "Příběhy našich sousedů" o částku 170.800 Kč.

(Podklad jednání č. 366)

 

422/22 Souhrnná zpráva z administrativních kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2021

Rada města projednala a bere na vědomí Souhrnnou zprávu z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2021 dle podkladových příloh č. 71569, č. 71570, č. 71571 a č. 71572, která je předkládána v souladu s čl. VIII, odst. 2 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 351)

 

423/22 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - Překladiště komunálního odpadu pro region Havlíčkův Brod

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 71609, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem "Odpady - oběhové hospodářství 2022", a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 347)

 

424/22 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - Překladiště komunálního odpadu pro region Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na překladiště komunálního odpadu pro region Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 347)

 

425/22 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - Revitalizace separačního stání Jihlavská

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 71611, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem "Odpady - oběhové hospodářství 2022", a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 348)

 

426/22 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - Úprava návsi Perknov

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 71612, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem "Obnova venkova Vysočiny 2022", a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 349)

 

427/22 Analytická část strategického plánování  - zpráva k indikátorům "Doprava a mobilita"

Rada města Havlíčkův Brod bere na vědomí dokument "Zpráva k analytické části  strategického plánování, návrh indikátorů k tématu doprava a mobilita". Relevantní náměty/doporučení z uvedeného dokumentu bude město využívat nejméně do 30.6.3024

(Podklad jednání č. 350)

 

428/22 Oprava lesní cesty Mírovka

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 71648 se zhotovitelem stavby „Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mírovka“ společností M – SILNICE a.s., IČO 42196868.

(Podklad jednání č. 300)

 

429/22 Požadavek na zabezpečení oplocení čp. 2733

Rada města se seznámila se žádostí L. K. o opravu oplocení a zabránění sesuvu na pozemky přiléhající v ulici Občinská a konstatuje, že město Havlíčkův Brod nebude z veřejných prostředků opravovat oplocení, které tvoří rozhraní a není v majetku města.

(Podklad jednání č. 346)

 

430/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1128/46, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 46, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod N. S., trvale bytem Třešť. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 155 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 357)

 

431/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1202/2, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Žižkov II 1202, Havlíčkův Brod M. H., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 225 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 357)

 

432/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2577/16, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 16, Reynkova 2577, Havlíčkův Brod P. J., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 200 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 357)

 

433/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2577/20, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 20, Reynkova 2577, Havlíčkův Brod M. F., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 151 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 357)

 

434/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2800/1, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod A. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 171 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 357)

 

435/22 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2475/12, Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod M. M., trvale bytem Dobronín. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 45 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 358)

 

436/22 Pronájem bytu - byt č. 2763/5, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 5, Sídliště Pražská 2763, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, IČ: 00179540, se sídlem Husova 2624, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 147 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 359)

 

437/22 Pronájem bytu - byt č. 2763/12, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 12, Sídliště Pražská 2763, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, IČ: 00179540, se sídlem Husova 2624, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 147 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 359)

 

438/22 Pokračování nájemní smlouvy - byt č. 3504/4, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 4, ulice U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod s Věrou Žampachovou, trvale bytem U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod na dobu určitou s účinností od 6.7.2022 do 5.10.2022. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 360)

 

439/22 Pokračování nájemní smlouvy - byt č. 3504/12, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 12, ulice U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod s V. S., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou s účinností od 6.7.2022 do 5.10.2022. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 360)

 

440/22 Veřejná obchodní soutěž - Dům dostupného bydlení - Modul komerční jednotky

Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v Domě dostupného bydlení Havlíčkův Brod, Havlíčkova ulice - Modul komerční jednotky. 

Nájemce:  V. H., Havlíčkův Brod

Účel pronájmu: Ateliér pro opravu a revitalizaci osobních věcí

Výše nájemného: 36.000 Kč/rok

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 361)

 

441/22 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje výplatu zálohy prémie jednateli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 71625.

(Podklad jednání č. 368)

 

442/22 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Mgr. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 71624.

(Podklad jednání č. 368)

 

443/22 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 71642.

(Podklad jednání č. 368)

 

444/22 Zpráva o hospodaření MDKO za 2021

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 33 tis. Kč bude použit na částečnou úhradu ztrát předchozích období (účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let).

(Podklad jednání č. 352)

 

445/22 Zápis z jednání DR Městského divadla a kina Ostrov z 20. 6. 2022

Rada města souhlasí, aby úhrada 4. splátky platby za zajištění závazku veřejné služby pro rok 2022 byla společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o., IČ 47453281, vyplacena v předstihu v měsíci 07/2022 s ohledem na fakturaci stavebních prací v rámci investiční akce „MDKO - Rekonstrukce toalet pro veřejnost“.

(Podklad jednání č. 356)

 

446/22 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu jednateli společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o. Ing. Tomáši Hermannovi dle podkladové přílohy č. 71650.

(Podklad jednání č. 368)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                     Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta