Usnesení z jednání rady města 27.2.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Iva Petrová, Mgr. Miloš Fikar, PhDr. Václav Lacina, LL.M, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Jana Deveci, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Markéta Firychová

 

108/23 Zapojení příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod-SVČ do vyhlášených Šablon z Operačního programu Jan Amos Komenský

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času do výzvy MŠMT ČR číslo 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I financované z Operačního programu Jan Amos Komenský. 

(Podklad jednání č. 97)

 

109/23 Zápis dětí do Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 - školní rok 2023/2024

Rada města určuje pro školní rok 2023/2024 odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Husova 2119 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 ke vzdělávání dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, které mají sídlo, případně pracoviště na území města Havlíčkova Brodu nebo v dostupném spádovém území (okres Havlíčkův Brod). Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 pro školní rok 2023/2024 dle podkladové přílohy číslo 77788.

(Podklad jednání č. 93)

 

110/23 Zápis dětí do Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 - školní rok 2023/2024

Rada města stanovuje dle podkladové přílohy číslo 77789 kritéria pro přijímání dětí ke vzdělávání pro určenou Mateřskou školu Havlíčkův Brod, Husova 2119 a ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 uplatnit tato kritéria při přijímacím řízení dětí do MŠ Havlíčkův Brod, Husova 2119 pro školní rok 2023/2024.

(Podklad jednání č. 93)

 

111/23 Charita Havlíčkův Brod - Velikonoční zastavení - žádost o součinnost

Rada města projednala žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod a souhlasí s bezplatným zapůjčením 2ks stánků, včetně montáže a demontáže a bezplatným připojením k elektrické energii v rámci akce "Velikonoční zastavení" dne 6. dubna 2023.

(Podklad jednání č. 104)

 

112/23 Majáles 2023 - žádost o zapůjčení stánků

Rada města projednala žádost pořadatelů studentského Majálesu 2023 a souhlasí s bezplatným zapůjčením 2 ks stánků na tuto akci dne 20. května 2023.

(Podklad jednání č. 105)

 

113/23 SDH Květnov - Požární útok naruby - žádost o zapůjčení pódia

Rada města projednala žádost SDH Květnov a souhlasí s bezplatným zapůjčením mobilního pódia včetně dovozu, montáže a demontáže na akci "Požární útok naruby" dne 1. července 2023.

(Podklad jednání č. 106)

 

114/23 SDH Květnov - Turnaj v kopané - žádost o bezplatné zapůjčení pódia

Rada města projednala žádost SDH Květnov a souhlasí s bezplatným zapůjčením mobilního pódia včetně dovozu, montáže a demontáže na akci "Turnaj v malé kopané" dne 29. července 2023.

(Podklad jednání č. 107)

 

115/23 Přesunutí služby péče o odchycené a toulavé psy externímu poskytovateli

Rada města projednala žádost Technických služeb Havlíčkův Brod a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb péče o odchycené a toulavé psy s poskytovatelem, kterým je Veterinární klinika HB, s.r.o, Žižkova 494, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 77895.

(Podklad jednání č. 108)

 

116/23 Žádost o součinnost - Závod v orientačním běhu

Rada města schvaluje převzetí záštity města a mediální partnerství nad akcí Závod v orientačním běhu - sprint pořádanou dne 15.4.2023 organizací Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČ 00529672, Oddíl orientačního běhu, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 92)

 

117/23 Žádost o součinnost - Závod v orientačním běhu

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout zázemí areálu letního koupaliště organizaci Tělovýchovná jednota Jiskra z.s. a zajistit součinnost v rozsahu požadavků uvedených v podkladové příloze č. 77793 při pořádání závodu v orientačním běhu - městský sprint, který se uskuteční dne 15. dubna 2023.

(Podklad jednání č. 92)

 

118/23 Žádost o součinnost - Závod v orientačním běhu

Rada města ukládá Městské policii Havlíčkův Brod poskytnout součinnost při závodu orientačního běhu pořádaného Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod dne 15.4.2023, a to v době průběhu Smetanovým náměstím v čase 14.30 - 16.30 h.

(Podklad jednání č. 92)

 

119/23 Žádost o součinnost - Závod v orientačním běhu

Rada města ukládá odboru dopravy zajistit součinnost s organizací Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod a poskytnout informace ohledně plánovaných uzavírek při pořádání závodu orientačního běhu, který se uskuteční dne 15.4.2023.

(Podklad jednání č. 92)

 

120/23 Podání žádosti a schválení plné moci k administraci projektu "Územní plán Havlíčkův Brod - jednotný standard"

Rada města schvaluje podání žádosti na projekt "Územní plán Havlíčkův Brod - jednotný standard", dle podkladové přílohy č. 77884 a ukládá oddělení řízení projektů žádost v požadovaném termínu podat.

Rada města také schvaluje udělení plné moci – Ing. Janě Deveci dle podkladové přílohy č. 77885.

(Podklad jednání č. 96)

 

121/23 Žádost Krajského úřadu Kraje Vysočina - návrh zástupce Města Havlíčkův Brod do konkursní komise

Rada města navrhuje Ing. Jana Matějku, jako zástupce Města Havlíčkův Brod, do konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 101)

 

122/23 Souhlas města s rekonstrukcí hřiště

Rada města souhlasí se záměrem Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod z. s., IČO 00529672 na rekonstrukci hřiště, které se nachází na pozemku parc.č. 561/8 k.ú. Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 94)

 

123/23 Souhlas se zřízením sportoviště

Rada města souhlasí se zřízením sportoviště na pozemku parc. č. 1099/1 katastrální území Šmolovy u Havlíčkova Brodu dle podkladových příloh č. 77887 a 77888 a to na náklady žadatele Highland sport s.r.o., IČ: 26014351.

(Podklad jednání č. 102)

 

124/23 Žádost obce Okrouhlička o souhlas s napojením na plánovaný kanalizační řad

Rada města souhlasí s napojením kanalizačního výtlaku obce Okrouhlička na plánovanou splaškovou kanalizaci Suchá, ale upozorňuje, že projekt odkanalizování Svatý Kříž – Suchá není ukončen a tedy není možné stanovit a garantovat harmonogram přípravy a realizace stavby.

(Podklad jednání č. 103)

 

125/23 Obnova katastrálního operátu - k.ú. Poděbaby

Rada města pověřuje v plném rozsahu Petru Bednářovou, Ladu Beránkovou a Ivanu Petrlíkovou zastupováním města Havlíčkův Brod a jednáním za město Havlíčkův Brod ve věci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Poděbaby.

(Podklad jednání č. 98)

 

126/23 Pronájem pozemku č. 651/3 a části pozemku č. 2305/7, v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku č. 651/3 o výměře 3.304 m2 a části pozemku č. 2305/7 o výměře 400 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IČ: 48173002, Žižkova 832, Havlíčkův Brod, za účelem umístění deponie materiálu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 20 Kč/m2/rok, tj. 74.080 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 99)

 

127/23 Smlouva o výpůjčce nebytových prostor čp. 66, Mírovka

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. EK 079/2023/DSl o výpůjčce nebytových prostor v čp. 66 Mírovka, Havlíčkův Brod v přízemí o výměře 123,11 m2. 

Vypůjčitel: Spolek Osvětová jizba Mírovka, IČ: 09040897, se sídlem Mírovka 59, 580 01 Havlíčkův Brod                          

Účel výpůjčky: zřízení klubovny Spolku osvětová jizba Mírovka se spoluužíváním SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka, IČ: 62696637 a 1. Mírovského povinně dobrovolného otužileckého spolku IČ: 10887695. 

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor bude uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 109)

 

128/23 Program mimořádného jednání zastupitelstva města

Rada města schvaluje program mimořádného jednání zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 77883.

(Podklad jednání č. 110)

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta