Usnesení z jednání rady města 27.3.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marta Gerthnerová, Bc. Jindřich Macek, MgA. Martin Domkář, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Jana Beránková, Mgr. Miloš Fikar, PhDr. Václav Lacina, LL. M., JUDr. Vít Fikar, Ing. Eva Prodělalová, Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

159/23 Žádost o ukončení smlouvy o nakládání s rostlinnými odpady dohodou - Josef Zbortek, Krátká Ves

Rada města na základě žádosti Josefa Zbortka, sídlo 582 22 Krátká Ves 7, IČO 75141612 ze dne 1. 3. 2023 o ukončení smlouvy o nakládání s rostlinnými odpady dohodou schvaluje k datu 30. 3. 2023 zrušení Smlouvy o nakládání s rostlinnými odpady č. OZP/11/2020/TR uzavřené mezi Josefem Zbortkem a městem Havlíčkův Brod 24. 11. 2020 ve věci dodávek rostlinného odpadu městem do jeho kompostárny v Krátké Vsi.

(Podklad jednání č. 144)

 

160/23 Darovací smlouva - příspěvková organizace ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 77989 darovací smlouvu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod a Krajem Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, zastoupeným hejtmanem kraje Mgr. Vítězslavem Schrekem, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 87.400 Kč na činnost základní umělecké školy. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 125)

 

161/23 Darovací smlouva - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 78066 darovací smlouvu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ a Krajem Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, zastoupeným hejtmanem kraje Mgr. Vítězslavem Schrekem, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 174.400 Kč na činnost střediska volného času. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 129)

 

162/23 Odstávka dodávky elektrického proudu - Havlíčkův Brod, ulice Příčná

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod přerušení poskytování předškolního vzdělávání v Mateřské škole Havlíčkův Brod, Příčná 189 dne 6.4.2023 z důvodu odstávky elektrické energie, která znemožňuje řádné poskytování předškolního vzdělávání a školního stravování a toto přerušení schvaluje.

(Podklad jednání č. 130)

 

163/23 Darovací smlouva - příspěvková organizace Základní škola a  Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 3/2023  mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a Sdružením rodičů a přátel školy v Základní škole Havlíčkův Brod, Konečná 1884, o.s., IČ 270 47 130, zastoupeným Petrou Novákovou, se sídlem Konečná 1884, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 78092, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 8.080 Kč účelově určeného na pořízení basketbalového koše pro školní družinu. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 131)

 

164/23 Provoz mateřských škol o letních prázdninách 2023

Rada města projednala provoz havlíčkobrodských mateřských škol o hlavních letních prázdninách 2023 a souhlasí s variantou číslo 1 dle podkladové přílohy číslo 77963.

(Podklad jednání č. 137)

 

165/23 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2023/2024

Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na školní rok 2023/2024 dle podkladové přílohy číslo 77993.

(Podklad jednání č. 138)

 

166/23 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2023/2024

Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na školní rok 2023/2024 dle podkladové přílohy číslo 77994.

(Podklad jednání č. 138)

 

167/23 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2023/2024

Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na školní rok 2023/2024 dle podkladové přílohy číslo 77995.

(Podklad jednání č. 138)

 

168/23 Osadní výbor SV. Kříž- Sousedské odpoledne - zapůjčení tribuny

Rada města projednala žádost osadního výboru Svatý Kříž a souhlasí s bezplatným zapůjčením mobilního pódia, včetně montáže, demontáže a dopravy na akci "Sousedské odpoledne" dne 22.7.2023

(Podklad jednání č. 147)

 

169/23 Farmářské trhy - žádost o součinnost

Rada města schvaluje poskytnutí slevy na pořádání Farmářských trhů Koudelův talíř v roce 2022 ve výši 192 743, 90,- Kč vč. DPH od Technických služeb Havlíčkův Brod p. Aleně Čechové, Burešova 3531, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 72799919 v souladu s podanou žádostí a cenovou kalkulací dle podkladové přílohy č. 78103 a 78091. Podpora ve výši 192 743, 90,- Kč včetně DPH bude poskytnuta v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř.věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

(Podklad jednání č. 148)

 

170/23 Žádost o finanční podporu - Na počátku, o. p. s.

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Na počátku, o. p. s. Příkop 6, IČ: 605 54 665, 602 00 Brno 2.

(Podklad jednání č. 140)

 

171/23 Žádost o vyjádření souhlasu - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.

Rada města souhlasí s navýšením úvazků pro organizaci Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s., U Šlapanky 1387, IČO: 042 73 176, 580 01 Havlíčkův Brod - o 2,0 úvazků, a to konkrétně pro službu odborné sociální poradenství, od roku 2024. Služba je zařazena do systému financování sociálních služeb, podporovaných městem Havlíčkův Brod, na základě Pověření kraje Vysočina.

(Podklad jednání č. 141)

 

172/23 Inspekční zpráva ČŠI - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí Inspekční zprávu a Protokol o kontrole ze dne 30.1.2023 České školní inspekce, Inspektorátu v Kraji Vysočina, provedené v příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a ukládá ředitelce příspěvkové organizace:

- požádat Krajský úřad Kraje Vysočina o aktualizaci míst poskytování školního stravování v Rejstříku škol a školských zařízení,

- vydat vnitřní řád školní jídelny pro příslušná místa poskytovaného vzdělávání, 

- poskytovat dětem MŠ hmotné zabezpečení pouze v rozsahu § 122 odst. 2 školského zákona,

- zasílat záznamy o úrazech dětí zdravotním pojišťovnám dětí.

(Podklad jednání č. 142)

 

173/23 Žádost o spolupořadatelství - Street food festival

Žádost o spolupořadatelství - Street food festival

Rada města schvaluje převzetí záštity nad akcí Street food festival Havlíčkův Brod pořádanou dne 17.6. 2023 organizací City Event s.r.o., IČO: 07836465, Ke Kateřinkám 1392/12, 149 00 Praha.

(Podklad jednání č. 117)

 

174/23 Žádost o spolupořadatelství - Street food festival

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout součinnost s organizací City Event s.r.o., IČO: 07836465, Ke Kateřinkám 1392/12, 149 00 Praha, při akci Street food festival v rozsahu požadavků uvedených v žádosti v příloze č. 77906. 

(Podklad jednání č. 117)

 

175/23 Schválení ročního zápisu do kronik za rok 2022

Rada města schvaluje podle zákona č. 132/2006 Sb. roční zápisy v kronice Havlíčkova Brodu, Poděbab a osad Svatý Kříž, Mendlova Ves a Ovčín.

(Podklad jednání č. 124)

 

176/23 Plán partnerských aktivit  na rok 2023

Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu Zbyňka Stejskala, Ing. Vladimíra Slávky, Marie Rothbauerové a Libuše MIlichovské na akci Aprilfest 2023 do partnerského města Brielle v termínu 30.3.- 2.4.2023.

(Podklad jednání č. 136)

 

177/23 Plán partnerských aktivit  na rok 2023

Rada města schvaluje plán partnerských aktivit dle podkladové přílohy č. 78046.

(Podklad jednání č. 136)

 

178/23 Žádost o finanční dar - MotorSvět 2023 Festival dopravní prevence a motorismu

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Centru dopravní prevence, z.s., IČO: 08686599, se sídlem Dlouhá Ves 140, 582 22 Přibyslav.

(Podklad jednání č. 143)

 

179/23 Žádost o převzetí záštity - MotorSvět 2023 Festival dopravní prevence a motorismu

Rada města schvaluje převzetí záštity města Havlíčkův Brod nad akcí "MotorSvět 2023 - Festival dopravní prevence motorismu" pořádanou dne 9.9.2023 Centrem dopravní prevence, z.s.

(Podklad jednání č. 143)

 

180/23 Žádost o spolupráci - MotorSvět 2023 Festival dopravní prevence a motorismu

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout součinnost Centru dopravní prevence, z.s., IČO: 08686599 se sídlem Dlouhá 140, 582 22 Přibyslav při akci „MotorSvět 2023 – Festival dopravní prevence a motorismu“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 78057.

(Podklad jednání č. 143)

 

181/23 Přechod pro chodce Žižkova - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 78041 se zhotovitelem stavby „Úprava přechodu pro chodce na ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě“ společností ElektroMont HB, s.r.o., IČO 27546441.

(Podklad jednání č. 126)

 

182/23 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města schvaluje rozpočtová opatření odboru rozvoje města 1/2023, dle podkladové přílohy č. 78065. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 241/22 ze dne 12.12.2022.

(Podklad jednání č. 127)

 

183/23 Domov pro seniory - studie proveditelnosti

Rada města se seznámila se studií proveditelnosti „Zřízení pokojů DZR a vestavba administrativní části domova pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 78059 a ukládá odboru rozvoje města zadat na zpracování tohoto záměru dokumentaci pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů na zpracování projektové dokumentace.

(Podklad jednání č. 128)

 

184/23 Pronájem bytu - byt č. 2796/6, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 6, Sídliště Pražská 2796, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, IČ: 00179540, se sídlem Husova 2624, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 134 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 123)

 

185/23 Pronájem sociálního bytu č. 2475/15, Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje pronájem bytu č. 15, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod L. M. a J. M., trvale bytem Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 132)

 

186/23 Pravidla tvorby a obnovy graffiti ve veřejném prostoru města Havlíčkův Brod - rozšíření vymezených ploch (Na Losích)

Rada města schvaluje Pravidla tvorby a obnovy graffiti ve veřejném prostoru města Havlíčkův Brod včetně přílohy k pravidlům dle podkladové přílohy č. 78088 a 78089.

(Podklad jednání č. 133)

 

187/23 Veřejná obchodní soutěž - pronájem míst pro stání motorových vozidel - Patrové parkoviště Žižkova ulice

Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné obchodní soutěže na pronájem míst pro stání motorových vozidel v 1. nadzemním podlaží Patrového parkoviště v Žižkově ulici v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 78061.

Rada města zároveň svěřuje dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích ekonomickému odboru pravomoc uzavřít s vybranými zájemci, kteří podají nejvýhodnější nabídku, smlouvu o nájmu parkovacího stání. Minimální nabídková cena je 500 Kč včetně DPH/stání/měsíc.

(Podklad jednání č. 134)

 

188/23 Veřejná obchodní soutěž - čp. 258, ulice Dolní, Havlíčkův Brod (pravý trakt)

Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 258, ulice Dolní v Havlíčkově Brodě - pravý trakt.

Nájemce: POMPO spol. s r.o., IČO 25089595, Lidická 481, 27351 Unhošť

Účel pronájmu: prodej hraček a kojeneckého sortimentu

Výše nájemného: 1.347 Kč/m2/rok

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 135)

 

189/23 Úprava veřejné studny v ulici Nad Žabincem

Rada města souhlasí s tím, že žadatel P. S., trvale bytem  Havlíčkův Brod provede na vlastní náklady úpravu veřejné studny na pozemku parc. č. 2288/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, dle schématu v podkladové příloze č. 78093. Žadatel si před započetím prací zajistí všechna příslušná povolení a souhlasy vyžadovaná právními předpisy.

(Podklad jednání č. 145)

 

190/23 Smlouva zakládající právo provést stavbu repliky středověké hrnčířské pece - lokalita Vlkovsko

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu repliky středověké hrnčířské pece na pozemku parc. č. 1111/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, IČ: 00083607, se sídlem Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 78084.

(Podklad jednání č. 146)

 

191/23 Proces přípravy a pořízení FVE na objektech města svěřených do správy zřizovaných PO

RM projednala a schvaluje přípravu a pořízení FVE na objektu Prokopa Holého 3292, který je svěřen k hospodaření zřizované PO ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004. Plánovaná výrobní kapacita FVE je 50  kW. Pořízení projektové dokumentace smluvně zajistí PO ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 u vybraného dodavatele Kerosin, s.r.o., Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 09095861. Technickou podporu v přípravné, zadávací a realizační části zajistí Teplo HB s.r.o. Veřejnou zakázku dodávky FVE administrativně zajistí ORM MěÚ pro zadavatele PO ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004. Pro financování pořízení PD a realizace FVE schvaluje RM čerpání rozpočtové rezervy schváleného rozpočtu 2023 formou účelového transferu PO ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004. Změnu rozpisu rezervy a administraci transferů účelově vázaných prostředků na přípravu a pořízení kapacit FVE umístěných na objektech svěřených k hospodaření zřizovaným PO zajistí EO MěÚ.

(Podklad jednání č. 139)

 

192/23 Proces přípravy a pořízení FVE na objektech města svěřených do správy zřizovaných PO

RM projednala a schvaluje přípravu a pořízení FVE na objektu Reynkova 3643, který je svěřen k hospodaření zřizované PO Sociální služby města. Plánovaná výrobní kapacita FVE je 98 kW. Pořízení projektové dokumentace smluvně zajistí PO Sociální služby města u vybraného dodavatele Kerosin, s.r.o., Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 09095861. Technickou podporu v přípravné, zadávací a realizační části zajistí Teplo HB s.r.o. Veřejnou zakázku dodávky FVE administrativně zajistí ORM MěÚ pro zadavatele PO Sociální služby města. Pro financování pořízení PD a realizace FVE schvaluje RM čerpání rozpočtové rezervy schváleného rozpočtu 2023 formou účelového transferu PO Sociální služby města. Změnu rozpisu rezervy a administraci transferů účelově vázaných prostředků na přípravu a pořízení kapacit FVE umístěných na objektech svěřených k hospodaření zřizovaným PO zajistí EO MěÚ.

(Podklad jednání č. 139)

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta