Usnesení z jednání rady města 26.6.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Ing. Jan Matějka, Marie Rothbauerová

Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka, PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Václav Lacina, LL. M., Mgr. Magdalena Kufrová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Jana Beránková, PaedDr. Milena Honsová, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, Ing. Markéta Firychová, Bc. Martin Stehno

 

385/23 Žádost o finanční dar - Osadní výbor Svatý Kříž

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč M. Š., 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 330)

 

386/23 Zpracování integrované koncepce kultury a cestovního ruchu do roku 2030

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů uzavřít se společností PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ: 28576217, smlouvu o zpracování Integrované koncepce kultury a cestovního ruchu města Havlíčkův Brod do roku 2030 (viz podkladová příloha č. 79677 a 79676).

(Podklad jednání č. 331)

 

387/23 Zpráva o hospodaření MDKO za rok 2022

Rada města jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 s tím, že vykázaná účetní ztráta ve výši 258 tis. Kč bude připočtena k hospodářskému výsledku za minulé účetní období a proúčtována na vrub účtu 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

(Podklad jednání č. 332)

 

388/23 Projednání smluvních přepravních podmínek pro MHD

Rada města schvaluje nové Smluvní a přepravní podmínky pro MHD Havlíčkův Brod s platností od 1. července 2023.

(Podklad jednání č. 335)

 

389/23 Změna závazného ukazatele a přesun mzdových prostředků

Rada města schvaluje změnu závazného ukazatele hospodaření Technických služeb Havlíčkův Brod:  limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnosti PO z částky 63.879 tis. Kč na částku 64.029 tis. Kč a souhlasí s přesunem částky 150 tis. Kč z provozního příspěvku do mzdových prostředků TS.

(Podklad jednání č. 336)

 

390/23 Rozšíření okruhu účelových ukazatelů hospodaření pro rok 2023 - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení č. 61/23 ze dne 23.1.2023 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 241 až 244/22 ze dne 12.12.2022 provedla rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2023 a stanovuje školským příspěvkovým organizacím závazné ukazatele hospodaření v podrobnostech přílohy číslo 79661.

(Podklad jednání č. 329)

 

391/23 Přijetí finančního daru

Rada města schvaluje přijetí finančního daru příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 79658. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 324)

 

392/23 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí v I. až III. třídě Mateřské školy Havlíčkův Brod, Žižkov II 1352 dle podkladové přílohy číslo 79694. Výjimka se v uvedených třídách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 333)

 

393/23 Aktualizace míst poskytování vzdělávání - příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje podání žádosti o aktualizaci údajů v Rejstříku škol a školských zařízení v případě míst poskytování vzdělávání realizovaného příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, a to:

- zápis dalšího místa poskytování vzdělávání na adrese 580 01 Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí čp. 171 k datu 1.9.2023.

(Podklad jednání č. 340)

 

394/23 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - souhlas zřizovatele se zřízením 2 přípravných tříd - školní rok 2023/2024

Rada města schvaluje dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zřízení 2 přípravných tříd při Základní škole Havlíčkův Brod, V Sadech 560 pro školní rok 2023/2024.

(Podklad jednání č. 323)

 

395/23 Jmenování projektového týmu akce "Odborné učebny ZŠ Konečná, Havlíčkův Brod"

Rada města jmenuje projektový tým pro realizaci projektu "Odborné učebny ZŠ Konečná, Havlíčkův Brod" dle přílohy č. 79654.

(Podklad jednání č. 337)

 

396/23 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 79701, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s dotačním programem "Odpady -  oběhové hospodářství 2023", a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 338)

 

397/23 Stavební úpravy Základní školy V Sadech

Rada města schvaluje návrh zadávací dokumentace dle podkladové přílohy číslo 79671, 79672, 79718, 79722, 79723 a ukládá společnosti  Artory - Consulting, s.r.o. vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky otevřeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy Základní školy V Sadech“. Rada města zároveň ukládá oddělení řízení projektů předložit Centru regionálního rozvoje zadávací dokumentaci k posouzení, a to 10 pracovních dní před plánovaným zahájením zadávacího řízení.

(Podklad jednání č. 346)

 

398/23 Stavební úpravy Základní školy V Sadech

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek otevřeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Stavební úpravy Základní školy V Sadech“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl MPA, Ing. Marie Kudrnová a jejich náhradníky Marie Rothbauerová, Ing. Jan Matějka, Ing. Markéta Míšková, Ing. Josef Beneš a Tomáš Beránek.

(Podklad jednání č. 346)

 

399/23 Darovací smlouva ve věci opravy vozovky silnice III/0389

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 79662 s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 0090450 a ukládá odboru rozvoje města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů tohoto daru.

(Podklad jednání č. 325)

 

400/23 Výstavba hromadného parkování, lokalita Na Nebi - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 79669 se zhotovitelem stavby „Výstavba hromadného parkování, lokalita Na Nebi, Havlíčkův Brod“ Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 326)

 

401/23 Cyklotrasa Klanečná - Havlíčkův Brod, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. OM 388/2023 dle podkladové přílohy č. 79571 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

(Podklad jednání č. 327)

 

402/23 Smlouva zakládající právo provést stavbu - sjezd

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít Smlouvu zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 79697 s J. H., Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 334)

 

403/23 Pronájem bytu v Domě dostupného bydlení -  byt č. 4136/9, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod Miloslavě Vonáškové, trvale bytem Sídliště Pražská 2758, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DDB, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení v Domě dostupného bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši aktuální mezní hodnoty nájemného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 339)

 

404/23 Pronájem bytu v Domě dostupného bydlení -  byt č. 4136/11, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod J. D., trvale bytem Krásná Hora. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DDB, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení v Domě dostupného bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši aktuální mezní hodnoty nájemného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 339)

 

405/23 Pronájem bytu v Domě dostupného bydlení -  byt č. 4136/4, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod A. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DDB, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení v Domě dostupného bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši aktuální mezní hodnoty nájemného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 339)

 

406/23 Provozní řád placeného parkoviště v ulici Trčkova, parkoviště u České pošty

Rada města schvaluje Provozní řád placeného parkoviště v Trčkově ulici, parkoviště u České pošty platný od 1.7.2023 dle podkladové přílohy č. 79663.

(Podklad jednání č. 341)

 

407/23 Smlouva o spolupráci při poskytování služeb č. HO 287/2009 (GLOBDATA a.s.) - Dodatek č. 9

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb č. HO 287/2009 se společností GLOBDATA a.s., IČ 056 42 361, se sídlem Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, kterým se mění cena parkovného v ulici Trčkova, s účinností od 1.7.2023 dle podkladové přílohy č. 79666.

(Podklad jednání č. 341)

 

408/23 Smlouva o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů č. OSM 037/2010/JZI (Citymeter s.r.o.) - Dodatek č. 8

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů č. OSM 037/2010/JZI se společností Citymeter s.r.o., IČ: 27248071, se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4 - Podolí, kterým se zúží předmět nájmu o 1 parkovací stojan umístěný na pozemku č. 2259/129 v ulici Svatovojtěšská (před Českou poštou), 2 parkovací stojany umístěné na pozemku č. 2259/35 na Smetanově náměstí (před Ministerstvem zemědělství) a 3 parkovací stojany umístěné na pozemcích č. 2260/2 a č. 2260/54 v ulici Pobřežní, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, s účinností od 1.7.2023.

(Podklad jednání č. 341)

 

409/23 Nařízení města Havlíčkův Brod - regulace dopravy v centru města Havlíčkův Brod - rezidentní a abonentní parkovací oprávnění (zóna A)

Rada města schvaluje Nařízení města Havlíčkův Brod, jímž se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu ve znění podkladové přílohy č. 79695. Účinnost nařízení se stanovuje od 1. října 2023.

(Podklad jednání č. 345)

 

410/23 Všeobecné podmínky pro oprávněné rezidentní a abonentní parkování ve městě Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Všeobecné podmínky pro oprávněné rezidentní a abonentní parkování ve městě Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 79696.

(Podklad jednání č. 345)

 

411/23 Ceník parkovného na placených parkovištích ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje ceník parkovného na placených parkovištích ve vlastnictví města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 79710 s účinností od 1.10.2023.

(Podklad jednání č. 345)

 

412/23 Platový výměr ředitelky Základní škola Nuselská

Rada města schvaluje v souladu s § 102, odsta. 2), písmenem b) zákona č. 128/2000 Sb. platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 79717.

(Podklad jednání č. 344)

 

413/23 Novela tržního řádu

Rada města vydává na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Nařízení města Havlíčkův Brod Tržní řád, ve znění podkladové přílohy č. 79727, a to s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení. Současně ke dni účinnosti tohoto nařízení ruší Nařízení města Havlíčkův Brod č. 2/2018, Tržní řád.

(Podklad jednání č. 347)

 

414/23 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje výplatu zálohy prémie jednateli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 79719.

(Podklad jednání č. 348)

 

415/23 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Mgr. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 79720.

(Podklad jednání č. 348)

 

416/23 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 79728.

(Podklad jednání č. 348)

 

417/23 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu jednateli společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o. Ing. Tomáši Hermannovi dle podkladové přílohy č. 79721.

(Podklad jednání č. 348)

 

418/23 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod PhDr. Václavu Lacinovi dle podkladové přílohy č. 79724.

(Podklad jednání č. 348)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta