Usnesení z jednání rady města 24.1.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

 

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Jana Beránková, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Miloš Fikar, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Štěpánka Sýkorová, MgA. Martin Domkář, Ing. Filip Hejkal, Mgr. Magda Kufrová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Pavel Bárta, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

 

12/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - pololetní a jarní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (4.2.2022) a v době jarních prázdnin (14.2. až  18.2.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 2)

 

13/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ -  pololetní a jarní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (4.2.2022) a v době jarních prázdnin (14.2. až 18.2.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 2)

 

14/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ -  pololetní a jarní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (4.2.2022) a v době jarních prázdnin (14.2. až 18.2.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 2)

 

15/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ -  pololetní a jarní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (4.2.2022) a v době jarních prázdnin (14.2. až  18.2.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 2)

 

16/22 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ -  pololetní a  jarní prázdniny 2022

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin (4.2.2022) a v době jarních prázdnin (14.2. až 18.2.2022) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 2)

 

17/22 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 1/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Sdružením rodičů a přátel školy v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, z.s., IČ 701 53 736, zastoupeným Milanem Šedým, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 67571, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 4.000 Kč účelově určeného na úhradu části nákladů na dopravu žáků na zimní pobyty v přírodě ve školním roce 2021/2022. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 18)

 

18/22 Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci - Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod o dotaci z programu Fondu Vysočiny "Učební pomůcky 2022", a to na nákup nového hudebního nástroje - 1 ks páru tympánů Adams dle podkladové přílohy č. 67609. 

(Podklad jednání č. 28)

 

19/22 Přerušení provozu - oprava havárie na systému ústředního vytápění -  Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 67678 rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezit z technických příčin (oprava havárie systému ústředního vytápění) provoz MŠ Havlíčkův Brod, Nádražní 1329 ve dnech 7.2.2022 až 11.2.2022.

(Podklad jednání č. 41)

 

20/22 Smlouva o zápůjčce - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města schvaluje uzavření "Smlouvy o zápůjčce" mezi Krajem Vysočina, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57 a příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času (podkladová příloha číslo 67655),  jejímž předmětem  je finanční zápůjčka určená ke krytí výdajů spojených s realizací soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ČR na podporu okresních a krajských kol soutěží v zájmovém vzdělávání pro rok 2022.

(Podklad jednání č. 32)

 

21/22 Poskytnutí věcného daru

Rada města schvaluje přijetí věcného daru příspěvkové organizaci SSM HB dle podkladové přílohy 
č. 67663. Rada města dárci za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 33)

 

22/22 Změna výše provozního příspěvku na jednotlivé účely 2021

Rada města schvaluje konečné přerozdělení provozního příspěvku PO Sociální služby města Havlíčkova Brodu pro rok 2021 na jednotlivé činnosti dle podkladové přílohy č. 67666. Celková výše závazného ukazatele provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2021 se nemění. Rada města ukládá EO MěÚ zaevidovat konečné přerozdělení provozního příspěvku PO SSM v rozpočtovém hospodaření města 
za rok 2021.

(Podklad jednání č. 34)

 

23/22 Výměna rozvaděče MaR, úpravy MaR na kotelně Žižkov 1245

Rada města schvaluje společnosti Teplo HB s.r.o. uzavření smlouvy o dílo se společností TRASKO, a.s., se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ: 255 49 464, ve znění podkladové přílohy č. 67608.

(Podklad jednání č. 27)

 

24/22 Změna č.2 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2022

Rada města schvaluje změnu č. 2 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2022 dle podkladové přílohy č. 67584.

(Podklad jednání č. 19)

 

25/22 Zapůjčení mobilního pódia - Perknov

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení mobilního pódia osadnímu výboru Perknov na akci  pořádanou dne 28.5.2022 dle podkladové přílohy č. 67585.

(Podklad jednání č. 20)

 

26/22 Aktualizace organizačního řádu TSHB

Rada města schvaluje změnu č. 3 organizačního řádu Technických služeb Havlíčkův Brod 
dle podkladové přílohy č. 67639 s platností od 1.1.2022.

(Podklad jednání č. 46)

 

27/22 Pozůstalost – dědictví ze závěti pro psí útulek Mírovka

Rada města souhlasí s přijetím dědictví ze závěti po zůstaviteli panu Pavlu J., posledně bytem Ledeč nad Sázavou, určeného pro Útulek pro psy, Mírovka 127, Havlíčkův Brod, který je provozovaný Technickými službami Havlíčkův Brod, a to dle podkladové přílohy č. 67642. a ukládá řediteli Technických služeb Havlíčkův Brod dědictví přijmout s uplatněním výhrady soupisu pozůstalosti.  Rada města zároveň pověřuje ředitele Technických služeb Havlíčkův Brod ke všem úkonům souvisejícím s vyřízením dědictví.

(Podklad jednání č. 47)

 

28/22 Obměna vozového parku

Rada města schvaluje nákup vozidla dle podkladové přílohy č. 67687 a ukládá řediteli Technických služeb Havlíčkův Brod uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím AUTO FORTE s.r.o., Masarykovo Náměstí 277,295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 06627170 dle podkladové přílohy č.67688.

(Podklad jednání č. 48)

 

29/22 Dodávka svozového vozidla

Rada města schvaluje dohodu mezi Technickými službami Havlíčkův Brod a PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o. dle podkladové přílohy č. 67693 a ukládá Technickým službám tuto dohodu uzavřít.

(Podklad jednání č. 51)

 

30/22 Přehled projednaných návrhů na likvidaci majetku v roce 2021

Rada města bere na vědomí předložený přehled návrhů na likvidaci majetku projednaných pracovní skupinou pro vyřazování a likvidaci majetku v roce 2021 (dle podkladové přílohy č. 64558)

(Podklad jednání č. 21)

 

31/22 Změny ve financování stravování zaměstnanců školských příspěvkových organizací

Rada města doporučuje ředitelům školských příspěvkových organizací, které provozují vlastní stravovací zařízení, realizovat od roku 2022 stravování zaměstnanců školských příspěvkových organizací v hlavní činnosti organizace za podmínky uzavření individuálních dohod se zaměstnanci o úplatě za stravování ve výši finanční norma na potraviny + mzdová režie. Za tím účelem rada města ukládá ředitelům školských příspěvkových organizací aktualizovat vnitřní směrnici organizace. 

(Podklad jednání č. 42)

 

32/22 Realizace projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Rada města Havlíčkův Brod projednala a schvaluje Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 pro rok 2022 dle podkladové přílohy č. 67641.

(Podklad jednání č. 31)

 

33/22 Realizace projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje finanční podporu realizace projektu "Světový den nevidomých" z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 8.000,-- Kč, který je jednou z aktivit projektu "Zdravé město a místní Agenda 21". Podpora vyplynula z komunitního plánování -  hlasování na veřejném Fóru dne 3.11.2022.

(Podklad jednání č. 31)

 

34/22 Realizace projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Rada města Havlíčkův Brod bere na vědomí komplexní výsledky veřejného Fóra 2021 ověřené veřejnou anketou dle přílohy číslo 67644.

(Podklad jednání č. 31)

 

35/22 Realizace projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Rada města Havlíčkův Brod jmenuje Ing. Markétu Míškovou asistentkou koordinátora projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

(Podklad jednání č. 31)

 

 36/22 Aktualizace smluvního vztahu s kolektivními systémy ASEKOL a ECOBAT

Rada města Havlíčkův Brod souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 12. 2. 2007 dle podkladové přílohy č. 67529 se společností ASEKOL a. s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO 27373231.

(Podklad jednání č. 16)

 

37/22 Aktualizace smluvního vztahu s kolektivními systémy ASEKOL a ECOBAT

Rada města Havlíčkův Brod souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů dle podkladových příloh č.67532, 67543, 67544 a 67545 se společností ECOBAT s. r. o., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, IČO 26725967.

(Podklad jednání č. 16)

 

38/22 Přehled stížností a petic v r. 2021

Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích podaných na Městský úřad Havlíčkův Brod v roce 2021 dle podkladové přílohy č. 67594.

(Podklad jednání č. 22)

 

39/22 Havlíčkobrodský půlmaraton 2022

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč spolku Sport Factory Team, z.s., IČO: 07865309, se sídlem Pavlova 1514, 592 31 Nové Město na Moravě.

(Podklad jednání č. 24)

 

40/22 Havlíčkobrodský půlmaraton 2022

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout zázemí areálu sportoviště Plovárenská spolku Sport Factory Team, z.s. a zajistit součinnost v rozsahu požadavků uvedených v  podkladové příloze č. 67651  při pořádání 10. ročníku běhu pro veřejnost s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 24. září 2022.

(Podklad jednání č. 24)

 

41/22 Havlíčkobrodský půlmaraton 2022

Rada města schvaluje povolení částečného omezení dopravy v ulicích V Rámech, Trčkova a Havlíčkově náměstí a chodníku na ulici Bělohradská dle podkladové přílohy č. 67593 při pořádání 10. ročníku běhu pro veřejnost s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 24. září 2022.

(Podklad jednání č. 24)

 

42/22 Havlíčkobrodský půlmaraton 2022

Rada města ukládá Městské policii Havlíčkův Brod zajistit součinnost v rozsahu požadavků uvedených v podkladové příloze č. 67593 při pořádání 10. ročníku běhu pro veřejnost s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 24. září 2022.

(Podklad jednání č. 24)

 

43/22 Žádost o změnu termínů čtvrtletních splátek neinvestiční dotace poskytnuté pro rok 2022 dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města - STAMIC CREATIVE, s.r.o.

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. OVVV_FP/82/2021/LK společnosti STAMIC CREATIVE, s.r.o., IČO 284 20 721, se sídlem V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 – Dubeč, dle podkladové přílohy č. 67633.

(Podklad jednání č. 43)

 

44/22 ZTV Suchá pro 13 RD – dešťová kanalizace

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OM 14/2022 dle podkladové přílohy č. 67658 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 (Podklad jednání č. 30)

 

45/22 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - světelná signalizace

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 KV (NN) č. 22_SOP_01_4121902513 dle podkladové přílohy č.67667 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 35)

 

46/22 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - světelná signalizace

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 KV (NN) č. 22_SOP_01_4121902515 dle podkladové přílohy č.67668 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 35)

 

47/22 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - světelná signalizace

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 KV (NN) č. 22_SOP_01_4121902520 dle podkladové přílohy č.67669 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 35)

 

48/22 MŠ Nádražní - oprava ústředního topení

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č.1 dle podkladové přílohy č. 67661 se zhotovitelem stavby „Oprava havarijního stavu ÚT v MŠ Korálky, Nádražní ul. – přízemí objektu“ společností TERMGAS s.r.o., IČO 26007967.

(Podklad jednání č. 36)

 

49/22 Revitalizace parku Budoucnost – část 01 – ETAPA 02, výběr dodavatele

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Revitalizace parku Budoucnost – část 01 – ETAPA 02“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 67612 až 17616.

(Podklad jednání č. 45)

 

50/22 Revitalizace parku Budoucnost – část 01 – ETAPA 02, výběr dodavatele

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Revitalizace parku Budoucnost – část 01 – ETAPA 02“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl, Ing. Marta Gerthnerová a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Petr Honsa, Ing. Josef Beneš, Ing. Pavel Sláma a Ing. Karel Ruč.

(Podklad jednání č. 45)

 

51/22 Dešťová kanalizace Herlify - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OM 53/2022 dle podkladové přílohy č. 67698 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

(Podklad jednání č. 52)

 

52/22 Pomníček "Boží bojovníci - 600 let“ - přijetí daru

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy s Ak. arch. Tomášem K., Brno, jejíž předmětem je darování pomníčku "Boží bojovníci - 600 let“ městu Havlíčkův Brod (dle podkladové přílohy č. 67579).

(Podklad jednání č. 17)

 

53/22 Sociální byt č. 3504/17, U Kasáren, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 17, ulice U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod s Pavlou K., Havlíčkův Brod na dobu určitou s účinností od 1.2.2022 do 31.7.2022. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 25)

   

54/22 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/13, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. EK 250/2019/Bre uzavřené s Lubošem K., Havlíčkův Brod, na pronájem bytu číslo 13, ulice Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 9.10.2026.

(Podklad jednání č. 26)

 

55/22 Pozemkové úpravy - k.ú. Květnov

Rada města pověřuje v plném rozsahu Petru Bednářovou, Ladu Beránkovou, Ivanu Petrlíkovou a Martina Stehna zastupováním města Havlíčkův Brod a jednáním za město Havlíčkův Brod ve věci šetření v terénu v rámci pozemkových úprav v katastrálním území Květnov.

(Podklad jednání č. 29)

 

56/22 Pronájem bytu č. 1128/30, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 30, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Janě B., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 37)

 

57/22 Rozpočtová opatření EO - 01/2022 za 12/2021

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 01/2022 za 12/2021 dle podkladové přílohy č. 67680. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 221/21 ze dne 13.12.2021.

(Podklad jednání č. 39)

 

58/22 Rozpis schváleného rozpočtu 2022 a závazné ukazatele hospodaření pro účetní jednotky konsolidovaného celku město H. Brod

V souladu s usnesením zastupitelstva města č. 219 až 224/21 z 13.12.2021 o schválení rozpočtu města pro rok 2022 rada města projednala a schvaluje systematický rozpis rozpočtu města v členění:

- odpovědnostně podle kapitol (KA) přiřazených odborům MěÚ a organizačním složkám vymezeným organizačním řádem jednotky

- věcně podle čísel organizačních přiřazených činnostem, projektům, objektům, organizačním jednotkám (ČORG)

- funkčně a druhově dle platné rozpočtové skladby

- rozpis transferů provozního příspěvku zřizovaným příspěvkovým organizacím

Rozpis je formalizován v přílohách podkladu. 

Rada města projednala a schvaluje závazné ukazatele hospodaření organizačních složek a zřizovaných příspěvkových organizací. 

Kompetenci k provádění změn rozpisu rozpočtu 2022 deleguje rada města odborům MěÚ a organizačním složkám vymezeným organizačním řádem. Změnu rozpisu rozpočtu za svěřený úsek (KA) musí schválit vedoucí odboru a člen rady města, který má uvedený odbor nebo složku v kompetenci. 

(Podklad jednání č. 40)

 

59/22 Rozpis schváleného rozpočtu 2022 - Ukazatel hospodaření – regulace prostředků na platy MěÚ

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 219 a 220/21 ze dne 13.12.2021 stanovuje pro rok 2022 závazný ukazatel hospodaření Městského úřadu Havlíčkův Brod (MěÚ), kapitola 18 Personální a mzdové oddělení takto:

- objem výdajů nepřekročí v souhrnu limit 66 565 000  Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městského úřadu nepřekročí limit 170 zaměstnanců

Regulativ objemu výdajů je sumou limitů výdajů položek rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje PAR 6171 činnost místní správy.

V případě změny ukazatele v průběhu rozpočtového období 2022, platí poslední hodnota ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy. 

(Podklad jednání č. 40)

 

60/22 Rozpis schváleného rozpočtu 2022 - Org.složka Městská policie - Závazné ukazatele hospodaření 2022

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. města č. 219 a 220/21 ze dne 13.12.2021 stanovuje pro rok 2022 závazný ukazatel hospodaření organizační složky Městská policie Havlíčkův Brod (KA 29), druh – mzdové výdaje položka 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 16 018 000 Kč 

- přepočtený počet zaměstnanců městské policie nepřekročí limit 30 zaměstnance 

V případě změny ukazatele v průběhu rozpočtového období 2022, platí poslední hodnota ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy. 

(Podklad jednání č. 40)

 

61/22 Rozpis schváleného rozpočtu 2022 - PO SSM HB - závazné ukazatele hospodaření

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 219 a 220/21 ze dne 13.12.2021 stanovuje příspěvkové organizaci Sociální služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2022 takto:

1)   celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 11 100,0 tis. Kč. Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet).

2)   Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2022:

2a) odvod prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele činí 2 037,0 tis. Kč dle odpisového plánu na rok 2022 u majetku svěřeného PO k hospodaření

2b) limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnosti PO max. 52 232,0 tis. Kč. Do limitu nejsou započteny mimořádné (nerozpočtované) průtokové transfery účelové určené na platy a OON pracovníků hrazených z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet).

2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 121,0

3)   splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2022 (účel, výše):

3a) Investiční příspěvek zřizovatele pro rok 2022 činí 150 tis. Kč

4)   v roce 2022 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření

5)   Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2022, kterou PO předkládá radě města.

V případě změny ukazatelů v průběhu rozpočtového období 2022, platí poslední hodnota změněného ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 40)

 

62/22 Rozpis schváleného rozpočtu 2022 - PO TS HB - závazné ukazatele hospodaření

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 219 a 220/21 ze dne 13.12.2021 stanovuje příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2022 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 144 173 tis. Kč. Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet).

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2022:

2a) odvod prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele činí:

972 tis. Kč odvod nevyužitých odpisů (tělocvična ZS)

2b) limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnosti PO max. 59 147 tis. Kč

2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 157,0

3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok

2022

4) v roce 2022 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření

5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2022, kterou PO předkládá radě města.

V případě změny ukazatelů v průběhu rozpočtového období 2022, platí poslední hodnota změněného ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 40)

 

63/22 Rozpis schváleného rozpočtu 2022 - AZ Centrum HB - závazné ukazatele hospodaření

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 219 a 220/21 ze dne 13.12.2021 stanovuje příspěvkové organizaci AZ Centrum Havlíčkův Brod – Středisko volného času závazné ukazatele hospodaření pro rok 2022 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 1 697 tis. Kč.

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2022 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku. 

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. není pro rok 2021 stanoven. 

3) Objem prostředků na platy, ostatní osobní výdaje a zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění servisních zaměstnanců činí 848,0 tis Kč. 

4) Přepočtený počet servisních zaměstnanců max. 2,6 (tj. 0,8 úvazku správce budovy, 1,3 úvazku uklizečky, 0,5 úvazku hospodářka). 

5) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

6) V roce 2022 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

7) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2022, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 40)

 

64/22 Rozpis schváleného rozpočtu 2022 - MŠ Korálky HB -  závazné ukazatele hospodaření

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 219 a 220/21 ze dne 13.12.2021 stanovuje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2022 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 6 812,0 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2022 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Objem prostředků na platy, ostatní osobní výdaje a zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců střediska Servis školství činí 1 499 tis Kč. 

3) Přepočtený počet zaměstnanců střediska Servis školství max. 4,0.

4) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1 050 tis. Kč (z toho OP MŠ Žižkov - Oprava sociálního zařízení (250 tis. Kč) + OP MŠ Příčná - oprava střechy čp. 189 (800 tis. Kč)).

5) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

6) V roce 2022 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

7) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2022, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 40)

 

65/22 Rozpis schváleného rozpočtu 2022 ZŠ a MŠ Konenčná - závazné ukazatele hospodaření

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 219 a 220/21 ze dne 13.12.2021 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2022 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 2 616 tis. Kč, z toho max. objem prostředků na správu veřejně přístupného víceúčelového školního hřiště činí 241 tis. Kč.

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace 
v průběhu rozpočtového období 2022 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená kompetentním orgánem samosprávy pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. není pro rok 2022 stanoven.

3) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) V roce 2022 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2022, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 40)

 

66/22 Rozpis schváleného rozpočtu 2022 - ZŠ Štáflova - závazné ukazatele hospodaření

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 219 a 220/21 ze dne 13.12.2021 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2022 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 4 055 tis. Kč. 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2022, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená kompetentním orgánem samosprávy pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. 
činí 1 750 tis. Kč (z toho 1 700 tis. Kč oprava podlahy v tělocvičně; 50 tis. Kč statický posudek stability objektu ŠJ Prokopa Holého). 

3) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) V roce 2022 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2022, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 40)

 

67/22 Rozpis schváleného rozpočtu 2022 - ZŠ V Sadech HB -  závazné ukazatele hospodaření

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 219 a 220/21 ze dne 13.12.2021  stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2022 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 3 955 tis. Kč, z toho max. limit neinvestičního příspěvku na ostatní tělovýchovnou činnost „Běháme“ činí 20 tis. Kč.

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2022 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená kompetentním orgánem samosprávy pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 2 500 tis. Kč. (3. etapa rekonstrukce odpadů, a to ve školní jídelně a kuchyni). 

3) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) V roce 2022 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2022, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 40)

 

68/22 Rozpis schváleného rozpočtu 2022 - ZŠ a MŠ Wolkerova -  závazné ukazatele hospodaření

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 219 a 220/21 ze dne 13.12.2021 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2022 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 5 499 tis. Kč; z toho objem prostředků na správu veřejně přístupného víceúčelového školního hřiště činí max. 390 tis. Kč.

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2022 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená kompetentním orgánem samosprávy pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 2 250 tis. Kč (oprava sociálního zařízení ve školní jídelně a pavilonu ŠD). 

3) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) V roce 2022 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2022, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 40)

 

69/22 Rozpis schváleného rozpočtu 2022  - ZŠ Nuselská - závazné ukazatele hospodaření

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 219 a 220/21 ze dne 13.12.2021 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 závazné ukazatele hospodaření pro rok 2022 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 5 073 tis. Kč, z toho objem prostředků na financování provozu přírodovědného vzdělávacího centra včetně platů zaměstnanců činí max. 1 302 tis. Kč. Přepočtený počet zaměstnanců přírodovědného centra max. 2,0 (tj. 1,5 úvazku odborný pracovník a 0,5 provozní pracovník). 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2022 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená kompetentním orgánem samosprávy pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.500 tis. Kč (oprava soc.zařízení 1. podlaží).

3) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky). 

4) V roce 2022 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2022, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 40)

 

70/22 Rozpis schváleného rozpočtu 2022 ZUŠ J.VStamice HB -  závazné ukazatele hospodaření

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 219 a 220/21 ze dne 13.12.2021stanovuje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2022 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 185 tis. Kč 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2022 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená kompetentním orgánem samosprávy pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. není pro rok 2022 příspěvkové organizaci stanoven. 

3) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) V roce 2022 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2022, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 40)

 

71/22 Program jednání únorového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program únorového jednání zastupitelstva města dle podkladové přílohy 
č. 67695.

(Podklad jednání č. 50)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta