Usnesení z jednání rady města 27.11.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Ing. Jan Matějka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Marta Gerthnerová, Jitka Rakušanová, DiS., Bc. Jindřich Macek, PaedDr. Milena Honsová, Ing. Miroslav Sommer, PhDr. Václav Lacina, LL. M., Bc. Martin Stehno, Ing. Marie Kudrnová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Pavel Sláma, Ing. Markéta Firychová

 

670/23 Žádost o finanční dar - MS v bezmotorovém létání

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Pavlu Loužeckému, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 580)

 

671/23 Schválení Smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady z tabákových výrobků

Rada města schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků č. OZP/16/2023/HO se společností NEVAJGLUJ a.s., IČO 19180632, sídlo Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 dle podkladové přílohy č. 81466 včetně doložky jako podkladové přílohy č. 81467.

(Podklad jednání č. 570)

 

672/23 Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení k záměru "ČOV Havlíčkův Brod - doplnění kalového hospodářství"

Rada města se seznámila s vyjádřením osadních výborů Veselice a Perknov a schvaluje vyjádření města jako dotčeného územně samosprávného celku k zahájení zjišťovacího řízení k záměru "ČOV Havlíčkův Brod - doplnění kalového hospodářství" dle podkladové přílohy č. 81612.

(Podklad jednání č. 590)

 

673/23 Darovací smlouva - příspěvková organizace Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 81481 uzavření darovací smlouvy č. 2/2023 mezi příspěvkovou organizací Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, IČO 725 45 950, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. 31, zastoupenou Bc. Jindřichem Mackem a společností Blachotrapez, spol. s r.o., IČO 02632772, se sídlem Šmolovy 254, Havlíčkův Brod 580 01, zastoupenou  p. Rafalem Stolarczykem a p. Zenonem Žurem, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - profesionálního akordeonu Scandalli BJC 342 v hodnotě 240.000,00 Kč. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 575)

 

674/23 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 pro školní rok 2023/2024, a to od listopadu 2023, výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 2. A dle podkladové přílohy číslo 81689. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 594)

 

675/23 Doplnění č. 1 Investičního plánu příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na rok 2023

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 81452 doplnění č. 1 Investičního plánu příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na rok 2023 a použití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace na nákup elektrického konvektomatu do školní jídelny.

(Podklad jednání č. 586)

 

676/23 FVE nájemní smlouva

Rada města ukládá ekonomickému odboru uzavřít nájemní smlouvu dle podkladové přílohy č. 81696 se společností TEPLO HB s.r.o, IČO 25930354 na pronájem FVE na objektu Reynkova 3643.

(Podklad jednání č. 591)

 

677/23 Projednání navýšení ceny materiálu

Rada města souhlasí s navýšením ceny zámkové dlažby u dodavatele dle žádosti v podkladové příloze č. 81644.

(Podklad jednání č. 582)

 

678/23 Žádost Mamacentra Havlíčkův Brod o součinnost

Rada města schvaluje žádost Mamacentra, z.ú. o dle podkladové přílohy č. 81653 a ukládá Technickým službám součinnost zajistit.

(Podklad jednání č. 583)

 

679/23 Změna Plánu investic č. 6

Rada města schvaluje změnu Plánu investic č. 6 Technických služeb Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 584)

 

680/23 Vyhrazování trvalých parkovacích míst

Rada města schvaluje Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkování pro osoby těžce zdravotně postižené na území města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 81617 a Žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP dle podkladové přílohy č. 81618.

(Podklad jednání č. 581)

 

681/23 Novela nařízení o parkování

Rada města schvaluje Nařízení města Havlíčkův Brod, jímž se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu ve znění podkladové přílohy č. 81694. Účinnost nařízení se stanovuje od 1. prosince 2023.

(Podklad jednání č. 587)

 

682/23 Zelená střecha ZŠ Nuselská - podpis Smlouvy č. 5211000171 o poskytnutí dotace

Rada města pověřuje starostu města Havlíčkův Brod pana Zbyňka Stejskala podepsat/uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí České republiky k projektu "Zelená střecha ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod".

(Podklad jednání č. 601)

 

683/23 Darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle

Rada města schvaluje darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle za účelem výzdoby náměstí v Brielle o Vánocích 2023.

(Podklad jednání č. 595)

 

684/23 Vánoční trhy 2023 – vyhrazení parkovacích stání

Rada města schvaluje vyhrazení části podélných parkovacích stání vpravo při vjezdu na Havlíčkovo náměstí pro potřebu vánočních trhů a promíjí parkovací poplatek na vyhrazených místech po dobu přípravy a konání trhů v době od 13. do 23. 12. 2023.

(Podklad jednání č. 597)

 

685/23 Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí darovací - byt č. 1128/19, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. EK 063/2019/Bre, kterou uzavřelo město Havlíčkův Brod s Y. H., trvale bytem Havlíčkův Brod a L. S., trvale bytem Na Spravedlnosti 2530, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 569)

 

686/23 Pronájem bytu č. 1128/7, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod P. P., trvale bytem Předín. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 579)

 

687/23 Opěrná zeď - Plovárenská

Rada města schvaluje uhrazení poloviny prokázaných nákladů na opravu opěrné zdi v majetku města Havlíčkův Brod v ulici Plovárenská stavebníkovi P. D., Nusle, 140 00 Praha 4 a I. K., 582 91 Vlkanov.

(Podklad jednání č. 593)

 

688/23 Změna nájemní smlouvy č. EK 054/2023/Ste - tenisové kurty Ledečská

Rada města projednala nabídku vlastníků J. a M. R., trvale bytem Havlíčkův Brod a M. P., trvale bytem Havlíčkův Brod, se kterými má uzavřenu nájemní smlouvu č. EK 054/2023/Ste, jejímž předmětem je pronájem pozemku č. 560/20 v katastrálním území Havlíčkův Brod, na rozšíření nájemní smlouvy o pronájem pozemku č. 560/22 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Na základě místní znalosti, širších vztahů a s přihlédnutím k využitelnosti pozemku pro potřeby a služby veřejného zájmu, jeho stav, umístění a přístup schvaluje rada města rozšíření nájemní smlouvy č. EK 054/2023/Ste o pronájem pozemku č. 560/22 v katastrálním území Havlíčkův Brod a celkovou výslednou výši nájemného 90.000 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 596)

 

689/23 Výpůjčka části pozemku č. 273/1 v k.ú. Břevnice - zřícenina hradu Ronovec

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku č. 273/1 o výměře 1.200 m2, jehož součástí je zřícenina hradu Ronovec, v katastrálním území Břevnice spolku Osgord - spolek ochrany hradu Ronovec, z.s., IČ: 19855401, se sídlem č.p. 164, 582 72 Rozsochatec, za účelem jeho správy, údržby a provozování dalších činností dle návrhu smlouvy o výpůjčce. Smluvní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 598)

 

690/23 Rozpočtová opatření EO - 11/2023 za 10/2023

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 11/2023 dle podkladové přílohy č. 81693. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 241/22 ze dne 12.12.2022.

(Podklad jednání č. 599)

 

691/23 Žádost o odstranění přejezdného prahu Jůzlova ulice

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod odstranit zpomalovací příčný práh v Jůzlově ulici včetně svislého dopravního značení.

(Podklad jednání č. 571)

 

692/23 Obytná zóna Na Nebi, Havlíčkův Brod – veřejná dopravní a technická infrastruktura, projektová dokumentace, dodatek smlouvy

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 81454 se společností „sinpps s.r.o.“, IČO 62584332.

(Podklad jednání č. 572)

 

693/23 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo změny č. 5 územního plánu Havlíčkův Brod

Rada města ukládá vedoucímu Odboru rozvoje města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Změna č. 5 územního plánu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 81849 s Ing. Eduardem Žaludou, IČO: 73580872.

(Podklad jednání č. 573)

 

694/23 Stavební úpravy MK ul. Kyjovská s I/34 Havl.Brod + SSZ ul. Kyjovská – silnice I/34 - služebnost

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 12PO-001247 (P/ZS/26/2023) dle podkladové přílohy č. 81520 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.

(Podklad jednání č. 577)

 

695/23 Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa rekonstrukce, vnitřní vybavení

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa rekonstrukce, vnitřní vybavení“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 81500 až 81509, 81519 a 81525.

(Podklad jednání č. 578)

 

696/23 Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa rekonstrukce, vnitřní vybavení

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa rekonstrukce, vnitřní vybavení“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl MPA, Ing. Eva Prodělalová a Ing. Tomáš Horáček a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Ing. Josef Beneš, Tomáš Beránek, Ing. Hana Simandlová a Ing. Marek Jokš.

(Podklad jednání č. 578)

 

697/23 Stavební úpravy křižovatky MK ulice Kyjovská s I/34 - zadávací řízení

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy křižovatky MK ulice Kyjovská s I/34, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 81532 až 81536 a 81688.

(Podklad jednání č. 585)

 

698/23 Stavební úpravy křižovatky MK ulice Kyjovská s I/34 - zadávací řízení

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Stavební úpravy křižovatky MK ulice Kyjovská s I/34, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Marie Rothbauerová, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl MPA, Bc. Martin Stehno a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Václav Lacina, LL. M., Ing. Josef Beneš, Ing. Pavel Sláma.

(Podklad jednání č. 585)

 

699/23 Rekonstrukce ledové plochy ZS, Havlíčkův Brod - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Rekonstrukce ledové plochy ZS, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem REKAWI s.r.o., IČO 2728918.

(Podklad jednání č. 589)

 

700/23 Revitalizace veřejného prostranství Masarykova - Pražská

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení na realizaci záměru „Revitalizace veřejného prostranství Masarykova – Pražská“.

(Podklad jednání č. 592)

 

701/23 Program jednání prosincového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání prosincového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 81715.

(Podklad jednání č. 603)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta