Usnesení z jednání rady města 24.10.2022Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Jana Beránková, Edita Ondráčková, Bc. Jindřich Macek, JUDr. Vít Fikar, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Miloš Fikar, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Radka Karasová, Ing. Jana Smejkalová,  PhDr. Václav Lacina, LL. M., Ing. Karel Ruč, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

657/22 Darovací smlouva - příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 74151 Darovací smlouvu č. KUJIP01HR2ZA uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a Krajem Vysočina, IČO 70890749, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí movitého majetku - sady stavebnice Teifoc v celkové pořizovací hodnotě 1.799 Kč. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 536)

 

658/22 Oprava havárie - střecha na ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje realizaci opravy havárie rovného střešního pláště na objektu budovy Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod a za tím účelem schvaluje uzavřít se společností JVS stavby s.r.o., IČO 03235726, se sídlem 396 01 Humpolec, U Kaštanu 1520 smlouvu o dílo.

(Podklad jednání č. 528)

 

659/22 Oprava havárie - střecha na ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje použití Investičního fondu příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod za účelem finančního dokrytí opravy havárie rovného střešního pláště objektu školní budovy ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 528)

 

660/22 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2023; Střednědobé výhledy hospodaření na roky 2024  a 2025

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na rok 2023 dle podkladové přílohy 74063 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025 dle podkladové přílohy 74064.

(Podklad jednání č. 541)

 

661/22 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2023; Střednědobé výhledy hospodaření na roky 2024  a 2025

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na rok 2023 dle podkladové přílohy 74106 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025 dle podkladové přílohy 74108.

(Podklad jednání č. 541)

 

662/22 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2023; Střednědobé výhledy hospodaření na roky 2024  a 2025

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na rok 2023 dle podkladové přílohy 74051 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025 dle podkladové přílohy 74052.

(Podklad jednání č. 541)

 

663/22 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2023; Střednědobé výhledy hospodaření na roky 2024  a 2025

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na rok 2023 dle podkladové přílohy 74053 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025 dle podkladové přílohy 74054.

(Podklad jednání č. 541)

 

664/22 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2023; Střednědobé výhledy hospodaření na roky 2024  a 2025

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na rok 2023 dle podkladové přílohy 74055 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025 dle podkladové přílohy 74056.

(Podklad jednání č. 541)

 

665/22 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2023; Střednědobé výhledy hospodaření na roky 2024  a 2025

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na rok 2023 dle podkladové přílohy 74057 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025 dle podkladové přílohy 74058.

(Podklad jednání č. 541)

 

666/22 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2023; Střednědobé výhledy hospodaření na roky 2024  a 2025

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času na rok 2023 dle podkladové přílohy 74059 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025 dle podkladové přílohy 74060.

(Podklad jednání č. 541)

 

667/22 Finanční plány školských příspěvkových organizací 2023; Střednědobé výhledy hospodaření na roky 2024  a 2025

Rada města schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod na rok 2023 dle podkladové přílohy 74061 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025 dle podkladové přílohy 74062.

(Podklad jednání č. 541)

 

668/22 Návrh rozpočtu PO TSHB na rok 2023 a Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024-2025

Rada města schvaluje plán investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2023 dle podkladové přílohy č. 74158.

(Podklad jednání č. 542)

 

669/22 Návrh rozpočtu PO TSHB na rok 2023 a Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024-2025

Rada města schvaluje plán účetních odpisů Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2023 (podkladová příloha č. 74160).

(Podklad jednání č. 542)

 

670/22 Návrh rozpočtu PO TSHB na rok 2023 a Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024-2025

Rada města schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2023 dle podkladové přílohy č. 74156.

(Podklad jednání č. 542)

 

671/22 Návrh rozpočtu PO TSHB na rok 2023 a Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024-2025

Rada města schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na období 2024 – 2025  dle podkladové přílohy č. 74159.

(Podklad jednání č. 542)

 

672/22 Vyjádření města jako účastníka řízení k 18. změně IP zařízení "Asanační podnik Věž"

Rada města schvaluje vyjádření města jako účastníka řízení ve věci 18. změny integrovaného povolení pro zařízení Asanační podnik Věž provozovatele ASAP s.r.o., IČO 45535183, sídlo Věž 145, 582 56 Věž, podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších předpisů, dle podkladové přílohy č. 74136.

(Podklad jednání č. 537)

 

673/22 Aktualizace "Pravidel pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací"

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 74105 aktualizovaná "Pravidla pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Havlíčkův Brod".

(Podklad jednání č. 540)

 

674/22 Žádost o finanční dar

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Edenebalchirchukhalsuvd Ochir, bydlištěm Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 538)

 

675/22 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo OSK/09/2008

Rada města schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. OSK/09/2008 s Liborem Blažkem, Zahraní 3512, Havlíčkův Brod, IČO 42907918 (viz podkladová příloha č. 74123).

(Podklad jednání č. 539)

 

676/22 Vyjádření ke stavbě "H.Brod, prodejna LIDL, úprava vedení kvn"

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyslovit nesouhlas se záměrem stavby "H.Brod, prodejna LIDL, úprava vedení kvn".

(Podklad jednání č. 529)

 

677/22 Úprava přechodu pro chodce v ulici Žižkova - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 74148 se zhotovitelem stavby „Úprava přechodu pro chodce na ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě“ společností ElektroMont HB, s.r.o., IČO 27546441.

(Podklad jednání č. 531)

 

678/22 Sociální byt č. 2503/3, Reynkova, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 3, ulice Reynkova 2503, Havlíčkův Brod s M. S., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou s účinností od 1.11.2022 do 30.4.2023. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 532)

 

679/22 Sociální byt č. 3504/29, U Kasáren, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 29, ulice U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod s J. B., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou s účinností od 1.11.2022 do 30.4.2023. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 532)

 

680/22 Sociální byt č. 2613/6, Reynkova, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 6, ulice Reynkova 2613, Havlíčkův Brod se Z. G., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou s účinností od 1.11.2022 do 31.1.2023. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 532)

 

681/22 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/2, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 2, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod A. N., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 533)

 

682/22 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/14, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 14, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. D., trvale bytem Úsobí. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 533)

 

683/22 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/25, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 25, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. P., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 533)

 

684/22 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/26, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 26, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod S. R., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 533)

 

685/22 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/9, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 9, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod P. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 533)

 

686/22 Rozpočtové opatření EO - 10/2022 za 09/2022

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 10/2022 za 09/2022 dle podkladové přílohy č. 74150. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 221/21 ze dne 13.12.2021.

(Podklad jednání č. 535)

 

687/22 Plán jednání rady města do konce roku 2022

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání do konce roku 2022, a to v  termínech: 31.10., 21.11., 28.11., 5.12., 19.12.

(Podklad jednání č. 543)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta