Usnesení z jednání rady města 24.4.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, MgA. Martin Domkář, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Kateřina Moravcová, Mgr. Jana Beránková, PhDr. Václav Lacina, LL. M., Ing. Marta Gerthnerová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

221/23 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá vedení města informovat ministra vnitra o nesouhlasu s rušením poboček České pošty v Havlíčkově Brodě, viz podkladová příloha č. 79278.

(Podklad jednání č. 188)

 

222/23 Aktualizace Organizačního řádu příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje aktualizované znění Organizačního řádu příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času (účinnost od 1.5.2023) ve znění podkladové přílohy číslo 78207.

(Podklad jednání č. 174)

 

223/23 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí v I. třídě Mateřské školy Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537 dle podkladové přílohy číslo 78227, a to od 1. 5. 2023. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 179)

 

224/23 Šablony OP JAK - zapojení příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 do výzvy MŠMT ČR číslo 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I financované z Operačního programu Jan Amos Komenský

(Podklad jednání č. 182)

 

225/23 Šablony OP JAK - zapojení příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města uděluje souhlas ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, Mgr. Janě Beránkové, k výkonu funkce projektového manažera projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský - realizace září 2023 až srpen 2025

(Podklad jednání č. 182)

 

226/23 Aktualizace odpisového plánu - příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 79265 aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

(Podklad jednání č. 197)

 

227/23 Šablony OP JAK - zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 do výzvy MŠMT ČR číslo 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I financované z Operačního programu Jan Amos Komenský.

(Podklad jednání č. 198)

 

228/23 Šablony OP JAK - zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města uděluje souhlas ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, PaedDr. Veronice Prchalové, k výkonu funkce projektového manažera projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský - realizace září 2023 až srpen 2025.

(Podklad jednání č. 198)

 

229/23 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služby útulku pro psy

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění služby útulku pro psy se subjektem Veterinární ambulance HB, s.r.o., se sídlem Žižkova 494, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 192)

 

230/23 Žádost o součinnost - Malý folklorní festival

Rada města projednala žádost souboru Kalamajka, folklorní soubor, z.s. a souhlasí s bezplatnou součinností ze strany Technických služeb Havlíčkův Brod v rozsahu dle podkladové přílohy č. 79251.

(Podklad jednání č. 193)

 

231/23 Změna platnosti změny organizačního řádu č. 4

Rada města souhlasí s odložením platnosti Změny č. 4 organizačního řádu Technických služeb Havlíčkův Brod o dva měsíce. Nový termín platnosti je od 1.7.2023.

(Podklad jednání č. 194)

 

232/23 Schválení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek

Rada města projednala žádost Technických služeb Havlíčkův Brod a uděluje výjimku ze směrnice Technických služeb o postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S 02-13 v rámci akce "Likvidace základů ubytovny Sport Havlíčkův Brod".

(Podklad jednání č. 195)

 

233/23 Změna Plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod č. 1

Rada města souhlasí se změnou Plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod č. 1.

(Podklad jednání č. 196)

 

234/23 Přehled návrhů na vyřazení a likvidaci majetku v r. 2022

Rada města bere na vědomí předložený přehled návrhů na vyřazení a likvidaci majetku města projednaných pracovní skupinou pro vyřazování a likvidaci majetku v roce 2022 (dle podkladové přílohy č. 78226)

(Podklad jednání č. 212)

 

235/23 Nové znění smlouvy s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., Praha

Návrh usnesení:

Rada města schvaluje smlouvu města se společností EKO-KOM, a. s., IČO 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, včetně všech jejích příloh dle podkladových příloh č. 49257, 79258, 79259, 79260, 79261, 79262 a 79263.

(Podklad jednání č. 186)

 

236/23 Inspekční zpráva ČŠI - příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města bere na vědomí inspekční zprávu ze dne 6.3.2023 České školní inspekce, Inspektorátu v Kraji Vysočina, provedené v příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a doporučuje ředitelce řídit se závěry inspekční zprávy. Rada města bere na vědomí Protokol o kontrole  a ukládá ředitelce příspěvkové organizace:

- aktualizovat vnitřní řád školní jídelny tak, aby jeho obsah byl v souladu s § 30 odst. 1 školského zákona;

- zasílat záznamy o úrazech žáků v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č.64/2005 Sb., v platném znění, zdravotním pojišťovnám žáků.

(Podklad jednání č. 201)

 

237/23 Inspekční zpráva ČŠI - příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města bere na vědomí inspekční zprávu ze dne 6.3.2023 České školní inspekce, Inspektorátu v Kraji Vysočina, provedené v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a doporučuje ředitelce řídit se závěry inspekční zprávy. Rada města bere na vědomí Protokol o kontrole.

(Podklad jednání č. 202)

 

238/23 Darovací smlouva - Kaleta

Rada města schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Havlíčkův Brod a Z. K., trvale bytem Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 79272.

(Podklad jednání č. 203)

 

239/23 Petice - bezpečnost v okolí školy ZŠ Nuselská

Rada města se seznámila s "Peticí za zvýšení bezpečnosti v okolí ZŠ Nuselská" a ukládá odboru rozvoje města posoudit současný stav a navrhnout opatření u Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, která povedou ke zlepšení bezpečnosti v okolí školy.

(Podklad jednání č. 210)

 

240/23 Majáles 2023

Rada města se seznámila s žádostí studentů Gymnázia Havlíčkův Brod o součinnost města na pořádání tradiční akce Majáles ve dnech 19. - 20.5.2023 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod:

- zapůjčení stánků včetně dovozu, montáže a demontáže dle upravené žádosti

- zpřístupnění WC v objektu Plovárenská dne 19.5.2023 od 6.00 do 22.00 hodin

- umožnění postavení skákacího hradu na ploše fotbalového hřiště Plovárenská dne 19.5.2023

- bezplatnou dodávku el. energie v době konání akce na Havlíčkově náměstí, v areálu Plovárenská

- zvýšení počtu odpadních nádob po dobu konání akce na Havlíčkově náměstí a v areálu Plovárenská, včetně bezplatného svozu po ukončení akce.

(Podklad jednání č. 199)

 

241/23 Oprava silnice III/0389

Rada města doporučuje zastupitelstvu města podílet se na kompletní opravě komunikace III/0389 ve výši 10% nákladů, maximálně 500 000 Kč.

(Podklad jednání č. 176)

 

242/23 Světelné signalizační zařízení Chotěbořská - smlouvy o zřízení služebnosti

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu č. OM 246-2023 dle podkladové přílohy č. 78222 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

(Podklad jednání č. 177)

 

243/23 Světelné signalizační zařízení Chotěbořská - smlouvy o zřízení služebnosti

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 12PO-001216 (P/ZS/08/2023) dle podkladové přílohy č. 78232 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.

(Podklad jednání č. 177)

 

244/23 Zpevněná plocha pro kontejnerová stání Trčkova ul., Havlíčkův Brod - dodatek smlouvy

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 79277 se zhotovitelem stavby „Zpevněná plocha pro kontejnerová stání Trčkova ul., Havlíčkův Brod“ společností  JVS stavby s.r.o., IČO 03235726.

(Podklad jednání č. 189)

 

245/23 ZTV SUCHÁ PRO 13 RD, lokalita Nad hospodou k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - zadávací řízení

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „ZTV SUCHÁ PRO 13 RD, lokalita Nad hospodou k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 79288 až 79295.

(Podklad jednání č. 190)

 

246/23 ZTV SUCHÁ PRO 13 RD, lokalita Nad hospodou k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - zadávací řízení

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „ZTV SUCHÁ PRO 13 RD, lokalita Nad hospodou k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Ing. Václav Lacina LL.M., Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl MPA, Ing. Josef Beneš a jejich náhradníky Marie Rothbauerová, Ing. Vladimír Slávka, Ondřej Kotěra, Ing. Pavel Sláma a Ing. Luboš Duben.

(Podklad jednání č. 190)

 

247/23 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 91, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 91, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod N. Ch., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 183)

 

248/23 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 19, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 19, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. J., Herálec. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 183)

 

249/23 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 65, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 65, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. P., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 183)

 

250/23 Neprodloužení nájemních smluv - byty č. 3504/23 a 3504/27, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje prodloužení nájemních smluv k bytům č. 23 a 27, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod uzavřených s ústavem FOKUS Vysočina, z.ú., IČ: 15060306, se sídlem 5. května 356, Havlíčkův Brod. Nájem bytů skončí uplynutím doby, na kterou byl ujednán, tj. 30.4.2023.

(Podklad jednání č. 185)

 

251/23 Pronájem bytu v Domě dostupného bydlení - byt č. 4136/6, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod L. F., trvale bytem Tišnov  S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DDB, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení v Domě dostupného bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši aktuální mezní hodnoty nájemného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 191)

 

252/23 Pronájem bytu v Domě dostupného bydlení - byt č. 4136/8, Havlíčkova, Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 213/23 ze dne 3.4.2023 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod I. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DDB, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení v Domě dostupného bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši aktuální mezní hodnoty nájemného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 191)

 

253/23 Pacht pozemků v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pacht pozemků parcelní číslo 670/36 o výměře 3.161 m2 (id. 1/2), 670/38 o výměře 12.597 m2, 1016/4 o výměře 2.262 m2, 1016/5 o výměře 2.199 m2, 1016/6 o výměře 2.775 m2, 1016/7 o výměře 3.256 m2, 1016/8 o výměře 2.169 m2, 1016/9 o výměře 1.977 m2 a 1016/10 o výměře 1.819 m2, vše v katastrálním území Mírovka M. N., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem zemědělské výroby. Pacht bude sjednán na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou. Cena za pacht činí 4.500 Kč/ha/rok, tj. 13.786 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 204)

 

254/23 Změna č. 3 Směrnice pro hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje změnu č. 3 Směrnice pro hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Havlíčkův Brod QS 55-34 s účinností od 1.5.2023 dle přílohy č. 78225.

(Podklad jednání č. 205)

 

255/23 Veřejná obchodní soutěž - čp. 258, ulice Dolní, Havlíčkův Brod (levý trakt)

Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 258, ulice Dolní v Havlíčkově Brodě - levý trakt.

Nájemce: RELAXA a.s., Ždírec 21, IČO: 60916508

Účel pronájmu: prodej domácích spotřebičů a elektrospotřebičů

Výše nájemného: 1.347 Kč/m2/rok

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 206)

 

256/23 Změna rozpočtu - zapojení nově zjištěných příjmů a rozpis alokace výdajů

Rada města projednala a schvaluje změnu rozpočtu pro rok 2023 č. 3/23, která řeší zajištění dodatečných zdrojů pro financování schváleného výkupu pozemků (usn. ZM č. 37/23), alokaci výdajů na rekonstrukci kontejnerového stání v ul. Trčkova, účelový transfer pro PO TS HB na úpravu veř. prostranství po ubytovně Sport, zvýšení alokace výdajů na opravy a udržování budov MěÚ (instalace hlavic ÚT) a daru na pořízení památníku Aviatika. Podrobný rozpis změny rozpočtu o celkovém objemu 7,2 mil. Kč je v příloze podkladu č. 79246. Celková bilance změny rozpočtu je vyrovnaná a nemá vliv na cílový ukazatel rozpočtového hospodaření města schválený pro rok 2023 (vyrovnané hospodaření).

(Podklad jednání č. 207)

 

257/23 Rozpočtové opatření EO - 04/2023 za 03/2023

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 04/2023 za 03/2023 dle podkladové přílohy č. 79297. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 241/22 ze dne 12.12.2022.

(Podklad jednání č. 208)

 

258/23 Valorizace mzdy jednatelů obchodních společností zřízených městem

Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 2), písmenem c) s účinností od 1.5.2023 dodatky smluv s jednateli společností Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavem Sommerem a  Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o. Ing. Tomášem Hermannem ve smyslu podkladové přílohy č. 78204.

(Podklad jednání č. 173)

 

259/23 Mimořádná odměna ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města

Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města dle podkladové přílohy č. 79306.

(Podklad jednání č. 209)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta