Usnesení z jednání rady města 26.9.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Šrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Milena Popelová, Edita Ondráčková, Ing. Jana Smejkalová, Bc. Jindřich Macek, MgA. Martin Domkář, Mgr. Magdalena Kufrová, PhDr. Václav Lacina, LL. M., Bc. Martin Stehno, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

591/22 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2023 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na rok 2023 dle podkladové přílohy číslo 72972.

(Podklad jednání č. 494)

 

592/22 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2023 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na rok 2023 dle podkladové přílohy číslo 72973.

(Podklad jednání č. 494)

 

593/22 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2023 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na rok 2023 dle podkladové přílohy číslo 72974.

(Podklad jednání č. 494)

 

594/22 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2023 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola  Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na rok 2023 dle podkladové přílohy číslo 72975.

(Podklad jednání č. 494)

 

595/22 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2023 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na rok 2023 dle podkladové přílohy číslo 72976.

(Podklad jednání č. 494)

 

596/22 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2023 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na rok 2023 dle podkladové přílohy číslo 72977.

(Podklad jednání č. 494)

 

597/22 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2023 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace AZ CENTRUM  Havlíčkův Brod - Středisko volného času na rok 2023 dle podkladové přílohy číslo 72978.

(Podklad jednání č. 494)

 

598/22 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2023 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje Investiční plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod na rok 2023 dle podkladové přílohy číslo 72979.

(Podklad jednání č. 494)

 

599/22 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2023 - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod na částečné krytí odpisů nemovitého majetku v roce 2023 - viz podkladová příloha číslo 73005. Provozní příspěvek pro rok 2023 určený k částečnému krytí odpisů nemovitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření a na koncertní činnost pro veřejnost "Čtvero ročních období" bude v roce 2023 činit 200 tis. Kč.

(Podklad jednání č. 494)

 

600/22 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 7. C dle podkladové přílohy číslo 74019. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 503)

 

601/22 Darovací smlouva - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 3/2022  dle podkladové přílohy číslo 74012 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a  firmou Jiří Rathouz -Truhlářství,  IČO 662 69 741, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Dlouhá 3164, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru (2 ks dřevěných prosklených skříněk) v hodnotě 15.000 Kč určeného pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 495)

 

602/22 Darovací smlouva č. 1/2022  a 2/2022 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 74015 darovací smlouvu č. 1/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 5.170 Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 3 žáky základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 1.10.2022 až 31.12.2022.

(Podklad jednání č. 496)

 

603/22 Darovací smlouva č. 1/2022  a 2/2022 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 74016 darovací smlouvu č. 2/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 11.092 Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 3 žáky základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 1.1.2023 až 30.06.2023.

(Podklad jednání č. 496)

 

604/22 Aktualizace směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu "Směrnici k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu" s účinností od 26. 9. 2022 - podkladová příloha číslo 74028.

(Podklad jednání č. 498)

 

605/22 Aktualizace směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města ruší své usnesení č. 540/20 ze dne 14.9.2020.

(Podklad jednání č. 498)

 

606/22 Úprava ceníku v hlavní činnosti

Rada města se seznámila s návrhem úpravy cen v hlavní činnosti TSHB a schvaluje s platností od 1.10.2022: Ceník služeb v hlavní činnosti podle podkladové přílohy č. 74044.

(Podklad jednání č. 504)

 

607/22 Schválení záměru projektu "Nákup nádob na tříděný odpad a příslušenství pro další fázi zavádění systému DOOR-TO-DOOR(D2D) v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje záměr projektu "Nákup nádob na tříděný odpad a příslušenství pro další fázi zavádění systému DOOR-TO-DOOR(D2D) v Havlíčkově Brodě" z dotačního programu OPŽP v souladu se záměrem uvedeným v příloze č. 74037, a následné kroky pro jeho realizaci – podání žádosti o dotaci a zahájení výběrového řízení na nákup nádob.

(Podklad jednání č. 505)

 

608/22 Provádění zimní údržby - změny na období 2022 - 2023

Rada města schvaluje změny v provádění zimní údržby dle podkladové přílohy č. 74035 od 1.11.2022.

(Podklad jednání č. 506)

 

609/22 Nařízení města o zimní údržbě

Rada města schvaluje Nařízení města Havlíčkův Brod o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 74021. Účinnost nařízení se stanovuje od 1. listopadu 2022.

(Podklad jednání č. 499)

 

610/22 Lesní cesta Mírovka

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 74011 se zhotovitelem stavby „Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mírovka“ společností M- SILNICE a.s., IČO 42196868 a ukládá odboru rozvoje města náklady na pořízení předmětné akce navrhnout do výdajů rozpočtu roku 2023.

(Podklad jednání č. 493)

 

611/22 Žádost o vybudování liniové vpusti U Nové silnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města, zrealizovat liniovou vpusť na místní komunikaci U Nové silnice a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů tohoto záměru.

(Podklad jednání č. 497)

 

612/22 Vodovod Občiny

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 74029 se zhotovitelem stavby „Vodovod Občiny, Havlíčkův Brod“ společností Dvořáková – stavební firma s.r.o., IČO 08776270.

(Podklad jednání č. 500)

 

613/22 Dešťová kanalizace Herlify

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 74039 se zhotovitelem stavby „Dešťová kanalizaci Herlify, Havlíčkův Brod“ společností STAVAK, spol. s r.o., IČO 15058786.

(Podklad jednání č. 501)

 

614/22 Základní škola Konečná, dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 74042 s dodavatelem projektové dokumentace stavby „Základní škola Konečná, Havlíčkův Brod“ společností ERPLAN s.r.o., IČO 08082308.

(Podklad jednání č. 502)

 

615/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2797/9, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9, Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod O. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 508)

 

616/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1200/8, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Žižkov II 1200, Havlíčkův Brod J. S., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 120 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 508)

 

617/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1860/46, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 46, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod V. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 110 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 508)

 

618/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 4136/13, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 13, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod A. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 191 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 508)

 

619/22 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 4136/14, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod J. K., trvale bytem Kyjov. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 166 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 508)

 

620/22 Pronájem bytu v Domě dostupného bydlení - byt č. 4136/5, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod M. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DDB, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení v Domě dostupného bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši aktuální mezní hodnoty nájemného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019/Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální mezní hodnota nájemného činí 73,97 Kč na m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 509)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                     Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta